Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Základní výzkumné metody pro knihovníky

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Základní výzkumné metody pro knihovníky

0 comments
Rubrika: 

POWELL, Ronald R., CONNAWAY, Lynn Silipigni. Basic Research Methods for Librarians. 4th ed. Westport (Conn.) : Libraries Unlimited, 2004. 347 s.Recenzovaná kniha je vlastně učebnicí a vychází v edici textů o knihovní a informační vědě. Autor i jeho spolupracovnice jsou dlouholetými praktiky v oboru a zároveň učiteli informační vědy na vysokoškolské úrovni.

Do základních výzkumných metod pro knihovníky autoři řadí zejména aplikovaný výzkum, kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu, ale i otázky etiky ve výzkumu. Publikace je určena praktickým knihovníkům a ostatním profesionálům, kteří chtějí uskutečnit výzkum a výsledky publikovat, právě tak jako studentům a začínajícím autorům. Proto jsou také v přílohách uvedeny zásady, jak psát vědeckou a odbornou stať či článek a jak ho připravit k publikování.

Tato práce ukazuje, že knihovnický výzkum je stejně důležitý jako kterýkoli jiný vědecký výzkum ve společenských vědách. Zdůrazňuje se, že kvantitativní metody vlastně slouží kvalitativnímu výzkumu. Nejprve jsou uvedeny zásady výzkumné studie, založené na čtyřech metodologických postupech: přehledová studie, experiment, kvalitativní a historická studie. Zvláštní pozornost je věnována výběrovému šetření, protože výzkum prakticky nikdy nelze realizovat na celém souboru dat, ale pouze na reprezentativní části. Recenzovaná kniha je již čtvrtým aktualizovaným a doplněným vydáním, což potvrzuje důležitost a nárůst informační profese. Naznačuje také předpokládané směřování knihovnického výzkumu v budoucnosti. I když, jak uvádějí autoři, kniha nechce být "kuchařkou", jsou v ní uvedeny velmi přehledné a praktické návody, jak formulovat hypotézy, jak plánovat výzkum, jak vybírat metody, jak provádět výběr, jak vybírat kritéria hodnocení výzkumu a jak výsledky interpretovat atd. Důležitá je samozřejmě spolehlivost a platnost (validita) výzkumu.

Mezi specifickými výzkumnými metodami je uváděna systémová analýza, případové studie, obsahová analýza, bibliometrie, srovnávací analýza, faktorová analýza a další. Zdůrazňují se etické zásady při práci s internetem.

Dnes se např. průzkumy informačních potřeb uživatelů realizují pomocí e-mailového dotazníku, jehož návratnost je mnohem vyšší než u klasického dotazníku. Přesto je účelné provádět i řízené rozhovory (interview).

Sběru dat a jejich analýze je věnována značná pozornost, právě tak jako statistickým metodám při jejich zpracování. Základním způsobem vyjádření je tzv. popisná statistika a grafická znázornění. Náročnější jsou např. statistické testy a testování hypotéz. Ale není to nic nepřekonatelného. Autoři uvádějí příklady, jak provádět statistickou analýzu pomocí počítačových programů.

V dalších kapitolách je pak uvedeno, jak sepsat výzkumnou zprávu, včetně finančního čerpání, a jak úspěšně publikovat výsledky.

Kniha zabývající se zevrubně základními výzkumnými metodami pro knihovníky v našem oboru dosud chyběla. Věřím, že při dnešní dobré znalosti angličtiny není problém studovat a prakticky používat tuto americkou publikaci. Obsahuje skutečně všechno, co je třeba při výzkumu v našem oboru zohlednit. Bude vynikající pomůckou při psaní diplomových prací, doktorských i rigorózních prací, které by měly z praktického výzkumu vycházet. Poslouží ovšem také při jednotlivých podrobnějších průzkumech, právě tak jako při podávání žádostí o rozsáhlé granty.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KÖNIGOVÁ, Marie. Základní výzkumné metody pro knihovníky. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 3 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-11782. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11782

automaticky generované reklamy
registration login password