Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Program Culture 2000 podporuje evropskou kulturu

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Program Culture 2000 podporuje evropskou kulturu

0 comments
Autoři: 

O programu Culture 2000

Nový komunitární program Evropských společenství s názvem Culture 2000, jehož cílem je podporovat mezinárodní umělecké a kulturní aktivity, byl schválen v únoru loňského roku. Program Culture 2000 je přístupný nejen pro členské státy EU, ale také pro další evropské státy (členské státy EEA/EFTA - Island, Lichtenštejnsko, Norsko), včetně kandidátských zemí. Tedy včetně České republiky.

Předchůdcem programu Culture 2000 byl program Raphael, který se zabýval podporou projektů v oblasti evropského kulturního dědictví, a do něhož se Česká republika také měla možnost zapojit (v rámci programu Raphael byla v našem státě financována například rekonstrukce zámku a barokního zámeckého divadla v Českém Krumlově, kláštera Kladruby, zámku Valtice, hradu Loket a dalších památek).

Program Culture 2000 byl přijat na období pěti let - od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2004. Celkový předpokládaný rozpočet na toto období byl stanoven na 167 mil. euro. Rozpočet pro rok 2000 činil 33,5 mil. euro.

Mezi hlavními cíli programu můžeme nalézt tyto body:

  • zvyšování povědomí a vzájemné šíření znalostí o kultuře a historii obyvatel Evropy, s důrazem na společné kulturní dědictví evropských národů
  • šíření a zdokonalování postupů týkajících se konzervace a ochrany kulturního dědictví
  • přihlížení k roli kultury v socioekonomickém vývoji
  • výslovné uznání kultury jako ekonomického faktoru a jako faktoru v sociální integraci a občanském životě
  • zlepšení přístupu a zapojení co největšího počtu občanů Evropské unie do kultury

V roce 2001 budou podporovány následující čtyři oblasti:
1. společné evropské kulturní dědictví
2. evropská umělecká a literární tvorba
3. vzájemná znalost historie a kultury evropských národů
4. iniciativy týkající se evropských měst kultury a předsednictví Rady EU

Přičemž do předkládaných projektů musí být zapojeno co nejvíce zemí, pro které je program Culture 2000 přístupný (minimálně pak tři organizátoři ze tří zemí pro krátkodobé projekty, resp. pět organizátorů z pěti zemí pro víceleté projekty).
Důraz bude kladen na projekty určené mladým, handicapovaným anebo sociálně slabším lidem a projekty kombinující kulturní, uměleckou a vědeckou kvalitu.

V rámci programu Culture 2000 budou financovány pouze projekty předkládané právnickou osobou působící v oblasti kultury a projekty, jejichž cíle nemají komerční a ziskový charakter. Každý účastník projektu musí poskytnout záruky finanční a profesionální způsobilosti.

Datum uzávěrky přihlášek projektů pro rok 2001 je u krátkodobých projektů (jednoleté) 4. dubna t. r., u dlouhodobých projektů (2-3 roky) 15. května t. r. Podmínkou je zahájení projektů ještě v roce 2001.

Finanční dotace poskytnutá z prostředků EU pokryje 50-60 % rozpočtu vybraných projektů. U jednoletých projektů se dotace pohybuje ve výši 50-150 000 euro, u víceletých do 300 000 euro na rok.

Česká republika a Culture 2000

Subjekty působící v České republice se mohou projektu v rámci tohoto programu zúčastnit jak v roli předkladatele (hlavního organizátora), tak jako spoluorganizátor. Pro projekty organizované subjektem z jakékoliv kandidátské země platí, že alespoň jedním spoluorganizátorem předkládaného projektu musí být instituce z členské země EU.

Koordinátorem programu v ČR, tzv. Národní kanceláří programu Culture 2000, je Divadelní ústav v Praze (Celetná 17, Praha 1). Ten zveřejnil českou verzi dokumentu Realizace programu v roce 2001 a výzva k předložení žádostí o podporu, ze kterého se lze dozvědět podrobné informace o cílech programu a všech součástech jednotlivých oblastí podporovaných v roce 2001.
Dotazy týkající se obecných podmínek i konkrétních projektů lze zasílat na e-mailovou adresu info@culture2000.cz.

Možnosti českých knihoven a informačních institucí v Culture 2000

Z uvedených informací je patrné, že podmínky programu Culture 2000 jsou poměrně náročné. V každém případě jsou knihovny a další informačně-kulturní instituce mezi těmi subjekty, které v tomto programu mohou nalézt své místo. A to zejména v následujících částech v rámci výše uvedených čtyř oblastí (citováno z uvedené výzvy k předložení projektů 1):

I. oblast - Iniciativy zaměřené na podporu společného evropského kulturního dědictví (movitého, nemovitého, architektonického a archeologického dědictví)

typ projektů - experimentální, inovativní nebo specifické akce; bod a)
Finanční podporu obdrží cca 10 projektů na spolupráci muzeí (nebo kulturních institucí podobného rázu) v souvislosti s iniciativou Společenství nazvanou "e-Evropa, informační společnost pro všechny" (bližší informace na http://europa.eu.int/comm/information_society/europe/documentation/index...).
Tyto projekty musí využitím digitálních technologií a vícejazyčným přístupem poukazovat na hodnotu významných prvků movitého evropského kulturního dědictví. Mohou mít formu kulturních průvodců ve virtuálním prostoru, virtuálních vzdělávacích výstav a vzdělávacího softwaru. Musí podporovat interaktivitu, setkávání a dialog (mezi odborníky a uživateli).

typ projektů - evropské laboratoře kulturního dědictví
Finanční podporu obdrží cca 4 projekty (situované v různých zemích) zaměřené na konzervaci a ochranu kulturního dědictví mimořádného evropského významu, přístupného veřejnosti, které přispějí k rozvoji a šíření inovativních metod a technologických postupů na evropské úrovni.

II. oblast - Iniciativy na podporu evropské umělecké a literární tvorby

typ projektů - experimentální, inovativní nebo specifické akce; bod a)
V souvislosti s iniciativou Společenství nazvanou "e-Evropa, informační společnost pro všechny" (bližší informace na http://europa.eu.int/comm/information_society/europe/documentation/index...) bude podpořeno cca 5 projektů sdružujících autory a vydavatele.
Projekty musí být zaměřeny na průzkum možností, které nabízí nové technologie v oblasti literární tvorby (tvorba on-line, elektronické publikace a publikování, elektronické výstavy nebo veletrhy) a jejího vícejazyčného šíření. Projekty se musí rovněž zabývat otázkami autorských práv.

typ projektů - experimentální, inovativní nebo specifické akce; bod a)
Fifnanční podporu obdrží cca 4 projekty na spolupráci autorů, organizátorů a institucí, které působí v oblasti literatury a svými projekty podpoří četbu a literárn tvorbu.

III. oblast - Iniciativy podporující vzájemnou znalost kultury a historie evropských národů

typ projektů - experimentální, inovativní nebo specifické akce; bod a)
V souvislosti s iniciativou Společenství nazvanou "e-Evropa, informační společnost pro všechny" (bližší informace na http://europa.eu.int/comm/information_society/europe/documentation/index...) obdrží podporu cca 5 projektů zaměřených na společné kulturní hodnoty a dědictví evropských národů, které využijí digitální technologie a vícejazyčný přístup.
Projekty musí mít formu kulturních průvodců ve virtuálním prostoru, virtuálních vzdělávacích výstav a vzdělávacího softwaru. Musí podporovat interaktivitu, setkávání a dialog (mezi odborníky a uživateli). Musí kombinovat vědeckou preciznost s přístupností a musí být adresovány nejrůznějším kategoriím veřejnosti.

Poznámky:
1) Uvedený odkaz na iniciativu "e-Evropa, informační společnost pro všechny" není v době publikování tohoto článku funkční, avšak stránky iniciativy eEurope lze nalézt na adrese http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_en.htm.

2) Informace byly čerpány z materiálů poskytnutých Informačním centrem Evropské unie při Delegaci Evropské komise v ČR.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Program Culture 2000 podporuje evropskou kulturu. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 3 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-10687. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10687

automaticky generované reklamy
registration login password