citace

Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010

English title: 
What brings the 3rd edition of the International Standard ISO 690:2010
Abstract: 

The review evaluates the structure and content of new, 3rd edition of the International Standard ISO 690:2010 which gives guidelines for the preparation of bibliographic references and citations to information resources. The text of new edition of the International Standard is compared with texts of the 2nd edition of the International Standard ISO 690:1987 and the 1st edition of the International Standard ISO 690-2:1997. Text of review contains some critical notes to content of published International Standard.

Úvodem

Po více než šesti letech příprav bylo 15. června 2010 organizací ISO oficiálně publikováno v pořadí již 3. vydání mezinárodní normy ISO 690, a to paralelně, jak bývá zvykem, v anglické [ISO 690:2010(E)] i francouzské verzi [ISO 690:2010(F)]. Nové vydání zároveň ruší a nahrazuje předešlé 2. vydání normy ISO 690 z roku 1987 [ISO 690:1987] a také 1. vydání doplňkové normy ISO 690-2 z roku 1997 [ISO 690-2:1997]. Text 3.

Bratková, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6358>. urn:nbn:cz:ik‐006358. ISSN 1212-5075.

Bílá kniha OECD: Potřebujeme publikační standardy pro datové sady a tabulky


GREEN, Toby. We Need Publishing Standards for Datasets and Data Tables [online]. Paris : OECD Publishing, 2009 [cit. 2009-05-20]. 29 s. OECD Publishing White Paper. Dostupné na WWW: <http://dx.doi.org/10.1787/603233448430>. doi: 10.1787/603233448430.

Římanová, Radka. Bílá kniha OECD: Potřebujeme publikační standardy pro datové sady a tabulky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5544>. urn:nbn:cz:ik‐005544. ISSN 1212-5075.

Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky

English title: 
Web of Science citation databases and other Thomson Reuters products for evaluation of scientific outputs – current news
Abstract: 

The article is a short overview of news and development of the tools and databases produced by Thomson Reuters. It introduces a new analytical tool for journals JADE and informs about enhancements in the Web of Science in Journal Citation Reports as an establishing of five-year Impact Factor or a new metric Eigenfactor. The article summarizes the analytical tools and its reports for the research assessment and mentions two new portals ResearchersID and InCites.

Již na podzim proběhla informace o novém citačním rejstříku pro sborníky z konferencí, avšak změn, které Web of Science (dále WoS) přichystal, je mnohem více, a to včetně velkých novinek týkající se samotného impakt faktoru (dále IF).

Vavříková, Lucie. Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5372>. urn:nbn:cz:ik‐005372. ISSN 1212-5075.

Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe

English title: 
Habilitation thesis or how to avoid copying oneself
Abstract: 

The article deals with habilitation theses (inaugural dissertations) as a presentation of author‘s professional characteristics. It presents different ways how to avoid accusations of plagiarism. A discussion on what plagiarism actually is and how the author‘s ethic relates to citation of resources (even those written by the author himself or herself) is included. A particular case of Jaroslav Světlík from Tomas Bata University in Zlín is described in more detail.

Poznámka redakce: Obsah příspěvku nevyjadřuje názor redakce.

Vím, že do tohoto časopisu přicházejí příspěvky většinou dosti odborné, občas ale i jen o nejrůznějších událostech ze života knihovníků. Tento můj příspěvek je něco mezi tím, ale snad v tomto období přelomu léta přinese můj text něco trochu zajímavého a k zamyšlení.

Veselá, Miroslava. Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4973>. urn:nbn:cz:ik‐004973. ISSN 1212-5075.

Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR

Podnázev: 
Analýza a hodnocení na základě standardu ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
English title: 
Guidelines for citing from Resources available on web pages of Universities in the Czech Republic
English subtitle: 
Analysis and Assessment Based on Standards ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
Abstract: 

The final report is focused on the description and ordination of instruction for citation of literature which is located on WWW pages of the universities in the Czech Republic. In the preamble of the report, concept of information ethics and citation ethics is briefly described and a relation between bibliographical citation and Author’s Act in the Czech Republic is explained. Special attention is applied to the valid standards of the bibliographical citation (ČSN ISO 690 and ČSN ISO 690-2) which are narrowly analyzed in the second chapter. The third chapter gives the analysis of the representatives of instructions selected on the basis of the recherché (attachment No. 1 of the Final report). Related to instruction of literature’s citation, recommendation for improvement of the current state which is partly influenced by quality of citation’s standards and party by the form of their implementation to the praxis is formulated. (The Abstract refers to the original text.)
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na popis a utřídění textů instrukcí k citování literatury lokalizovaných na WWW serverech vysokých škol v ČR. V úvodní části práce jsou stručně popsány pojmy informační etika a citační etika a vysvětlen vztah bibliografických citací k Autorskému zákonu České republiky. Zvláštní pozornost je věnována platným normám pro bibliografické citování (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2), které jsou podrobně analyzovány v druhé kapitole. Třetí kapitola nabízí rozbor reprezentantů instrukcí, vybraných na základě rešerše, která je přílohou č. 1 bakalářské práce. V souvislosti instrukcí pro citování literatury je formulováno doporučení pro zlepšení současného stavu, který je ovlivněn jednak zpracování citačních norem, tak samotnou aplikací norem do praxe.

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2006.

Bibliografický záznam původní práce:
Kubálková, Petra. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3733>. urn:nbn:cz:ik‐003733. ISSN 1212-5075.

Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán

 

Špála, Milan. Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3293>. urn:nbn:cz:ik‐003293. ISSN 1212-5075.

Analýza webových odkazů a její použití v akademickém prostředí

Úvod

Vítů, Martin. Analýza webových odkazů a její použití v akademickém prostředí. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1983>. urn:nbn:cz:ik‐001983. ISSN 1212-5075.

Bibliographix: nejen citační manažer

Během vysokoškolského studia jsem dlouhou dobu řešil jeden problém – jak si ukládat různé citace, odkazy na webové stránky nebo i výpisky z některých knížek. Bohužel, v této době neexistoval žádný vhodný a dostupný program, který by mé nároky splňoval. Vyzkoušel jsem několik sharewarových a freewarových programů (např. Biblioscape), ale žádný z nich neřešil všechny mé potřeby.

Boldiš, Petr. Bibliographix: nejen citační manažer. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1863>. urn:nbn:cz:ik‐001863. ISSN 1212-5075.

Projekt Bibliografické citace


Úvod

Farkašová, Blanka; Krčál, Martin. Projekt Bibliografické citace. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1813>. urn:nbn:cz:ik‐001813. ISSN 1212-5075.

Citační software

Na poslední Inforum jsem přicházel i s nadějí, že od ostatních účastníků získám informace o cenově dostupném a odzkoušeném softwaru, který by mi pomohl archivovat, organizovat a v mnoha dalších směrech snadno spravovat seznam bibliografických citací k jednotlivým tematickým okruhům, popřípadě přímo pomáhal spravovat citace v dokumentech (nejen tvorbou seznamů použité literatury, ale i podporou poznámek pod čarou). Chtěl jsem získat software, který by mi pomohl uchovávat informace o dokumentech jak prostudovaných, tak do budoucna požadovaných.

Šimral, Břetislav. Citační software. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1808>. urn:nbn:cz:ik‐001808. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah