Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Infokon počtvrté

Čas nutný k přečtení
20 minut
Již přečteno

Infokon počtvrté

0 comments

Již tradičně proběhla v týdnu vědy studentská konference INFOKON, kterou pořádá KISK FF MU. 4. ročník této akce přinesl opět něco nového. Po loňském spojení s Učeným hádáním přinesl INFOKON rovnou tři novinky. První dvě se týkají organizace. Poprvé se odehrál mimo půdu FF MU, ale i mimo akademickou budovu. Přesunul se do divadelních prostor Stadionu na Kounicově ulici v Brně, jejichž podoba je studentské akci bližší. Letošní ročník se také nekonal v sobotu, jak se stalo zvykem, aby se mohli zúčastnit i zaměstnaní zájemci. Místo toho byly upřednostněny pracovní dny, konkrétně pondělí 15. a úterý 16. listopadu.

INFOKON se sice prezentuje jako studentská konference, neznamená to ale, že by na ní vystupovali pouze studenti. A v letošním roce to platí ještě více. Další novinkou totiž bylo, že první den akce měl spíše podobu odborné konference, jejímž tématem bylo využití nových technologií a služeb ve vzdělávání. Příspěvky byly předneseny zaměstnanci KISK FF MU a pozváni byli všichni pedagogové Filozofické fakulty MU. Ohlas z jejich strany nebyl vysoký, počet studentů mnohonásobně převyšoval počet pedagogických pracovníků MU (pokud nepočítáme zástupce KISK), přestože téma je skutečně aktuální vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti bude značná část FF MU zbourána. Proto by se mohlo očekávat rozšíření různých podob e-learningu.

Celou akci po oba dny mohli sledovat ti, kteří se jí fyzicky neúčastnili, a to pomocí živého blogování, jehož záznam je dostupný na webových stránkách časopisu Inflow.

Pondělí 15. listopadu: Nástroje pro tvorbu virtuálního prostoru univerzity

Jak již bylo naznačeno, první den konference byl zaměřen zejména na publikum z řad fakultní a univerzitní veřejnosti. Zájem o něj ale projevili i studenti. Přednášejícími byli s jednou výjimkou vyučující z KISK FF MU. Onou výjimkou byl Tomáš Bouda, který je ale součástí projektu PARTSIP, přes nějž je s KISKem také spojený. Program byl omezen na odpoledne a měl podobu pěti cca dvacetiminutových vystoupení. Aby se nejednalo jen o teoretizování, měli účastníci po oba dny INFOKONu vyzkoušet nové technologie: iPad, Kindle a další, o kterých v případě zájmu mohli dostat i bližší informace.

Všechny příspěvky byly pojaty co nejvíce prakticky, většina z nich se nažila ukázat konkrétní služby a řešení, na základě kterých byly představeny základní charakteristiky dané kategorie. Prezentace spojené se všemi příspěvky jsou dostupné prostřednictvím Slideshare.

Během tohoto dne INFOKONu zazněly následující příspěvky:

Úterý 16. listopadu: Inspirace, inovace, imaginace

Druhý den konference INFOKON proběhl v tradičním duchu studentské konference. Jako obvykle jej zahájil Petr Škyřík, i když pojetí bylo méně tradiční. Moderátoři totiž byli představeni jako stíny za plátnem osvícení zpětným projektorem. Když vystoupili k mikrofonu, byli uvedeni jako moderátoři celého dne. Spolu s Petrem Škyříkem dopoledním programem provázel Michal Lorenz. Odpoledne jejich role převzali Laďka Suchá a Jan Zikuška.

Nejdříve byli účastníci seznámeni s uspořádáním příspěvků. Ty byly rozděleny do čtyř bloků – dva dopolední byly naplněny představením studentských projektů, které byly zahájeny tento semestr v rámci výuky KISKu. Ty mají v letošním roce něco společné – doménu knihovna.cz, pod kterou budou výsledky jejich činnosti dostupné. Výslednou podobou této krásné domény by měla být rozcestník, pod kterým budou dostupné různé projekty nebo odkazy na jinam, a to vše pod základním tématem informačních studií a knihovnictví. Bude se tedy jednat o centrum zahrnující oddělené projekty. Již za rok by měly být pod touto doménou dostupné výsledky osmi nových projektů představených na INFOKONu 2010, prostor zde ovšem budou mít i další aktivity v oboru, včetně činnosti evropských projektů NAKLIV a PARTSIP, které také zastřešuje KISK FF MU.

Odpolední část patřila dvěma dalším oddílům příspěvků. První vyplnila vystoupení „hostů“, tedy přednášejících spojených s jinými univerzitami než MU. Tato část byla tematicky velmi různorodá. Celý den byl uzavřen prezentacemi již „starých“ studentských projektů, i když většinou jen s o rok delší historií než ty nově představované. Tyto projekty měly ukázat, co se jim povedlo a co naopak, aby si z toho ostatní mohli vzít poučení.

Poslední zahajovací událostí bylo vyhlášení INFOKON Awards. Hodnocení bylo založeno na hlasování třinácti členů KISKu, které proběhlo při posledním představování výsledků loňských studentských projektů v září tohoto roku. Na základě toho se do užšího výběru dostaly projekty E-LKA, ProInflow, Audioknihy.net a KPI. Každý z těchto projektů byl krátce představen moderátory a následně byl vyhlášen vítěz. Stal se jím portál Audioknihy.net, který kromě uznání získal i 10 000 Kč. Peníze budou věnovány na další propagaci a činnost projektu.

1. blok: Studentské projekty I

Bezbarierova.knihovna.cz

Tři členky projektu zahájily svou prezentaci praktickou ukázkou toho, co mohou znamenat bariéry pro osoby s různými handicapy. Již dlouho se objevují snahy vycházet těmto osobám v knihovnách vstříc, snažení ale často není dostatečné, systematické nebo opřené o odborné zajištění. Právě to by měl vyřešit představovaný projekt. Na portálu budou přítomny informace o různých handicapech (pro začátek jen fyzických, smyslových) a tipy pro práci s lidmi, které si tyto handicapy nesou, dále legislativa spojená s tématem, související granty, databáze organizací, články a poradna, to vše pro zkvalitnění práce a služeb pro znevýhodněné osoby. Vedle této informativní části by výstupem projektu měl být také standard pro knihovny, který bude vytvářen ve spolupráci s různými odborníky a jehož smyslem bude navrhnout podobu knihovny, která bude vhodná pro handicapované osoby. Dále budou pořádány semináře pro knihovny, které budou mít praktickou podobu a budou zaměřené na práci se znevýhodněnými osobami. Samozřejmostí by měla být spolupráce s knihovnami, které již příbuzné snahy vyvíjejí.

Komunitni.knihovna.cz

I tento příspěvek byl zahájen praktickou ukázkou – tentokrát pomocí známé scénky z pohádky o tahání řepy bylo ilustrováno, že „společně jsme silnější“, což je také heslo tohoto projektu. Jeho cílem je vytvořit společné neformální prostředí pro setkávání studentů a absolventů KISKu, podpora jejich aktivit, vztahů apod. Dalo by se říci, že je to taková snaha o crowdsourcing, což by mohla být silná, ale také slabá stránka tohoto projektu, která závisí na zájmu studentů a absolventů samotných. Konkrétně má být cíle dosaženo na základě tří kroků nebo také podprojektů, které mají podobu webů:

 1. komunitni.knihovna.cz – mělo by se jednat o obecný a teoretický informační zdroj na téma teorie komunit
 2. absolventi.knihovna.cz – tento podprojekt by měl mít podobu jakési sociální sítě absolventů, jejichž motivace pro zapojení je zejména v oblasti kontaktů, ale půjde také o inspiraci a spolupráci
 3. ?.knihovna.cz – neformální prostředí pro cílovou skupinu projektu; o názvu mělo být rozhodnuto na INFOKONu prostřednictvím hlasování přítomných, jako vítězný návrh bylo označeno pISKoviste

Obsah tohoto projektu byl formulován poměrně obecně. Tajemstvím je zahalena i první naplánovaná akce pro cílovou skupinu projektu, která by se měla konat v polovině ledna 2011.

Clanky.knihovna.cz + Inflow.cz

Zajímavým projektem jsou jistě i Články, které také vzniknou pod doménou knihovna.cz. Plánovanou podobou je centralizovaný portál odborných oborových článků, které budou shromažďovány pomocí technologie RSS. Tvůrci mají snahu vytvořit strukturu naplněnou kvalitními články, které budou tematicky roztříděny. Využíváno bude částečně i komerčních zdrojů. Prezentující zmínili také snahu o zapojení prvků webu 2.0, např. v podobě kategorií „Moje články“ nebo „Moje zdroje“. Důraz bude kladen také na zahraniční zdroje, přičemž začátek bude na poli anglicky a slovensky psaných. Vedle tohoto portálu budou studenti spolupracovat také s elektronickým časopisem Inflow, a to zejména inovací vzhledu a snahou o zvýšení aktivity blogerů. S tím souvisí další výstup v rámci tohoto projektu, kterým je organizace semináře pro oborové časopisy.

Ctenarstvi.knihovna.cz

Příspěvek projektu Ctenarstvi.knihovna.cz byl zahájen krátkým videem, které sklidilo bouřlivý a nadšený ohlas. Mělo by být prvním z videí, která budou vytvořena a šířena. Ctenarstvi.knihovna.cz by mělo zastřešovat dva již fungující projekty pro rozvoj čtenářství, které studenti KISK FF MU vytvořili – čtesyrád, což je stále aktualizovaná databáze čtivých knih, kterou mohou využít i nečtenáři, a bibliohelp, který se snaží pomoci specifickým čtenářům, tedy lidem v obtížných životních situacích. Ctenarstvi.knihovna.cz by tedy měl být virtuální rozcestník, který ale bude sloužit i pro výměnu znalostí, zkušeností a kontaktů, protože sloužit bude zejména odborníkům z různých oblastí, kteří mají něco společného se čtenářstvím. Tvůrci se také budou podílet na aktualizaci obou výše uvedených projektů a na jejich rozšíření. Za samozřejmost byla označena propagace tématu a všech tří nástrojů a také organizace akce, která by měla mít podobu osobního setkání zapojených osob. Oba dřívější projekty přes zastřešení zůstanou nezávislé, nový projekt má spíše spojit lidi, kteří stojí za předchozími aktivitami, tedy odborníky na čtenářství.

2. blok: Studentské projekty II

Pravo.knihovna.cz

Tento projekt vznikl na základě praktické potřeby založené na neznalosti autorského zákona a jeho možnostech a nutnostech z hlediska knihoven. Tvůrci projektu chtějí postihnout různé aspekty chystané novely AZ a jejich význam a změny, které vyplývají pro knihovny. Vedle knihoven jako cílové skupiny se projekt zaměří i na uživatele knihoven, ale i zvýšení povědomí o AZ u veřejnosti. Cílem je vytvořit jedno místo pro všechny knihovníky se všemi informacemi o autorském právu, zákonu, novelách atd. Protože v tomto případě informace nestačí – problém bývá nejčastěji v jejich výkladu. Bude tak vytvořena i poradna k této problematice. Přes definované cílové skupiny bude snahou ukázat problematiku z  pohledu různých odborníků, tedy nejen knihovníků, ale třeba také správců kolektivních práv. V rámci projektu pro rozvoj jeho cílů bude vytvořen i e-learningový kurz a vzdělávací seminář.

Nastroje.knihovna.cz

Základ tohoto projektu představuje myšlenka, že některým nástrojům se nedostává tolik pozornosti, kolik by si zasloužily. To je často způsobeno tím, že se o nich a o možnostech, které nabízejí, neví. Cílem je tedy nabídnout knihovníkům, pedagogům i studentům a široké veřejnosti místo, kde najdou různé nástroje přehledně seřazené do kategorií podle jejich funkce. Struktura bude mít podobu předmětového katalogu - do něj zařazené nástroje budou doplněny anotacemi, některé také hodnocením odborníků, jiné zase recenzemi. Uživatelé také budou mít možnost tvůrcům sdělit, které nástroje by bylo vhodné zařadit. Kategorie zatím nejsou stanoveny, ale je naplánováno zařadit cca 200 nástrojů roztříděných do 20 kategorií. Pro výše uvedené cílové skupiny také budou zorganizovány prakticky orientované semináře.

Kurzy.knihovna.cz

Doména patřící k tomuto projektu již funguje, i když prozatím není zaplněna díky aktivitě členů představovaného projektu. Cílem je totiž shromáždit informace a nabídnout prostor k poskytování oborových elektronických kurzů na jednom místě. To je také důvod funkčnosti – již existovaly kurzy, které by bylo možné ihned do prostoru domény a Moodlu migrovat, a nebylo tedy na co čekat. Tvůrci kurzu tedy nebudou řešit otázku prostředí, která je již daná, ale budou především oslovovat oborové vzdělávací instituce, aby přesunuly do své kurzy pod doménu Kurzy.knihovna.cz. Za to jim bude nabídnuta zpětná vazba, především hodnotící kvalitu kurzů. Bude v rámci realizace projektu vytvořen také nový e-learningový kurz „NetTrainers“, který bude zaměřen na výuku tvorby e-kurzů. První běh bude zahájen v dubnu a potrvá 10 týdnů. Omezen bude na 40 studentů, ale bude opakován. Také budou zorganizovány různé vzdělávací akce – semináře o tvorbě kurzů a o Kurzy.knihovna.cz, workshopy v prostředí Moodle a webináře. Cílovou skupinou celého projektu jsou poskytovatelé kurzů a zájemci o ně.

Výzkumy.knihovna.cz

Jak potvrdí většina lidí, kteří si vyzkoušeli tvorbu výzkumu, nejedná se o nic snadného, ale výsledkem mohou být důležité informace. V případě knihoven se často jedná o zjišťování zpětné vazby na jejich činnost od uživatelů. Problém ale je, že výsledky jsou často zmanipulované nebo vytvořené tak, aby přinesly žádaný výsledek. To bylo ilustrováno na příkladech z praxe, které také ukázaly, že se jedná především o metodologickou chybu. Dalším problémem, který byl nastíněn, je, že výsledky výzkumů často nejsou sdíleny, takže není možné srovnání, které by mohlo být přínosné. Projekt je tedy založen na potřebě informací o tom, jak výzkumy tvořit, rad v této oblasti a prostoru pro sdílení výzkumů a jejich výsledků. Díky tomu by mělo dojít ke sjednocení metodologie tvorby, zvýšení znalostí knihovníků v této oblasti, aby knihovny pokročily ve své snaze prezentovat se jako instituce přístupné změně. Celý projekt bude založen na třech základních aktivitách – tvorba portálu Výzkumy.knihovna.cz, který bude online metodickým centrem pro knihovny, tutorovaném e-learningu vytvořeném s odborníky a workshopech pro knihovníky a informační pracovníky, které představí projekt knihovníkům z cílové skupiny a budou zahrnovat i odbornou přednášku. Cílovou skupinu představují odborné, vědecké a vysokoškolské knihovny. Portál, který tvoří jádro projektu, bude zahrnovat praktické informace, návody a stručné tutoriály, online aplikace pro tvorbu dotazníků, šablony pro různé typy výzkumů (benchmarking, výzkum čtenářů…) a seznamy reprezentativních českých i zahraničních výzkumů. Výsledek projektu bude zdarma, což jej značně odlišuje od konkurence v českém prostředí.

Teorie a praxe aplikačních seminářů na KISK FF MU

Dopolední část završil příspěvek Michala Lorenze, který se pokusil zamyslet nad pozitivními i negativními aspekty dřívějších projektů, a tím nastínit pomoc pro ty nově představované. Především se jedná o vyhnutí se nejasnostem. Předmět Aplikační seminář plně odráží to, jak se KISK snaží své magisterské studium pojímat. Zatímco bakalářský stupeň je všeobecný, magisterský se snaží být aplikační, proto je také Aplikační seminář povinný a hodnocený 8 kredity, což je přibližně jako dva jiné předměty. Má podobu projektové výuky, tedy učení se praxí, ale umožňuje i specializaci v oboru, protože po roce intenzivní práce na určitém tématu by o něm měl student mít hluboké znalosti, a to praktické, ale také založené na teorii. Právě zde je jeden z problémů, na které narazily některé dřívější projekty, tedy nesoulad praktické a teoretické částí, kdy chybí kontext a student se zaměřuje jen na cíl projektu bez znalosti souvislostí. V tomto případě se smysl Aplikačního semináře vytrácí. Proto se dále přednášející zastavil u každého během dopoledne představeného projektu a za pomoci svých mentálních map ke každému tématu se pokusil představit základní témata, která by v souvislosti s danými projekty čekal.

3. blok: Přednášky hostů INFOKON

Vnímanie označení knihovník a informačný profesionál: analýza cross-generačných diskurzov (Helena Ondriašová)

Zástupkyně Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě seznámila posluchače s částí své disertační práce „Identita knihovníkov a knižníc v prostredí informačnej a znalostnej spoločnosti“. Zabývala se analýzou diskurzů (výpovědí), které byly krosgenerační ve smyslu různé délky praxe v knihovně. Ty vznikly na základě výzkumu, jak vnímají zaměstnanci knihovny označení knihovník a informační profesionál. Z toho vyplynulo šest alternativ:

 • náhrada – informatizace způsobuje, že knihovník je nahrazen informačním profesionálem
 • evoluce – knihovník a informační pracovník koexistují, IP je obohacením knihovníka
 • sjednocení – knihovně-informační profesionál
 • novost – IP je módní termín
 • zkušenost – knihovník, který získá dostatek zkušeností, se stává IP
 • zastřešení – IP zahrnuje knihovníky, analytiky, atd.

Z pohledu veřejnosti je informační profesionál více spojován s prací s IT, na vyšší úrovni. Knihovník oproti tomu je nejčastěji spojován s veřejnými knihovnami. Z výzkumu vyplynulo, že respondenti neupřednostňují jedno z označení – polovina z nich preferuje "knihovník", druhá polovina "informační profesionál". Jedna respondentka se nerozhodla.

Internetový smog (Martin Šuraba)

Martin Šuraba představil svou snahu o projekt Student učí studenta. Přes něj se dostal k tématu informačního smogu. Ten je často chybně vnímán třeba jako spam, ale ve skutečnosti pokrývá tento pojem mnohem širší téma. Přednášející rozdělil internetový smog na tři části – smog v sociálních sítích, což mohou být např. informačně nehodnotné statusy uživatelů, „podivuhodný byznys na internetu“, což je v podstatě označení pro internetovou kriminalitu, a ostatní. Dále byla krátce pozornost věnována právě druhému bodu; vše bylo ale poněkud zakryto terminologickou nejasností během přednášky. Na závěr bylo konstatováno, že internetový smog je víc než co jiného psychologicko-informační problém.

Monitoring sociálních sítí v ČR a na Slovensku - situace a trendy (Adam Zbiejczuk)

V úvodu nastolil přednášející otázku, proč by firmy měly sledovat sociální média. Hned si také odpověděl, že zejména z důvodu své online reputace. Celou situaci ilustroval na příkladu fám o společnosti. Těch se objevuje mnoho. Většinou a nejrychleji se šíří pomocí sociálních médií. Poté se část z nich dostane do hlavních médií. Taková zpráva, i když je posléze dementována, může značně poškodit firemní reputaci. Proto je vhodné takovou hrozbu zarazit dříve, než se příliš rozšíří, tedy ještě na úrovni sociálních médií. To ale vzhledem k počtu služeb, které by měly být pokryté, není snadné, přičemž problémy jsou v oblasti metodologické, technologické i obchodní. Představeny byly možnosti, které jsou zdarma, a tím vhodné pro začátek. Popsaná oblast představuje nový trh, který se rychle rozvíjí. V současnosti jsou dostupné kvalitní lokální nástroje, přičemž ty zahraniční  zahrnují několik problémů, jako jazyková lokalizace, ale také přílišná robustnost, které není využito. Příspěvek byl završen představením možností, které monitoring sociálních sítí přináší. Zmíněno bylo navazování nových konverzací a vztahů, dále byl zmíněn systém včasného varování, crowdsourcing a helpdesk.

Validace sémiotické analýzy uživatelských rozhraní jako metody pro expertní evaluace (Jan Brejcha)

Pod tímto složitě vyhlížejícím názvem se skrýval velmi zajímavý příspěvek, který by jistě našel uplatnění na odborné, nejen studentské konferenci. Spolu s nezbytným terminologickým vymezením, které začalo od pojmu sémiotika a aspektů souvisejících se znakovými rovinami, bylo poukázáno na vztahy uživatele a uživatelského rozhraní a vztahy designéra, rozhraní a uživatele. Interakce mezi jednotlivými prvky má dané zákonitosti, které byly označeny jako gramatika a podrobně uvedeny s použitím souvisejících pojmů (např. interakční věty, vyprávění…). Právě tato pravidla mohou pomoci vylepšit uživatelské rozhraní. Dále byla popsána sémiotická analýza, příklady konkrétních evaluačních metod, výběr pro pilotní studii a následné činnosti s korpusem uživatelského rozhraní. Celý příspěvek tedy ukazoval, jak lze využít lingvistiku a sémiotiku při tvorbě uživatelského rozhraní.

O důležitosti neuspořádanosti (nejen v našem životě) (Marek Timko)

Jako obvykle tento přednášející nastolil netradiční téma, se kterým snad všechny posluchače zaujal. Zabýval se neuspořádaností, kterou ilustroval na několika fotografiích „studentských pokojů“, které opravdu nebudily dojem systému či pořádku. Na základě toho přešel do teoretické roviny s asociací označení – neuspořádaný systém je vlastně nahodile uspořádaný, jinak řečeno různorodý či nejednotný. Nepořádek, nesystematičnost budí negativní emoce, i když, jak poukázal přednášející, se možná jedná o kulturní zakořeněnost, která nemusí být opodstatněná. To bylo doloženo na výzkumech, podle kterých u některých jedinců to, co vyhlíží jako nepořádek, skrývá systém, který jim urychluje práci. Poněkud jiné vnímání „alternativní uspořádanosti“ je v akademickém prostředí, protože jeho členové bývají vnímáni jako podivíni až géniové. S tím souvisí i to, že stůl odráží charakter osoby u něj pracující, přičemž neuspořádanost na něm vzrůstá se vzděláním, platem a praxí. To by bylo možné vysvětlit právě skrytým systémem. To ovšem není nezbytné. Různým lidem se totiž daří v různém prostředí různě, proto není vhodné někomu vnucovat řád. Dále přešla pozornost k související oblasti, kterou vystihuje argument, že neuspořádané systémy jsou flexibilnější, což lze ilustrovat na pohybu boxera. Nepořádek také umožňuje vhled na problém z nečekaných a různých směrů. Následně M. Timko poukázal na problém, jak popsat nepořádek, tedy neexistenci pořádku, když pro to nemáme pozitivní vymezení. K tomu lze použít snad jen označení „bordel“, které v obou významech znamená jiné uspořádání systému.

4. blok: Studentské projekty III

Projektový inkubátor ÚBK FPF SU (Jan Matula)

První přednášku posledního bloku vedl Jan Matula z ÚBK FPF SU a byl to jediný ne-student KISK FF MU v této části konference. Ačkoli jeho přednáška nebyla zrovna veselá, rozhodně byla zajímavá. V ní byly popsány studentské projekty, které se nepovedly a důvody tohoto výsledku. Jednalo se konkrétně o tři následující aktivity:

 1. VKS (Velmi křehké sady) – jednalo se o outdoorový festival pro podporu kultury v Opavě, který ale nedopadl dobře především kvůli povodním
 2. Death Match – zapojili se pouze tři účastníci, zřejmě protože i propagace akce byla dosti "brutální", stejně jako výsledná akce, která byla naplněna několika desítkami kilometrů pochodu bez organizačního zajištění v případě jakéhokoli problému
 3. Adaptační kurz pro studenty prvního ročníku – nezájem ze strany studentů znamenal neúspěch celého projektu

Ne všechny projekty se ale nepovedly a zmíněny byli i některé z úspěšných. Především to je akreditovaný předmět Training the Trainers, který trvá již třetí rok, dále Studentský Portál beta a Best ISK, nebo-li Benchmarking programu Informační studia a knihovnictví. Projektový inkubátor, jenž navazuje na předmět Terénní projekty, v rámci kterého všechny tyto a další projekty vznikly, je jakousi obdobou Aplikačního semináře na KISKu, ovšem s několika rozdíly. Je zahrnut také do magisterského stupně, ale jako volitelný předmět, v rámci kterého je simulována žádost o dotace z OP VK, přičemž maximální délka realizace projektu je 10 měsíců.

Kurz práce s informacemi: jak to bylo a co bude dál? (Dagmar Chytková, Stáňa Midrlová)

Prvním představeným (a rok starým) projektem je inovace e-learningového kurzu KPI (Kurz práce s informacemi). Ten je určen všem studentům MU. V rámci projektu byly vytvořeny nové moduly, a to EIZ 3, Efektivní služby internetu a Jak napsat odborný text. Materiály jsou dostupné ve formátu PDF a flash. Realizátoři také věnovali pozornost propagaci v podobě plakátů, v časopisech MUNI a Študák atd., přičemž konkrétní podoba byla vždy přizpůsobena fakultám, kde k propagaci docházelo. Během činnosti byla navázána spolupráce s dalšími projekty, jmenovány byly Antypa, Audioknihy.net a Guerilla Readers, a institucemi, mezi které patří pět knihoven MU, Servisní středisko MU a MENDELU. Následně byla vyslovena otázka, co bude s projektem dále. Odpovědí je, že bude převzat projektem NAKLIV, který jej zapojí do výuky a bude jej dále rozšiřovat. To vše volně dostupné pod kurzy.knihovna.cz.

VIAKISK a jeho cesta křížem krážem (Veronika Rychtová)

Na počátku projektu stála vize rozšířit komunitu ISK do virtuální sféry. Ta byla částečně naplněna, i když se nesetkala s dostatečným ohlasem a zájmem ze strany uživatelů, byl vytvořen virtuální ostrov VIAKISK (Virtuální akademický kampus ISK) v prostředí SecondLife. Jeho součásti byly také na přednášce představeny pomocí printscreenů. Dále byla pozornost věnována aktuálnímu problému, který je nutné řešit. Došlo totiž ke změně finanční politiky společnosti Linden Lab, která SecondLife provozuje, a to zrušením výhod pro neziskové a vzdělávací instituce. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že projekt bude migrovat do OpenSimulator (OpenSim). Vedle samotného VIAKISKu se přednášející věnovala i webu, který do něj umožňuje vstup a slouží také jako informační zdroj o něm, je zde také možnost prohlédnout si uskutečněné virtuální prohlídky, které byly pořádány v rámci projektu. Mezi další aktivity, které jsou nebo budou uskutečněny patří: pondělní ViaTours, stream z Bloku expertů, které mohou jednou za semestr být využity jako alternativa fyzické účasti v předmětu, cyklus Roundtable s osobnostmi na zajímavá témata, vytvoření dvou kurzů (virtuální prohlídky a dovednosti virtuálního knihovníka) a migrace do prostředí OpenSim.

ProInflow - časopis pro informační vědy (rok druhý, nikoliv poslední) (Šimon Vích, Tibor Uhrin)

Tvůrci časopisu ProInflow projevují snahu pokrýt různé části oblasti ISK, přičemž upřednostňují interdisciplinární pojetí. Jedná se o odborný recenzovaný elektronický pololetník, kterému se podařilo dostat na Seznam rady pro výzkum, vývoj a inovace a také do adresáře DOAJ. Články jsou vydávány pod licencí CC Uveďte autora 3.0 Česko. Odborné články procházejí anonymním recenzním řízením a členové redakce se snaží zajistit, aby se jeho účastníci neznali a tím byla zajištěna objektivita. První číslo časopisu bylo vydáno v prosinci 2009 s tématem (Mezi)oborová spolupráce v IV a knihovnictví s třemi odbornými články, druhé číslo na téma Competitive Intelligence zahrnovalo stejný počet odborných článků. V současnosti se připravuje spolu s vydáním třetího čísla na téma Informační vzdělávání, informační gramotnost přechod na novou podobu webu včetně anglické mutace, do recenzního řízení bylo předáno osm článků. ProInflow také usiluje o zařazení do databází SCOPUS, ERIH a LISA, již domluvená je spolupráce s prestižní konferencí CASLIN.

Odpolední rela(xa)ce s audioknihami (Lukáš Plch, Barbora Buchtová)

Prezentace tohoto projektu měla podobu rozhlasového rozhovoru doplněného nahrávkami tematicky spojenými s již proběhnutými aktivitami členů projektu. V rámci této kulisy byl projekt představen a pozornost byla směřována i k propagaci, která byla označena za klíčovou. Další rozvoj byl nastíněn zejména v rozvoji portálu ve směru zahrnutí slovenských audioknih, zvyšování počtu různých audioknih a účast na akcích, zejména propagačních. Dále vystupující upozornili na web projektu, z kterého je také možnost stáhnout audioknihu, která vznikla jako jeden z výstupů tohoto projektu. V plánu je tvorba ještě nahrávky jedné knihy. I tito přednášející poukázali na největší problém se kterým se potýkají. Tentokrát bylo jmenováno, že v současnosti jsou často upřednostňovány audiovizuální materiály před auditivními, což jsou i audioknihy.

Závěr

Celá konference byla naplněna příjemnou uvolněnou atmosférou nesvazovanou formalitami. Studenti se nebáli vystupovat a prezentovat své projekty, myšlenky a názory, což jistě stojí za uznání. Oba dny byly naplněny příspěvky, takže mohly být pro někoho určitě vyčerpávající. Někteří ale nedbali únavy a po skončení oficiálního programu pokračovali v diskuzích i druhý konferenční den večer. Bylo představeno mnoha nových a zajímavých témat a zbývá jen sledovat, co vše a jak dobře se podaří.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
KOVÁŘOVÁ, Pavla. Infokon počtvrté. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 12 [cit. 2024-02-25]. urn:nbn:cz:ik-13565. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13565

automaticky generované reklamy