Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pořádání znalostí 1999

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Pořádání znalostí 1999

0 comments
Podnázev: 
Odborný seminář navazující na semináře Tezaurus '97 a Tezaurus '98
Autoři: 

Organizátor: Ústav zemědělských a potravinářských informací ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským, Knihovnou Akademie věd ČR, Parlamentní knihovnou ČR a Výzkumným ústavem pedagogickým

Místo konání: Akademie věd ČR

Datum konání: čtvrtek 9. prosince 1999

Kontakt: slezak@uzpi.cz

silhova@uzpi.cz

nada@uzpi.cz

Program

8.30-9.00 Prezence

9.00-12.30 Dopolední přednáškový blok

9.00-9.30 Z. Jonák : Inteligenční úroveň dokumentografických a faktografických systémů

Mají-li se dokumentografické i faktografické informační systémy stát skutečnou pomůckou člověka, měly by dokázat spojit své přednosti (rychlost, neomezenou kapacitu paměti) se schopností chovat se inteligentně v nepřehledném množství informací, tj. eliminovat nepodstatné informace, dospívat k nějakému optimálnímu řešení apod. Článek popisuje stávající systémy a programové pomůcky z hlediska toho, jak usnadňují uživateli práci s informacemi při řešení jeho praktických problémů.

9.30-10.00 J. Kastl : Lze uspořádat znalosti s technickými a pravopisnými chybami?

O pravopisných chybách v tomto směru nikdo nepochybuje, zato technické chyby (například jiné písmeno místo ž,š,ť) bere každý i sebekritičtější člověk pomalu jako samozřejmost. Patří mezi pořádání znalostí i uspořádání písmenek? Jak dalece v této oblasti přinášejí i sofistikovanější metody například metody umělé inteligence konkrétní pokrok?

10.00-11.00 P. Pálka :

1.Informační studia, jejich obsah a rozsah a vztah k jiným teoretickým a aplikovaným disciplínám.

Zamyšlení nad současnou a očekávanou strukturou oboru a nejnaléhavějších potřebách výzkumu

2.Objektivita a subjektivita ve vztahu údaje-informace-znalosti.

Možnosti a meze obecně platného vymezení jednotlivých kategorií, zejména s ohledem na potenciální a reálné využití přínosu jednotlivých souborů.

3.Pořádání znalostí jako kategorie a obor

Pokus o vymezení poslání zejména s ohledem na proměny v důsledku změn paradigmatiky oboru.

10.45-11.00 R. Papík-P. Pálka: Sémantické mapy jako nástroj řešení problémů a vyhledávání znalostí

11.00-11.30 M. Balíková : Univerzální věcné pořádací systémy - téma pro 21. století?

Příspěvek k diskusi o možnostech transformace tradičních pořádacích systémů v adekvátní, účinný a uživatelsky vstřícný nástroj pro indexování a zpřístupňování informací v dnešním informačním prostředí. Jsou zde nastíněny otázky související s proměnou role knihoven a s proměnou informačních zdrojů. Zkoumají se možnosti aplikace mezinárodních standardů tj. pravidel pro tvorbu údajů i schémat jejich prezentace. Řeší se otázka aplikace věcných selekčních jazyků a možnost propojení různých typů pořádacích systémů. Předmětem zájmu je i reálnost projektu multilingválního hierarchicky uspořádaného systému.

11.30-12.00 A. Houdek : Různé způsoby hodnocení relevance vyhledaných dokumentů ve vyhledávacích strojích

Seznámení se způsoby hodnocení relevance v různých vyhledávacích strojích.

12.00-12.30 I. Kadlecová: Informace pro vědu ke konci tisíciletí

Jaké druhy informací základní výzkum potřebuje/nepotřebuje, má/nemá, proč je tomu tak a jak by to mohlo vypadat lépe. Porovnání tradice a trendů.

12.30-13.30 Přestávka na občerstvení

13.30-15.30 Odpolední přednáškový blok

13.30-14.00 J. Schwarz : Epistemologické modely informačních pojmů a procesů

Pokus o výklad a porozumění základních pojmů informační vědy za pomoci teorie poznání, specificky popperiánské epistemologie. Chápání poznání jako úběžníku informační činnosti umožňuje použít epistemologii nejen pro modelování dílčích pojmů a procesů, ale i pro formulaci a rozvíjení teorie informační vědy.

14.00-14.30 J. Potáček: Informační technologie - nástroj vysokoškolského studia

Problém využití klasických i elektronických přístupů k informacím. Vyhledávání a třídění informací. Vedení osobních databázi jejich využívání při vysokoškolském studiu.

14.30-15.00 M. Špála: Pořádání vědeckých, profesionálních a osobních údajů ve výzkumu

Východiskem jsou laboratorní zkušenosti z experimentální medicíny a zvyklosti z praxe vysokoškolského učitele získané v uplynulých čtyřiceti letech. Z toho plynou technická, organizační a společenská kritéria na výběr, třídění a pořádání údajů, informací a znalostí. Předpokladem je vytvoření flexibilního modulárního systému, umožňujícího ukládat jak reálné dokumenty a předměty, ale i údaje v elektronické podobě. Cílem je seznámit s principy, provozem a přednostmi tohoto systému mladé začínající vědecké pracovníky, zvl. z řad postgraduálních studentů v biomedicíně.

15.00-15.15 L. Hanzlíková: Obsahová analýza

Charakteristika a možnosti využití metody obsahové analýzy.

15.15-15.30 J. Schwarz: Aktuální informace o ISKO-CZ

15.30 - Diskuse

Další příspěvky jsou vítány. Pokud máte zájem aktivně na semináři vystoupit, kontaktujte, prosím, organizátory slezak@uzpi.cz nebo schwarz@psp.cz

Přihlášky zasílejte na e-mail: slezak@uzpi.cz

nebo na adresu: Ústav zemědělských a potravinářských informací

Ing. Helena Slezáková

Slezská 7

120 56 Praha 2

Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 1999

Vzhledem k omezené prostorové kapacitě je počet účastníků semináře limitován.

Seminář je pořádán bez vložného.

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji se na seminář Pořádání znalostí '99 pořádaný 9. 12. 1999

Jméno:

Instituce:

Kontaktní adresa:

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Pořádání znalostí 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-12386. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12386

automaticky generované reklamy
registration login password