Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář Mládež a čtení

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Seminář Mládež a čtení

0 comments

9. června proběhl ve Veřejné knihovně Jána Bocatia v Košicích seminář Mládež a čtení. Knihovna ho uspořádala společně s Metodicko-pedagogickým centrem RP Košice pro knihovníky a pedagogy (primárně z Košického kraje). Knihovna J. Bocatia se problematice podpory čtenářství i z odborného hlediska věnuje systematicky a dlouhodobě; již několik let pořádá například semináře na téma Krize čtení. Kromě běžných aktivit na podporu čtenářství na svých webových stránkách zveřejňuje pravidelně žebříčky „nej“ knih, vydala publikaci „1000 dobrých knih“, v níž knihovníci kraje (a především VKJB) doporučují dobré knihy vydané před rokem 2000, na které by se nemělo zapomínat (1000 dobrých knih najdete též na webu knihovny). Knihovna na svém webu umožňuje uživatelům doporučovat oblíbené či zajímavé knihy a pořádá celou řadu akcí na podporu četby a čtenářství, včetně 24hodinového non-stop čtenářského maratónu, pravidelného literárního klubu ad.

V první části hojně navštíveného semináře Mládež a čtení prezentovala Aktivity na podporu čtení v České republice z pohledu knihoven Zlata Houšková z Národní knihovny ČR. Připomněla především velké celostátní aktivity organizované SKIP, KDK a ústředními knihovnami, ale také akce pořádané partnerskými organizacemi či mimořádné akce regionálního i lokálního rozsahu (Noc s Andersenem, SUK, Moje kniha, Kniha mého srdce, Rosteme s knihou, Celé Česko čte dětem, Magnesia Litera, Škola naruby, Čtenářská liga aj.).

Dalším lektorem byl PaedDr. Ladislav Gorej, který vystoupil s přednáškou Vliv čtení na rozvoj osobnosti adolescentů, v níž zdůraznil specifika v jednání a prožívání adolescentů a přiblížil principy a možnosti ovlivňování tohoto vývoje prostřednictvím knihy a čtení v knihovnách.

Na přednášky navazovaly čtyři workshopy: Jak vzbudit zájem o čtení – mimočítanková četba, Čtení jako prostředek rozvoje emocionality, Aktivity na podporu čtení a Možnosti spolupráce pedagoga a knihovníka. Ve workshopech se knihovníkům ozřejmila řada problémů školského prostředí, kde se např. v poslední době výrazně zmenšují hodinové dotace výuky literatury. Z jednotlivých dílen vzešlo několik doporučení ke společnému postupu škol a knihoven Košického kraje, resp. města Košic, v podpoře čtenářství; obě strany se dohodly na změnách některých procesů, úpravě harmonogramů spolupráce, vznikly také dobré nápady na nové společné aktivity – což byl přesně ten výsledek, který si od semináře pořadatelé slibovali.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUŠKOVÁ, Zlata. Seminář Mládež a čtení. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 7 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-13201. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13201

automaticky generované reklamy