Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

35. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

35. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN

0 comments

Poprvé ve své historii se konalo výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN (MA ISBN) na americkém kontinentu – v Buenos Aires v Argentině ve dnech 27. - 28. 9. 2007. Zasedání bylo spojeno s regionálním seminářem latinskoamerických zemí k rozvoji systému ISBN a k zavedení třináctimístného čísla ISBN (ISBN-13). Hojná účast zemí Latinské Ameriky byla podtržena účastí předsedy regionálního sdružení pro knižní kulturu CERLALC (Centro Regional para el Formento del Libro en América Latina y el Caribe, Espaňa y Portugal) sdružujícím k současnému datu 21 zemí tohoto regionu a jejich národních agentur ISBN.

Hlavní pozornost výročního zasedání byla věnována prvním zkušenostem jednotlivých agentur ISBN s přechodem na ISBN-13 a s problémy s tím spojenými. Přechod na nový systém byl ze strany MA ISBN i jednotlivých agentur ISBN zajištěn velmi dobře. Ve vyspělých zemích systému, tzn. v těch, kde se knižní obchod realizuje již jen prostřednictvím čísel ISBN, proběhl přechod bez problémů. Žádné zvláštní problémy nebyly zaznamenány ani v mnoha méně vyspělých zemích, včetně zemí Asie, Afriky i Latinské Ameriky: vydavatelé se se změnou včas seznámili, připravili se na ni a od 1. 1. 2007 začali používat místo desetimístných čísel ISBN (ISBN-10) již jen ISBN-13. (Totéž se, bohužel, nedá říci o českých vydavatelích. Přes mimořádné úsilí Národní agentury ISBN v ČR (NA ISBN) velká část českých vydavatelů adresně zaslané či jinak poskytnuté metodické materiály, příručku uživatele i další informace ignorovala a chybně i nadále používá ISBN-10 nebo dokonce začala přidělovat duplicitně již použitá ISBN-10 mechanicky rozšířená na ISBN-13. Vzhledem k tomu, že menší vydavatelé mohou vydat jedinou knihu jednou např. za pět let, je velmi pravděpodobné, že se NA ISBN bude s problémem chybných 10-místních ISBN potýkat ještě řadu let. Řešením by byl přechod knižního obchodu – po vzoru zmíněných vyspělých zemí systému ISBN – na obchodování jen prostřednictvím čísel ISBN, ale to by se museli účastníci knižního řetězce mezi sebou domluvit: vydavatelé (jichž je ve Svazu českých knihkupců a nakladatelů registrováno asi 10 % počtu, který registruje NA ISBN jako aktivní vydavatele), velkoobchod, maloobchod a musel by zde být i tlak spotřebitelů. Přestože každý nový vydavatel projde před vstupem do systému v NA ISBN školením, které následuje poté, co se seznámil nebo měl seznámit s Příručkou, v níž jsou všechny potřebné informace, projevují třeba hned následující den tito čerství účastníci zásadní neznalosti, pokud jde o funkci čísla či fungování celého systému…)

Ale vraťme se do příjemnějšího prostředí Buenos Aires. Velmi důležitým bodem jednání byla informace ředitele MA ISBN pana Briana Greena o osudu PIID (Publishers’ International ISBN Directory – Mezinárodního adresáře vydavatelů). V r. 2006 vypršela smlouva MA ISBN s mnichovským nakladatelem K.G. Saurem o jeho vydávání a s přesunem MA ISBN z Berlína do Londýna zanikla i možnost redigovat jej „starým“ způsobem. Tzn. vyčlenit na tuto práci jednu osobu, která bude zajišťovat vstup dat do databáze i od agentur, které je neposílají v dohodnutém formátu či je dokonce posílají ve strojopisu. Nelze také již počítat s pomocí studentů, která byla při přípravě PIID nezbytná. Stará databáze, která obsahovala na 500 000 adres vydavatelů z více než 200 zemí (tedy i těch, kteří dosud nejsou v systému ISBN – účastníků je na 180) se již nedá použít a musí se začít budovat znovu. MA ISBN v Berlíně získávala údaje kromě pravidelně zasílaných aktualizací z národních agentur i z jiných zdrojů, např. adresářů či od profesních svazů apod. Londýnská MA ISBN již tuto možnost nemá a do nové databáze bude přijímat data pouze v jediném dohodnutém formátu. Jiná do ní nebudou zahrnuta. V době konání zasedání dostala MA ISBN tímto způsobem data od 43 agentur (od dvou musela data odmítnout, od ostatních nepřišly vůbec). Do konce r. 2007 by měla být takto získaná data – čili nový adresář PIID – volně dostupná na webové stránce NA ISBN.

MA ISBN vyvinula systém umožňující práci s prefixy a rozsahy čísel ISBN (pro jednotlivé vydavatele) i jejich aktualizaci. Systém též umožňuje generování čárových kódů pro prefixy 978 a 979 (tedy i pro hudebniny - čísla ISMN). To je velmi užitečná pomůcka pro vydavatelskou praxi.

Nový prefix 979 pro knihy se začne přidělovat zemím, které mají vyčerpány určité rozsahy v rámci prefixu 978, v průběhu roku 2008. V rámci tohoto prefixu se již nepočítá s tím, že by některé státy byly seskupeny do jedné agentury podle jazyka, jak tomu bylo z historických důvodů u anglosaských zemí (identifikátor 0 a 1 pro Velkou Británii, Spojené státy, anglickou část Kanady, Austrálii, Nový Zéland atd.), frankofonních zemí (identifikátor 2 pro Francii, valonskou část Belgie, francouzskou část Kanady a francouzské kantony Švýcarska) nebo německy mluvících zemí (identifikátor 3 pro Rakousko, původně obě Německa a německé kantony Švýcarska). Přidělovat by se měly pouze dvou- a trojmístné identifikátory, nikoliv už jedno- až šestimístné, jako tomu bylo dosud. Je pochopitelné, že ani identifikátory vydavatele nebudou stejné jako tomu bylo v rámci prefixu 978, ale budou odlišné.

Systém ISBN u nás je v provozu již 18 let a osazenstvo NA ISBN je od té doby víceméně stabilní. Na zasedání bylo patrno, že snad ve všech ostatních zemích se původní generace „ISBN people“ obměnila a nastoupila generace nová, která se znovu potýká se stejnými problémy. Bylo proto příjemné slyšet vášnivě diskutovat delegáty o rozsahu aplikace čísel ISBN čili o tom, čemu je přidělovat či nepřidělovat (zda např. přidělovat omalovánkám, sudoku, diářům, kalendářům apod.) či o tom, jaký minimální počet slov by měla kniha obsahovat, aby dostala ISBN, či zda obrázková publikace může být považována za knihu apod. Tedy o problémech, které jsme u nás v agentuře také kdysi řešili, ale již dávno jsme je vyřešili a nedělají nám problémy. Také diskuse o novém vydání mezinárodní příručky uživatele se nesla v tomto duchu: nové vedení MA ISBN z ní hodlá vypustit pasáže „staré“ Příručky, které jsme již dávno v naší české verzi vypustili a doplnit do ní informace, které jsme do ní také již doplnili na základě vlastních praktických zkušeností.

Diskutovalo se i o dalších důležitých věcech jako rozvoji příbuzných systémů – ISSN (zde v srpnu vstoupila v platnost nová revize mezinárodní normy ISO 3297 zavádějící „metaISSN označované ISSN-L), ISMN (od r. 2008 bude číslo též 13-místné), ISTC a DOI, o platbách za ISBN, které je kupodivu v zemích Latinské Ameriky značně rozšířeno (zejména v agenturách, které nepracují při národních knihovnách), zadávání metadat od vydavatelů (také u nás vyřešeno tím, že jsme součástí báze Národní knihovny ČR, z níž se produkuje česká národní bibliografie a přispíváme svými metadaty do značně většího souboru těchto dat).

Novými členskými státy systému ISSN se stal Vietnam, Afganistán a Mozambik. Příští výroční zasedání se bude konat v Rize v Lotyšsku na podzim roku 2008.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEŘÁBEK, Antonín. 35. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-12655. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12655

automaticky generované reklamy
registration login password