Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

16. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

16. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

0 comments
Anglicky
English title: 
16th International Conference of Library Consortia ICOLC
English abstract: 
The 16th International Conference of Library Consortia ICOLC took place in October 2014 in the National Library of Portugal in Lisbon and was hosted by the Portuguese consortium b-on. A total of 111 participants from both European and non-European consortia attended. The conference covered a wide range of topics including electronic books, open access publishing and new platforms for scholarly communication.

Mezinárodní konference evropských knihovnických konsorcií ICOLC se konala v Národní knihovně v Lisabonu, pořadatelem bylo portugalské konsorcium b-on. Jednání konference se ve dnech 19. – 22. října 2014 zúčastnilo 111 zástupců z evropských a mimoevropských konsorcií (USA, Kanada, Japonsko, Katar, Jižní Korea a Jihoafrická republika). Na konferenci zaznělo více než 30 příspěvků a pro již tradiční „grilování“ byla pozvány firmy Elsevier a Wiley.

Přednáška konsorcia LYRASIS
Přednáška konsorcia LYRASIS

Mezi ty nejpřínosnější patřily příspěvky týkající se zkušeností konsorcií s vyjednáváním cen a stanovováním výše finanční spoluúčasti členů konsorcií. Obsáhlé a ucelené je doporučení výboru Joint Information Systems Committee (zkratka JISC) z Velké Británie, které obsahuje více než 88 doporučení: od strategie v komunikaci až po vlastní vyjednávání licenčních smluv a vyhodnocování elektronických informačních zdrojů. Nově musela být řešena situace v Ruském konsorciu NEICON (Irina Razumova), které má více než 900 členů a je složené z různých typů knihoven. Důvodem změny bylo zavedení jiného způsobu financování konsorcia a to především z vlastních rozpočtů členů, dále přispívá Ministerstvo vzdělávání (kontrakt na přístup do databází WOS a Scopus) a Ruská nadace pro podporu výzkumu. Velkým problémem je ovšem snížení kurzu zahraničních měn; během 2 měsíců došlo k poklesu o 25-30%. S finančními problémy se také potýká francouzské konsorcium COUPERIN (Sandrine Malotaux), které má 240 členů a sjednává více než 100 licencí v celonárodním rozsahu. Pokles rozpočtu byl od r. 2013 o 9%, proto museli zvolit nový model pro rozpočítávání finanční spoluúčasti pro členy konsorcia. Jeho základem by měl být počet vědeckých pracovníků (FTE) instituce. Tradiční potíže měli se sjednáváním ceny s vydavatelstvím Elsevier, ale podařilo se jim ošetřit časopisy, které jsou přístupné v rámci otevřeného přístupu (angl. Open Access).

Portugalská národní knihovna
Portugalská národní knihovna

Důležitou činností konsorcií je také vyhodnocování statistik přístupů do elektronických zdrojů. O novém švédském projektu informovala zástupkyně konsorcia BIBSAM Lisa Loven. Projekt je zaměřen na zjednodušení sběru statistických dat využívání databází na konsorcionální úrovni. Za oficiální statistiky pro konsorcium BIBSAM je zodpovědná Národní knihovna, která dosud shromažďuje data v excelu – tabulky jsou dostupné prostřednictvím webových stránek. Cílem nového projektu je poskytnout pro členy konsorcia uživatelsky příjemnější prostředky pro práci se statistikami. V rámci projektu byla zahájena spolupráce s Manchesterskou univerzitou, která provozuje portál Journal Usage Statistics Portal (také zkratka JUSP). V současné době je nastaven pilotní provoz pro 2 švédské univerzitní knihovny (Stockholm University Library a Karolinska Institute University Library), které testují možnosti tohoto portálu. Sbírají se data od 5 významných vydavatelů, podporovány jsou statistiky dle COUNTER. Po vyhodnocení projektu budou připraveny konkrétní návrhy na další postup pro sledování využívání e-zdrojů ve Švédsku.

Velká pozornost byla jako každý rok věnována problematice elektronických knih (ebook). Finské konsorcium FinElib (Paula Mikkonen) se zaměřilo na podporu dostupnosti elektronických knih ve finštině. Knihovny finských univerzit pořizují zatím pouze 7% učebnic v elektronické podobě. V roce 2014 byl zahájen pilotní projekt, jehož cílem je zvýšit počet finských elektronických učebnic a dojednat vhodný obchodní model s finskými vydavateli. V rámci finského konsorcia byla vytvořena pracovní skupina, ve které jsou zástupci osmi univerzit a která se intenzivně zabývá touto problematikou. Pro ebooky se předpokládá možnost vzdáleného přístupu a využití z mobilních zařízení. S univerzitními vydavatelstvími (Cambridge university Press, De Gruyter) spolupracuje americké konsorcium LYRASIS (Celeste Feather). Do přístupu k elektronickým knihám vkládají americké knihovny stále více finančních prostředků. Konsorcium také analyzovalo růst cen ebooků v jednotlivých vědních oblastech u různých vydavatelů.

Několik příspěvků bylo zaměřeno na Open Access a uchování a zpřístupnění digitálního obsahu. Projektů a iniciativ je poměrně velké množství, je třeba se také věnovat hodnocení kvality Open Access dokumentů. V humanitních vědách je situace ještě složitější, velkou roli hraje prestiž a konzervativní klima. Za podpory Open Society Fundation by se měl realizovat projekt na podporu otevřeného přístupu u elektronických knih. V digitální podobě jsou zpřístupněny v databázi EEBO staré anglické knihy. Databáze vznikla na základě spolupráce 15 univerzit v severní Americe a vzhledem k použité staré angličtině bylo třeba vyřešit přepis textu.

Přestávka v jednání
Přestávka v jednání

Na konferenci zazněla i nová témata – změny ve vědeckém publikování a globální spolupráce ve vědě. Přednáška Dr. Stephanie Dawson s názvem Rethinking Scientific Publishing se týkala změny způsobu vědecké komunikace a možnosti okamžité dostupnosti nejnovějších poznatků na internetu. To vše vyžaduje nové způsoby hodnocení vědeckých výsledků. Navíc velmi rychle roste počet citací v neimpaktovaných časopisech. Byla představena komunikační platforma nové generace – ScienceOpen, která je v provozu od roku 2013, obsahuje více než 1,3 miliónů open access článků, služby jsou volně dostupné a zpoplatněno je jen publikování. Zahrnuje všechny vědní obory a jsou zde uvedeny profily vědců. Tato platforma nabízí okamžité zveřejnění článku s transparentním recenzním řízením a nástroje pro spolupráci na sociálních sítích. Hlavní výhodou systému je rychlost a transparentnost (veřejné peer review).

Jednání se zúčastnila také paní Kristina Hormia-Poutanen, dříve představitelka finského konsorcia FinElib, nyní prezidentka LIBER, která hovořila o iniciativě LIBER OpenScience.

V letošním roce se bude evropská konference ICOLC konat v Norsku.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
NOVÁ, Hana a KATOLICKÁ, Barbora. 16. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-17440. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17440

automaticky generované reklamy