Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje

0 comments

Loga vztahující se k projektu

V období od května 2006 do dubna 2008 byl Krajskou knihovnou Karlovy Vary realizován projekt Vzdělávání knihovníku Karlovarského kraje. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Jeho rozpočet činil cca 1 612 500 Kč. Partnery projektu se staly Úřad práce Karlovy Vary, Národní knihovna ČR, Městská knihovna v Chebu a Městská knihovna Sokolov.

Cílem projektu bylo zajistit v knihovnách Karlovarského kraje vzdělávání knihovníků, tzn. zvýšit kvalitu lidských zdrojů ve významných kulturně - vzdělávacích institucích sloužící široké veřejnosti. Stálý nárůst poznatků, nové technologie, vědeckotechnický pokrok, informační společnost - to vše se odráží v měnící se roli knihovny a s tím související nutné změny rolí knihovníka jako zprostředkovatele, jako nezbytného článku mezi uživatelem a zdrojovým a informačním potenciálem knihovny.

Krajské knihovny mají důležitý úkol - garantovat vzdělávání knihovníků v rámci kraje prostřednictvím svých regionálních vzdělávacích center. Cílovými skupinami projektu proto byli knihovníci Karlovarského kraje (190). Projekt měl přímý dopad na širokou veřejnost a návštěvníky kraje, zvýšila se kvalita obsluhy v knihovnách nejen pro čtenáře a uživatele, ale i pro hosty, cizince a handicapované.

Obsahem projektu byly následující vzdělávací činnosti:

  1. Kurz odborného knihovnického vzdělávání (osvědčení, 50 osob)
  2. Kurz ICT vzdělávání (zkoušky ECDL, certifikát, 40 osob)
  3. Kurz jazykového vzdělávání pro knihovníky v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu (angličtina, němčina, 60 osob)
  4. Kurz komunikačních dovedností knihovníka (osvědčení, 40 osob)

Následují podrobnější informace o jednotlivých částech projektu:

  1. Kurz odborného knihovnického vzdělávání byl složen z jedenácti seminářů na různá odborná knihovnická témata, mezi něž patří například jmenná katalogizace, organizace fondu, meziknihovní výpůjční služba, kooperace knihoven, referenční a informační služby, služby znevýhodněným skupinám uživatelů knihoven, práce s databázemi atd. Obsahem této části projektu bylo i seznámení knihovníků se stále populárnější současnou britskou literaturou. Tyto semináře se konaly od října 2006 do ledna 2008 a byly doplněny o tři dodatečné semináře na aktuální témata (psychologie jednání s problematickými návštěvníky, současná americká literatura, první pomoc a knihovnický workshop Zdobíme knihovnu) v únoru, březnu a dubnu 2008. Do Kurzu odborného knihovnického vzdělávání se přihlásilo na počátku 51 knihovníků. Celý kurz zdárně dokončilo 44 osob. Všichni úspěšný absolventi obdrželi certifikát o absolvování kurzu.
  2. Školení počítačové gramotnosti pracovníků veřejných knihoven byl druhou součástí projektu Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje. Přínos tohoto kurzu spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Úspěšní absolventi testování ECDL získali doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. První série tohoto kurzu probíhala od září do prosince 2006, druhá od září do prosince 2007, obě v rozsahu 70 hodin. Všichni účastníci úspěšně složili závěrečné testy ECDL START. Certifikáty byly úspěšným absolventům první části předány na jejím slavnostním ukončení 31. 1. 2007 a absolventům druhé části při slavnostním ukončení celého vzdělávacího projektu 16. 4. 2008. Krajská knihovna Karlovy Vary je jedinou knihovnou v České republice, která má akreditaci pro testování ECDL.
  3. Jazykové kursy angličtiny a němčiny probíhaly ve všech třech partnerských knihovnách (Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Sokolov a Městská knihovna v Chebu). Celkem si svou jazykovou vybavenost zlepšilo za dobu trvání projektu na 60 knihovníků z těchto knihoven. Také oni obdrželi certifikáty o absolvování těchto kurzů.
  4. Pod vedením odborných lektorů Bc. Pavlů a Mgr. Štěpa se v rámci projektu uskutečnily také dva Kurzy komunikačních dovedností knihovníka. Tyto kurzy obsahovaly tato témata: komunikační styly, týmová práce, asertivita a motivace, rozvoj osobnosti knihovníka apod. Každý z obou kurzů absolvovalo 20 knihovníků z knihoven karlovarského regionu.

Celý projekt byl oficiálně ukončen tiskovou konferencí a slavnostním předáváním certifikátů absolventům dne 16. dubna 2008.

Podrobné informace o projektu včetně fotogalerií je možné nalézt na stránkách Krajské knihovny Karlovy Vary.

O projektu v průběhu jeho realizace byla odborná i laická veřejnost informována v regionálním i celostátním tisku, dále pak v regionálním televizním vysílání a v odborných knihovnických časopisech. Poslední počin z této oblasti bylo uveřejnění článku o jednom z dodatečných seminářů Kurzu odborného knihovnického vzdělávání na velmi potřebné a zajímavé téma Psychologie jednání s problematickými návštěvníky; článek byl publikován v dubnovém čísle odborného knihovnického měsíčníku Čtenář.

Panel k semináři Organizace fondu

Panel k semináři Organizace fondu

Seminář Kooperace knihoven, lektorka Jitka Svobodová (Krajská knihovna Karlovy Vary)

Seminář Kooperace knihoven, lektorka Jitka Svobodová (Krajská knihovna Karlovy Vary)

Seminář Referenční a informační služby, lektorka Tatiana Pačísková (Krajská knihovna Karlovy Vary)

Seminář Referenční a informační služby, lektorka Tatiana Pačísková (Krajská knihovna Karlovy Vary)

Seminář Referenční a informační služby, lektor PhDr. Hanuš Hemola (Národní knihovna ČR)

Seminář Referenční a informační služby, lektor PhDr. Hanuš Hemola (Národní knihovna ČR)

Seminář Základy první pomoci, lektor MUDr. Leo Tukinski (ředitel Územní záchranné služby Karlovarského kraje)

Seminář Základy první pomoci, lektor MUDr. Leo Tukinski (ředitel Územní záchranné služby Karlovarského kraje)

Výstava lektorky Romany Vlčkové (Krajská knihovna Karlovy Vary) ke tvořivé dílně Zdobíme knihovnu

Výstava lektorky Romany Vlčkové (Krajská knihovna Karlovy Vary) ke tvořivé dílně Zdobíme knihovnu

Slavnostní ukončení projektu za účasti zástupce zřizovatele Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Behenského, Mgr. Houškové z Národní knihovny ČR a dvou zástupkyň Úřadu práce Karlovy Vary (hovoří Ing. Behenský)

Slavnostní ukončení projektu za účasti zástupce zřizovatele Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Behenského, Mgr. Houškové z Národní knihovny ČR a dvou zástupkyň Úřadu práce Karlovy Vary (hovoří Ing. Behenský)

Slavnostní předávání certifikátů absolventům, předává Ing. Behenský a PhDr. Eva Žáková (ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary)

Slavnostní předávání certifikátů absolventům, předává Ing. Behenský a PhDr. Eva Žáková (ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary)

Seminář Současná americká literatura, lektor Mgr. Michaela Čaňková

Seminář Současná americká literatura, lektor Mgr. Michaela Čaňková

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NĚMCOVÁ, Michaela. Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 6 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-12866. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12866

automaticky generované reklamy
registration login password