Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva ze semináře IVIG 2009

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Zpráva ze semináře IVIG 2009

0 comments
Autoři: 

24. září 2009 se v aule Univerzity Karlovy v Praze v Jinonicích uskutečnil již sedmý ročník semináře IVIG (Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí). Seminář tradičně pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a s občanským sdružením SPRIG. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na oblast e-learningu v informačním vzdělávání.

Účastníky semináře uvítala Ludmila Tichá, předsedkyně komise IVIG, tj. Odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách, za ÚISK pronesli úvodní slovo Michaela Dombrovská a následně ředitel ÚISK Richard Papík (ve svém krátkém vstupu se zamyslel mj. nad tím, komu e-learning prospívá, zda se jedná o systémový nástroj nebo je to zatím záležitost nadšení; zmínil také roli e-learningu jako podpory klasické výuky), za sdružení SPRIG pak vystoupil Petr Očko.

Ludmila Tichá

Ludmila Tichá

Michaela Dombrovská

Michaela Dombrovská

Petr Očko

Petr Očko

Richard Papík

Richard Papík

S prvním příspěvkem vystoupila Katarzyna Witeková (Varšavská ekonomická škola, Szkola Glówna Handlowa w Warszawie) – nazvala jej Standardy e-learningu v akademické praxi v přednáškách e-sgh na Varšavské ekonomické škole (SGH) (E-learning stardards in academic practice e-sgh lectures in Warsaw School of Economics (SGH)). Přednášející na Varšavské ekonomické škole (mimochodem nejstarší ekonomické škole v Polsku) pracuje v informačním centru, která má mj. na starosti podporu rozvoje e-learningu. Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvek byl zaměřen na konkrétní praxi na uvedené škole, měl charakter případové studie. K. Witeková uvedla, že pro provoz e-learningových kurzů nevyužili software s otevřeným zdrojovým kódem, používají naopak vlastní softwarové řešení. Na adrese http://www.e-sgh.pl/ je zpřístupněno celkem 45 online přednášek, z toho se ve 38 případech jedná o přednášky určené výhradně pro studenty SGH, v pěti případech o přednášky pro studenty z polských ekonomických škol, ve dvou případech o „mezinárodní“ přednášky (byly vytvořeny ve spolupráci s Univerzitou v Illinois). K. Witeková blíže představila mj. aplikace Niezbędnik e-sgh, která je určena pro vyučující (využívá jich cca 160 lektorů). Jedná se o samostatnou aplikací, není přímo součástí platformy e-sgh. Dále se přednášející podrobně věnovala struktuře online přednášek (přednášky, které jsou provozovány plně v režimu online, musí pokrýt 30 hodin za semestr, přičemž výukové materiály jsou rozčleněny do menších částí – tzv. modulů). Zabývala se také nejdůležitějšími požadavky na tvorbu přednášek (charakteristický je styl jazyka mezi mluveným a psaným slovem, obsah by měl být logicky rozdělen, podstatnou roli hrají příklady, paralely, řečnické otázky či „aktivační“ věty, dále pak grafické prvky, tabulky atd.). Mezi problémy při provozu těchto online přednášek patří zastarávání jejich obsahu, zahlcení účastníků přednášek obsahem (např. jedná-li se o celou knihu v HTML). Učitelé mnohdy ztrácejí v průběhu času motivaci, nejsou dostatečně kreativní, ne vždy se daří udržovat odpovídající interakci se studenty. U studentů je naopak typická aktivace krátce před zkouškou, důležitým rozdílem je také skutečnost, že v rámci online přednášky je vyžadováno mnohem více práce než v případě přednášky tradiční.

Katarzyna Witeková

Katarzyna Witeková

Jakub Štogr (ÚISK) svůj příspěvek nazval Trendy, vize a experimenty ve výuce aneb Virtuální prostředí, hry, web 2.0 a role sociálních sítí v procesu přenosu znalostí. Již z názvu vyplývá zaměření vystoupení na budoucnost, přednášející mj. zmínil metodologii 21st Century Skills a šest klíčových oblastí, s nimiž pracuje. Dále představil ukázky z řady inovativních výukových projektů a jejich výstupů (virtuální Berlín v rámci projektu Twinity, virtuální Zakázané Město či výlet na Měsíc v prostředí virtuálního světa Second Life). Zmínil rovněž možnosti, které ve výuce skýtá využití herních principů (ve hře lze simulovat překážky a hledání způsobu, jak je překonávat), a stručně charakterizoval rozšířenou a smíšenou realitu (augmented and mixed reality), zejména zmínil rozšíření reálného světa o další informace prostřednictvím technických zařízení.

Jakub Štogr

Jakub Štogr

Blanka Jankovská (Univerzita Pardubice) přednesla příspěvek s názvem Z NotTrainera NetTrainerem: jak jsme se učili plavat v hlubokých vodách e-learningu. Představila proces tvorby e-learningového kurzu pro knihovníky, který je zaměřen právě na problematiku tvorby e-kurzů. Podrobnosti včetně možnosti vstupu do kurzu jsou k dispozici na adrese http://www.inflow.cz/nettrainers-aneb-jak-vytvaret-vest-ekurzy.

Blanka Jankovská

Blanka Jankovská

Jiří Zikuška (Vysoké učení technické v Brně, VUT) vystoupil s přednáškou Třetí rok s e-learningem v knihovně : stále (se) máme co učit. Byla zaměřena na zkušenosti s tvorbou a provozem kurzu informační gramotnosti pro studenty VUT. Jedná se o kurz, který probíhá plně distanční formou, resp. jeho součástí je setkání pouze na úvodní přednášce, dále vše probíhá online. Z osmi fakult VUT již kurzy probíhají na šesti fakultách. Realizaci výuky zajišťuje sedm tutorů, kurzu se účastní 2000 studentů prvních ročníků. Poprvé byl tento online kurz realizován v akademickém roce 2007-2008, nyní tedy probíhá již třetí rok výuky. Kurz je na základě získané zpětné vazby vylepšován, je připravováno např. zapojení multimédií. Podle přednášejícího je e-learning moderní a atraktivní forma výuky, u které převažují klady nad zápory, je vhodný pro knihovnická témata, mění pohled na knihovnu a knihovníky, zároveň je to ovšem běh na dlouhou trať.

Jan Zikuška

Jan Zikuška

Příspěvek Jiřího Kratochvíla (Masarykova univerzita, MU) Zkušenosti z přípravy a vedení e-learningových kurzů informační výchovy na LF a PřF MU seznámil přítomné s dalšími praktickými poznatky spojenými s provozem e-learningových kurzů. Na rozdíl od VUT, kde je pro e-learningovou výuku používán systém Moodle, je na MU pro tvorbu a provoz kurzů používán celouniverzitní informační systém. J. Kratochvíl mj. upozornil na pozitivní i negativní zkušenosti s e-learningem (na jedné straně časová úspora vyučujících, časová flexibilita předmětu, oslovení širšího spektra studentů, možnost oborového cílení výuky apod., na straně druhé nutnost průběžně kontrolovat funkčnost všech odkazů, časová náročnost kontroly úkolů, např. rešerší, neochota nebo neschopnost studentů řešit vzniklé problémy samostatně atd.).

Jiří Kratochvíl

Jiří Kratochvíl

Petr Škyřík (MU) představil projekt NAKLIV – Národní klastr informačního vzdělávání. Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Délka jeho trvání je 36 měsíců, oficiálně byl zahájen 1. listopadu 2009. Mezi klíčové aktivity projektu budou patřit odborný panel, standard kvality lektora informačního vzdělávání, virtuální a znalostní prostředí, vzdělávací semináře, e-kurz Knowledge Mentor, sdílení, transfer a stáže.

Petr Škyřík

Petr Škyřík

Po dopoledním bloku přednášek následovalo pracovní odpoledne nazvané My a Moodle. Práci účastníků se systémem Moodle vedli B. Jankovská a J. Zikuška.

Jan Zikuška při odpoledním workshopu

Jan Zikuška při odpoledním workshopu

Další podrobnosti o semináři (včetně prezentací) najdete na adrese http://knihovny.cvut.cz/ivig/ivig2009.html. Další ročník semináře IVIG se uskuteční 23. září 2010.

Na závěr pohled na oku lahodící květinovou výzdobu přednáškového sálu

Na závěr pohled na oku lahodící květinovou výzdobu přednáškového sálu

Autorkou fotografií je Linda Jansová.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JANSOVÁ, Linda. Zpráva ze semináře IVIG 2009. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 11 [cit. 2024-05-29]. urn:nbn:cz:ik-13277. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13277

automaticky generované reklamy
registration login password