Pekárek, Aleš

Výprava do Státní Berlínské knihovny

Jedním z pozitivních aspektů práce pro Asociaci evropských vědeckých knihoven (LIBER) jsou časté návštěvy různých členských knihoven po celé Evropě. Je zajímavé, jak se v jednotlivých zemích stále liší přístup velkých knihoven k veřejnosti, klientům a poskytovaným službám, ale alespoň je stále co zkoumat, o čem psát a o čem diskutovat. Knihovny dnes obecně hledají samy sebe – a obdobné hledání je obecně vždy to nejzajímavější. Když něco dlouho hledáte, a pak to konečně najdete, často zjistíte, že jste to vůbec nechtěli a jdete hledat dál.

Pekárek, Aleš. Výprava do Státní Berlínské knihovny. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7405>. urn:nbn:cz:ik‐007405. ISSN 1212-5075.

Zpráva o průběhu veřejné debaty věnované eGovernmentu a základním registrům ve vztahu k ochraně osobních údajů

Prolog

Ještě než se v následující zprávě zaměříme na samotnou debatu, bude nutné stručně uvést čtenáře do problematiky současné modernizace veřejné správy ČR, se kterou souvisí i projekt tzv. centrálních registrů veřejné správy. V dnešní době jsme svědky stoupajícího zájmu občanů a občanské společnosti o principy a kvalitu fungování veřejných institucí, což je do značné míry způsobeno postupující digitalizací procesů uvnitř státní správy. Ta celé společnosti umožňuje jejich přehledné sledování a hodnocení, s následným navrhováním a implementací příslušných změn, které nás vedou směrem k efektivnější, transparentnější a také především levnější státní správě (tedy směrem k „dokonalosti“). Proces aktuálního přerodu „analogové“, k občanům povinně nevlídné státní správy (ilustrované nejspíše tmavými dubovými stoly a klotovými rukávy), ve veselý, přátelský a hravý „digitální systém“ směřuje k čemusi, co dnes běžně v češtině nazýváme „eGovernmentem“, ale jelikož nic takového ve skutečnosti ještě neexistuje, různí se i výklady tohoto termínu.[1].

Pekárek, Aleš. Zpráva o průběhu veřejné debaty věnované eGovernmentu a základním registrům ve vztahu k ochraně osobních údajů. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7313>. urn:nbn:cz:ik‐007313. ISSN 1212-5075.

Představení LIBER – Asociace evropských vědeckých knihoven

English title: 
LIBER Introduction – Association of European Research Libriaries
Abstract: 

This article introduces LIBER association and its main objectives and mission. It also describes recent, current and future EU project, in which LIBER is involved.

Úvod

V rámci časopisu Ikaros se čtenáři mohli setkat např. s reportáží z Výroční konference asociace LIBER, nikoliv ovšem s představením této organizace jako takové. V souvislosti s autorovou cestou do nizozemských Delft a Haagu na konferenci EGOV 2011 vznikl i tento článek, jelikož došlo zároveň k setkání se zástupci LIBER.

Asociace LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries) je největší evropskou sítí vědeckých knihoven. Sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných knihoven z více než 40 evropských států – tedy nejen ze zemí EU, ale i jiných evropských zemí (těch je v současné době 49, včetně Běloruska a Vatikánu).

Pekárek, Aleš. Představení LIBER – Asociace evropských vědeckých knihoven. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7157>. urn:nbn:cz:ik‐007157. ISSN 1212-5075.

Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA

English title: 
Analysis of the Court Decisions Database trial version – the JUDIKATURA project
Abstract: 

This article presents a trial version of the JUDIKATURA project – online web-based search engine of the Court Decisions Databes of Czech Republic. It describes the proces of its launching and evaluates its functionalities and content.

Úvod

V květnu letošního roku byla veřejnosti zpřístupněna dlouho očekávaná databáze soudních rozhodnutí (judikatur), která tak doplnila portfolio elektronických informačních služeb nabízených českou veřejnou správou. Podrobnější průzkum prozatímního zkušebního provozu ovšem odhaluje některé podivuhodné aspekty, které zcela korespondují s celkovým polozmateným obrazem současné české justice.

Pekárek, Aleš. Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA . Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7050>. urn:nbn:cz:ik‐007050. ISSN 1212-5075.

UNdata - nová globální vyhledávací služba OSN

English title: 
UNdata – a new global UN search engine
Abstract: 

This article introduces a newly launched web-based search engine service over the UN databases. It describes its basic functions and features.

Úvod

Již od dob svého založení Organizace spojených národů (OSN) shromažďuje tematická statistická data svých členských zemí. Tato data jsou ukládána v oddělených databázích s různými systémy a metodami přístupu, což často znemožňovalo uživatelům komplexní přehled o jednotlivých datových sadách a jejich vzájemném vztahu. Tento problém se OSN pokouší vyřešit spuštěním své nové služby UNdata, která zastřešuje 32 databází OSN, které dohromady obsahují více než 60 miliónů statistických záznamů. Vývojový tým neustále pracuje na doplnění dalších databází a záznamů statistických dat členských zemí z tematických oblastí, jako např. zemědělství, kriminalita, vzdělávání, zaměstnanost, energetika, životní prostředí, zdravotnictví, průmysl, informační a komunikační technologie, národní účty, demografie, turistika, obchod apod.

Pekárek, Aleš. UNdata - nová globální vyhledávací služba OSN. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6528>. urn:nbn:cz:ik‐006528. ISSN 1212-5075.

Projekt MAFIDIS+ přispěje ke zvýšení digitální gramotnosti malých firem na Vysočině

V současné době je pro konkurenceschopnost drobných podnikatelů a malých firem na globálním trhu nesmírně důležitá dostatečná digitální gramotnost ve vztahu k jejich podnikatelské činnosti. Mnozí podnikatelé si to již uvědomují, ale často nevědí kde a jakým způsobem získat požadované informace o zapojení moderních ICT prostředků do své podnikatelské činnosti za účelem jejího rozvoje. Z tohoto důvodu vznikl projekt MAFIDIS+ (Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině), který je pokračováním předchozího projektu MAFIDIS.

Pekárek, Aleš. Projekt MAFIDIS+ přispěje ke zvýšení digitální gramotnosti malých firem na Vysočině. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6314>. urn:nbn:cz:ik‐006314. ISSN 1212-5075.

Projekt eCitizen II – přenos dobrých praxí e-participace napříč městy a regiony EU

Projekty založené na realizaci aktivit v oblasti e-participace podporuje Evropská komise (EK) od roku 2006, kdy byl na pokyn Evropského parlamentu zahájen tříletý program „eParticipation Preparatory Action“, jehož hlavním cílem byla podpora projektů zavádějících využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejných rozhodovacích procesech na národní, regionální i lokální úrovni.

Pekárek, Aleš. Projekt eCitizen II – přenos dobrých praxí e-participace napříč městy a regiony EU. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6311>. urn:nbn:cz:ik‐006311. ISSN 1212-5075.

Projekt Ichnos Plus – informačními technologiemi ke snižování administrativní zátěže podnikatelů

Ve dnech 23. – 24. února se v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na pražské Novotného lávce uskutečnil mezinárodní seminář projektu ICHNOS+, který je financovaný z programu EU Interreg IVC a jehož hlavním cílem je snižování administrativní zátěže živnostníků a malých podniků a maximální podpora začínajících podnikatelů.

Pekárek, Aleš. Projekt Ichnos Plus – informačními technologiemi ke snižování administrativní zátěže podnikatelů. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6013>. urn:nbn:cz:ik‐006013. ISSN 1212-5075.

Projekt InteGrant - partnerství pro lepší život cizinců v nové společnosti

InteGrant je mezinárodní projekt financovaný v rámci evropského programu Grundtvig Partnership, který je obecně zaměřen na další vzdělávání dospělých. Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností v oblasti společného zájmu [1].

Pekárek, Aleš. Projekt InteGrant - partnerství pro lepší život cizinců v nové společnosti. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5685>. urn:nbn:cz:ik‐005685. ISSN 1212-5075.

Současný stav využívání informačních a komunikačních technologií veřejnou správou ČR

English title: 
Current state in the use of information and communication technologies by public administration in the Czech Republic
Abstract: 

This article presents the current situation in the field of taking advantage of ICT using among the public sector organisations of the Czech Republic, giving some thoughts and ideas on the reasons and solutions of the current state.

Ještě poměrně nedávno nebylo dost dobře možné sledovat, do jaké míry a jakým způsobem se v institucích veřejné správy využívají informační a komunikační technologie. Rostoucí význam e-governmentu a elektronické veřejné správy vedl k nutnosti zavedení mezinárodních standardů statistických zjišťování, které umožňují časové i mezinárodní srovnávání vývoje tohoto fenoménu.

Pekárek, Aleš. Současný stav využívání informačních a komunikačních technologií veřejnou správou ČR. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5384>. urn:nbn:cz:ik‐005384. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah