Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt Jeana Monneta na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Projekt Jeana Monneta na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

0 comments

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK získal od Evropské Komise grant v rámci Evropského modulu projektu Jeana Monneta. Tato skutečnost představuje rozšíření vysokoškolského studia o oblast evropských studií.

Projekt Jeana Monneta "Evropská integrace ve vysokoškolském studiu" je informačním projektem Evropské komise, jehož cílem je usnadnit zavádění tzv. evropských studií do programů vysokoškolského studia formou finanční podpory počátečních fází tohoto studia.

Pod pojmem "evropská studia" se rozumí studium otázek budování Evropských společenství, resp. Evropské unie a s tím souvisejícího institucionálního, právního, politického, hospodářského a sociálního vývoje.

Projekt Jeana Monneta je zaměřen na obory, které jsou pro rozvoj Evropských společenství, resp. Evropské unie klíčové:

  • právo Evropských společenství
  • evropská hospodářská integrace
  • evropská politická integrace
  • historie budování nové Evropy

Projekt byl zahájen v roce 1990 a byl původně určen pouze univerzitám a ostatním vysokoškolským institucím v členských státech Evropské unie. V roce 1993 byl rozšířen též na Polsko a Maďarsko a v roce 1997 na Českou republiku. V současné době zahrnuje všech 13 kandidátských zemí a dalších 36 zemí z celého světa.

Projekt je realizován ve spolupráci s Evropskou univerzitní radou pro Projekt Jeana Monneta, nezávislým akademickým orgánem, který napomáhá Evropské komisi při výběru projektů předložených univerzitami a při sledování průběhu vybraných projektů a při organizování dalších aktivit v rámci sítě držitelů projektů.

Evropská univerzitní rada pro projekt Jean Monneta je složena ze zástupců univerzit (rektorů a prorektorů), volených Konfederací Konferencí rektorů Evropské unie, a ze zástupců vysokoškolských učitelů specializujích se na oblast evropské integrace. Tito učitelé jsou vybírání Asociací pro evropská studia (European Community Studies Association - ECSA-Europe), která sdružuje národní asociace pro evropská studia.

Evropská komise poskytuje finanční podporu na čtyři formy evropských studií:

1. Katedra Jeana Monneta (Jean Monnet Chair) je symbolický termín, který v sobě zahrnuje plný pedagogický úvazek jednoho profesora nebo docenta, věnovaný výuce otázek evropské integrace. Představuje 150-250 vyučovacích hodin v průběhu jednoho školního roku, a to jak v pregraduálním, tak i postgraduálním studiu.

2. Permanentní kurz Jeana Monneta (Jean Monnet Permanent Course) je věnován jednomu ze čtyř výše uvedených klíčových oborů, za který odpovídá jeden stálý člen vysokoškolského učitelského sboru. Představuje nejméně 40 hodin výuky ve školním roce a týká se rovněž pregraduálního i postgraduálního studia. Účast v tomto kurzu je pro studenty povinná.

3. Evropský modul Jeana Monneta (Jean Monnet European Module) je flexibilní forma výuky poskytující všeobecné základní poznatky o Evropské unii prostřednictvím výběrového cyklu přednášek v rozsahu nejméně 30 hodin. Tento typ studia je určen především studentům jiných oborů než jsou obory z oblasti evropské integrace, zejména studentům humanitních a přírodních věd.

4. Evropská střediska excelence Jeana Monneta (Jean Monnet European Centres of Excellence) musí být vždy propojena s katedrou Jeana Monneta. Proto v roce 2001/2002 se o tento titul mohly ucházet z kandidátských zemí pouze vysoké školy v Polsku a České republice. Tato střediska poskytují buď rámec nebo specializované struktury pro stimulaci sdružování vědeckých, lidských i informačních zdrojů v oblasti evropské integrace (vysokoškolské pedagogy specializující se na problematiku evropské integrace, Evropská dokumentační střediska, výzkumné projekty z dané oblasti, instituce a centra se zaměřením na evropskou integraci i experty mimo akademickou obec).

Evropská komise přispívá z 80 % na provoz těchto forem vzdělávání po dobu tří let. Poté je povinností univerzit pokračovat v této činnosti na vlastní náklady ještě po dva roky.

Do Projektu Jeana Monneta se od jeho vzniku zapojilo 602 univerzit, z toho 538 z členských států Evropské unie a 64 z kandidátských zemí. Bylo založeno 47 Středisek excelence (v kandidátských zemích pouze jediné, a to v České republice na Fakultě sociálních věd), 491 kateder Jeana Monneta (v České republice 6), 800 permanentních kurzů (v České republice 21) a 641 Evropských modulů (v České republice 7).

Pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze představuje školní rok 2001/2002 první vstup do Projektu Jeana Monneta.

Ústav informačních studií a knihovnictví využil možnosti, kterou nabízí Evropský modul Jeana Monneta studentům oborů, které přímo nesouvisejí s problematikou evropské integrace, a požádal Evropskou komisi o udělení grantu. Evropská komise jeho žádosti vyhověla.

Ve dvou cyklech proběhlo celkem osm seminářů na téma "Příprava knihovníků a informačních pracovníků na práci s informacemi o Evropské unii", které pořádalo v roce 2000 Evropské dokumentační středisko na Univerzitě Karlově v Praze ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Po zavedení výběrových předmětů "Informační politika", "Právo Evropské unie" a "Evropská integrace" na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze představuje tato aktivita ÚISK novou rozšířenou nabídku vysokoškolského vzdělávání v oblasti evropských studií. Od letního semestru školního roku 2000/2001 měli zde již posluchači 3. ročníku kombinovaného studia možnost výběru přednášky zaměřené výhradně na informační politiku Evropské unie.

Evropský modul Jeana Monneta znamená zavedení evropské dimenze do vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků a je určen posluchačům 3. ročníku pětiletého a navazujícího dvouletého magisterského studia oboru Informační studia a knihovnictví. V prvním roce však bude otevřen i posluchačům ročníků vyšších, pro které dosud tato příležitost neexistovala.

Výuka proběhne v rozsahu 35 hodin a bude rozdělena do tří bloků:
První blok (úvodní - 10 hodin) bude zaměřen na vznik a vývoj evropských integračních tendencí po druhé světové válce, na reálie Evropských společenství, resp. Evropské unie a na vztahy České republiky a Evropské unie.

Druhý blok (odborný - 15 hodin) bude věnován otázkám informační a komunikační politiky Evropské unie, zdrojům tradičních i elektronických informací, budování informační společnosti a výzkumu a vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Třetí blok (praktická cvičení - 10 hodin) se zaměří na práci s informacemi na internetu, na nejvýznamnější databáze Evropské unie a na využívání specializovaných selekčních jazyků.

Přednášet budou přední odborníci z pražských vysokých škol, informačních institucí a dalších institucí specializovaných na otázky evropské integrace.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRADILOVÁ, Jitka. Projekt Jeana Monneta na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2023-12-03]. urn:nbn:cz:ik-10846. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10846

automaticky generované reklamy
registration login password