Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu

0 comments
Autoři: 

Mnohý z českých klasických filologů a medievistů se v posledních letech postupně doslýchal, že ani v našem oboru již není přístup k jeho primárním pramenům omezen pouze na knižní edice. Slyšeli jsme o souborech textů latinských a řeckých autorů antiky a středověku na nových informačních médiích, zvláště na CD-ROM, která umožňují tyto texty nejen z obrazovky číst (což by ve srovnání s četbou knižního vydání rozhodně nebylo nic přitažlivého), ale především prohledávat je, zjišťovat přesná znění a místa doložení neidentifikovaných citátů, provádět částečně automatizovaná zkoumání jazyka a stylu určitých autorů či některých jejich děl a připravovat konkordance k jednotlivým autorům i k jednotlivým literárním žánrům. Bez významu ovšem není ani to, že u méně běžných autorů nám tato média velmi ulehčují samotný přístup k jejich textům, neboť jejich knižní edice je často možné v našich podmínkách dohledat jen v jedné nebo dvou specializovaných českých knihovnách nebo jsou dokonce dostupné pouze v knihovnách zahraničních.

Dosud neměla naprostá většina z nás možnost tyto moderní pomůcky využít. To se nyní zcela změnilo díky tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky přijalo v roce 2000 k realizaci návrh projektu, který má za cíl shromáždit a prostřednictvím Internetu zpřístupnit české vědě všechny soubory latinských a řeckých autorů publikované ve světě na CD-ROM. Projekt vypracovala, předložila a po jeho přijetí ministerstvem řídí PhDr. Jana Nechutová, CSc., profesorka Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Spoluřešitelem projektu je i autor této zprávy.

V rámci tohoto projektu byl na Masarykově univerzitě v Brně koncem roku 2000 zahájen provoz specializovaného serveru, který zájemcům prostřednictvím Internetu nabízí přístup k prakticky všem nyní existujícím textovým databázím z oblasti antické literatury a latinské medievistiky. Jejich přehled je uveden dále. Server je po Internetu dostupný výhradně z České republiky a jeho služby nabízíme všem českým klasickým filologům, biblistům, medievistům, historikům, teologům a specialistům dalších příbuzných oborů. Server je nepřetržitě dostupný na internetové adrese http://www.phil.muni.cz/klas/databaze a můžete jej využívat pomocí jakéhokoli webového prohlížeče (např. Internet Explorer) z prostředí Windows. I v nejnevýhodnějších přístupových časech (např. dopoledne v pracovních dnech) a pomocí telefonní linky je spojení spolehlivé a rychlé.

U jednotlivých databází se ovšem poněkud liší licenční podmínky, za kterých byly poskytnuty. Proto je nejprve nutné spojit se e-mailem, telefonicky nebo osobně se správkyní serveru Ing. Jurášovou (telefon 05/4112 1170), registrovat se jako uživatel serveru a obdržet potřebná přístupová práva. Mnoho desítek uživatelů je již k serveru registrováno.

Jednotlivé databáze mají různé přístupové programy dodané jejich vydavatelem. Žádný z nich nemusíte získávat a instalovat, všechny se spouštějí přímo na serveru v Brně a vy je pouze obsluhujete z obrazovky svého počítače. Všechny mají prakticky stejnou koncepci použití a během několika minut si na ně zvyknete. Pomoc vám v případě potřeby poskytne opět správce serveru. Pokud nemáte vhodný přístup k Internetu, nepoužíváte ještě počítač nebo k určité databázi nebude možné vzhledem k licenčním podmínkám poskytnout vašemu pracovišti přímý přístup, kontaktujte prosím se svým dotazem na informaci buď výše uvedeného správce serveru nebo přímo autora této zprávy. Rádi se vám pokusíme pomoci.

V současnosti jsou na internetovém serveru projektu dostupné přímo z Internetu tyto databáze:

Nakladatelství Brepols Publishers, Belgie

Bibliotheca Teubneriana Latina ve verzi 1 - první vydání databáze latinských textů antické literatury, převzatých z knižních edic nakladatelství Teubner, které již po 150 let představují normu pro vědecké edice antických klasiků. Tato první edice databáze obsahuje veškerou římskou literaturu archaického a klasického období do konce 2. stol. n. l. (Bohužel neobsahuje předmluvy a kritické aparáty těchto edic - problémy s autorskými právy se ukázaly neřešitelné.) Dvě plánované aktualizace této databáze, subskribované pro projekt, zahrnou v příštích letech především profánní latinsky psanou literaturu pozdní antiky, která dosud velkou většinou není v digitalizované podobě k dispozici.

Cetedoc Library of Christian Latin Texts (obecně známo pod zkratkou CLCLT) ve verzi 4 - databáze textů křesťanské latinsky psané teologické literatury pozdní antiky a středověku. Zahrnuje především všechny edice, které byly publikovány knižně v řadě Corpus Christianorum - Series Latina a Corpus Christianorum - Continuatio mediaevalis, které se v posledních desetiletích staly všeobecně přijímaným standardem na poli středolatinské textové kritiky a ediční praxe. Obě tyto edice zahrnují stovky křesťanských autorů uvedených období. Navíc (a snad především) tato databáze obsahuje veškerá dochovaná díla pěti nejvýznamnějších autorů latinsky psané teologické literatury: Aurelia Augustina, Ambrosia Milánského, Sophronia Eusebia Hieronyma, Řehoře Velikého a Bernarda z Clairvaux, a to i ta, která dosud v knižních řadách nakladatelství Brepols nebyla vydána. Ta jsou zpracována podle jiných standardních a kvalitních edic. Budoucí aktualizace této databáze, které jsou pro projekt subskribované, budou zahrnovat další díla daných období, která budou knižně vydána v nakladatelství Brepols.

In principio ve verzi 8 - databáze 820 000 incipitů rukopisů shromážděných v rukopisných sbírkách nejvýznamnějších evropských a amerických knihoven. Tyto incipity (úvodní pasáže děl dochovaných v rukopisech) umožňují identifikovat především středověká díla doložená pouze anonymně a zjišťovat místa jejich současného uložení. Tato databáze byla sestavena ve spolupráci tří subjektů: nakladatelství Brepols, Institut de Recherche et d`Histoire des Texts v Paříži a Hill Monastic Manuscript Library v Collegeville, Minnesota, USA. Budoucí reedice této databáze (pro náš projekt subskribované) budou rozšiřovat celkový počet katalogizovaných incipitů a především regionální rozsah jejich zpracování.

Monumenta Germaniae Historica ve verzi 2 - první vydání databáze založené na jedinečné knižní ediční řadě vycházející od roku 1826 a považované za nejpreciznější ediční počin v oboru latinské medievistiky (byť se věnuje z velké části pouze pramenům historické povahy). Tato první edice zahrnuje v úplnosti série Auctores antiquissimi a Scriptores rerum Merovingicarum a jako ukázku několik autorů z řad ostatních. Příští edice, pro projekt subskribované, postupně zahrnou ostatní knižní série této ediční řady.

Thesaurus formarum totius Latinitatis - databáze obsahující index všech slovních tvarů latinského jazyka doložených od samotných nám známých počátků jeho existence až po 19. století. Z indexu je možno zjistit, ve kterých autorech a ve kterých jejich dílech se daný latinský slovní tvar vyskytuje, a pokračovat pak v pátrání v dalších databázích nakladatelství Brepols až k místu výskytu tvaru a k jeho kontextu.

International Medieval Bibliography - bibliografie světové medievistiky za roky 1967-1998. Obsahuje 220 000 článků ze 4000 periodik a 5000 sborníků. Každoročně vychází nová edice této databáze, připojující k dosavadnímu obsahu medievistickou bibliografii za další předcházející a následující roky. Příští edice jsou pro projekt subskribovány.

Všechny uvedené databáze nakladatelství Brepols se vyznačují jednotně řešeným obslužným softwarem, jehož pojetí velmi usnadňuje práci se všemi databázemi i začátečníkům. Moderní indexy obsahu databází zaručují jejich mimořádně rychlé prohledávání.

Nakladatelství Bell & Howell (dříve Chadwyck-Healey), Velká Británie

Patrologia Latina Database - textová databáze zahrnující veškerý obsah edice Patrologiae cursus completus - Patrologia Latina, vycházející v letech 1844?1855. Přes své stáří tato ediční řada představuje dodnes největší existující soubor vydaných latinských křesťanských textů pozdní antiky a středověku do 13. století. Pro desítky významných autorů latinského středověku (jen namátkou uveďme Kosmovu kroniku) proto poskytuje Patrologia Latina Database i na počátku 21. století jedinou digitalizovanou podobu jejich textu. Databáze je vybavena moderním indexovým systémem, který umožňuje prohledávat celý obří korpus textů ve velmi krátkém čase a podle řady kombinovatelných kritérií.

Project Thesaurus Linguae Graecae, University of California, Irvine, California, USA

Thesaurus Linguae Graecae je již několik let uskutečňovaný projekt, v jehož rámci byl ve verzi E na CD-ROM digitalizován veškerý objem dochovaných textů řecké klasické literatury od období homérských básní do 6. stol. n. l. a v současnosti projekt pokračuje zpracováním rané byzantské literatury. Korpus textů je vybaven velmi propracovaným indexovým systémem, který se v nedávné minulosti stal vzorem pro řadu dalších obdobných projektů.

Packard Humanities Institute, Los Altos, California, USA

Packard Humanities Institute Database of Classical Latin Literature obsahuje veškerá dochovaná díla autorů římské antické literatury od jejích počátků do konce 2. stol. n. l. (včetně Apuleia a s určitými drobnými přesahy). Tato databáze byla první v našem oboru a její rychlost vyhledávání je již dnes pociťována jako pomalá. Stále je však užitečným doplňkem databází novějších.

Nakladatelství Saur, SRN

Latin Bibliography 15th Century - 1999 je produktem známého německého nakladatelství Saur, které v nedávné době převzalo i nakladatelství Teubner. Tato databáze je součástí série bibliografických databází na CD-ROM, které přičiněním nakladatelství postupně vznikají pro všechny velké evropské kulturní jazyky a shrnují bibliografii knižní produkce daného jazyka od počátků knihtisku do současnosti. V případě zakoupené bibliografie latinské jde tedy o unikátní celosvětový katalog latinských prvotisků, starých tisků a moderní latinské knižní produkce na základě fondů řady velkých knihoven v Evropě a USA. Při dosavadním praktickém používání se prokázalo, že tato databáze poslouží i pro běžný přehled české latinsky tištěné knižní produkce 15.-18. století.

V době vzniku této zprávy připravovali řešitelé projektu pro zpřístupnění na internetovém serveru Masarykovy univerzity dále uvedené databáze a pomůcky, které považují za užitečné pro české klasické filology, biblisty a medievisty. Jednání o licencích na tyto produkty ještě pokračují a ani technicky není jejich zpřístupnění ještě ověřeno, proto, prosím, chápejte dále uvedený přehled jako nezávazný a neúplný. S některými jeho položkami se nemusíte v budoucnu na serveru setkat, některé pomůcky zde neuvedené se naopak na něm mohou objevit.

Thomae Aquinatis Opera Omnia - databáze obsahuje souborné dílo Tomáše Akvinského, jež, bohužel, není zahrnuto do elektronické verze Patrologia Latina Database (ačkoliv je součástí knižní edice J. P. Migne Patrologiae cursus completus - Patrologia Latina).

Abbreviationes - databáze zkratek běžných ve středověkých latinských rukopisech. Tato databáze by mohla být velmi užitečná pro medievisty, historiky a archiváře.

Scholar`s Package for Windows - komplet určený pro biblická studia; obsahuje čistý řecký text Septuaginty a Nového zákona (podle posledního vydání UBS), dále text SZ a NZ s gramatickými a věcnými poznámkami (v angličtině) pro studenta biblické řečtiny, hebrejský text SZ (vydání BHS) a latinský text Hieronymovy Vulgáty. Ze všech textů je možno přenášet libovolně dlouhé pasáže do vlastních dokumentů (je ovšem nutné vlastnit speciální řecké a hebrejské fonty). Doplňkem kompletu je interaktivní digitální učebnice hebrejštiny.

Bible Windows - další komplet pro biblická studia; obsahuje hebrejský text Starého zákona a řecký text SZ i NZ s jazykovým výukovým komentářem (ovšem v tomto případě podle starších vydání), řecko-anglický slovník Liddell-Scott (Intermediate Edition), řecko-anglický novozákonní slovník Louw-Nida a hebrejsko-anglický slovník. Všechny tyto pomůcky by mohly být přístupné z Internetu i se speciálními řeckými a hebrejskými fonty (bohužel jinými než v předešlé položce, avšak v tomto případě si je budou uživatelé serveru moci stáhnout na svůj počítač i pro domácí práci).

Lexikon des Mittelalters on CD-ROM - proslulá věcná encyklopedie k dějinám a kultuře západoevropského středověku nabízená nyní v digitální podobě nakladatelstvím Brepols.


Za svůj hlavní úkol však v dalších letech řešitelé projektu považují doplňování a aktualizaci databází a souborů digitalizovaných textů dosud získaných a publikovaných, které již dnes badatelům poskytují to nejlepší, co v daných oborech ve světové produkci vzniklo. Chtějí také dále propagovat a usnadňovat jejich využití českou akademickou a kulturní veřejností. Díky pochopení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k tomu mají pro příštích několik let dostatek prostředků a doufají, že pomohou české klasické filologii, medievistice, teologii a dalším příbuzným vědeckým oborům přiblížit se alespoň v této oblasti možnostem a podmínkám běžným pro naše kolegy v zahraničí.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KALIVODA, Jan. Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2024-02-25]. urn:nbn:cz:ik-10838. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10838

automaticky generované reklamy
registration login password