Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny a „I“ - seminář o problematice informačních center v knihovnách

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Knihovny a „I“ - seminář o problematice informačních center v knihovnách

0 comments

Ve středu 15. října 2008 proběhl v Městské knihovně Lipník nad Bečvou odborný seminář pro knihovníky, zaměstnance informačních center, představitele obcí a další informační instituce. Seminář se uskutečnil za podpory SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje a finanční podpory Ministerstva kultury ČR z programu Knihovna 21. století.

Cílem semináře bylo předání zkušeností z činnosti informačních center (IC), která jsou provozována knihovnami, a informací o možnostech čerpání finančních prostředků z evropských fondů na zřizování IC nebo zavádění nových služeb v IC.

Semináře se zúčastnilo 41 účastníků z obecních a městských knihoven, informačních center, Vědecké knihovny v Olomouci a MVK v Ostravě a organizací spojených s cestovním ruchem. Hostem semináře byl starosta města Lipník nad Bečvou Ing. Miloslav Přikryl a předsedkyně SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje Jana Galášová.

Ing. Miloslav Přikryl

Ing. Miloslav Přikryl

Zahájení semináře se ujal starosta města Ing. Miloslav Přikryl, který představil pořádající město a dále hovořil o významu informačních center jako míst prvního setkání návštěvníka s městem či obcí. V průběhu semináře zaznělo devět příspěvků.

První příspěvek přednesla Mgr. Miroslava Střelcová (Městská knihovny Lipník nad Bečvou) na téma Činnost Turistického informačního centra v Lipníku nad Bečvou s důrazem na zkušenosti při realizaci projektu v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). V roce 2006 se lipnická knihovna stala provozovatelem turistického informačního centra (TIC) a partnerskou organizací při realizaci projektu Propagace města Lipník nad Bečvou jako destinace cestovního ruchu. Knihovna zodpovídala za část projektu – zavedení a provozování průvodcovské služby. M. Střelcová hovořila o podmínkách, které bylo nutno při realizaci této služby dodržet, konkrétních problémech i výsledcích. Konstatovala, že po dvouleté zkušenosti lze říci, že se daří plnit hlavní cíl projektu, tj. zvyšování informovanosti o městě jako významném turistickém cíli regionu.

Mgr. Miroslava Střelcová

Mgr. Miroslava Střelcová

Celý projekt „Propagace města Lipník nad Bečvou jako destinace cestovního ruchu“, jehož nositelem bylo město Lipník nad Bečvou, představil ve své prezentaci euromanažer Ing. Josef Potsch (Městský úřad Lipník nad Bečvou). Projekt byl podán v rámci schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné subjekty a neziskové organizace – podopatření 4.1.2. Součástí projektu bylo např. rozšíření služeb informačního centra, zdokonalení místního a regionálního systému informování, nové informační materiály, inzerce v místním a regionálním tisku, prezentace na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, zkvalitnění internetových stránek města.

Ing. Josef Potsch

Ing. Josef Potsch

Další blok tvořily příspěvky z menších knihoven. Anna Dokoupilová představila činnost knihovny a informačního centra v městyse Protivanov. V její prezentaci Informační centrum a knihovna městyse Protivanov zazněla výhodnost spojení knihovny a informačního centra v malé obci. K vybudování IC byly rovněž použity finanční prostředky z evropských fondů a kromě nového objektu byl získán i celý pracovní úvazek. Z prezentace vyznělo, že knihovna je nejen centrem informací pro tisícovku obyvatel této obce a její návštěvníky, ale rovněž místem setkávání a realizace mnoha kulturních a společenských akcí.

Anna Dokoupilová

Anna Dokoupilová

Markéta Beyerová (Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí) se ve své prezentaci Informační centrum jako součást veřejné knihovny zaměřila na klady i zápory fungování informačního centra v Hradci nad Moravicí. Seznámila zúčastněné také s výsledkem dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zmapovat provozní podmínky, poskytované služby a personální obsazení v informačních centrech v ČR a porovnat je s jejich vlastními ukazateli. Zajímavým zjištěním bylo, že velkou část informačních center zřizují města a obce, ale spojení knihovny a informačního centra zatím není tak obvyklé.

Markéta Beyerová

Markéta Beyerová

Dopolední blok uzavřel Ing. Mojmír Nováček (Klub českých turistů) prezentací nového projektu Informační stezky – protiváha informační dálnice s podnázvem Šíření informací Klubu českých turistů prostřednictvím infocenter. V příspěvku zazněla nabídka na konkrétní spolupráci, která by měla přispět ke zlepšení služeb informačních center při poskytování informací turistům a naopak propagaci IC na akcích Klubu českých turistů.

Ing. Mojmír Nováček

Ing. Mojmír Nováček

Odpolední blok zahájila Mgr. Martina Wolna (Městská knihovna Třinec) příspěvkem Brána do tří zemí aneb Nejmenší „íčko“ v zemi. Představila informační systém města Třince, ediční činnost, spolupráci v regionu a informační kampaně. Inspirací pro ostatní IC může být projekt Jednotná propagace turistického mikroregionu Těšínské Beskydy.

Mgr. Martina Wolna

Mgr. Martina Wolna

Město Havířov je jedním z velkých měst, ve kterém provozuje informační centrum knihovna. Ing. Dagmar Čuntová (Městská knihovna Havířov) a Jana Doleželová (vedoucí informační centra) se ve svém příspěvku Městské informační centrum Havířov (MIC) zaměřily na databáze budované informačním centrem a ekonomickou stránku provozování IC. Účastníky semináře rovněž zaujal informační systém www.havirov-info.cz.

Ing. Dagmar Čuntová

Ing. Dagmar Čuntová

Jana Doleželová

Jana Doleželová

Aby mohla informační centra plnit kvalitně svou informační funkci, musí spolupracovat s řadou institucí v místě svého působení, ale také s organizacemi, které se zabývají cestovním ruchem s regionální či celorepublikovou působností. Ing. Sylvie Nakládalová (Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu) přestavila projekt Střední Morava – turistická destinace, jeho jednotlivé produkty, které jsou zaměřeny na všechny složky cestovního ruchu. Cílem projektu je tvorba, komunikace a distribuce nabídky z jednotlivých druhů cestovního ruchu – kulturně a historicko-poznávacího, sportovně-rekreačního a kongresového a incentivního.

Ing. Sylvie Nakládalová

Ing. Sylvie Nakládalová

Magdalena Gladišová (Městský úřad v Lipníku nad Bečvou) ve své prezentaci Propagace cestovního ruchu v Olomouckém kraji představila jednotlivé produkty na propagaci cestovního ruchu a informačních center v Olomouckém kraji. Nad rámec kraje vznikla z iniciativy města Lipník nad Bečvou spolupráce mezi turistickými cíly Lipník n. B., Hranice a Přerov, jejímž výsledkem je projekt na společnou propagaci Moravská brána.

Magdalena Gladišová

Magdalena Gladišová

Závěr semináře patřil návštěvě lipnického Turistického informačního centra, které zahájilo provoz v nových prostorách 1. května 2008. Město ze svého rozpočtu vynaložilo 840 tis. Kč na rekonstrukci a téměř 200 tis. Kč na nové vybavení. Část účastníků semináře využila nabídku prohlídky města s průvodcem a odborným výkladem.

Ze všech příspěvků jednoznačně vyplynulo, že knihovny v menších obcích i velkých městech jsou velmi dobrými provozovateli jak městských, tak turistických informačních center. Knihovníci jsou informačními pracovníky, kteří umí velmi dobře vyhledávat a shromažďovat informace všeho druhu, zpracovávat je do databází a informačních materiálů a tyto informace předávat veřejnosti. Důležitá je dobrá spolupráce se zřizovatelem, který by měl vytvořit pro činnost informačního centra co nejlepší podmínky. Informační centrum je bránou do města či obce a místem prvního dojmu návštěvníků a turistů, ale také důležitým poskytovatelem komunálních informací pro obyvatele města či obce. Bohužel ne všichni zřizovatelé sdílí tento názor a dostatečně podporují činnost svého informačního centra.

Jednou z cest ke zlepšení podmínek je získání finančních prostředků z evropských fondů a spolupráce s organizacemi a firmami podnikajícími v cestovním ruchu.

Seminář ukázal, že jde o zajímavé a nové téma pro veřejné knihovny. Kladné ohlasy účastníků vedou organizátory k myšlence pořádání semináře s tímto tématem i v dalším roce.

Prezentace ze semináře si lze vyžádat na e-mailu mstrelcova@mek-lipniknb.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STŘELCOVÁ, Miroslava. Knihovny a „I“ - seminář o problematice informačních center v knihovnách. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 11 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-12961. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12961

automaticky generované reklamy
registration login password