Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt eCitizen II – přenos dobrých praxí e-participace napříč městy a regiony EU

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Projekt eCitizen II – přenos dobrých praxí e-participace napříč městy a regiony EU

0 comments
Autoři: 

Projekty založené na realizaci aktivit v oblasti e-participace podporuje Evropská komise (EK) od roku 2006, kdy byl na pokyn Evropského parlamentu zahájen tříletý program „eParticipation Preparatory Action“, jehož hlavním cílem byla podpora projektů zavádějících využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejných rozhodovacích procesech na národní, regionální i lokální úrovni. Jelikož financované projekty se mnohdy velice osvědčily, EK podporuje podobné projekty i po skončení výše zmíněného tříletého programu, a to v rámci programu CIP ICT Policy Support Programme. Ovšem e-participace je dnes tak důležitým fenoménem, že její podporu nalezneme i v jiných programech EU – jedním z dobrých příkladů je i projekt eCitizen II, který v tomto článku stručně představíme.

Projekt eCitizen II s podtitulem „Směrem ke službám e-governmentu zaměřených na občana v evropských městech a regionech“ byl zahájen 1. ledna 2010 s financováním na tři roky, a to z programu INTERREG IVC, který je zaměřen především na výměnu zkušeností a dobrých praxí mezi regiony, popř. městy členských států EU. V tomto případě tedy dochází k výměně zkušeností a dobrých praxí mezi celkem 12 partnery z celé EU, včetně českého zástupce – kraje Vysočina.

Projekt navazuje na předchozí projekt eCitizen (2005-2007), jehož hlavním výstupem bylo - kromě klasické výměny zkušeností zapojených partnerů – vytvoření komplexního systému VALMA, který umožňuje občanům finského Tampere sledovat a vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, dokumentům či plánům místní radnice. Systém byl vytvořen na principu tzv. modelu zaměřeného na služby (SOM – Service Oriented Model), který je popsán skupinou W3C pro architekturu webových služeb (viz obr. 1)

Ilustrace modelu zaměřeného na služby

Obr. 1: Ilustrace modelu zaměřeného na služby (SOM)

V projektu eCtiizen II by kromě vytvoření akčních plánů na podporu e-participace v zapojených regionech a jakéhosi panevropského manuálu e-participace mělo dojít k přenosu systému VALMA do podmínek kraje Vysočina  - v průběhu financování projektu by mělo dojít k implementaci v pěti městech Vysočiny. Systém VALMA si nyní krátce představíme, jelikož prozatím existuje pouze v originální finské verzi.

Systém VALMA

Systém Valma (viz obr. 2) je digitální forum, které zapojuje občany do rozhodovacích procesů města Tampere tím, že jim umožňuje v diskuzi vyjádřit se k aktuální problematice a připravovaným dokumentům. Město Tampere zřídilo v roce 2004 oddělení místní demokracie, které od té doby koordinuje všechny městské nástroje e-participace, včetně Valmy. Poznamenejme, že tento přístup je unikátní mezi všemi administracemi evropských měst.

Vzhled systému Valma

Obr. 2: Vzhled systému Valma

Systém VALMA především:

  • přináší všechny důležité záležitosti místní samosprávy na internet, takže mohou být komentovány občany; web obsahuje jak obecné informace, tak témata, o nichž se právě rozhoduje na místní úrovni;
  • umožňuje sledovat, jaký je časový vývoj rozhodování a kdy je správný čas k příspěvku;
  • obsahuje odkazy na relevantní dokumenty a prostorová data;
  • posílá názory občanů přímo odpovědným osobám;
  • pokud si to občan přeje, názory mohou být zveřejněny společně s příslušným kontaktem;
  • obsahuje novinky a klíčová témata z oblasti podnikatelských aktivit;
  • umožňuje zasílat novinky na registrovanou e-mailovou adresu.

Podle vyjádření radnice města Tampere je pro obsluhu systému zaměstnán jeden pracovník na poloviční úvazek, přičemž roční náklady na provoz systému nepřesahují 6 000 EUR. I když byl celý systém implementován přibližně 18 měsíců, jeho případné přenesení a lokalizace do podmínek kraje Vysočina by trvalo mnohem méně času. V průběhu realizace projektu eCitizen II dojde v tomto smyslu k několika pracovním návštěvám zaměstnanců KÚ Vysočina v Tampere, kde bude proces přenesení systému podrobně prodiskutován a v průběhu projektu zrealizován. O výsledcích tříletého projektu budeme čtenáře Ikara informovat.

Loga Evropské Unie, projektu eCitizen II a INTERREG IVC

Loga Evropské Unie, projektu eCitizen II a INTERREG IVC

Použité zdroje:
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEKÁREK, Aleš. Projekt eCitizen II – přenos dobrých praxí e-participace napříč městy a regiony EU. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 8 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-13521. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13521

automaticky generované reklamy
registration login password