Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Karel Čapek v síti

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Karel Čapek v síti

0 comments
Podnázev: 
Městská knihovna v Praze nabízí dílo Karla Čapka ke stažení

Když nemám co dělat, pracuji

Jeden ze známých výroků velikána české literatury Karla Čapka se stal mottem snažení Městské knihovny v Praze (MKP), které směřovalo k elektronickému publikování jeho díla. Nelze z toho samozřejmě vyvozovat, že by naše knihovna neměla co na práci, není tomu tak ani v oblasti digitalizace knižního fondu. Oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze se rok a půl věnuje skenování a následnému zpracování tzv. pragensií a v poslední době teatrálií v rámci projektu HISPRA, který je dotovaný tzv. Norskými fondy.

Protože jsme ale knihovnou veřejnou, univerzální a naším cílem je dostát naší oblíbené větě: „Městská knihovna v Praze je tu pro každého, kdo chce porozumět světu a sám sobě“, nutně jsme potřebovali udělat krok i v oblasti takových online textů, které by nás přiblížily našemu většinovému – neodbornému, lépe řečeno beletristickému čtenáři.

Spolupráce

Na přelomu roku 2008 a 2009 padlo konečné rozhodnutí, že prvním čtenářským počinem v oblasti digitalizace bude v MKP projekt “Dílo Karla Čapka všem – webový Karel Čapek“. Výběr autora byl nasnadě díky faktu, že 25. prosince 2008 uplynulo z autorského hlediska nutných sedmdesát let od smrti autora, čímž se Čapkovo dílo stalo dílem „volným“. V tu chvíli se rozjela postupná spolupráce několika oddělení naší knihovny. První na řadě bylo Oddělení katalogizace, které začalo připravovat seznam díla Karla Čapka a vytipovávat příslušná vydání knih v našem fondu. Šťastná náhoda nám tuto fázi výrazně usnadnila. Díky lednovému úvodníku Ikara jsme byli nasměrováni na Ústav Českého národního korpusu FF UK, který knihovně laskavě poskytl texty díla Karla Čapka v elektronické podobě. Soubor těchto textů vznikl skenováním a zpracováním metodou OCR a následnou opravou chyb pro účely vzniku lexikografického Slovníku Karla Čapka (Lidové noviny, 2007). Texty vycházejí ze souborného vydání Čapkova díla Československým a Českým spisovatelem v 80. a 90. letech minulého století.

Postupně jsme navázali spolupráci i se Společností bratří Čapků, díky které MKP získala souhlas dědiců díla Josefa Čapka k uveřejnění společných děl obou bratrů na internetu. Neposledním participantem na projektu je Památník Karla Čapka ve Strži, který MKP významně pomohl s organizací doprovodných kulturních akcí.

Úpravy a zpřístupnění textů

Zmiňované texty jsme získali v surové podobě ve formátu txt. Nutno poznamenat, že se jednalo opravdu o prosté texty bez ilustrací. Předpokládáme, že stávající texty doplníme o přesná „zrcadla“ (skeny) některých zajímavých vydání (např. z období první republiky). Po interních debatách a korekci vlastních závěrů jsme dospěli k rozhodnutí nabízet plné texty v sedmi formátech: pdf, txt, rtf, html, pdb, prc, ePub. Touto širokou nabídkou chceme vyjít vstříc různým tipům uživatelů od těch, kteří si „Zářivé hlubiny“ možná vytisknou z PDF, až po ty, kteří si „Krakatit“ stáhnou ve verzi ePub do svého iPhonu.

Přesto, že jsme získali plné texty, které nebylo třeba korektorsky opravit, práce s nimi bylo ještě dost (týkala se Oddělení digitalizace): především pro potřeby PDF, ale i dalších formátů, byly všechny knihy editovány a stylově, respektive typograficky upravovány, všechny texty byly doplněny o informaci o zdroji (vydání), ze kterého byl text přejat, každou knihu jsme doplnili stručnou biografií Karla Čapka a seznamem díla. Konverzi do všech formátů jsme prováděli ručně většinou pomocí několika volně stažitelných programů (Mobipocket Creator (prc, html), Stanza (ePub), DocReader (txt, pdb), dále MS Word a PDF Factory (rtf, pdf)). V budoucnu počítáme, že podle statistik o stahování jednotlivých souborů budeme primárně nabízet jen výběrové formáty, které budou vytvářeny automaticky speciálně vytvořeným pluginem. Možné je i to, že bychom nabízeli pouze jeden nebo dva formáty a ostatní by byly generovány uživatelům „na vyžádání“.

Plné texty jsme se rozhodli nabízet přes náš katalog a dále přes speciální stránku www.mlp.cz/karelcapek, která ve vztahu k textům funguje jako rozcestník právě do katalogu.

Pro Oddělení IT to znamenalo samozřejmě úpravy v našem knihovním systému, a to jak v Koniáši, který funguje jako OPAC na našich pobočkách, tak v ebawebu, což je náš webový katalog se stejnou databází. Rozhodli jsme se, že elektronickou verzi díla nebudeme katalogizovat, ale připojíme ji k záznamům jednotlivých knih, v podstatě jako přidanou hodnotu. Zároveň jsme chtěli, aby se čtenář o elektronické verzi „Matky“ dozvěděl i v případě, že nenarazí právě na vydání „Matky“ z Československého spisovatele, které bylo zdrojem pro elektronickou verzi. Proto jsme v katalogu vytvořili entitu DILO, na kterou jsme provázali veškerá konkrétní vydání tohoto díla. Elektronické verze jsme navěsili na ono DÍLO a díky vazbám se možnost jejich stažení projevila u všech vydání. U každé elektronické verze je zároveň možnost jasně určit, ze kterého konkrétního vydání vychází, jak přímo z katalogu, tak ze samotného elektronického textu.

Pokud čtenář elektronickou verzi objeví v knihovně na OPACu v Koniáši, může nahlédnout do txt souboru a jakýkoliv soubor, respektive hypertextový odkaz na něj (k jeho stažení), si může odeslat na email.

Předpokládáme ale, že cesty k elektronickým verzím půjdou především přes web, ať přímo přes speciální stránku nebo přes ebaweb. Zde se o webu www.mlp.cz/karelcapek navíc dozví každý, kdo zadá dotaz, na který se v odpovědích objeví nějaké dílo od Karla Čapka. V tom případě se totiž v katalogu (ebawebu) zobrazí speciální banner, který na web upozorňuje.

Speciální stránka pro Karla Čapka

Kromě rozcestníku k elektronickým verzím 53 beletristických a dramatických textů Karla Čapka nabízí web www.mlp.cz/karelcapek další seznamy: dílo Karla Čapka namluvené na audio nosičích, dílo přeložené do cizích jazyků a seznam sekundární literatury o Karlu Čapkovi, vše dostupné v Městské knihovně v Praze. Web dále nashromáždil zajímavé odkazy na další stránky věnující se Karlu Čapkovi, např. na Český rozhlas a jeho projekt „Čtenářský deník“ s povinnou četbu „do ucha“ ve formátu MP3, sadu známých i méně známých fotografií a citáty Karla Čapka.

Stránku www.mlp.cz/karelcapek vyráběla knihovna interně, její tvorbě se věnovalo Oddělení komunikace a Oddělení IT. Chtěli jsme, aby stránky korespondovaly s layoutem hlavního webu MKP a byly jednoduché a srozumitelné. Vidíme zde jisté rezervy, ale jsme rádi, že účel plní.

Něco navíc k samotným elektronickým textům

Publikování elektronických textů a oslavu Karla Čapka jsme doplnili dalšími aktivitami (probíhaly především v květnu a červnu 2009), které zaštiťovalo naše Oddělení metodiky služeb. Jednalo se především o výstavu „Život a doba spisovatele Karla Čapka“ a komponovaný pořad s hercem Miroslavem Táborským „Karel Čapek a 21. století“. Projekt byl slavnostně představen 14. května 2009 na Světu knihy, kde probíhaly další aktivity pro návštěvníky veletrhu, jež měly na novou službu Městské knihovny v Praze upozornit.

Statistiky a výhledy

V prvních třech týdnech zaznamenala stránka www.mlp.cz/karelcapek zhruba 20 tisíc návštěv. Mezi nejstahovanější díla patří Dášeňka, R.U.R. a Bílá nemoc. Nejvíce je zobrazován a stahován formát PDF, v období od 1. do 7. 6. 2009 se počet zobrazení těchto tří titulů pohyboval kolem čísla 3000.

Výše popsanému projektu věnovala Městská knihovna v Praze asi 900 hodin, vyjme-li se příprava a realizace doprovodných akcí, bude to asi 800 hodin zhruba 10 zaměstnanců celkem pro samotné zveřejnění elektronických verzí textů. Nejedná se tedy vskutku o levný projekt. Předpokládáme ale, že jsme si vyšlapali cestičku pro další podobné projekty. V příštím „máchovském roce“ bychom rádi podobným způsobem zpřístupnili dílo Karla Hynka Máchy a následně vybraných autorů z tzv. „školní povinné četby“. Přesná rozhodnutí tematická a časová padnou během letošního léta.

Budeme rádi, když na webovou stránku www.mlp.cz/karelcapek upozorníte čtenáře svých knihoven, ať přímo prolinkováním z katalogu nebo z webových stránek. Na čapkovské stránce bude k dispozici banner.

Městská knihovna v Praze přeje příjemné léto (nejen) s Karlem Čapkem!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MĚŘÍNSKÁ, Eva. Karel Čapek v síti. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 7 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-13198. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13198

automaticky generované reklamy
registration login password