Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Doporučení Evropské komise o digitalizaci, online zpřístupnění a digitální ochraně kulturního dědictví

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Doporučení Evropské komise o digitalizaci, online zpřístupnění a digitální ochraně kulturního dědictví

0 comments

24. srpna 2006 vydala Evropská komise doporučení týkající se digitalizace, online zpřístupnění evropského kulturního a vědeckého dědictví a jeho ochrany pomocí digitalizace.

Tento dokument vznikl v návaznosti na i2010 Digital Libraries Initiative - iniciativu, jejímž cílem je usnadnit používání informačních technologií a evropských informačních zdrojů a dosáhnout tímto způsobem ekonomického růstu, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení životních podmínek v Evropě.

Zmíněné doporučení si klade za cíl pomocí internetu plně využít potenciál skrývající se v evropském kulturním a vědeckém dědictví. Je součástí strategie Evropské komise týkající se již zmíněné digitalizace, online zpřístupnění a digitální ochrany kulturního a vědeckého dědictví v Evropě a navazuje na Zprávu Komise „i2010: digitální knihovny“, sestavené Evropskou komisí 30. září 2005. Z této zprávy je zřejmý nedostatek jasně stanovených strategií členských států, potřeba spolupráce na celoevropské úrovni a nutnost řešení několika důležitých úkolů, jimiž jsou otázky financování, organizační záležitosti, technické otázky a otázky týkající se právní ochrany.

Odpovědi na tyto otázky má nastínit Doporučení Evropské komise ze 24. srpna 2006. V tomto Doporučení Evropská komise vyzývá členské státy především ke kooperaci. Zatím největším produktem společných evropských aktivit je Evropská digitální knihovna, v níž jsou soustředěny síly národních i regionálních informačních institucí.

Aby se zabránilo duplicitě, je podle Doporučení třeba postupovat na evropské úrovni spolupráce a koordinovat činnost digitalizace národních sbírek. Je třeba sdílet společně technologie pro digitalizaci a ochranu, soustředit se na interoperabilitu mezi sbírkami členských států, vícejazyčný přístup, dbát na zachování vlastnických práv. Koordinace bude příznivě působit také na výběr materiálu, vyšší úroveň podpoří jistotu soukromých i institucionálních investorů. Společné investice do vývoje a nákupu digitalizačních technologií sníží náklady na jednotlivé projekty a aktivity.

Je třeba podporovat digitalizaci materiálů v knihovnách, archivech a muzeích. Tyto materiály evropské „kolektivní paměti“ budou přístupny online všem členům EU pro studium, práci i zájmy jednotlivců, mohou být využity v oblasti turismu a výuky i jako podněty k umělecké tvorbě. Tato „kolektivní paměť“ obsahuje tisky (knihy, časopisy, noviny), fotografie, muzejní objekty, archivní dokumenty, audiovizuální materiály. Zpřístupnění na internetu umožní členům evropských států jednodušší přístup k materiálům pocházejícím z rozličných kultur a vzniklým v různých jazycích a zároveň se zabrání nenahraditelným ztrátám.

Konkrétní doporučení Evropské komise členským státům EU:

I) Doporučení v otázce digitalizace a online přístupu k materiálům:
Je třeba:

 • shromažďovat a poskytovat informace o probíhajících a plánovaných digitalizačních projektech, aby se zamezilo duplicitě a zlepšila se synchronizace a spolupráce na evropské úrovni
 • stanovit si předpokládané množství materiálů, které budou jednotlivé instituce digitalizovat, aby bylo možné plánovat s ohledem na optimální podmínky a možnosti budování Evropské digitální knihovny
 • podporovat partnerství mezi kulturními institucemi a soukromým sektorem za účelem objevení nových možných zdrojů podpory digitalizace
 • vytvořit a uplatňovat co nejvíce zjednodušujících metod v procesu digitalizace, které budou podporovat spolupráci mezi jednotlivými státy
 • podporovat růst Evropské digitální knihovny jako vícejazyčného jednotného přístupu k evropskému kulturnímu dědictví, přesvědčit kulturní instituce, stejně jako nakladatele a ostatní vlastníky autorských práv, aby své dokumenty umožnili zpřístupnit přes portál Evropské digitální knihovny
 • aby tyto kulturní instituce (v některých případech soukromé společnosti) zachovávaly stejné digitalizační standardy v zájmu interoperability digitalizovaných materiálů na evropské úrovni a jejich snadného vyhledávání
 • zlepšit online přístup k těmto materiálům tím, že budou vyvinuty mechanismy usnadňující jejich užití a budou zajištěny konzultace pro uživatele. Především je třeba zjednodušit práci s materiály, které nejsou přístupny v hmotné podobě a materiály, které jsou fyzicky v soukromých rukou
 • vytvořit seznam těchto materiálů a zpřístupnit jej
 • identifikovat a eliminovat legislativní překážky v online dostupnosti materiálů

II) V otázce ochrany pomocí digitalizace je třeba:

 • stanovit národní strategie pro dlouhodobé uchovávání a přístup k digitálním materiálům s ohledem na vlastnická práva: popsat organizační přístup, role a povinnosti subjektů, které v procesu figurují, vypracovat plány a časové harmonogramy pro jednotlivé digitalizační projekty, sdílet informace o všech těchto aktivitách na evropské úrovni
 • učinit náležitá legislativní opatření, která by umožnila mnohonásobné kopírování a sdílení kulturních materiálů veřejnými institucemi za účelem uchovávání a ochrany, a to vše s ohledem na mezinárodní legislativu práv osobního vlastnictví
 • při rozhodování o postupech a metodách pro uchovávání materiálů publikovaných již v elektronické podobě mít na zřeteli postupy a metody ostatních členských států užívaných pro uchovávání těchto materiálů, aby se zabránilo nejednotnosti
 • při stahování a uchovávání webového obsahu používat jasně stanovená pravidla a technologie, s ohledem na mezinárodní legislativu práv osobního vlastnictví
 • informovat Komisi po 18 měsících od vydání tohoto Doporučení v Úředním věstníku Evropské unie (Official journal of the European Union) a následně každé dva roky o činnosti spojené s tímto Doporučením

Užité a související informační prameny:

Recommendation on the digitisation and online accesibility of cultural materiál nad digital preservation [online]. i2010 Digital Libraries Initiative, 2006. [cit. 2006-08-30]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recommendation/en.pdf>.

Digital Libraries Homepage [online]. i2010 Digital Libraries Initiative. [cit. 2006-08-30]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VORLÍČKOVÁ, Blanka. Doporučení Evropské komise o digitalizaci, online zpřístupnění a digitální ochraně kulturního dědictví. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 10 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-12244. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12244

automaticky generované reklamy
registration login password