Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Francouzské knihovny českýma očima

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Francouzské knihovny českýma očima

0 comments

26. dubna 2005 uspořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v Národní knihovně ČR přednášku o francouzských knihovnách, na které PhDr. Anna Machová a Bc. Marta Hejhálková (obě z Knihovnického institutu NK ČR) hovořily o svých zkušenostech ze studijních pobytů ve Francii. Díky četným diskusním příspěvkům a otázkám z publika se přednáška stala velmi interaktivní a přiblížila se svým charakterem spíše semináři.

Podrobně byly představeny zejména dvě významné pařížské knihovny, a to Bibliothèque publique d’information (BPI) a Bibliothèque nationale de France (BNF).

BPI byla založena v polovině sedmdesátých let jako knihovnická laboratoř, nyní má mimo jiné výrazný vliv na organizaci knihovnických služeb (zejména v dalších pařížských knihovnách). Jedná se o veřejnou knihovnu, v níž je možno si dokumenty vypůjčovat pouze prezenčně. Čtenáři neplatí žádné registrační poplatky. V knihovně je upřednostněn volný přístup k fondu, který je uspořádán podle MDT. Fond knihovny je univerzální, což je vyjádřeno tzv. encyklopedickou funkcí knihovny, a je vyvíjena snaha o co největší využívání multimediálních dokumentů uživateli (v BPI je tak například možno sledovat televizní vysílání z celého světa) a o aktuálnost fondu. BPI je pověstná frontami, které vytvářejí nedočkaví uživatelé před začátkem otevírací doby a které se již dokonce staly předmětem sociologických výzkumů. Za pozornost stojí rovněž nezvyklá organizace práce ve studovnách, která spočívá v tom, že čas od času se každý zaměstnanec knihovny podílí na poskytování služeb ve studovnách. Kromě toho ve studovnách pracují ještě brigádníci, takže se v nich vlastně nevyskytuje stálý personál. Knihovna vydává také svůj vlastní Bulletin Bpi.

V BNF si lze dokumenty půjčovat také pouze prezenčně, využívání fondů knihovny je na rozdíl od BPI podmíněno zaplacením poplatku (v současnosti činí plný roční poplatek 30 €, snížený 15 € a pouze jednodenní vstup do studoven je umožněn po zaplacení 3 €). Na rozdíl od BPI disponuje BNF právem povinného výtisku a tím jsou také dány rozdíly v pokrytí a skladbě knihovního fondu obou knihoven. Zajímavostí je oddělení knihovny, v němž pracují kvalifikovaní pedagogové, kteří s využitím fondu BNF vytvářejí pomůcky pro učitele, tzv. Cahiers pédagogiques (dostupné také v elektronické podobě v rámci website BNF v sekci Les dossiers pédagogiques). Samozřejmostí je rovněž pořádání multimediálních výstav.

Z dalších knihoven byla pozornost věnována např. mediatéce v Městečku vědy a průmyslu (Cité des Sciences et de l’Industrie) v Paris La Villette a souvisejícím možnostem zakoupení „polotovarů“ určených k přípravě výstav (kdy si lze vytisknout formát daného materiálu vhodný pro konkrétní instalaci výstavy). Byla zmíněna také varianta zakoupení hotových výstavních panelů (viz blíže Editions Sepia).

V závěru přednášky A. Machová představila a blíže komentovala nejdůležitější monografie a časopisy pojednávající o francouzském knihovnictví, které jsou součástí fondu Knihovny knihovnické literatury. Z časopisů dostupných alespoň zčásti v elektronické podobě byl zdůrazněn zejména Bulletin des Bibliothèques de France (známý pod zkratkou BBF) a časopis BIBLIOthèque(s) vydávaný Spolkem francouzských knihovníků (Association des Bibliothécaires Français).

Vzhledem k rozsáhlosti tématu byla přednáška zaměřena pouze na výše uvedené knihovny a na prezentaci základní literatury týkající se francouzského knihovnictví, mnohá další dílčí témata byla však alespoň naznačena. V případě zájmu proto A. Machová nabídla účastníkům přednášky možnost uspořádání dalšího setkání, které by bylo orientováno na některou z ostatních oblastí francouzského knihovnictví.M. Hejhálková hovořící o BPIA. Machová obklopena literaturou o francouzském knihovnictví

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Francouzské knihovny českýma očima. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5 [cit. 2022-08-10]. urn:nbn:cz:ik-11815. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11815

automaticky generované reklamy