Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CESNET slaví 10 let

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

CESNET slaví 10 let

0 comments

Dne 6. března 1996 zástupci vysokých škol v České republice a Akademie věd ČR podepsali zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických osob CESNET. Připomínáme si tedy 10. výročí založení sdružení CESNET. Historie sítě CESNET2 je však o tři roky delší.

Trocha historie

Dne 13. února 1992 byl v tehdejším Československu zahájen provoz internetu, byla uvedena do provozu síť FESNET (Federal Education and Scientific NETwork) propojující české, moravské a slovenské univerzity. Za realizací této významné události stáli odborníci ČVUT v Praze. Jako perličku uveďme, že při diskuzi o názvu vznikající sítě padl také návrh na označení FERNET (Federal Education and Research NETwork).

V roce 1993 byla původně společná akademická síť FESNET rozdělena na dvě – slovenský SANET a český CESNET (Czech Education and Scientific Network). CESNET zahajuje svou činnost. Začátkem roku 1994 získalo Výpočetní centrum ČVUT povolení k poskytování neveřejných datových služeb a připojuje k síti CESNET první komerční zákazníky.

Od roku 1996 působilo sdružení CESNET jako komerční poskytovatel internetu s cílem získávat z těchto aktivit dostatečné prostředky pro svou hlavní, tj. výzkumnou činnost. Podařilo se mu získat pozici jednoho z nejvýznamnějších subjektů na trhu připojování k internetu v České republice. Díky získání dvouletého grantu na řešení projektu „Realizace sítě TEN-34 CZ“ (1996-1998) od MŠMT ČR zahájil CESNET budování páteřní výzkumné sítě České republiky se zcela novou kvalitou. Současně s tím probíhalo oddělování provozu výzkumného a komerčního, v jehož rámci všichni členové sdružení přešli do výzkumné sítě. Od roku 1997 CESNET provozoval dvě nezávislé sítě: první, TEN-34 CZ (později TEN-155 CZ), sloužící potřebám výzkumu a vzdělávání a druhou, která nesla z historických důvodů název CESNET a připojovala komerční zákazníky. Obě sítě byly odděleny technologicky, ekonomicky a do značné míry i personálně. Koncem 90. let začaly na trh připojování internetu vstupovat finančně velmi silné subjekty. Soutěžit s nimi v oblasti komerčního připojování k internetu nebylo pro CESNET ekonomicky únosné, proto bylo rozhodnuto vyhledat strategického partnera a komerční síť ekonomicky zhodnotit. Finanční prostředky získané prodejem byly začleněny do Fondu rozvoje sdružení CESNET, ze kterého je podporován vývoj nových technologií a aplikací. Po prodeji komerční sítě v roce 2000 přestal CESNET působit jako komerční poskytovatel internetu a věnuje se výlučně budování a rozvoji výzkumné sítě. Strategický partner neprojevil zájem o značku CESNET, tudíž mohla být přenesena na akademickou síť, číslice 2 v názvu CESNET2 označuje novou (gigabitovou) generaci sítě.

Sdružení CESNET

Sdružení CESNET si vytyčilo tyto základní cíle:

 • provozovat a rozvíjet vysokorychlostní síť národního výzkumu a vzdělávání, tedy síť CESNET2;
 • účastnit se analogických projektů na evropské a světové úrovni;
 • provádět původní výzkum v oblasti pokročilých síťových technologií a jejich aplikací;
 • aktivně vyhledávat, přizpůsobovat a vyvíjet odpovídající aplikace.

Uvádíme-li, že sdružení CESNET buduje a rozvíjí národní síť pro výzkum a vzdělávání, je na místě tento typ sítě stručně charakterizovat. Sítě národního výzkumu (NREN - National Research and Education Network) jsou součástí internetu, ale mají podstatně lepší parametry služeb poskytovaných svým uživatelům (zejména rychlost přenosu dat, spolehlivost a garantovanou kvalitu služeb umožňující například multimediální aplikace). Jedním z důvodů jejich vzniku je, že běžný přístup do internetu poskytovaný různými komerčními společnostmi a podmíněný výhodností pro poskytovatele se často ukazuje pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání nedostatečný.

Síť CESNET2

Páteř sítě CESNET2 propojuje největší univerzitní města České republiky okruhy s vysokými přenosovými rychlostmi (2,5-10 Gb/s). Uživateli sítě jsou především vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumná pracoviště, ale i některé střední školy, nemocnice a knihovny. Kromě standardního připojení k internetu nabízí CESNET2 především pro vědecké a výzkumné účely i některé pokrokové, kapacitně velmi náročné služby – například distribuované počítání, úložné/skladové služby nebo multimediální služby (videokonference).


Topologie sítě CESNET2Výzkumné aktivity

CESNET je často velmi zjednodušeně vnímán pouze jako poskytovatel přístupu k internetu. Podstatnou složkou jeho činnosti jsou však výzkumné aktivity v oblasti pokročilých síťových technologií a aplikací, které tyto technologie využívají. Na těchto výzkumných aktivitách kromě členů sdružení CESNET participují i jiné subjekty mimo akademickou obec (např. výzkumné ústavy nebo výzkumná pracoviště komerčních společností). V současnosti výzkumné činnosti probíhají v souladu s řešením sedmiletého výzkumného záměru „Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace“ (2004-2010). Sedmileté období je dostatečně dlouhé pro zahájení a úspěšné dokončení rozsáhlých výzkumných činností, které jsou v současné době rozděleny do dvanácti tematicky vymezených aktivit:

 1. Rozvoj páteřní sítě CESNET2
 2. optické sítě
 3. programovatelný hardware
 4. sledování infrastruktury a provozu sítě
 5. sledování a optimalizace výkonnostních charakteristik
 6. AAI (autentizační a autorizační infrastruktura) a mobilita
 7. IP telefonie
 8. MetaCentrum
 9. virtuální prostředí pro spolupráci
 10. podpora distančního vzdělávání
 11. CESNET CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
 12. lékařské aplikace

Na webových stránkách sdružení CESNET lze nalézt jak stručnou charakteristiku činnosti jednotlivých aktivit, tak podrobné informace o aktuálních výsledcích v rámci Zprávy o řešení výzkumného záměru za rok 2005.

Výzkumné aktivity sdružení CESNET zahrnují oblasti od nejnižších přenosových vrstev počítačových sítí, přes middleware, autentizaci a autorizaci, bezpečnost až po výzkum a vývoj nových aplikačních služeb. Značný důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a na zapojení především do projektů v rámci 6. rámcového programu Evropské unie.

CESNET Conference 2006

V souvislosti s 10. výročím svého založení pořádá sdružení CESNET mezinárodní odbornou konferenci CESNET Conference 2006, jejímž mottem je „Síť pro výzkum, výzkum pro síť“. Konference se koná ve dnech 6.-8. března 2006 v Modré posluchárně Univerzity Karlovy v Praze (Celetná 20) a jak je patrné z programu, budou zde přednášet odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií z České republiky, Evropy i USA.

V malebně starobylých prostorách naší nejstarší univerzity se tak setká světová špička internetového výzkumu, pro který tvoří deset let významně dlouhou historii.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRČMAŘOVÁ, Gabriela. CESNET slaví 10 let. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 3 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-12038. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12038

automaticky generované reklamy