Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V Praze vzniknou dvě nové budovy velkých knihoven

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

V Praze vzniknou dvě nové budovy velkých knihoven

0 comments

Národní knihovna ČR plánuje stavbu nové budovy na Letné

19. ledna 2005 se v Zrcadlové kapli v areálu Klementina uskutečnila tisková konference, na které byl představen záměr Národní knihovny ČR (NK ČR) postavit na Letenské pláni novou budovu, díky níž by byly vyřešeny narůstající prostorové problémy knihovny. Tisková konference byla svolána ředitelem NK ČR V. Ježkem. Tisková zpráva v plném znění a další doprovodné materiály (včetně fotografií nových budov knihoven ve světě a názorů známých osobností na myšlenku postavení nové budovy NK ČR) jsou k dispozici na http://www.nkp.cz/tisk/tisk.htm.

Účastníky tiskové konference přivítala Z. Houšková, která představila vystupující a následně předala slovo V. Ježkovi. Ředitel NK ČR nejprve uvedl příklady významných zahraničních knihoven, které již sídlí v nových budovách nebo v budovách, jež v poslední době prodělaly výraznou rekonstrukci. Dále se již věnoval přímo NK ČR.

Knihovna se potýká s prostorovými problémy, které se již v minulosti pokoušela několikrát řešit, poprvé již koncem 19. století, ve 20. století pak zejména koncem 80. let, kdy se uvažovalo o stavbě nové budovy na Těšnově (k realizaci nakonec nedošlo). Počátkem 90. let 20. století nastala krizová situace – ve stávajících prostorách knihovny se vršily nové nezpracované přírůstky. Řešením se tehdy stala rekonstrukce budovy v Hostivaři pro potřeby depozitáře. Tato budova však předtím sloužila jiným účelům a její využití ke skladování knih není zcela vhodné (v budově se dokonce kvůli velkému zatížení objevují trhliny).

V posledních cca pěti letech byla hledána různá řešení prostorových problémů, jeden z plánů počítal s prohloubením Klementina o osm pater, uvažovalo se též například o zastřešení klementinského nádvoří.

Nynější řešení počítá se stavbou zcela nové budovy na okraji Letenské pláně (v blízkosti stanice metra Hradčanská). Toto umístění bylo vybráno hned z několika důvodů, zejména pak kvůli blízkosti vůči Klementinu a kvůli vazbám na univerzitní budovy. 17.12.2004 bylo mezi hlavním městem Prahou a NK ČR podepsáno memorandum o spolupráci, v němž je také uvedeno, že jednání o příslušném pozemku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, již bylo zahájeno.

V nové budově by měly být umístěny novodobé fondy NK ČR (s výjimkou Slovanské knihovny) a rovněž centrální depozitář Parlamentní knihovny (cca dvě stě tisíc svazků). Přímo v budově budou poskytovány služby, počítá se s vytvořením moderních studoven s dostatečným počtem studijních míst.

V Klementinu mají zůstat jednak rukopisy, staré tisky (z období do roku 1800) a hudební fondy (pod souhrnným názvem Historické a hudební fondy), jednak Slovanská knihovna (v křídle, kde zatím sídlí Státní technická knihovna). Předběžně se také mj. počítá s tím, že by v areálu sídlila Obec spisovatelů či český PEN klub, případně že by zde probíhala část výuky FF a FSV UK.

Myšlenku stavby nové knihovny podporuje ministr kultury ČR Pavel Dostál. Náměstek pražského primátora Ing. Jan Bürgermeister vystoupil přímo na tiskové konferenci a vyjádřil se rovněž velmi pozitivně o výběru lokality nové budovy i o další spolupráci NK ČR a Magistrátu hl.m. Prahy. K. Sosna, ředitel Parlamentní knihovny, přislíbil podporu projektu na parlamentní půdě.

Náklady na stavbu jsou odhadovány na cca 1,95 mld. Kč, přesnou cenu však určí až veřejná obchodní soutěž o generálního dodavatele celé stavby. Té bude ještě předcházet veřejná architektonická soutěž.

Podle V. Ježka by stěhování do nové budovy mělo proběhnout v roce 2010. Očekává, že pro klementinský areál toto stěhování bude přínosné v několika směrech, zvláště po stránce knihovnické, historické (muzeální), kulturní a společenské, komerční, univerzitní a turistické. Předpokladem rozšíření funkcí Klementina je jeho rekonstrukce, jejíž rozpočet by neměl překročit 1 mld. Kč.

Ve druhé části tiskové konference byla představena činnost jednotlivých úseků NK ČR s důrazem na budoucí přínosy využívání nové budovy na Letné a celého Klementina. M. Hejná stručně charakterizovala historické a hudební fondy NK ČR, L. Babka podtrhl mezinárodní význam Slovanské knihovny, A. Knoll upozornil mj. na vznik Vědecké rady NK ČR jako nového poradního orgánu ředitele knihovny. E. Štanská pak představila nejdůležitější kulturní akce plánované na rok 2005.

V závěru tiskové konference byla mezi NK ČR (reprezentovanou jejím ředitelem V. Ježkem) a Českým rozhlasem (zastoupeným jeho generálním ředitelem V. Kasíkem) slavnostně podepsána dohoda o vzájemné spolupráci.

V Dejvicích vznikne Národní technická knihovna

Vedle nové budovy NK ČR by měla v nejbližších letech být postavena rovněž budova Národní technické knihovny (NTK), která bude umístěna mezi Flemingovým náměstím a Technickou ulicí v Dejvicích. Investorem výstavby budovy bude Státní technická knihovna (STK). V NTK budou jednak fondy STK, jednak část fondů knihoven ČVUT a Ústřední knihovny VŠCHT. Jednání o podobě a funkčnosti novostavby se účastní zástupci všech jmenovaných knihoven a obou vysokých škol.

18. ledna 2005 vydala STK tiskovou zprávu, v níž oznamuje, že na dejvickém pozemku byly v prosinci 2004 ukončeny přípravné práce. Provedla je firma HELIKA, a.s., která zvítězila ve veřejné obchodní soutěži na plnění veřejné zakázky Projektová dokumentace pro výstavbu Národní technické knihovny. Tato soutěž byla vyhlášena v dubnu 2004. V současnosti ještě probíhá dvoustupňová obchodní soutěž na plnění veřejné zakázky Komplexní zajištění realizace výstavby Národní technické knihovny.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. V Praze vzniknou dvě nové budovy velkých knihoven. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 2 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-11774. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11774

automaticky generované reklamy
registration login password