Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Na téma autorské právo v Evropské unii

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Na téma autorské právo v Evropské unii

0 comments

V pátek 8. listopadu se v Národní knihovně konalo zasedání skupiny expertů EBLIDA pro copyright, které se zabývalo směrnicemi Evropské komise týkajícími se autorských práv. Kromě ředitelky EBLIDA, paní Teresy Hackett, se ho zúčastnili zástupci (či většinou zástupkyně) Dánska, Francie, Holandska, Irska, Německa, Norska, Rakouska, Španělska, Švédska a Velké Britanie a právní poradkyně EBLIDA paní Emanuella Giavarra. Jako pozorovatelé se mohli zúčastnit experti z hostitelské země Martin Boháček a Martin Svoboda. Bylo to první zasedání orgánu EBLIDA v nečlenské zemi EU, o jeho zorganizování paní Hackett požádala SKIP po dobrých zkušenostech se semináři v rámci projektů CE©UP a CELIP a SKIP se dále dohodl s Národní knihovnou. Představitelé obou institucí - Dr. Burgetová a Dr. Balík - přišli pozdravit účastníky jednání o první kávové přestávce.

Program byl téměř nerealisticky nabitý a o polední přestávce se zdálo, že je nemožné ho zvládnout. Ale popořadě: prvním a nejdéle probíraným tématem byl přehled postupu implementace Směrnice Evropského Parlamentu a Rady ES 2001/29/EC "O harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti". Raporty zástupců jednotlivých zemí nás nejprve překvapovaly, teprve po chvíli jsme si uvědomili, že s českým autorským zákonem (AZ) - byť založeným na ne ještě definitivní podobě Směrnice ES - jsme často Směrnici blíže než mnohé členské země EU. Ve stejné situaci je Irsko, které svůj AZ přijalo také v roce 2000 na základě ne ještě hotového textu Směrnice. Nyní uvažuje o jeho novelizaci a to je i výzva pro ČR. Stručný popis implementace Směrnice v našem zákoně (které články Směrnice byly implementovány, a co ještě schází) a dále informace o zprostředkování při uzavírání hromadných licenčních smluv a o rozhodčím řízení v oblasti duševního vlastnictví byly přijaty se zájmem. Vysvětlení právního podkladu a technického řešení našeho systému elektronického dodávání dokumentů, jakkoli je problematizováno negativním stanoviskem MK ČR, vyvolaly - kromě skandinávského výkřiku o absolutní nepřijatelnosti skenování vůbec - převážně pozitivní reakci účastníků z ostatních zemí, zejména právní poradkyně EBLIDA paní Emanuelly Giavarra i paní ředitelky Teresy Hackett s tím, že tento systém podle jejich názoru není sdělováním veřejnosti (resp. on-demand) a plně spadá do rámce zákonné licence podle čl. 5 odst. 2 písm. a) Směrnice. Protože toto ustanovení bylo implementováno v doslovném překladu v § 30 odst. 3 českého AZ, lze konstatovat, že právníky EBLIDA je náš systém považován za plně legální z hlediska evropského i českého autorského práva.

Dalším tématem byla Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 96/6/EC o právní ochraně databází, která je u nás rovněž zakomponována do AZ. Největší hrozbou pro knihovny, které se EBLIDA snaží čelit, je nejistota ohledně možnosti trvalého přístupu do archivů elektronických časopisů, dnes nakupovaných knihovnami formou licencí. Určitou oporu EBLIDA vidí v ustanovení o tzv. zákonných licencích (compulsory licenses) v článku 8 této Směrnice. Je otázka, zda model, na kterém se dohodl Elsevier s holandskou Královskou knihovnou, a který zaručuje naplnění trvalého práva na přístup využitím mechanismu "povinného výtisku", bude obecně přijat; u ne-evropských vydavatelů se to zatím nezdá pravděpodobné. Následovala příprava na setkání EBLIDA s EC ve věci systémů správy "digitálních práv" (v českém AZ také implementováno jako tzv. elektronické informace o identifikaci práv k dílu), dále byla krátce pojednána zpráva ES o právu veřejného půjčování, které je v zemích EU opět velmi nejednotné; u nás je rovněž integrální součásti AZ mezi tzv. zákonnými licencemi, které mohou využívat i nevýdělečné knihovny. Citlivým tématem i v zemích EU je ochrana osobních dat, jak ukázala citovaná zpráva z konference ES, v některých zemích také komplikuje potřebnější ochranu knihovních fondů (např. v Dánsku bylo nedávno ústavním soudem zakázáno kamerové monitorování půjčoven v knihovnách s odůvodněním, že se jedná o "místo odpočinku", čehož vzápětí využili zloději k odcizení vzácného originálu). Ale i ve srovnání se situací v těchto zemích se zdá, že jsme v této otázce opět "papežštější než papež" a naše bolestné zkušenosti jsou pro EBLIDA cenné. V Holandsku dostali na pracovní konferenci k jednacímu stolu vydavatele, knihovníky, výzkumníky a další uživatele vědecké komunikace a snaží se diskusemi dojít ke kompromisu ve využití autorského práva ve vztahu k vědeckým knihovnám, ale zapomněli na to, že i kdyby se dohodli, nemohou překročit některé základní koncepty a kogentní ustanovení autorského práva (např. nepřevoditelnost práv), definovat si sami odlišně od zákona, co je "vlastnictví" aj.; stručně byly presentovány zpráva z konference a komentář Haralda von Hielmcrone (známého nám z posledního semináře CASLIN). Posledním bodem byla informace o tématech, kterými se zabývá Stálý výbor pro autorská práva a práva s nimi související Světové organizace duševního vlastnictví (SCRR WIPO - Standing Committee on Copyright and Related Rights, World Intellectual Property Organisation).

Po vyčerpávajícím dni účastníci ještě večer srdnatě vystoupali na Astronomickou věž, pokochali se stmívající se Prahou, proběhli barokní knihovnou a s maličkou přestávkou dorazili na společnou večeři. Tam debata o knihovnách a autorském právu, které se účastnila za ČR opět i paní Dr Burgetová a oba zmínění pozorovatelé, často pokračovala, byť odlehčená turistickými a podobnými tématy a problémy práva ES/EU.


Poznámka: Psáno pro Informační bulletin NK ČR

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVOBODA, Martin a BOHÁČEK, Martin. Na téma autorské právo v Evropské unii. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-11158. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11158

automaticky generované reklamy
registration login password