Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Environmentální vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Environmentální vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

0 comments
Anglicky
English title: 
Environmental Education in the Moravian-Silesian Research Library in Ostrava
English abstract: 
<p>The Moravian-Silesian Research Library in Ostrava, contributory organisation takes part in the project called „Development of Environmental Consultancy and Information Centers Network in the Moravian-Silesian Region”, which was designed to form the regional system of environmental education and edification. The Environmental Consultancy and Information Center was established in the library. It offers consultation and information services and organizes lectures and discussions dealing with the environment and sustainable development – they are designed for both the general public (children, students, pensioners, etc.) and librarians of the Moravian-Silesian Region.</p>

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace se v loňském roce zapojila v roli partnera do projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem. Vedle knihovny je do projektu zapojeno dalších 11 partnerů – institucí a organizací různého typu, které si společně daly za cíl vytvoření krajského systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Uvedený projekt není v rámci České republiky ojedinělý – podobná síť ekoporaden vznikla např. v Jihočeském kraji, kde se na projektu také podílela knihovna, a to Šmidingerova knihovna Strakonice. V Moravskoslezském kraji však má projekt i zapojení knihovny do něj některá specifika, o kterých se dále zmíníme.

Účast Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, příspěvkové organizace je v projektu vymezena třemi základními okruhy činností. V knihovně bylo v prvé řadě zřízeno environmentální poradenské a informační centrum (ekocentrum), které poskytuje všem zájemcům informace z různých oblastí ochrany životního prostředí, a to osobně, telefonicky i elektronicky. Tato služba je poskytována zdarma a kvalifikovaně, neboť díky projektu byla do knihovny přijata na částečný úvazek pracovnice, která je vzhledem ke svému vzdělání i dosavadním profesním zkušenostem odbornicí na environmentální problematiku (nejde tedy o knihovnici).

Druhou a svým dosahem neméně významnou aktivitou je organizace tematicky uceleného bloku přednášek pro knihovníky Moravskoslezského kraje. Moravskoslezská vědecká knihovna tak navazuje na svou funkci vzdělávacího centra pro knihovny. Nově vytvářený environmentální program zahrnuje vzdělávání knihovníků v různých oblastech dané problematiky. Proběhly či proběhnou přednášky na témata odpady a odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, ekologie a životní prostředí, antropogenní vlivy na životní prostředí apod. Díky tomuto programu by měl být zajištěn přenos relevantních informací veřejnosti.

A konečně třetí okruh působnosti knihovny v projektu propojuje obě předešlé aktivity - ve spolupráci s jednotlivými knihovnami kraje jsou pořádány besedy a přednášky pro nejširší veřejnost.

Dosavadní zkušenosti knihovny, ale i ostatních partnerů ukazují, že zájem o přímé poradenství a konzultace zatím není tak vysoký, jak bychom předpokládali. Naopak poptávka po poutavých a prakticky zaměřených vzdělávacích a osvětových akcích předčila očekávání. Zájem ze strany knihoven je zejména o besedy pro děti a studenty, čímž celý projekt přispívá i k dalšímu propojování činnosti škol a knihoven. Navíc jde o tematiku, které je zatím ve školním vyučování věnována pozornost spíše okrajově, respektive záleží na jednotlivých pedagozích, jak mnoho se environmentálním vzděláváním ve svých předmětech zabývají.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace se v projektu angažuje v klíčové aktivitě č. 1 „Informace pro všechny“ a poskytuje tak (podobně jako někteří další partneři) informační a poradenské služby pro cílovou skupinu veřejnost. Kromě toho však projekt zahrnuje ještě další aktivity zaměřené na určité segmenty společnosti - především podnikatele a veřejnou správu - s cílem inspirovat je k environmentálně příznivému chování.

Program by se měl orientovat především na méně probádaná místa, jako jsou Bruntálsko, Novojičínsko či východní části kraje. Součástí projektu jsou i informační aktivity v chráněných krajinných oblastech.

Rozmanitost zmíněných činností je umožněna tím, že jsou do projektu zapojeni partneři s rozličnou oborovou i geografickou působností. Jmenujme např. Městské informační a kulturní středisko Krnov, Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje či Národní síť zdravých měst ČR. Hlavním garantem projektu je Moravskoslezský kraj.

Projekt potrvá do srpna 2008. Ačkoliv se v jeho zadání nevyskytuje podmínka udržení stávajících ekocenter po skončení projektu, dá se předpokládat, že alespoň část účastnických organizací bude v nastartovaných činnostech pokračovat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PRCHALOVÁ, Lea a ORAVOVÁ, Monika. Environmentální vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-12471. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12471

automaticky generované reklamy
registration login password