Česká republika

K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb

English title: 
On payments in the context of interlibrary loan services
Abstract: 

The article argues that domestic interlibrary loans in the Czech Republic are supposed to be provided for free. The current library law clearly states that libraries cannot charge for this service. However, as recent discussions in the Czech library community have shown, some libraries do charge for providing domestic interlibrary loans, by the way of charging reimbursement of postage and handling costs.

Část knihovnické veřejnosti byla v minulých týdnech svědkem, ba i účastníkem diskuse o platbě v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Diskuse v elektronické konferenci, stejně jako i jedna diskuse v tradiční formě, jíž jsem měl možnost být svědkem, se týkala otázky, zda dožádané knihovny mají uplatnit právo zakotvené v ustanovení poslední věty § 14 odst. 4 Knihovního zákona, že „Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu“, resp.

Matušík, Zdeněk. K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6494>. urn:nbn:cz:ik‐006494. ISSN 1212-5075.

Souborný katalog periodik v rámci oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě

V rámci programu oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě se konal odborný seminář Súborný katalóg periodík. Mgr. Zdenka Manoušková a Mgr. Danuše Vyorálková přijaly pozvání a vystoupily na semináři jako zástupci Souborného katalogu ČR.

Vyorálková, Danuše. Souborný katalog periodik v rámci oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5792>. urn:nbn:cz:ik‐005792. ISSN 1212-5075.

Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století


ŠÁMAL, Petr. Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha : Academia, 2009. 613 s. Šťastné zítřky, sv. 2.

Sošková, Eva. Soustružníci lidských duší : lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5788>. urn:nbn:cz:ik‐005788. ISSN 1212-5075.

GEOBIBLINE: online ke geografii

English title: 
GEOBIBLINE: online to geography
Abstract: 

The field of Czech geography does not have a comprehensive bibliography. Only a limited printing of fragmentary printed geographical bibliographies exists. The objective will be to create and to make a Czech Republic 20th century digital geographical bibliography accessible. The database contains 105 600 bibliographic records for now and is evergrowing.

Logo GEOBIBLINE (autorka Denisa Cirmaciová)

Novotná, Eva. GEOBIBLINE: online ke geografii. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5373>. urn:nbn:cz:ik‐005373. ISSN 1212-5075.

Nová statistická evidence v nejpočetnější „síti“ knihoven ČR

Podnázev: 
v obecních, městských, krajských knihovnách a v Národní knihovně
English title: 
New statistical records in the most numerous "network" of libraries in the CR
English subtitle: 
in local, municipal and regional librararies and in the National Library
Abstract: 

The article focuses on changes in statistics used to capture the situation in services provided by public libraries in the Czech Republic, as of January 1st 2009.

Od 1. ledna 2009 sledují a evidují obecní, městské a krajské knihovny i NK ČR své služby a činnosti nově. Protože některé změny jsou poměrně radikální a domnívám se, že důvody pro ně obecně platné, pokusím se ty stěžejní níže popsat a zdůvodnit.

Zemánková, Ladislava. Nová statistická evidence v nejpočetnější „síti“ knihoven ČR. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5314>. urn:nbn:cz:ik‐005314. ISSN 1212-5075.

Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

English title: 
Selected results of an updated survey of ETDs accessibility in the Czech Republic
Abstract: 

The ETD Working Group (within the framework of The Association of Libraries of Czech Universities) has finished an annual analysis of how ETDs are made available at Czech Universities (ETDs = electronic bachelor and diploma theses and dissertations). This analysis focused on the availability of ETDs in full text (and also ETDs not based on textual information) via university intranet and via the Internet ; it also focused on the use of software etc. Selected conclusions from December 2007 are included. Many Czech universities have prepared correlated internal rules of procedure. Libraries of Czech universities play an important role in these processes. More than 60 % of them uses proposed national metadata standard EVSKP-MS in local databases which was prepared by ETD Working Group. The licence agreements will be contracted in 2008 by more schools than last year. The submission of e-texts is usually mandatory, especially in cases of bachelor and diploma works. In about 50 % of Czech universities make ETDs available on the intranet. It seems that open source software DSpace is the most perspective ETD software in the Czech Republic.

Příspěvek shrnuje některé výsledky [1] průzkumu, který koncem roku 2007 provedla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ). Jednalo se již o druhé kolo tohoto průzkumu. Dotazník z r. 2006 byl však rozšířen na základě připomínek z předchozího roku, zkušeností s vyhodnocováním a vzhledem k potřebě získat v některých ohledech více informací.

Horová, Iva. Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4608>. urn:nbn:cz:ik‐004608. ISSN 1212-5075.

O letošním ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007

Abstract: 

Druhý ročník semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007, který uspořádala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, se konal se pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR dne 16. 10. 2007. Organizace se ujala Ústřední knihovna VUT. Program semináře byl rozdělen do čtyř bloků: projekty, zkušenosti provozovatelů systémů, technologie a řešení dílčích technických úkolů. Nejprve byly představeny dva velké projekty: společný projekt sedmnácti vysokých škol „Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů́“ a projekt Státní technické knihovny „Národní úložiště šedé literatury“. Dále prezentovaly krátké vstupy o konkrétních zkušenostech zástupci Univerzity v Pardubicích, Univerzity Karlovy a Akademie múzických umění v Praze. Odpoledne byly představeny produkty na odhalování plagiátů firmy SEFIRA s.r.o a Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně. Poté zazněly referáty a diskuze na téma převody dat do formátu PDF, technická metadata a identifikátory. Prezentace jsou vystavené na adrese http://www.evskp.cz/ v rubrice Dokumenty / Prezentace.

Seminář „Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací 2007“ se konal 15. 10. 2007 již jako druhý ročník. Jeho organizační zabezpečení na sebe opět vzala Ústřední knihovna VUT v Brně, finančně jej podpořila Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále AKVŠ), o program se postarala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále Komise).

Horová, Iva. O letošním ročníku semináře Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací 2007. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4435>. urn:nbn:cz:ik‐004435. ISSN 1212-5075.

O knize Úvod do eGovernmentu

English title: 
On the book "Introduction to eGovernment"
Abstract: 

In July 2007 a publication Introduction to eGovernment was published by Government of the Czech Republic. This article summarize the content of the book; it covers development of eGovernment in Czech Republic, communication security of the system, examples of electronic applications are noticed. The book goes into general rules and information ot the document management system, a broad issue of the open formats and Open Source is mentioned, the end of book is dedicated to commercial applications used in the Czech Republic.


Štědroň, Bohumír. Úvod do eGovernmentu : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády české republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3.

Vavříková, Lucie. O knize Úvod do eGovernmentu. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4403>. urn:nbn:cz:ik‐004403. ISSN 1212-5075.

Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací

Abstract: 

Příspěvek přináší podrobné informace o semináři, který uspořádala Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací. Konal se pod záštitou Asociace knihoven vysokých škol ČR dne 22. 11. 2006 na půdě rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Organizace se ujala Ústřední knihovna VUT. O seminář byl velký zájem (cca 70 účastníků). Jeho cílem bylo poskytnout tolik potřebný prostor k výměně zkušeností a k diskusím na dané téma. Novela VŠ zákona uložila školám zajistit zpřístupňování VŠKP. Řada vysokých škol se proto právě nachází ve stádiu rozhodování o volbě způsobu technického a technologického řešení. Rozhodují se, zda zvolit některý systém komerční nebo volně dostupný (OpenSource), a nebo si pořídit individuální systém na zakázku. Každé z těchto řešení má své výhody a nevýhody. Je třeba, aby řešení bzlo v souladu s ostatními agendami dané školy. Program semináře byl rozdělen do tří bloků. Nejprve se představily tři velké univerzity, které zprovoznily komplexní řešení „na míru“ během roku 2006. Krátké vstupy dále připravili zástupci škol, jejichž systémy jsou staršího data a byly již představeny. Předali zde řadu cenných postřehů získaných při aktualizacích a aplikaci novely VŠ zákona. Odpolední blok byl věnován především komerčním firmám (Cosmotron System, Multidata s.r.o. a Sefira s.r.o.), které představily své softwarové nástroje na podporu zpřístupňování, a dále projektu Univerzity Karlovy. Všechny přednesené prezentace jsou dostupné na adrese www.evskp.cz v rubrice Dokumenty.

Dne 22. 11. 2006 se pod záštitou a za finanční podpory Asociace knihoven vysokých škol České republiky (dále AKVŠ) konal seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby, …. Garantem programu této akce byla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (dále Komise eVŠKP). Seminář se uskutečnil na půdě rektorátu Vysokého učení technického v Brně. Organizace se ujala a také skvěle zhostila Ústřední knihovna VUT.

Horová, Iva. Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3805>. urn:nbn:cz:ik‐003805. ISSN 1212-5075.

Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči

S city povznesenými nastoupíte pouť do krajin, o kterých již starý Humbold pravil: "V celém světě neviděl jsem něco velkolepějšího nad tu blbou Halič." [1]
(jednoroční dobrovolník Marek, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války)

Schwarz, Josef. Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3604>. urn:nbn:cz:ik‐003604. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah