Univerzita Karlova

Hot Articles - nejčtenější články z Vašeho oboru

English title: 
Hot Articles - The Most Read Articles from Your Field
Abstract: 

Charles University is testing a new service for recommending the most read articles from different subjects named bX Hot Articles. The service is based on data from bX Recommender, which constantly harvests statistics data from thousands of institutions from all over the world. Testing was conceived between December 2011 and March 2012.

Úvod

Na Univerzitě Karlově v Praze (UK) a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) bylo právě dokončeno testování nové služby bX Hot Articles. Jedná se o nástroj vyvíjený společností ExLibris založený na stávající službě bX Recommender, který na obou univerzitách běží úspěšně již téměř dva roky jako součást Open URL linkovacího serveru SFX.

Zach, Michael. Hot Articles - nejčtenější články z Vašeho oboru. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7400>. urn:nbn:cz:ik‐007400. ISSN 1212-5075.

Exkurze do Centra studijních a informačních služeb FF UK

Další z knihoven, do kterých pražská organizace SKIP v letošním roce uspořádala exkurzi, bylo Centrum studijních a informačních služeb (CeSIS) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK). Exkurze, která se uskutečnila 6. září 2011, se zúčastnilo celkem osmnáct zájemců.

Škochová, Věra. Exkurze do Centra studijních a informačních služeb FF UK. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7152>. urn:nbn:cz:ik‐007152. ISSN 1212-5075.

Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy existuje již tři roky, a přestože obsahuje i jiné sbírky, byla po celou tuto dobu jeho primárním účelem správa a zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací. Vzhledem k interní politice Univerzity Karlovy však byly kvalifikační práce zpřístupňovány pouze studentům a zaměstnancům univerzity.

Pavlásková, Eliška. Vysokoškolské kvalifikační práce Univerzity Karlovy zpřístupněny široké veřejnosti. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5971>. urn:nbn:cz:ik‐005971. ISSN 1212-5075.

SFX, Verde a MetaLib ve službách Univerzity Karlovy v Praze

English title: 
SFX, Verde and MetaLib working for Charles University in Prague
Abstract: 

There is a huge collection of e-resources available at Charles University in Prague. There are more then 18,700 e-journals in about 100 databases. Charles University in Prague is using the Ex Libris product suite for digital libraries to make e-resources easily available to all students and staff. The ERM system Verde is the central point for e-resources management. The OpenURL linkserver SFX connects users to available fulltexts anywhere and anytime they need it. The SFX server links users to fulltext in Google Scholar, e-journals AZ lists are automatically generated from the SFX knowledge base, and full MARC 21 e-journals records are imported from SFX to Aleph catalogue as well. Quick Search Journal HTML snippet is placed at Charles University SFX news blog and could be placed at any web page. SFX links users to full texts from Charles University MetaLib e-resources federative search engine too.

Poznámka redakce: Text je placenou inzercí společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.

Logo společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.

Logo Verde, Ex Libris

Pavlík, Jiří. SFX, Verde a MetaLib ve službách Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4722>. urn:nbn:cz:ik‐004722. ISSN 1212-5075.

Centrální knihovně-informační systém (CKIS) Univerzity Karlovy v Praze – včera, dnes a zítra

English title: 
Centralized catalog of Charles University – yesterday, today, tommorow
Abstract: 

The article focuses on a centralized model of library system at Charles University which had to be developed as a necessity. It describes how it was built, which problems had to be solved and in what situation the catalog is in these days.

Univerzita Karlova v Praze jako největší a nejstarší vysoká škola v Česku má také nejvíce komplikované uspořádání, které vyplývá z historického vývoje této univerzity. Ani situace knihoven není právě jednoduchá, na Univerzitě Karlově neexistuje jedna centrální knihovna, ale každá fakulta (v některých případech dokonce ústav nebo institut) má knihovnu vlastní, která buduje svůj knihovní fond odděleně, a to v nejrůznějších lokacích nejen v Praze, ale i v Plzni a Hradci Králové.

Baranayová, Irena. Centrální knihovně-informační systém (CKIS) Univerzity Karlovy v Praze – včera, dnes a zítra. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4705>. urn:nbn:cz:ik‐004705. ISSN 1212-5075.

Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou?

V roce 2005 měla Geografická knihovna PřF UK jedinou statickou stránku. Zde čtenáři našli základní kontakty, informace o výpůjční době, o skladbě fondu, zkrátka měli jsme vyvěšený leták na webu.

Novotná, Eva. Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou?. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4345>. urn:nbn:cz:ik‐004345. ISSN 1212-5075.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má nově proděkana pro informační zdroje

Podnázev: 
Rozhovor s děkanem FF UK PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D.
Jako nového děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) bych se vás ráda na úvod zeptala, jaký je Váš názor na současný stav fakulty a jak si představujete její rozvoj v dalších letech.

Dobrá otázka by možná zněla, jaký je můj názor na současný stav téměř padesáti ústavů, protože to, co po svém nástupu postrádám, je vnímání fakulty jako celku.

Skolková, Linda; Stehlík, Michal. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má nově proděkana pro informační zdroje. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3282>. urn:nbn:cz:ik‐003282. ISSN 1212-5075.

Bibliotéka v kotelně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Kotelna v novější kulturní historii české sehrála osobitou roli. Knihy v kotelně vždy rády, často ovšem jen velmi krátce, přebývaly. Rovněž tak básníci, badatelé a bibliofilové všeho druhu.

Novinkou dní posledních je umístění bibliotéky v kotelně. Nejedná se o nějaký další zločin z černé kroniky, nejde o ničení knižního bohatství. Opak je pravdou, jde o epochální událost v poklidném toku knihovním, která zaslouží vaší ctěné pozornosti.

Čumpl, Stanislav. Bibliotéka v kotelně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1888>. urn:nbn:cz:ik‐001888. ISSN 1212-5075.

Průzkum využití Souborného katalogu UK knihovníky a informačními pracovníky Univerzity Karlovy v Praze

Úvod

Již osm let je na UK provozován Souborný katalog UK (SK UK). Vznikl z potřeby překonat decentralizaci knihovního prostředí UK a zajistit přístup k dokumentovým zdrojům UK z jediného místa. SK UK je spravován Ústavem výpočetní techniky UK. Do SK UK přispívá 18 účastníků z řad fakultních knihoven UK, obsahuje více než 600 000 bibliografických záznamů monografií a speciálních dokumentů. SK je doplňován dávkově.

Bulínová, Eva. Průzkum využití Souborného katalogu UK knihovníky a informačními pracovníky Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1264>. urn:nbn:cz:ik‐001264. ISSN 1212-5075.

Porovnání webovských sídel: Kalifornská univerzita a Karlova univerzita

Úvod

Cílem této práce je analyzovat a porovnat domovské stránky webovských sídel (websites) Karlovy univerzity se stránkami několika renomovaných zahraničních univerzit ve Spojených Státech a Velké Británii, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formálního rozvržení prezentovaných informací. Pro účely detailní analýzy byla zvolena Kalifornská univerzita.

Kindl, Daniel. Porovnání webovských sídel: Kalifornská univerzita a Karlova univerzita. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/908>. urn:nbn:cz:ik‐000908. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah