Vorlíčková, Blanka

Průběh projektu inovace bakalářského programu na ÚISK FF UK v Praze

English title: 
Updating of bachelor programme at the Institute of Information Studies and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University in Prague
Abstract: 

The Institute of Information Studies and Librarianship at Faculty of Arts of the Charles University in Prague has launched a project of innovation of its undergraduate study programme. The plan to update most of the main subject was approved in the winter semester 2013/2014 and in summer semester, the changes were implemented for students. This article sums up the programme update and measures taken up to day.

V listopadu 2013 přinesl časopis Ikaros zprávu o začínajícím projektu Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze podpořeném Operačním programem Praha – Adaptabilita (OPPA). Uběhlo více jak půl roku od zahájení projektu, a proto si dovolujeme informovat čtenáře o jeho průběhu.

Vorlíčková, Blanka. Průběh projektu inovace bakalářského programu na ÚISK FF UK v Praze. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8205>. urn:nbn:cz:ik‐008205. ISSN 1212-5075.

Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí

English title: 
Cultural Heritage Systems as the Means of Access of the Heritage in Electronic Environment
Abstract: 

Digitizing of a cultural heritage, being a widely discussed discipline since the mid-1990’s, is perceived not only as a way to provide access to precious collections, but also as a way of their preserving to the future generations. In this article, many aspects of this approach are discussed, including documents, memory, context, technology or culture itself. Internationally used terms are explained and anchored in the Czech language. The primary interest of the author is focused on the data produced by the act of digitizing and tools providing an access to them via internet. Digital libraries and different approaches to this concept are further discussed and a number of producers and projects are noted. Also, theoretical problems of on-line access are recognized and compared with suggestions of different authors.

Digitalizace kulturního dědictví a otázky spojené s jeho zpřístupněním v prostředí internetu jsou od druhé poloviny 90. let 20. století oblastí teoreticky diskutovanou a prakticky čím dál tím více rozvíjenou. Výrazné změny, které umožnil vývoj informačně-komunikačních technologií v oblasti zpřístupnění a prezentace hmotného kulturního dědictví ve webovém prostředí, daly vzniknout periodicky narůstajícímu množství digitalizačních aktivit v paměťových institucích na všech organizačních úrovních. Od konce 90. let jsou v rámci informační politiky vyspělých států vkládány poměrně rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje nástrojů zajišťujících tvorbu a propojení výstupů těchto aktivit, jejich trvalé udržitelnosti, zvyšování kvality digitálních reprodukcí kulturního dědictví a jejich zveřejnění.

Vorlíčková, Blanka. Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7769>. urn:nbn:cz:ik‐007769. ISSN 1212-5075.

Projekt zpřístupňování osobních knihoven ve webovém prostředí

U příležitosti vydání publikace Osobní knihovna Karla Čapka, o jejímž uvedení Ikaros informoval v březnovém čísle a která je výsledkem navazujícím na projekt realizovaný na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze bude následující článek stručně informovat o oficiálně již ukončeném projektu i o aktivitách na jeho snahy navazujících.

Vorlíčková, Blanka. Projekt zpřístupňování osobních knihoven ve webovém prostředí. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7524>. urn:nbn:cz:ik‐007524. ISSN 1212-5075.

Europeana - příspěvky a diskuse k digitálnímu zpřístupnění evropského kulturního dědictví

Dne 10. května 2012 proběhl pod záštitou Národní knihovny ČR workshop věnovaný tématu participace českých paměťových institucí na dodávání digitálního obsahu do portálu Europeana. K uspořádání akce byla Národní knihovna ČR, stejně jako jiné evropské národní knihovny, vyzvána u příležitosti setkání zástupců členských států s cílem propagace evropského portálu u příležitosti "Dne Evropy" 9. května 2012 v Bruselu.

Vorlíčková, Blanka. Europeana - příspěvky a diskuse k digitálnímu zpřístupnění evropského kulturního dědictví. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7517>. urn:nbn:cz:ik‐007517. ISSN 1212-5075.

Knihy, papír a knihovna Karla Čapka

O Karlu Čapkovi (1890–1938) jsme si mysleli, že víme všechno, ale není to pravda. Podnět k tomuto přesvědčení dali autoři Blanka Vorlíčková, Richard Khel a Petra Čechová, když na tuto všeobecně známou a našimi a zahraničními badateli dlouhodobě analyzovanou osobnost pohlédli nově „z hlediska knihy“.

Farkas, Pavel; Vorlíčková, Blanka. Knihy, papír a knihovna Karla Čapka. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7367>. urn:nbn:cz:ik‐007367. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

Letošní jubilejní desátý ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě se uskutečnil ve dnech 3. a 4. prosince jako každoročně v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci. Na jejím pořádání se tak jako v minulých letech podílely Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Vorlíčková, Blanka. Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5922>. urn:nbn:cz:ik‐005922. ISSN 1212-5075.

Světová digitální knihovna otevírá pokladnici kulturního bohatství lidstva na internetu

English title: 
World Digital Library opens the treasures of world cultural heritage on the Internet
Abstract: 

In April 2009 World Digital Library was released. By giving an online access to digital copies of the significant world culture heritage materials its developers – UNESCO and Library of Congress – aim to promote international and intercultural understanding. The article describes backround of the project and features of the digital library user interface.

Několik měsíců po spuštění portálu Europeana, který je výstupem projektu Evropské digitální knihovny (European Digital Library), byl uveden do provozu výstup neméně ambiciózního projektu, tentokrát však zaměřeného na kulturní dědictví celého světa. Dne 21. dubna 2009 byla spuštěna Světová digitální knihovna (World Digital Library).

Vorlíčková, Blanka. Světová digitální knihovna otevírá pokladnici kulturního bohatství lidstva na internetu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5428>. urn:nbn:cz:ik‐005428. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

Již 9. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 se uskutečnil ve dnech 3. a 4. prosince 2008, a to tradičně v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci. Na jejím pořádání se podílely Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Pavlásková, Eliška; Večeřová, Petra; Vorlíčková, Blanka. Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5386>. urn:nbn:cz:ik‐005386. ISSN 1212-5075.

ViaLibri – internetový zdroj pro milovníky krásných knih

English title: 
ViaLibri – an internet resource for book lovers
Abstract: 

The article introduces a portal called viaLibri which specializes in rare prints and whose target audience are collectors and book lovers.

Na konci minulého roku bylo dokončeno zásadní doplňování databázových zdrojů v portálu nazvaném viaLibri. Ten byl vytvořen jako specializovaný nástroj s cílem usnadnit sběratelům a milovníkům krásných knih vyhledávání a případnou koupi vzácných a starých tisků, aniž by byli nuceni prohledávat nabídky jednotlivých prodejců. Na adrese http://www.vialibri.net/ (viz obr.

Vorlíčková, Blanka. ViaLibri – internetový zdroj pro milovníky krásných knih. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5383>. urn:nbn:cz:ik‐005383. ISSN 1212-5075.

Europeana: online přístup k evropskému kulturnímu a historickému dědictví

English title: 
Europeana: online access to European cultural and historical heritage
Abstract: 

Europeana portal has been rereleased in early January 2009. It means a large achievement of European Commision and its efforts to give an access to the European cultural heritage online. The article describes backround of the Europeana project and features of the newly realesed portal.

První zmínky o portálu Europeana jako o konkrétním vyústění evropských snah (konkrétně snah Evropské komise) vytvořit evropskou digitální knihovnu se objevily v zahraničním i v českém prostředí již v únoru 2008, kdy se chystaný evropský portál evropského kulturního dědictví teprve nesměle představoval.

Vorlíčková, Blanka. Europeana: online přístup k evropskému kulturnímu a historickému dědictví. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5313>. urn:nbn:cz:ik‐005313. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah