Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí

0 comments
Autoři: 

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) v posledních týdnech podniká řadu akcí a jednání, kdy se snaží prosadit své připomínky k vládnímu návrhu reformy veřejných financí, potažmo k důsledkům zavedení 16 platových tříd pro zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací. A to i přesto, že mezinárodní instituce i domácí ekonomové většinou považují navrženou reformu za málo razantní. Odboráři ovšem neprotestují proti reformě jako takové, ale proti tomu, aby negativní důsledky reformy byly přeneseny pouze na bedra státních zaměstnanců.

Cílem reformy rozpočtových výdajů a daní je postupně snížit deficit veřejných financí do roku 2006 na 4 % HDP z letošních 6,2 %. Schodek státního rozpočtu by tak měl v roce 2004 činit maximálně 83 miliard Kč oproti letošním 92 miliardám Kč. V roce 2005 by měl dále klesnout na 75 miliard Kč a v roce 2006 na 60 miliard Kč (informace převzata ze serveru Novinky.cz, ze dne 23. 6. 2003).

Výhrady vůči návrhu zavedení 16 platových tříd se týkají především faktu, že tato změna není kryta dostatečným množstvím finančních prostředků (aktuálně se předpokládá 5 mld. Kč) a v důsledku by vedla ke snížení platů zaměstnanců. Odboráři požadují, aby stát do zavedení 16 platových tříd investoval alespoň 13,6 mld. Kč tak, aby byla zachována stávající úroveň platů a byla pokryta inflace, a každoroční valorizaci mezd podle inflace.

Součástí ČMKOS je také Odborový svaz pracovníků knihoven (OSPK), který se do všech akcí aktivně zapojuje.

Dne 23. června 2003 uspořádala ČMKOS demonstraci před Úřadem vlády v Praze, které se podle odhadů ČMKOS zúčastnilo 5 500 - 6 000 lidí (tento údaj se podstatně liší od údaje, který byl v neprospěch odborářů zveřejněn hromadnými sdělovacími prostředky). Za OSPK se demonstrace zúčastnilo asi 300 lidí (největší zastoupení Praha, dále Kolín, Liberec, Jablonec n. Nisou, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Pardubice ad.). V knihovnách v celé republice se jejich zaměstnanci připojovali k akci vyvěšením letáků, pozastavením práce na jednu hodinu apod.

Výkonný výbor OPSK vyhlásil dne 3. 6. 2003 stávkovou pohotovost a v těchto dnech chystá ve spolupráci s Krizovým štábem ČMKOS a v koordinaci s ostatními odborovými svazy (zejména svazem školství) další nátlakové akce, jejichž vyvrcholením by měl být hromadný protest (stávka) dne 1. září 2003, který byl v souvislosti s očekávaným a obávaným neotevřením škol v první den nového školního roku medializován již koncem června 2003. Pracovníci knihoven (a nejen těch, které jsou členy OPSK) se k tomuto protestu hodlají připojit tak, že s příslušným odůvodněním zůstanou dveře (služby) knihoven v tento den zcela uzavřené, nebo služby budou výrazně omezeny, zaměstnanci knihoven však budou přítomni na pracovišti a budou vykonávat svou práci. Podle slov D. Menšíkové, předsedkyně OSPK, je podpora ze strany knihoven vysoká, i když ne stoprocentní (další jednání s vedoucími pracovníky knihoven na toto téma budou samozřejmě nadále probíhat, do příprav protestu se zapojila i profesní organizace SKIP).

Dne 22. července 2003 předložila vláda zástupcům odborových svazů k připomínkování návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (vč. důvodové zprávy a návrhu tarifních tabulek) a návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb. stanovující katalog prací a kvalifikační předpoklady a měnící nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Všechna tato vládní nařízení směřují k zavedení nové tarifní tabulky a katalogu prací. Oproti předchozím verzím návrhu se v této verzi objevují následující "novinky":

  • Do tarifu budou použity prostředky doposud určené na 13. a 14. platy (resp. jejich poloviny), s tím, že tyto budou sníženy na 10 % (jelikož je nelze zrušit bez změny zákona). (V reálné situaci na tyto platy a další odměny nelze v rozpočtech organizací najít finanční prostředky a proto se vyplácejí omezeně nebo vůbec.)
  • Možnost zaměstnavatele navrhnout některým zaměstnancům i v oblasti kultury platový tarif podle stupnice platových tarifů, která se doposud uplatňovala u pedagogických pracovníků (cca 10 % zvýšení tarifu oproti tabulce pro zaměstnance z oblasti kultury), ovšem jen se souhlasem zřizovatele.

Na 24. července 2003 byla svazem rozpočtových a příspěvkových organizací svolána schůzka zástupců odborových svazů s cílem vytvořit připomínky ke zmíněnému návrhu (termín odevzdání připomínek byl stanoven již na 28. července), které se zúčastní i zástupci knihovnických odborů.

Podle vyjádření A. Machové (místopředsedkyně OSPK) nejsou vládou předložené materiály a výsledky jednání stále dostatečně vstřícné k požadavkům odborů a neřeší dostatečné finanční krytí pro zavedení 16třídního platového systému. Ve stávající situaci proto nelze v žádném případě odvolat stávkovou pohotovost a vedení OPSK dále pracuje na upřesnění podoby protestu v knihovnách dne 1. září 2003.

Ikaros vás samozřejmě bude o dalším vývoji této situace informovat.

Poznámky:
Za poskytnutí informací pro tento článek redakce Ikaros děkuje Daně Menšíkové (předsedkyni OSPK), Anně Machové (místopředsedkyni OSPK) a Marii Mudrové (zástupkyni ředitele Městské knihovny v Chebu).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 8 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11385. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11385

automaticky generované reklamy
registration login password