Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

33. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

33. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN

0 comments

Každoroční zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISBN (dále jen MA ISBN) si zachovalo kontinuitu v číslování a bylo tedy 33. v pořadí, ale nastupující nové vedení přejmenovalo tuto akci na výroční všeobecné zasedání (Annual General Meeting – AGM). Poprvé se toto zasedání konalo mimo Evropu, a to v Teheránu ve dnech 8.-9. listopadu 2005. Zasedání bylo mimořádné důležité, protože se jej naposledy účastnil ve funkce ředitele MA ISBN dr. Hartmut Walravens se dvěma pracovnicemi berlínské agentury. Tato končí svoji činnost k 31. 3. 2006 a MA ISBN se přestěhuje do Londýna. Příští zasedání tedy již bude řízeno novým vedením. To ostatně i zde vedlo jednání – předsedou zasedání byl pan Michael Cairns z USA z firmy R. R. Bowker Co., při níž pracuje americká agentura ISBN, a další hlavní slovo měl pan Brian Green z firmy EDItEUR a Michael Healy z firmy Nielsen BookData, při níž pracuje britská agentura ISBN. Jednání se účastnilo na 50 delegátů z 25 skupinových či národních agentur ISBN. Byl zde ustaven sbor ředitelů (Board of Directors) - kolektivní orgán, který bude rozhodovat o zásadních věcech MA ISBN. Tvoří jej Michael Cairns (USA), Michael Healy (Velká Británie), Pietro Atanasio (Itálie), Michael Schön (Německo), Alenka Kanić (Slovinsko) a nově zvolení: paní Maha Bulos (UNESCO), Pilar Gomez Font (Španělsko) a Ingebjorg Rype (Norsko).

Počet účastníků systému ISBN se rozrostl již na 170. Novými členskými státy se staly Tádžikistán, Mali, Eritrea a Kongo (Kinshasa), z nich ale pouze 68 dosud podepsalo smlouvu s MA ISBN a jen 60 zaplatilo povinný roční příspěvek. Pouze těchto 60 zemí je plnoprávními účastníky systému ISBN. K nim patří i Česká republika. Nové vedení je optimistické v tom, že do konce r. 2006 zaplatí všichni zbývající…

Mezinárodní norma ISO 2108, 4. vyd., která stanoví 13místné ISBN, vyšla v květnu 2005 (její české vydání bude k dispozici v únoru 2006). Proces přechodu na 13místné ISBN, který byl zahájen v r.2002, tak byl formálně ukončen. K plné realizaci normy dojde od 1. 1. 2007, odkdy přestane platit 10místné ISBN a jediným platným ISBN bude 13místné. Přitom všechna dosud přidělená 10místná ISBN zůstanou v platnosti. Nové číslo bude trvale rozšířeno o prefix 978, kterého se dosud používalo pouze pro převod čísla ISBN do čárového kódu. 13místné ISBN bude stejné jako převod do čárového kódu, včetně stejné kontrolní číslice. Pouze u okem čitelného čísla bude předcházet zkratka „ISBN“ (jako ostatně dosud), u čárového kódu zkratka „EAN“. Vydavatelům zůstávají v platnosti bloky čísel, které dosud používali, jen musí 10místná ISBN převést na 13místná. (V České republice budou všem vydavatelům vyměněny během r. 2006 bloky čísel ISBN, které mají k dispozici. Tuto výměnu zajistí Národní agentura ISBN v ČR.)

Novinkou, kterou nová norma ISO 2108 přináší, jsou povinná metadata, která musí přidělené číslo ISBN provázet. Dosud se totiž v některých agenturách ISBN stávalo, že číslo ISBN bylo vydáno „anonymně“, aniž by se vědělo, jakému titulu náleží. Z toho plynuly velké potíže a také to přispívalo k plýtvání čísly a rychlému vyčerpávání zásoby čísel v nejčastěji používaných rozsazích (tj. blocích čísel ISBN). Metadata jsou samozřejmostí u agentur ISBN, které pracují při národních knihovnách – a těch je více než 60 %. Tyto agentury nebudou muset při zpracování záznamů s ISBN nic měnit: jejich úplný záznam je daleko bohatší než povinná metadata, tak jak jsou stanovena normou ONIX International. Ta bude závazná pouze pro ty agentury, které dosud nedoplňovaly přidělení čísla ISBN příslušnými údaji.

Nastupující nové vedení MA ISBN se vážně zabývá vybíráním poplatků za přidělování čísel ISBN. Z průzkumu, který byl proveden v r. 2005 vyplývá, že většina agentur ISBN pracujících při národních knihovnách nevybírá žádné poplatky. Ostatní agentury ale vybírají buď za jednotlivá čísla, nebo za bloky čísel ISBN, popř. vydavatelé musí platit registrační poplatek při vstupu do systému ISBN nebo roční poplatek za účast v tomto systému. V některých zemích se také platí za přídavné služby, jako propočtení okem čitelného ISBN do čárového kódu či za poskytnutí filmové předlohy apod. K vybírání poplatků vydá MA ISBN zásady a doporučení, které agenturám pomohou v případě, když se rozhodnou poplatky vybírat. V České republice se o vybírání poplatků neuvažuje.

Jednalo se i o budoucnosti mezinárodního adresáře vydavatelů (Publishers´ international ISBN directory - PIID), který byl až dosud neodmyslitelnou součástí systému ISBN a jeho nejznámějším a nejdůležitějším výstupem. Poslední vydání pro roky 2005-2006 uvádí na půl milionu adres vydavatelů ze 193 zemí, i těch, které nejsou účastníky systému ISBN. Obsahově zajišťovala vydání MA ISBN – byť s minimálním počtem pracovníků (pouze 1 na plný úvazek). „Nová“ MA ISBN patrně nebude mít finanční možnosti ani na tuto jednu pracovní sílu a tak je vydávání PIID ohroženo. Přitom je ale význam tohoto adresáře všeobecně uznáván a dokonce se uvažuje i o jeho zpřístupnění na internetu – ovšem za úplatu. Na jednání se zainteresovanými stranami (mnichovským nakladatelem K. G. Saurem, národními agenturami ISBN a zpracovateli – většinou studenty) již moc času nezbývá.

Na zasedání byla také představena důležitá pomůcka, která bude velmi užitečná zejména pro nové účastníky systému ISBN. Je to „ISBN training manual for registration agencies“ (Pracovní příručka pro nové účastníky systému ISBN), kterou sestavila pracovnice britské agentury ISBN Stella Griffithová. Příručka doplňuje dosud hlavní metodický materiál, který vydávala berlínská MA ISBN (mezinárodní Příručku uživatele systému ISBN). Tato nová příručka navíc uvádí i pokyny pro založení nové agentury ISBN, pro její spolupráci s příbuznými institucemi, propagaci, navázání spolupráce s MA ISBN a podmínky další spolupráce s ní (např. formu zpracování výročních zpráv), způsob přidělování rozsahů identifikátorů jednotlivým agenturám, provoz systému ISBN, včetně pořádání výročních zasedání, zabývá se i vztahem systému ISBN ke stále se rozrůstajícím příbuzným systémům mezinárodního standardního číslování různých druhů dokumentů a produktů. Příručku bude třeba ještě dopracovat a hlavně doplnit ilustrativnějšími příklady. O jejím překladu do češtiny se neuvažuje. Pro české vydavatele plně dostačuje česká verze mezinárodní Příručky uživatele systému ISBN.

Klíčové zasedání MA ISBN bylo doplněno velmi zajímavým výletem do svatého města Isfahánu, během něhož měli účastníci dostatek času na úvahy o směrech a zákrutách budoucího vývoje systému ISBN. Příští zasedání AGM MA ISBN se bude konat v listopadu 2006 v Paříži.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEŘÁBEK, Antonín. 33. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 1 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-11993. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11993

automaticky generované reklamy