Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách

Čas nutný k přečtení
18 minut
Již přečteno

Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách

0 comments
Anglicky
English title: 
Interactive company presentations and catalogues on mobile platforms (part 1)
English abstract: 
The aim of this article is to provide insights on the importance of creating mobile presentations for companies regardless their target markets. We point out the massive penetration growth of tablets which shows that these devices are very attractive for reaching the present or future customers. In our contribution series we orientate at showing the possibilities of creating content and generating own mobile application without the necessity to code the application. There are several tools available which are able to transform the static content already available in the company (PDF, PPT, other materials) into interactive presentation which can be used by the company representatives, sales personnel, or directly by customers.

Úvod

V súčasnosti už nie je potrebné diskutovať o tom, či majú smartfóny a tablety ako médium a komunikačný nástroj potenciál a zmysel. V oboch prípadoch (smartfón aj tablet) sa určite vo väčšine rozhovorov dopracujeme k odpovedi – áno. Pozíciu týchto mobilných zariadení v marketingu by sme mohli prirovnať k pozícii internetu v marketingu pred cca 6-7 rokmi. Vtedy mal internet za sebou masívne rasty penetrácie a firmy si už uvedomovali, že sa nejedná len o fenomén, na ktorý sa orientujú technologické firmy a inovátori, ale každý podnik musí uvažovať o tom, ako internet a jeho nástroje zaradí do marketingového mixu.

Obdobná situácia nastala v segmente mobilného marketingu. Penetrácia mobilných telefónov a zariadení je vysoká a výrazne presahuje penetráciu internetu v spomínanom čase. Na Slovensku aj v Čechách nastal za posledné tri roky posun aj v tom, ako firmy vnímajú tieto mobilné zariadenia. Vo väčšine stredných a väčších firiem sú si manažéri vedomí, že je potrebné využiť potenciál tohto trhu a obrovský dosah na zaujímavú cieľovú skupinu ich používateľov. Do popredia sa potom dostávajú tri otázky:

 1. Čo? : Táto otázka v sebe skrýva ďalšie otázniky a otvorené body ako: Ako by naša firma mala nastúpiť na tento rozbehnutý vlak? Mali by sme spraviť jednu aplikáciu alebo viac? Pre koho by mala byť aplikácia určená? Má byť zábavná, edukatívna? Aká má byť jej cieľová skupina?
 2. Ako? : Ak si firma ujasní odpovede na súbor otázok v bode 1, prichádzajú na rad ďalšie rozhodnutia: Ako aplikácie pripraviť? Potrebujeme k tomu interné znalosti a personálne kapacity? Ako mám pripraviť interný tím, ktorý bude schopný zvládnuť takýto projekt? Ako mám nájsť optimálneho dodávateľa týchto aplikácií?
 3. Za akých podmienok? : V konečnom dôsledku bude dôležité urobiť rozhodnutie, či vôbec bude projekt mobilnej alebo tabletovej aplikácie realizovaný. Je potrebné zistiť náklady a pokúsiť sa kvantifikovať prínosy. Najzložitejšie môže byť presvedčiť vedenie o tom, že samotná aplikácie pravdepodobne nebude generovať príjmy priamo, ale sprostredkovane, a to zvýšením efektivity, atraktivity prezentácií a tým aj úspešnosti obchodného personálu. Je potrebné, aby si vedenie alebo rozhodovateľ o projekte uvedomil tieto súvislosti a zreálnil predstavy, aby v konečnom dôsledku projekt nebol označený a vnímaný ako neúspešný.

Inovatívne firmy a technologickí lídri či vizionári už dávno disponujú vlastnými aplikáciami, ktoré sa nachádzajú v App Store či Play Store. Zvyšok, čiže väčšina trhu, už tiež pociťuje silnejúcu potrebu „niečo s tým urobiť“. Na to, aby dokázali marketingoví manažéri v podnikoch zodpovedať nastolené 3 otázky, potrebujú poznať dostupné možnosti, technológie, ich budúcnosť, potenciál a aplikácie. Existuje široká paleta nástrojov, ktoré možno využiť v rámci mobilné marketingu. Spomenieme napr. NFC, SMS/MMS, geo, social, QR atď. Všetky tieto nástroje alebo technológie ponúkajú obrovské možnosti pre zviditeľnenie firmy, značiek, produktov.

V tomto článku sme sa rozhodli zamerať na to, ako môžu podniky vytvoriť vlastné aplikácie na mobilných platformách s prezentáciou svojho portfólia interaktívnou formou. Cieľom príspevku je poskytnúť pohľad na dôležitosť tvorby mobilných prezentácií pre podniky bez ohľadu na ich cieľový trh alebo segment. Poukážeme na to aj prostredníctvom masívneho rastu penetrácie mobilných zariadení, na základe ktorého sa firmy môžu utvrdiť v tom, že tieto zariadenia, a najmä tablety, sú vhodným nástrojom aj pre priamy zásah veľmi zaujímavej cieľovej skupiny zákazníkov. Zvlášť sa zameriame na to, ako vytvoriť aplikácie vo vlastnej réžii, bez znalostí programovania pre mobilné zariadenia. Nové nástroje na našom trhu totiž ponúkajú presne to: možnosť vytvoriť vlastný interaktívny obsah a ten „vypublikovať“ do vlastnej aplikácie umiestnenej do jedného z obchodov Apple, Android či Windows. V ďalších častiach tohto a nasledujúceho príspevku sa pokúsime postupne zodpovedať všetky tri nastolené otázky.

Interaktívne firemné prezentácie a katalógy

Existuje množstvo rôznych typov obsahu a foriem prezentácie. Niektoré sme uviedli vyššie. Firmy, ktoré majú nápady, rozpočet a personálne kapacity, dokážu vymyslieť a vytvoriť úžasné kreatívne aplikácie alebo hry, ktorými zaujmú, pobavia či edukujú. Na vytvorenie takýchto aplikácií však typicky firma nemá vhodné interné kapacity. Potrebovala by objednať a zaplatiť služby agentúry, ktoré, spolu s tvorbou konceptu, kreatívou a vývojom aplikácie, nebudú pre menšiu firmu zrejme dostupné.

Aj väčšie firmy budú váhať, či do tohto segmentu investovať, povedzme, niekoľko tisíc eur a viac. My si však myslíme, že prvý krok k vyšším métam vo svete mobilných platforiem, by pre firmy mal byť jednoduchší. Každá firma predáva svoje produkty. Či už sú to hotové výrobky, výroba na zákazku, obchodná činnosť, služby, vždy je potrebné svoju činnosť prezentovať, a to s využitím obchodnej siete alebo priamym oslovením potenciálnych zákazníkov, napríklad, prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre tento účel majú podniky pripravené rôzne formy prezentácie, ako sú letáky, katalógy, rôzne informačné brožúry, prezentácie v powerpointe či keynote a pod. Niektoré katalógy sú distribuované kvôli svojej objemnosti na elektronických médiách. A práve tieto, už hotové podklady, sú výborným základom pre prvú firemnú mobilnú aplikáciu. Keďže sa jedná o vizuálne dáta, vhodné je túto aplikáciu pripraviť pre tablety.

Každá z technológií, ktoré sú momentálne na trhu, teda Apple, Android aj Windows, disponuje v súčasnosti zariadeniami, na ktoré je vhodné firemnú aplikáciu umiestniť. Predstavme si, že pekne zalomený, graficky príťažlivý katalóg, by zrazu dostal nový rozmer a stal sa interaktívnym. Obchodník už nepríde za zákazníkom s tlačeným, neaktívnym katalógom, ale s tabletom, na ktorom otvorí vlastnú aplikáciu. V nej sa nachádza katalóg s podobným obsahom, už však nie je statický, ale je dynamická, pohyblivý, zaujímavý a hlavne – imidžový. Firma, ktorá predávala a predáva vynikajúce produkty, získa aj nový atraktívny nástroj na ich prezentáciu, a to formou, ktorá na jednej strane zaujme, ale hlavne, poskytuje priestor na zobrazenie doplnkových informácií či vizuálov, ktoré sa v tlačenom katalógu či PDF nedajú ukázať.

Tablety a ich využitie v marketingu

Tablety sú ideálne pre využitie v marketingu. Disponujú parametrami a funkciami, ktoré sú výborné pre prípravu prezentačnej firemnej aplikácie. Veľkosť a rozlíšenie displeja umožňujú ukázať produkt v potrebnom detaile a zobraziť aj väčšiu časť textu či informácie bez nutnosti scrollovania. Okrem toho, sú tablety aj najviac dynamicky sa rozvíjajúcim segmentom z pohľadu predajnosti samotných zariadení. Pozrime sa na to z pohľadu bežného=priemerného používateľa/občana. Povedzme v roku 2010, určite mal mobil, možno už aj smartfón a je pravdepodobné, že mal aj notebook. A to nielen v prípade, ak si to vyžadovala jeho pracovná pozícia. Penetrácia notebookov sa rapídne zvýšila aj napríklad medzi študentmi. V tomto roku však zrejme tento človek nemal tablet. Napriek tomu, že už boli na trhu, ich predajná krivka rástla avšak penetrácia bola veľmi malá. Aktuálne sa situácia mení a ak ste sa ešte vo firme neutvrdili v tom, že tablet je tým najsprávnejším marketingovým nástrojom, mohli by vás presvedčiť tieto čísla.

Odhad predajnosti tabletov na roky 2013-2016 (v mil. ks)

Odhad predajnosti tabletov na roky 2013-2016 (v mil. ks)

Tento graf zobrazuje predpokladané čísla predajnosti. To znamená, že v roku 2013 bude predaných 217 miliónov tabletov. Tieto čísla nehovoria o tom, aká je penetrácia tabletov. Tá sa bude takisto rapídne zvyšovať, keďže počet majiteľov tabletov bude výrazne vyšší ako počet predaných kusov. Z grafu je zrejmé, že krivka predajnosti tabletov bude prudko rásť. Zdroj: [7]

Predaj tabletov verzus predaj notebookov – stav 2011-2012 a predikcia na roky 2013-2017

Predaj tabletov verzus predaj notebookov – stav 2011-2012 a predikcia na roky 2013-2017

Aby bolo možné si tieto čísla predstaviť v súvislostiach, zvolili sme tento graf, ktorý porovnáva predaj tabletov s predajom notebookov. Kým v roku 2011 ešte predaj tabletov tvoril len niečo viac ako 25 % predaných zariadení, v tomto roku prvýkrát prekoná predaj notebookov a dosiahne podiel viac ako 50 %. Predpokladá sa, že v roku 2013 sa predá 207 miliónov notebookov. Ako vidno z predikcie, podiel sa bude naďalej zvyšovať. Zdroj: [3]

Najnovšie štatistiky predaja smartfónov, tabletov a Windows + Mac PC

Najnovšie štatistiky predaja smartfónov, tabletov a Windows + Mac PC

Zaujímavé je ešte porovnanie so smartfónmi. Penetrácia mobilných telefónov je síce vysoko nad penetráciou tabletov, avšak od druhého kvartálu 2012 prudko vzrástol predaj smartfónov. Používatelia vymieňajú masívne svoje staršie mobilné telefóny za inteligentné a tiež existujúci majitelia smartfónov kupujú stále novšie modely. Z grafu tiež veľmi pekne vidno, ako začal po treťom kvartáli 2012 prudko stúpať predaj tabletov a veľmi sa priblížil číslam predaja počítačov. Zdroj: [8]

Tablety sa za posledné dva roky tešia výraznej obľube aj na Slovensku. Konferencia Mobile Rulezz 2012, ktorá sa venuje mobilnému marketingu, sa minulý rok niesla v znamení tabletov. Hlavné motto konferencie bolo Rok tabletu prichádza. Predikcie, ktoré vyslovili prominentní zahraniční a domáci spíkri ako Massimo Burgio zo SEMPO či účastníci panelovej diskusie na tému Tablety – nový fenomén, či ďalšia bublina? [6], sa naplnili a tablety masovo zaplavili trhy a stali sa zaujímavým nástrojom pre marketingové oddelenia firiem. Jeff Hasen vo svojej najnovšej knihe Mobilized Marketing: How to Drive Sales, Engagement, and Loyalty Through Mobile Devices upozorňuje: „tablety nie sú len nadstavbou smartfónov. Ide o radikálnu zmenu pohľadu. Celý mobilný trh a marketing je do veľkej miery naviazaný na to, ako tablety v súčasnosti vyzerajú a fungujú.“ [1]

Zo štúdie spoločnosti Cisco, ktorú realizovala počas roku 2011 na vzorke 1500 manažérov a rozhodovateľov vo firmách, vyplynulo, že samotní manažéri sú si vedomí potreby vlastnenia tabletu a jeho využitia pri práci. Už v roku 2011 celkovo 21 % všetkých obchodníkov samo požiadalo o tablet, pričom v Nemecku to bolo dokonca rekordných 31 % [4]. Autor v štúdii tiež identifikuje hlavnú prekážku, ktorá bráni masívnejšiemu nasadeniu tabletov vo firmách. V tomto type prístupu k IT pracovným prostriedkom, tzv. BYOD (Bring Your Own Devices) je najväčším rizikom bezpečnosť. Mnohé firmy nemajú pripravené stratégie ani operačné plány v oblasti manažmentu týchto zariadení a ich zakomponovaniu do firemnej politiky riadenia podnikového IT.

Will Kelly vo svojom článku zostavil sériu siedmich tipov, ktoré majú firme pomôcť systematizovať prístup k tabletom, konkrétne pri ich využití obchodným personálom. Nie je to teda len záležitosť aplikácie, je potrebné sa zaoberať aj otázkami štandardizácie hardvéru, tvorby obsahu, testovanie, školení a pod. Konkrétnych 7 tipov znie [2].:

 1. Vytvoriť štandardizovanú konfiguráciu pre obchodný tím – okrem toho, aby sme štandardizovali samotný hardvér, teda vybavíme obchodníkov ideálne rovnakými tabletmi, v rovnakej konfigurácii, je potrebné myslieť aj na softvérové vybavenie. Konkrétne obchodníkom pripraviť štandardný balík softvérových nástrojov, ktoré im umožnia pracovať s tabletom a využívať ho pri denných činnostiach. Ak chceme, aby sa tablet stal denným nástrojom obchodníka, môžeme mu pridať rôzne ďalšie aplikácie zvyšujúce jeho produktivitu, ako sú plánovanie úloh, zdieľané kalendáre, prístup na firemný interný komunikačný nástroj atď.
 2. Pripraviť marketingový a obchodný obsah optimalizovaný pre tablety – práve na túto časť sa koncentruje naša séria článkov. Nestačí nakopírovať firemné PPT a PDF do tabletu, je potrebné myslieť na to, ako využiť natívne funkcie a vlastnosti tabletov pre efektnejšiu a efektívnejšiu prezentáciu.
 3. Tablet zaradiť do firemnej komunikačnej siete – dobrý obchodník nikdy nie je v kancelárii, preto potrebuje komunikovať s kolegami prostredníctvom rôznych nástrojov, ako sú firemný Jabber, Skype, iné interné komunikačné nástroje. Odporúča sa implementovať tzv. UC – Unified Communications platformy a nástroje pre kolaboráciu, teda efektívnu spoluprácu tímu (zdieľanie dokumentov, workflows a pod.)
 4. Dôkladne testovať – platí to síce pri každej aplikácii a nasadzovanom systéme, ale pri mobilnej aplikácii je to kritickejšie najmä z pohľadu, že nasadiť novú verziu aplikácie nie je také jednoduché ako napríklad pri webovom portáli. Aktualizácie prechádzajú napríklad v App Store schvaľovacím procesom, čiže nasadenie trvá dlhšie a všetky verzie sa v systéme evidujú a číslujú.
 5. Technické tréningy a dokumentácia – pre úspešnú adopciu nových technológií a nástrojov je nevyhnutné počítať s viacerými školeniami pre obchodníkov, aby boli pri používaní aplikácie komfortní a využili všetky jej možnosti.
 6. Naviazania na systém merania produktivity – obchodníci sú typicky platení od výkonu, a tak potrebujú vykazovať a merať svoje aktivity. Či už je to firemné CRM alebo iný systém, je dobré myslieť na to, aby bol dostupný a funkčný aj na tablete.
 7. Tablety vybaviť školiacimi materiálmi – určite pomôže, ak budú na tabletoch k dispozícii všetky školiace materiály, či už prezentácie, podcasty, atď.

Na záver tejto sekcie zosumarizujme štyri skupiny výhod, ktoré poskytujú prezentácie na tabletoch firme a jej obchodnej sieti:

 1. Atraktívny prezentačný nástroj – obchodníci prezentujú produkt v imidžovej prezentácii, atraktívny produkt tak získa aj atraktívnu formu prezentácie, ktorá zanechá pozitívny dojem v potenciálnom zákazníkovi a ukazuje firmu ako modernú a inovatívnu.
 2. Vždy aktuálne a kompletné portfólio – možnosti automatickej aktualizácie údajov v aplikácii zaručia, že obchodník má vždy poruke kompletné materiály so všetkými katalógmi, produktmi vrátane ich posledných aktualizácií.
 3. Nové formy prezentácie – okrem klasických podkladov ako sú fotografie a text je možné prezentáciu obohatiť o prakticky neobmedzené množstvo ďalších predovšetkým audiovizuálnych informácií rôznych foriem – doplnenie podkladovej hudby, zvukových efektov, video sekvencií, animácií, fotogalérií a pod.
 4. Možnosť priameho oslovenia potenciálneho zákazníka – aplikácie sú voľne dostupné v elektronickom obchode danej platformy a okrem obchodného personálu si ich môže stiahnuť ktokoľvek... je to len vec vhodnej motivácie a nastavenia obsahu aplikácie tak, aby mal šancu byť zaujímavý aj pre bežného používateľa.

Možnosti katalógu na tablete

Ak si stále celkom neviete predstaviť, ako by to mohlo vyzerať, proces a postup použitia ilustrujeme na príklade spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom kvalitných keramických bazénov a príslušenstva. Táto spoločnosť disponuje množstvom propagačných printových materiálov, má vlastnú webovú stránku. Obchodníci chodia k zákazníkom s printovým katalógom na aktuálny rok, vzorkovníkom farieb a ďalšími materiálmi. Aplikácia pre túto firmu na tablety jej pomôže prezentovať inovatívny a kvalitný produkt zaujímavejšou formou. Obchodník príde za zákazníkom s tabletom, na ktorom otvorí firemnú aplikáciu. V nej je katalóg bazénov. Rovnako, ako keby ukázal printový katalóg a ďalšie printové materiály a brožúry, napríklad vzorkovník farieb či materiál s dvoma bazénmi v špeciálnej edícii pre rok 2013. Medzi jednotlivými bazénmi sa dá jednoducho pohybovať, pozrieť si o nich detailnejšie informácie. Čo je potom vlastne v takejto aplikácii navyše oproti PDF katalógu? Základný rozdiel je v interaktivite. Statické PDF s katalógom sa totiž v aplikácii na tablete dokáže premeniť na katalóg s rôznymi pridanými funkcionalitami. Uvedieme niektoré z nich, kvôli prehľadnosti sme zvolili formu tabuľky.

Tabuľka 1 Prehľad vybraných interaktívnych funkcií firemného katalógu na tablete

Navigácia v obsahu

Asi najdôležitejšou funkciou v aplikácii je možnosť prehľadnej navigácie. Tá je v klasickom printovom katalógu zabezpečená obsahom a číslami strán. V mobilnej aplikácii je možné jednoducho spraviť oveľa viac. Katalóg je možné napríklad rozdeliť do samostatných zón podľa troch produktových radov. Keď sa nachádzam v jednej zóne, prehľadávam a prechádzam len obsah z tejto zóny. Medzi jednotlivými stranami je navigácia jednoduchá, a to formou posunu vpred a vzad alebo interaktívnym obsahom, ktorý je možné zobraziť napríklad v spodnej časti prehliadanej strany. Okrem toho je možné definovať tzv. témy. Každý obsah priradíme k téme a následne je možné rýchlejšie zobrazovať obsah danej témy.

Prelinkovanie obsahu

V tlačenom katalógu sa nedá jednoducho odkazovať na jeho iné časti. Na webe úplne štandardná funkcia, v katalógu na tablete však veľmi dobre využiteľná. Ak ukazujeme zákazníkovi bazén, jednoducho cez vytvorené linkovanie prejdeme na odporúčané príslušenstvo.

Aktívny obsah

Nevýhodou printového katalógu je, že ak sa raz vytlačí, nie je možná jeho aktualizácia. Samozrejme, dá sa znova upraviť podklad a vytlačiť nanovo. Všetko však dlho trvá a nie je to lacné. Mohlo by sa zdať, že pri tabletovej aplikácii to je podobne. Raz, keď obsah pripravíme a vypublikujeme, je v aplikácii a aktualizovať ho možno len aktualizovaním samotnej aplikácie. Existujú však možnosti, ako v aplikácii dosiahnuť to, aby sa obsah aktualizoval sám. Vložením takzvaného aktívneho obsahu dosiahneme to, že časť obsahu, napríklad jeden stĺpec, nebude v aplikácii napevno, ale sa bude čítať z iného miesta. Tým iným miesto je napríklad vložená URL adresa, teda adresa obsahu na serveri. Táto metóda je vhodná pre periodicky sa aktualizujúci obsah. Takým je určite napríklad cenník produktov. Je možné informáciu o cene vložiť ku každému produktu, do malého aktívneho prvku, alebo ako samostatnú stránku s celým cenníkom. Ten sa bude následne aktualizovať centrálne, a to naraz na webe aj v aplikácii. Vyrieši sa tým elegantne problém, čo s častými zmenami obsahu.

Sociálne médiá

Stále viac firiem komunikuje so svojimi zákazníkmi a priaznivcami cez sociálne médiá. Komunikácii na Facebooku je potrebné venovať značný priestor a čas, tak prečo do novej mobilnej aplikácie nevložiť aj časť obsahu z Facebooku. Ten bude automaticky aktualizovaný a zákazník môže v katalógu vidieť, čo sa práve deje na Facebooku či firemnom Twitter profile.

Fotogaléria

Celkom bežná funkcia napríklad na webových stránkach. Katalógu pridá informačnú hodnotu. Ukázať viaceré pohľady na produkt či jeho inštalácie v obmedzenom rozsahu printu nie je jednoduché. Ak zákazníka zaujme vybraný model bazéna, môže si ho pozrieť podrobnejšie. Fotogalérie sú navyše na tablete zaujímavé tým, že medzi obrázkami sa dá rýchlo navigovať alebo jednoducho zväčšiť niektorú časť. Podnik už typicky fotografiami disponuje, nemá teda žiadne ďalšie náklady na ich zhotovenie. Ich pridanie do aplikácie je otázkou niekoľkých minút.

Rotácia produktu

Zrejme ste túto možnosť už niekde videli. Používa sa napríklad v niektorých internetových obchodoch. Myšou chytíme produkt a pohybom do strany ho dokážeme rotovať a vidieť ho tým pádom v priestore – 3D. Táto funkcia je výborná na to, aby si zákazník produkt predstavil reálnejšie, v jeho skutočných dimenziách. Na tablete možno obrázok rotovať pohybom prsta na dotykovej obrazovke, alebo, čo je ešte oveľa zaujímavejšie, možno na to využiť aj funkcie samotného zariadenia. Moderné tablety napríklad podporujú možnosť využiť pohyb samotného zariadenia a jeho nakláňanie. Pohybom na stranu a dole/hore tak možno rotovať produkt. Podnik už typicky pre využitie tejto možnosti potrebuje dodatočný obsah. Nie je však ťažké ho spraviť aj vo vlastnej réžii. Možnosťou je fotoaparátom vytvoriť sekvenciu fotografií z rôznych strán produktu alebo vytvoriť videosekvenciu, ktorú následne jednoduchým softvérom rozložíme na sekvenciu obrázkov. Tá sa jednoducho nahrá do aplikácie a priradí k nejakému miestu v prezentácii.

Video

Doplnenie videa je výbornou formou ako zaujať zákazníka. Samozrejme, nie všetky firmy disponujú vyrobenými videami, ktoré prezentujú firmu alebo produkty. Množstvo firiem však už takéto materiály má a do tabletovej prezentácie je veľmi jednoduché ich doplniť. Statický text sa tak môže stať živým hovoreným (pridanie audia) alebo obrázok zmeniť na videosekvenciu.

HTML 5 animácie

HTML 5 ponúka ďalšie možnosti animácií a interaktivity do vloženého obsahu. Ak už má firma nejaké animácie napríklad na svojom webe, dajú sa jednoducho vložiť aj do aplikácie. Ďalšia možnosť, ako znovu použiť už raz vytvorený a zaplatený obsah.

Kontaktné formuláre

Na rozdiel od statického katalógu je tento možné kedykoľvek stiahnuť z príslušného obchodu (App Store, Play Store, Windows). Preto, ak si aplikáciu stiahne potenciálny zákazník, je možné, aby firmu kontaktoval priamo z aplikácie a odoslal svoje kontaktné údaje. Ak má záujem o produkt alebo potrebuje viac informácií, jednoducho vyplní a odošle formulár podobne ako je to na webe.

Zdroj: vlastné spracovanie

Záver

V príspevku sme predstavili vybrané možnosti, ktoré podniku ponúka prezentácia na tablete. Určite prišiel ten čas, kedy by mali o svojej prezentácii takouto formou uvažovať všetky firmy. Štúdia spoločnosti McKinsey Základy úspechu B2B predaja z mája 2010 ukázala, že firmy s výraznou aktivizáciou obchodného personálu dokážu zvýšiť vyťaženosť zákazníkov v priemere o 8-15% [5]. Autori štúdie zistili, že dvoma základnými faktormi, ktoré primárne ovplyvňujú výkonnosť obchodného personálu z pohľadu vnímania zákazníka, sú: úroveň poznania produktového portfólia firmy a jej konkurentov a celkový dojem, ktorý obchodný personál zanechal. A práve jeden z nástrojov, ktorý umožní výrazne zvýšiť efekt a dojem z prezentácie, je využitie nových interaktívnych prezentačných nástrojov.

Tablety umožňujú obchodnému personálu predávať efektívnejšie, zároveň zvyšujú pozitívny dojem z prezentácie a nakoniec, minimalizujú náklady na tlač a distribúciu tlačených katalógov. Pre obchodníka je tiež príjemnejšie niesť ľahký tablet ako niekoľko katalógov. Okrem toho má istotu, že bude mať všetky materiály vždy pri sebe a aktuálne. Ako sa teda dostať k vlastnej aplikácii, ktorá splní všetky požiadavky a umožní využiť všetky uvedené výhody? Susan Sink, riaditeľka divízie Strategy and Insigths v spoločnosti Oracle, hovorí o troch krokoch, ktorými by mala firma prejsť [5]:

 1. Realizácia auditu mobility- audit má zhodnotiť možnosti štandardizácie používaných nástrojov vo firme a aplikácií, s cieľom optimalizovať náklady a zvýšiť technologickú úroveň dostupných nástrojov,
 2. Identifikácia požiadaviek a priorít v oblasti mobility – analýza požiadaviek obchodného personálu, identifikácia bodov a oblastí, v ktorých by bolo možné dosiahnuť výrazné zlepšenia v rýchlosti, kvalite materiálov, efekte prezentácií a pod.,
 3. Tvorba a implementácia strategického obchodného mobilného plánu – na základe identifikovaných požiadaviek pripraviť stratégiu ich naplnenia prostredníctvom optimalizácie mobilnej infraštruktúry obchodného personálu (hardvér, softvér, služby).

Tento prístup je určite vhodný pre stredné a väčšie firmy, najmä, ak majú zložitejšiu štruktúru obchodného personálu. Pre menšie firmy však môže byť táto cesta zbytočne zdĺhavá a navonok komplikovaná. Existujú však viaceré možnosti, ako sa k vlastnej aplikácii dostať bez prípravy a realizácie takéhoto plánu. Každá má svoje výhody a nevýhody a samozrejme, bude aj rôzne finančne náročná. V druhom príspevku tejto série sa preto pozrieme na to, ako najjednoduchšie vytvoriť vlastnú aplikáciu s firemnou prezentáciu na tablety a pre aké platformy sa to najviac oplatí.

Pozn.: Tento príspevok vznikol ako parciálny výstup riešenia projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba a VEGA 1/0047/11 Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov na trhoch EÚ.
Literatúra:
 1. Hasen, J.: Mobilized Marketing: How to Drive Sales, Engagement, and Loyalty Through Mobile Devices. John Wiley & Sons, 2012, 240s.
 2. Kelly, W.: Seven tips for outfitting your sales team with tablets [online]. Dostupné na: http://www.techrepublic.com/blog/tablets/seven-tips-for-outfitting-your-sales-team-with-tablets/1178, použité [2013-02-20]
 3. Mims, C.: Tablets will outsell notebooks in 2013, for the first time ever [online]. Dostupné na: http://qz.com/41460/tablets-will-outsell-notebooks-in-2013-for-the-first-time-ever/, použité [2013-02-12]
 4. Rowinski, D.: [Report] Enterprises See One Tablet Request Per Every Three Smartphones [online]. Dostupné na: http://readwrite.com/2012/01/23/enterprises-see-one-tablet-req , použité [2013-02-19]
 5. Sink, S.: How Tablets Can Mobilize Sales [online]. Dostupné na: http://www.oracle.com/us/corporate/profit/opinion/031612-ssink-1559273.html, použité [2013-02-12]
 6. TheMarketersBiz: Mobile Rulezz 2012 [online]. Dostupné na: http://mobile.rulezz.sk/2012/, použité [2013-02-15]
 7. Yankee Group: Mobile and Connected Devices Forecast &Monitor, 01/2013 [ppt]. Platený prístup cez: http://www.yankeegroup.com, použité [2013-02-16]
 8. Yieke, L.: Intel Fancies its Chances in the Budget Smartphone Market [online]. Dostupné na: http://beta.fool.com/yieke/2013/02/12/intel-fancies-its-chances-budget-smartphone-market/23821/?logvisit=y&source=eednaslnk0000001&published=2013-02-12, použité [2013-02-18]
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MIKLOŠÍK, Andrej a BORGUĽA, Matúš. Interaktívne firemné prezentácie a katalógy na mobilných platformách. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 3 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-14052. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14052

automaticky generované reklamy
registration login password