Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z 6. ročníku konference EEEGov Days

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Zpráva z 6. ročníku konference EEEGov Days

0 comments

Ve dnech 23.-25. dubna 2008 se v Praze na Novotného lávce uskutečnil již šestý ročník konference Eastern European eGov Days (EEEGov Days 2008). Organizátory akce se staly společnosti EPMA a Austrian Forum eGovernment/OCG. Podrobné informace o konferenci (včetně prezentací a také odkazů na videozáznamy z akce) jsou k dispozici na webu EPMA.

Před vlastní konferencí proběhly workshopy, v rámci konference se pak uskutečnila jednak jednání v plénu, jednak jednání v sekcích.

Jednání v plénu slavnostně uvedli Irina Zálišová (EPMA) a Roland Traunmueller (Austrian Forum eGovernment/OCG). Poté proběhla velmi živá diskuse na téma transformace vlády a ICT. Jejími účastníky se stali Ivan Langer (ministr vnitra ČR), Christial Rupp (mluvčí platformy Digitální Rakousko), Zoltan Somodi (státní tajemník pro informační technologie, Rumunsko) a Pavol Tarina (zplnomocněnec vlády pro informační společnost, SR). Diskusi moderoval Thomas M. Buchsbaum z rakouského federálního ministerstva evropských a mezinárodních věcí.

I. Langer představil panáčka eGONa symbolizujícího e-government v ČR (podle I. Langera, který vystudoval medicínu a právo, je lidské tělo dokonalá věc, která perfektně funguje). Zmínil také šestiúhelník veřejné správy, systém Czech POINT a připravovaný zákon o e-governmentu. Podtrhl, že bychom se neměli zaměřovat na technologie – svůj život nemůžeme změnit zadáváním údajů do počítače či vytvářením legislativy, musí dojít ke změně v myšlení úředníků.

Ch. Rupp stručně prezentoval úspěšnou platformu Digitální Rakousko (Digital Austria). Tu podporují nejvyšší političtí představitelé, existuje výrazná spolupráce a koordinace s regiony. Jedná se o platformu, v jejímž centru se nachází člověk - občan. Již v roce 1997 byly v Rakousku k dispozici první virtuální průvodce po úřadech (jednalo se o jeden z prvních systémů tohoto typu v Evropě). V roce 2003 se Digitální Rakousko stalo vítězem tzv. eEurope Award. Ch. Rupp upozornil, že v Rakousku již také experimentují s virtuálním světem Second Life a rovněž například s možností využití existujících (přesněji vydaných od roku 2005 dále) platebních karet k elektronickému ověřování identity. Pokud se týká technologického zabezpečení platformy Digitální Rakousko, lze konstatovat, že všemi účastníky systému je využíván totožný software. Zajímavostí je skutečnost, že důležitější roli v Rakousku hrají elektronické dokumenty (to, co je ze systému vytištěno, je vnímáno jako pouhá kopie dokumentu). Oficiální publikace jsou již vydávány pouze elektronicky. Ch. Rupp uvedl také, že e-government je cesta, nikoliv cíl sám o sobě.

Z. Somodi představil mj. elektronický kontaktní bod http://www.e-guvernare.ro/ a také vznik nové Agentury pro služby informační společnosti (Agency for Information Society Services) na začátku letošního roku. Jejím posláním je zvyšovat komfort občanů rozvíjením výkonu veřejné správy. Podle Z. Somodiho je nutné e-government vnímat jako celistvý koncept a v jeho rámci je potřeba znovu definovat roli ICT.

P. Tarina uvedl, že na Slovensku zatím neexistuje zákon věnovaný speciálně otázkám e-governmentu, v blízké budoucnosti však takový zákon (či zákony) bude připraven. K dispozici zatím je zákon zaměřený na informační systémy veřejné správy. P. Tarina zmínil také chystanou Státní politiku e-governmentu; po jejím přijetí bude potřeba vytvořit nový legislativní rámec. (Podrobné informace o činnosti P. Tariny ve funkci zplnomocněnce vlády SR pro informační společnost jsou k dispozici na adrese http://www.informatizacia.gov.sk/.)

V rámci diskuse uvedl I. Langer ideální představu společnosti, v níž bude občan ke komunikaci s úřady potřebovat pouze notebook. Czech POINTy se tak v budoucnu možná přesunou do počítačů. Sám I. Langer však přiznal, že se obává elektronického hlasování, v tomto směru je tradicionalista. I. Langer i např. Z. Somodi se vyslovili velmi kladně o myšlence tzv. one-stop-shopu, tj. jediného místa kontaktu občana s vládou, s úřady. Z publika, konkrétně od Davida Brostera (Evropská komise) zazněla otázka, zda je tento koncept (tj. one-stop-shop) dostatečný, zda není potřeba vymýšlet další způsoby, jak angažovat občany. Podle I. Langera však do značné míry závisí na tom, co přesně si pod pojmem one-stop-shop představujeme (může to být počítač, blackberry apod.). V souvislosti s tím do diskuse vplynul i aspekt tzv. digitální propasti (digital gap, digital divide) – řada občanů stále nepoužívá internet. Bylo též zdůrazněno, že e-government je pouze vláda (government) s „e“ na začátku (nejdůležitějším faktorem tedy není technologie). Z. Somodi se vyjádřil také mj. k často diskutovaným otázkám bezpečnosti – proč si (podobně jako v souvislosti s komunikací v elektronickém prostředí) neklademe otázku, kdo má přístup např. k naší zdravotní dokumentaci nebo daňovým přiznáním v tištěné podobě?

V další části jednání v plénu, kterou moderoval Jan Fischer (předseda Českého statistického úřadu), vystoupil mj. již zmiňovaný David Broster. Zminil oblasti, jimiž se bude nutné zabývat v blízké budoucnosti – mj. profesionální využití nástrojů webu 2.0 v oblasti e-governmentu, dále také vstup uživatelů do tvorby jednotlivých systémů a služeb. Je taktéž nutné počítat s tím, že řada občanů (D. Broster konkrétně zmínil 30 %) nepoužívá a nebude používat služby e-governmentu. Peter Hackl (Rakouský statistický úřad, Austrian Statistical Institute) ve své prezentaci zdůraznil ekonomickou výhodnost provádění sčítání obyvatel elektronickou formou (náklady jsou desetiprocentní oproti klasickému papírovému sčítání). Christopher Glauser (Švýcarský ústav aplikovaného výzkumu argumentace, Swiss Institute for Applied Argumentation Research) stručně nastínil možné způsoby analýzy (evaluace a benchmarkingu) webových sídel (např. zjišťování, který obsah uživatelé hledají, ale není dostupný, nebo zjišťování rozdílu mezi terminologií používanou úřady – např. detainees – a uživateli - prisoners). Daniel Malý (Microsoft) představil projekt DigiAalter, a to formou krátké a názorné videoukázky (Aalter je belgické město, které svým občanům úspěšně nabízí řadu služeb online). Petr Pavlinec (CIO Kraje Vysočina) stručně charakterizoval situaci na Vysočině z hlediska rozvoje e-governmentu (ICT představuje v tomto převážně zemědělském kraji jednu z podstatných výzev; P. Pavlinec zdůraznil i nutnost stálého rozvíjení počítačové gramotnosti).

Řada podnětných příspěvků, které již byly věnovány převážně specifičtějším tématům, zazněla v sekcích, např. Alexandar Ugrinoski (Agentura pro státní úředníky Makedonie) představil systém umožňující občanům majícím zájem o místo ve veřejné správě podávat žádosti online (přestože je využívání elektronické komunikace dobrovolné, cca 98 % žadatelů volí tento způsob, zbylá 2 % podávají žádost jak elektronicky, tak v papírové podobě). Valeri Mauro z Itálie si (spolu s Mauriziem Masciopintem) připravil příspěvek, v němž prezentoval velmi zajímavou aplikaci - online policejní stanici.

Irina Zálišová

Irina Zálišová

Roland Traunmueller

Roland Traunmueller

Roland Traunmueller

Petr Pavlinec

Petr Pavlinec

Ivan Langer

Ivan Langer

Christian Rupp

Christian Rupp

Zoltan Somodi

Zoltan Somodi

Zoltan Somodi

Autor fotografií: OCG

Poznámka redakce: Mediálním partnerem konference byl mj. časopis Ikaros.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Zpráva z 6. ročníku konference EEEGov Days. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 6 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-12869. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12869

automaticky generované reklamy
registration login password