Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IDA (Interchange of Data between Administrations)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

IDA (Interchange of Data between Administrations)

0 comments
Autoři: 

Evropský parlament přijal v roce 1995 program IDA (Interchange of Data between Administrations - Výměna dat mezi veřejnými správami). Cílem je podpořit rozvoj transevropských telematických sítí pro výměnu elektronických dat mezi evropskou administrativou, občany a podniky v rámci Evropské unie a členských států. IDA je důležitým pracovním nástrojem při procesu reorganizace veřejné správy směřující k e-governmentu. Kooperující a efektivní administrativa musí být schopna výměny velkého množství dat, což lze funkčně naplnit pomocí moderních ICT.

První tříletá fáze (1995-1998) této iniciativy měla za úkol najít možnosti řešení výstavby telematické infrasturktury a specifických odvětvových aplikací.

Naplňována byla pomocí:

  • podpory budování sektorálních sítí v prioritních oblastech
  • rozvoje univerzálních opatření pro využívání sektorálních sítí
  • přiblížení výhod a přínosů sítí pro podniky a občany EU
  • spolupráce s orgány členských zemí a Společenstvím
  • kooperace s ostatními aktivitami EU

Druhá fáze programu IDA začala v roce 1999. Pokračuje v podpoře budování komunikačních systémů mezi administrativními jednotkami členských států EU. Plně jsou reflektovány principy iniciativy eEurope: an Information Society for All (elektronická Evropa : informační společnost pro všechny). Pozornost je věnována procesu modernizace na národních úrovních, aby bylo dosaženo efektivnosti, transparentnosti a dostupnosti administrativy pro občany i podniky. Zlepšení spolupráce orgánů EU by mělo podnítit změny ve vnitřním fungování trhu, konkrétně v oblastech jako je životní prostředí, sociální problematika, zemědělství, ochrana spotřebitelů apod.

IDA počítá s provázaností sítí regionálního a národního charakteru do evropské páteřní sítě tzv. sítě EuroDomain. Realizaci propojení sítí má za úkol projekt označovaný akronymem TESTA (Trans-European Services for Telematics between Administrations).


Síť EuroDomain

Elektronická data a sítě společně s novými službami se mají stát nezbytným základem nové administrativní kultury. Administrativní data by měla být pouhým kliknutím myší přístupna občanům prostřednictvím Internetu. Papírování a fronty u přepážek, tradičně spojené s administrativními procesy se stanou historií. Hovoří se o přechodu k digitalizovaným přepážkám. Digitalizace výrazně přispěje k efektivním a transparentním službám, samozřejmostí však zůstává zabezpečení ochrany osobních dat v rámci elektronické komunikace.

Technickou prioritou je využívání univerzálních softwarových aplikací. Například CIRCA (Communication and Information Resource Centre for Administrations) nabízí standardizované webovské řešení, které může být využíváno vládními úřady a institucemi EU. Řešení je založeno na principu "write- once, use many" (napiš jednou, vícekrát využij), které šetří peníze i čas.

Obecně je pozornost v technických řešení věnována:

  • využívání moderních technologií a aplikací přizpůsobených pro účely administrativy
  • zavedení technických doporučení při implementaci sítí
  • využívání všeobecně používaného telematického vybavení
  • zabezpečení know-how dostupnosti evropské administrativy

Česká republika v září 1999 vyjádřila prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí svůj zájem o účast v programu IDA. O podmínkách vstupu v současnosti jedná s Evropskou komisí Úřad pro veřejné informační systémy. Zástupci ÚVIS se již nyní mohou zúčastnit vybraných zasedání jako pozorovatelé.

Poznámka: Text je výtahem z Rigorózní práce "Soudobá informační společnost a informační politika České republiky" obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK dne 18. 3. 2002.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KALCŮ, Petra. IDA (Interchange of Data between Administrations). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 1 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-11203. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11203

automaticky generované reklamy
registration login password