spolupráce knihoven

Konference KRE: Knowledge, Research, Education

Konference KRE (Knowledge, Research and Education) se konala 9. a 10 září 2010 v Národní technické knihovně v Praze u příležitosti prvního výročí od jejího znovuotevření v nové budově. Jednalo se o první ročník a s pokračováním se počítá v příštích letech. Během konference vystoupili přednášející z České republiky i zahraničí.

Chodounská, Alena. Konference KRE: Knowledge, Research, Education. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6437>. urn:nbn:cz:ik‐006437. ISSN 1212-5075.

Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram

English title: 
Infogram - information literacy portal
Abstract: 

New information literacy portal Infogram was created for purpose of developing information education at Czech universities. Portal was created by three universities (Czech University of Life Sciences Prague, Czech Technical University in Prague, University of West Bohemia) as an output of centralized development project coducted by Ministry of Education, Youth and Sports. The project is responding to the needs of people, who are concerned with information education (librarians, teachers) and students who are not able to attend the regular classes or cannot visit libraries or information institutions (disabled students, students of distant learning courses etc.).

Pokud sledujete dění v oblasti informační gramotnosti a informačního vzdělávání v České republice, nebude pro Vás tento článek žádnou novinkou. Pokud jste však o novém portálu Infogram ještě neslyšeli a téma informační gramotnosti vás zajímá, čtěte dále.

Dohnálková, Eva. Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5299>. urn:nbn:cz:ik‐005299. ISSN 1212-5075.

K problematice knihoven pro zrakově postižené

English title: 
On problems of the libraries for persons with visual disability
Abstract: 

The article deals with questions of the digitalization of documents, internet interface, union catalogue and system of libraries for blind.

Úvod

V současné době se rychle rozvíjí nový způsob výuky – e-learning, který klade nové požadavky na přizpůsobování studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením, nevytlačuje však předchozí formy studia, pouze studium obohacuje o formu novou. Kdo by se domníval, že nová technologie komunikace postupně vytlačí technologie staré, podlehl by tradičnímu omylu. V dialogu Faidros vypráví Platón mýtus o vynálezci písma bohu Theutovi, který se chlubí se svým objevem faraónu Thamusovi. Domnívá se, že vynalezl lék na paměť.

Stodola, Jiří. K problematice knihoven pro zrakově postižené. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4042>. urn:nbn:cz:ik‐004042. ISSN 1212-5075.

Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy

English title: 
Information about e-journals in Polish academic libraries – the current state and perspectives

Wersja polska
English version
Kołodzińska, Ewa. Informace o elektronických časopisech v polských akademických knihovnách – současný stav a perspektivy. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 8 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3571>. urn:nbn:cz:ik‐003571. ISSN 1212-5075.

Přeshraniční spolupráce knihoven v euroregionu Egrensis

Spolupráce knihoven na obou stranách hranice byla zahájena v roce 2002. Veškeré finanční prostředky byly získány z dotací Phare a Interreg III A. Zpracovatelem a koordinátorem projektů na české straně je Krajská knihovna Karlovy Vary (KK KV), která začala aktivně spolupracovat s německými knihovnami v roce 2002. Knihovny se vzájemně sebou pravidelně kontaktují (informační schůzky, semináře) a vyměňují si zkušenosti v oblasti knihovnictví.

Svobodová, Jitka. Přeshraniční spolupráce knihoven v euroregionu Egrensis. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2021>. urn:nbn:cz:ik‐002021. ISSN 1212-5075.

Seminář knihovníků muzeí a galerií v Brně 6.-8. září 2005

Již téměř tři desítky let se setkávají knihovníci muzeí a galerií, aby si vyměnili zkušenosti z nejrůznějších oblastí své odborné činnosti, informovali se o zajímavostech z pracovního (i soukromého) života a společně řešili různé pracovní problémy. Po Třebíči a Olomouci se také 29. ročník tohoto setkání uskutečnil na Moravě, a to v Technickém muzeu v Brně.

Hartmanová, Květa. Seminář knihovníků muzeí a galerií v Brně 6.-8. září 2005. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2022>. urn:nbn:cz:ik‐002022. ISSN 1212-5075.

Projekt Evropská knihovna - modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů

Projekt Evropská knihovna: modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů (The European Library - Modular Extensions For Mediating Online Resources, neboli TEL-ME-MOR) byl zahájen 1. února 2005. Projekt je podporován Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu (FP6) technologie informační společnosti (IST), Activity 2.3.6.1, která je zaměřena na stimulaci a podporu účasti institucí nových členských států a přidružených kandidátských zemí v aktivitách IST.

Marvanová, Eva. Projekt Evropská knihovna - modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1870>. urn:nbn:cz:ik‐001870. ISSN 1212-5075.

Souborný katalog, portály a kooperativní projekty v Bavorsku

Ve dnech 11.-16. října 2004 uspořádala Bavorská státní knihovna (za podpory Bavorského ministerstva pro vědu, výzkum a umění) seminář k výměně zkušeností se systémem Aleph nazvaný "Aleph verbindet" . Byli na něj pozváni zástupci knihoven používajících Aleph z východní Evropy, konkrétně z Česka a Slovenska (nejpočetnější účast), Maďarska, Polska a Ruska. Systému Aleph a využívání dalších produktů firmy ExLibris, Metalibem a SFX, byla věnována pouze část semináře.

Dvořáková, Helena; Vojnar, Martin; Žabička, Petr. Souborný katalog, portály a kooperativní projekty v Bavorsku. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 1 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1850>. urn:nbn:cz:ik‐001850. ISSN 1212-5075.

Minikonference o spolupráci knihoven a firem

Dne 22. 9. 2004 se konala v areálu Univerzity Karlovy v Praze v Jinonicích minikonference "Odborné knihovny a informační střediska ve službách vědy, průmyslu a obchodu". Akci pořádal Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK ve spolupráci se sdružením InfoScience, Českou informační společností, Medistylem, Albertinou icome Praha, Albertinou data a TOVEK. Akce se zúčastnilo 70 lidí.

Bočková, Martina. Minikonference o spolupráci knihoven a firem. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1789>. urn:nbn:cz:ik‐001789. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Knihovny v pavučině spolupráce

Ve dnech 24.-26. června 2004 se v Jindřichově Hradci na Fakultě managementu VŠE u příležitosti 5. valné hromady SKIP uskutečnila konference Knihovny v pavučině spolupráce. Plné texty většiny příspěvků (respektive prezentace) jsou dispozici na http://skip.nkp.cz/valHro800/valPro.htm.

Bulínová, Eva; Kotrlová, Jindřiška; Skolková, Linda. Zpráva z konference Knihovny v pavučině spolupráce. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 8 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1754>. urn:nbn:cz:ik‐001754. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah