Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna Gender Studies

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Knihovna Gender Studies

0 comments

Poslední květnový den se zájemci z pražského SKIPu vydali prohlédnout si zajímavou knihovnu. Tentokrát se jednalo o knihovnu Gender Studies, která sídlí v centru Prahy v Gorazdově ulici.

Gender Studies je obecně prospěšná společnost, tedy nevládní nezisková organizace, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a postavení žen a mužů v České republice a ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativnímu životnímu stylu, iniciovat diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí.

Organizace se zabývá otázkami jako pracovní trh a finanční zabezpečení, slaďování rodinného a profesního života, účastí žen v rozhodovacích procesech, násilím páchaným na ženách, vzděláním a také zobrazováním žen a mužů v médiích a reklamě. Organizace vydává zpravodaje a různé publikace týkající se této problematiky.

Společnost Gender Studies byla založena v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové, původně fungovala jako knihovna a tzv. Curriculum centrum. Důležitým impulsem pro založení centra byla dánská konference "Ženy v měnící se Evropě" a evropské setkání žen z Východu a Západu v Dubrovníku v roce 1991. Zde se Jiřina Šiklová seznámila s Ann Snitowovou, členkou Network of East West Women, s níž se neformálně dohodla na možnosti podpory při založení centra genderových studií v Praze.

Původním záměrem bylo provozovat knihovnu a prosazovat přednášky oboru gender studies na české univerzity. Oficiálně byla organizace založena v roce 1992, nejprve jako nadace, posléze - po změně zákona - jako obecně prospěšná společnost. V roce 1994 se centrum odstěhovalo z bytu Jiřiny Šiklové a zahájilo svou samostatnou existenci. Knihovna je profesionalizovaná, rozrostla se v největší knihovnu svého oboru ve střední a východní Evropě. Na Filozofické fakultě UK vzniklo z iniciativy Gender Studies v roce 1998 Centrum studií rodu, posléze se přesunulo na Fakultu humanitních studií UK jako samostatná Katedra genderových studií.

V současné době se Gender Studies zaměřuje na konzultační a informační aktivity, vzdělávání a publicitu tématu (prosazování tématu rovných příležitostí ve veřejnosti).

Knihovna organizace je přístupná odborné i laické veřejnosti. Využívají ji studenti ke svému studiu. Nabízí knihy z oblasti sociálních věd, feminismu a gender studies v angličtině, češtině a němčině. Součástí fondu jsou časopisy, výstřižky z novin a časopisů a cenné materiály z historie ženského hnutí.

Díky knihovně se můžeme dozvědět o ženském hnutí v našich zemích, které není záležitostí několika posledních let. Začalo se prosazovat v polovině 19. století. V roce 1865 založili Vojta Náprstek a Karolína Světlá Americký klub dám, jehož hlavními úkoly bylo sebevzdělávání, podpora dobročinnosti, péče o děti a mládež, ale i podpora nových myšlenek, postojů, včetně jejich zavádění do domácnosti. V roce 1871 stála Karolína Světlá u zrodu Ženského výrobního spolku českého, jehož cílem bylo vést ženy k praktické a ekonomicky výdělečné činnosti a o jehož činnosti se lze dočíst ve výročních zprávách, které uchovává knihovna Gender Studies. Významným úspěchem na poli vzdělávání byl vznik prvního soukromého dívčího gymnázia ve střední Evropě Minerva, o který se zasloužila Eliška Krásnohorská. V knihovně Gender Studies můžeme najít tablo s fotografiemi prvních studentek, z nichž některé si vydobyly významné místo ve společnosti i díky svému vzdělání. Gymnázium a Ženský výrobní spolek český umožnily mnoha ženám získat nejen potřebné znalosti a vzdělání, ale také poté najít zaměstnání. Díky svým znalostem byly velmi žádané.

Knihovna uchovává další významné dopisy a dokumenty v rámci archivu Elišky Krásnohorské, který knihovna Gender Studies získala v roce 1997 od profesofa Jiřího Bouzska. Jedná se o část pozůstalosti Elišky Krásnohorské, kterou až do své smrti opatrovala blízká příbuzná prof. Bouzka, profesorka Vlasta Rostočilová.

Profesorka Vlasta Rostočilová vyučovala matematiku na dívčím gymnáziu Minerva a byla tajemnicí spolku Krásnohorská. Kromě toho byla poslední výkonnou předsedkyní Ženského výrobního spolku českého. Sbírala a opatrovala památky na tyto dva významné spolky a na jejich obětavou spolupracovnici a zakladatelku, spisovatelku Elišku Krásnohorskou. Sbírka obsahuje cca 130 knih, více než 100 dopisů, řadu fotografií a především téměř kompletní svázané ročníky Ženských listů, které Eliška Krásnohorská redigovala. Velmi vzácným studijním materiálem jsou také výroční zprávy Ženského výrobního spolku a gymnázia Minerva.

Součástí archivu jsou také knihy a rukopisy Marie Calmy Veselé, spisovatelky, operní pěvkyně a propagátorky české hudby.

V současné době v knihovně Gender Studies působí čtyři pracovnice. Magdalena Hornová, jejíž hlavní činností je práce v knihovně, je také koordinátorkou informační skupiny v projektu Equal. Jitka Jindřichová v současné době působí jako office manažerka organizace a od prosince 2005 se podílí jako koordinátorka na vydávání zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU. Anna Nedvědová má kromě běžných knihovnických prací na starosti archiv Elišky Krásnohorské. Michaela Svatošová má na starosti knihovnu a informační centrum.

Nejen zájemcům o problematiku ženského hnutí a rovných příležitostí doporučuji knihovnu a organizaci Gender Studies navštívit. Můžete získat informace o dalším vývoji ženských hnutí u nás, např. z materiálu vytvořeného Gender Studies pod názvem Ženské / genderové nevládní neziskové organizace v České republice připravené Alenou Králíkovou a Lindou Sokačovou v květnu 2006. Více informací o knihovně i organizaci Gender Studies se dozvíte na webových stránkách www.genderstudies.cz.

Knihovna Gender Studies

Knihovna Gender Studies

Knihovna Gender Studies

Autorka fotografií: Dana Vyorálková, Národní knihovna ČR

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HERCOVÁ, Ludmila. Knihovna Gender Studies. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12187. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12187

automaticky generované reklamy
registration login password