Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Školení z oblasti průmyslově právních informací v Moravské zemské knihovně

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Školení z oblasti průmyslově právních informací v Moravské zemské knihovně

1 comments

Moravská zemská knihovna v Brně se připojila k projektu ,,Březen – měsíc internetu“ dvěma školeními, která byla zaměřena na informační zdroje z oblasti průmyslového vlastnictví, zejména pak patentové. Obě školení vedly Ing. Zuzana Čapková a Ing. Eva Křováková z Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, já jsem jejich výklad komentovala z hlediska služeb naší knihovny a zkušeností s uživateli. Spektrum zájemců bylo jako v předchozích letech velmi široké: studenti a pedagogové z vysokých škol, pracovníci z firem a výzkumných ústavů, patentoví zástupci a knihovníci. Počet přihlášek překročil naše kapacitní možnosti, takže jsme museli řadu zájemců odmítnout. Obě akce absolvovali nakonec celkem 52 účastníci. Školení probíhala v počítačové učebně, aby si přítomní posluchači mohli prakticky vyzkoušet jednotlivé kroky souběžně s výkladem.

Dne 7. března 2007 jsme uspořádali školení s názvem ,,Vyhledávání ve volně přístupných patentových databázích“. V úvodní části získali účastníci představu o možnostech ochrany průmyslového vlastnictví v ČR, stručně byli též seznámeni s podáváním patentových přihlášek u Evropského patentového úřadu a Mezinárodní organizace duševního vlastnictví.

Poté následovalo představení některých volně přístupných patentových databází. Nejprve si přítomní zájemci vyzkoušeli rešeršní možnosti Databáze patentů a užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, kde mají k dispozici základní a pokročilou vyhledávací masku. V obou rozhraních lze využít ve všech textových polích znak ,,%“ pro pravostranné i levostranné rozšíření, rešerši je možné vymezit též chronologicky pomocí relačních operátorů (=, <, >). Mezera mezi slovy v základní masce znamená AND. Seznam výsledků při rešerši v základní masce obsahuje ikony, po jejichž odkliknutí se objeví titulní stránka patentu. Maska pro pokročilé vyhledávání, která byla zpřístupněna v květnu 2006, umožňuje používat boolovské operátory a závorkovou konvenci, mezera mezi hledanými výrazy v jednotlivých polích má význam OR. Nelze zde pracovat s proximitními operátory. Nedávno byl na webu ÚPV zveřejněn help pro vyhledávání v pokročilé masce. Pokud známe číslo dokumentu, můžeme otevřít v obou rešeršních rozhraních plný text většiny udělených patentů a užitných vzorů. Účastníci školení byli také upozorněni na bázi Přehled položek řízení, kde je možné zjistit, v jakém stadiu řízení se momentálně určitá přihláška nachází včetně jména příslušného referenta.

Nejvíce času odpoledního bloku bylo věnováno bázi esp@cenet®, kterou bezplatně zpřístupňuje na svém webu Evropský patentový úřad. Tento systém zachycoval v březnu 2007 asi 60 milionů patentových dokumentů z 81 zemí z celého světa od roku 1836, a to řadu z nich v plném textu. Časové pokrytí a průběžná aktualizace je u jednotlivých států rozdílná stejně jako množství bibliografických údajů v záznamech. Uživatelé mají k dispozici několik rešeršních masek. Základní pravidla pro vyhledávání v pokročilém rozhraní můžeme shrnout do těchto bodů:


1. Je možné používat pro pravostranné rozšíření tyto symboly:
? –  náhrada 0 až 1 znaku;
# – náhrada 1 znaku;
* – náhrada libovolného počtu znaků.

2. Lze používat boolovské operátory AND, OR nebo NOT.
V jednom poli lze spojit maximálně čtyři výrazy, v celé rešeršní masce je možné použít nanejvýš 21 hledaný výraz a 20 boolovských operátorů. Systém nepodporuje proximitní operátory. Při vyhledávání frází je možné používat dvojité uvozovky, např. “barrier foil”, “Skoda Auto”.

3. V případě pomlčky mezi slovy je nutné zapsat tento výraz jako dvě slova spojená operátorem AND.

4. Mezi jednotlivými poli je nastaven operátor AND.

5. Pro výrazy v jednotlivých polích jsou operátory standardně nastaveny pro uvedená pole takto:
AND: title, title or abstract, inventor, applicant, ECLA, IPC;
OR: publication number, publication date, application number, priority number.

6. Rešerši nelze v poli ,,publication date“ omezit chronologicky od – do. Systém umožňuje pouze vypsat nanejvýš čtyři datové údaje nebo čtyři roky, např. 2007 2006 2005 2004.

Při vyhledávání je zde možné používat kromě Mezinárodního patentového třídění také Evropské třídění (ECLA), jedná se vlastně o rozšířené MPT. Je ovšem nutné vést v patrnosti, že ne všechny záznamy obsahují znaky ECLA. Systém podporuje tisk a stahování plných textů jednotlivých dokumentů. Poskytuje též orientační informace o patentových rodinách, právním stavu a nepatentové literatuře. Popisy a patentové nároky ve francouzštině, němčině nebo španělštině přeloží automatický překladač bezplatně do angličtiny a naopak.

Pro vyhledávání v bázích esp@cenet® mají rešeršéři k dispozici velmi propracovaný systém nápovědy, je možné vznášet dotazy a naučit se pracovat s bází např. pomocí bezplatného online kurzu (Get assistance). Uživatelé si mohou vzájemně vyměňovat zkušenosti prostřednictvím ,,esp@cenet fóra“, které je momentálně mimo provoz, ale bude v létě 2007 rozšířeno i o další produkty patentových informací pod názvem ,,OPUS fórum“. Systém esp@cenet® se velmi rychle rozvíjí kvantitativně i kvalitativně.

Účastníci školení se pak seznámili s rešeršním systémem DEPATISnet, který zpřístupňuje Deutsches Patent- und Markenamt. Uživatelé si mohou vybrat z několika vyhledávacích masek, většina z nás bude asi nejčasteji používat rozhraní pro začátečníky. Vyhledávací masky a nápovědy jsou zde k dispozici v němčině i angličtině. Najdete zde patentové přihlášky nejen ze SRN, ale i z dalších zemí.

Vzhledem k zájmu veřejnosti o patenty USA byla do obsahu školení zahrnuta také pasáž o bázích patentových přihlášek a udělených patentů volně přístupných na webu United States Patent and Trademark Office. Začátečníci budou asi nejvíce používat masku pro rychlé vyhledávání v udělených patentech USA. V záložce ,,Guides & Manuals“ najdete různé pomůcky včetně patentového třídění USA.

Závěr školení byl věnován databázi PatentScope, která zachycuje přes jeden milion zveřejněných mezinárodních patentových přihlášek PCT. Je zde možné najít také dokumenty spojené s řízením ve World Intellectual Property Organization, např. průzkumové zprávy. Systém nabízí jednoduché, strukturované a pokročilé vyhledávací rozhraní, umožňuje také prohlížení podle týdnů.

Účastníci školení si mohli prohlédnout některé publikace vydané Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze, které jsou důležité pro práci s patenty. V závěru bylo zdůrazněno, že zpracování kvalitní patentové rešerše není jednoduché, rešeršní strategie se musí předem velmi pečlivě připravit. Mnohdy je nezbytné obrátit se na specialisty a použít placené informační zdroje a služby. Informace nalezené ve volně přístupných bázích mají pouze orientační charakter, nelze je považovat za závazné. Přítomné zájemce jsem proto ještě upozornila na dostupnost některých bází vydávaných Evropským patentovým úřadem na CD či DVD v Moravské zemské knihovně. Tyto báze řady ESPACE pracují pod softwarem MIMOSA, jenž poskytuje širší vyhledávací možnosti než např. esp@cenet®.

Dne 21. března 2007 uspořádala naše knihovna školení s názvem ,,Zdroje průmyslově právních informací na Internetu“, jehož cílem bylo podat přehled o volně přístupných portálech a zajímavých webovských stránkách z oblasti průmyslového vlastnictví, zejména patentů. S ohledem na množství těchto různých stránek šlo pochopitelně pouze o výběr zdrojů.

V úvodu školení nás zaskočil výpadek sítě, tohoto času využila Ing. Z. Čapková k provedení souhrnného přehledu základních zdrojů prostřednictvím slidů. Nejprve byl prezentován web Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a Světové organizace duševního vlastnictví. Webovské stránky Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze poskytují pestrou škálu informací od legislativy přes podklady k přihláškám a řízení v Úřadu, formuláře přihlášek, třídicí systémy až k odkazům na zahraniční databáze, nechybějí zde ani linky na webovské stránky národních patentových úřadů. Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization) zpřístupnila bezplatně celou řadu databází v rámci projektu ,,Intellectual Property Digital Library“, jejich seznam najdete zde: http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/content.jsp. Mnozí účastníci přivítali volně přístupnou bibliografickou databázi ,,JOPAL“, jež zachycuje články z 234 předních vědeckých a technických periodik od roku 1981. WIPO poskytuje od 1. ledna 2007 bezplatný přístup do báze mezinárodních ochranných známek ,,ROMARIN“. Na webu WIPO je možné najít také řadu standardů a doporučení této organizace. Já osobně občas využívám např. Standard ST.3, obsahující dvoupísmenné kódy zemí, a Standard ST.16, sloužící k identifikaci různých druhů patentových dokumentů. Rovněž považuji za důležité upozornit na různé třídicí systémy, které jsou na webu WIPO zdarma přístupné v anglické a francouzské verzi).

Pak následovalo předvedení webovských stránek organizací průmyslového vlastnictví s regionální působností, a to Evropské patentové organizace, Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Africké regionální organizace duševního vlastnictví a Euroasijské patentové organizace.

Web Evropského patentového úřadu (European Patent Office) stojí jistě za pozornost. 13. dubna 2007 se objevily tyto stránky v nové podobě, nicméně dosud nabízené informace zde zůstaly zachovány. Neustále musíme zdůrazňovat, že Evropská patentová organizace není orgánem Evropské unie, Úmluvu o udělování evropských patentů signovaly i země, jež nejsou členy EU. Komunitární patent dosud nebyl uveden do života, stále probíhají jednání.

Kromě již zmíněného systému esp@cenet® bych chtěla na webu EPO připomenout bázi ,,Register Plus“, která je součástí systému služeb epoline® a obsahuje informace a dokumenty z patentového řízení v EPO. Webovské stránky Evropské patentové organizace obsahují také užitečné odkazy. Všem těm, kteří pracují často s patentovými databázemi, doporučuji nahlédnout do čtvrtletníku ,,Patent Information News“. Rovněž považuji za prospěšné sledovat různé semináře a konference organizované Evropským patentovým úřadem, neboť mnohé prezentace či plné texty příspěvků jsou volně dostupné.

Na webu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (Office for Harmonization in the Internal Market) lze kromě informací ohledně přihlášek a řízení v OHIM najít bázi komunitárních ochranných známek a průmyslových vzorů. Africká regionální organizace duševního vlastnictví (African Regional Intellectual Property Organization) ani Euroasijská patentová organizace zatím žádné databáze na svých webovských stránkách zdarma neposkytuje.

Posluchači byli poté upozorněni na existenci regionálních center patentových informací PATLIB, která působí v České republice, kontakty lze najít na stránkách ÚPVa EPO. Účastníci školení měli také možnost prohlédnout si web Komory patentových zástupců, České advokátní komory a Asociace inovačního podnikání. Lektorky rovněž předvedly portál ,,Duševní vlastnictví“, jenž byl zpřístupněn v roce 2004. Tento web byl částečně hrazen z fondů Phare a organizačně zastřešen Úřadem průmyslového vlastnictví. Mimo jiné zde najdete odkazy na celou řadu bezplatně přístupných registrů budovaných orgány státní správy.

Nejen pro pracovníky malých a středních firem byla zajímavá prezentace průvodce světem ochrany práv k duševnímu vlastnictví ,,IPR-Guide“ (IPR = Intellectual Property Rights). Tento průvodce vznikl z podnětu Evropské komise na podporu malých a středních firem v Evropě a je financován na základě 5. rámcového programu. Projektový tým tvoří 14 partnerů ze šesti zemí. Průvodce je k dispozici také v češtině, pro jeho plné využití je nutná bezplatná registrace. Evropská komise také podporuje poradenskou službu a portál ,,IPR Helpdesk“. Na jeho budování se podílí Univerzita v Alicante, Jagelonská univerzita v Krakově a firma European Research and Project Office GmbH v Saarbrückenu. Funguje zde bezplatná poradenská služba, která zodpovídá dotazy e-mailem během tří pracovních dnů v šesti jazycích. Informace získané prostřednictvím této porady mají pouze orientační charakter.

Poté prezentovali přednášející zajímavé portály a rozcestníky. Z nich se právem za nejobsáhlejší považují stránky s názvem ,,Mayall´s IP Links“. Tento přehledný portál, s nímž mám velmi dobré zkušenosti, aktualizuje patentový zástupce John Mayall z Velké Británie, který jednotlivé linky doplňuje hodnotícími anotacemi. Odkazy pokrývají celou řadu oblastí průmyslového vlastnictví a mnoho zemí světa. Nechybějí zde např. ani odkazy na software pro elektronický překlad. Užitečné odkazy z oblasti průmyslového vlastnictví lze najít také na stránkách Britské knihovny.

Na školení byla věnována pozornost rovněž stránkám odkazů na webu střediska patentových informací PATON Patentzentrum Thüringen – Technische Universität Ilmenau, tento portál je však budovaný pouze v němčině. Účastníci školení se seznámili také s weby, jež přinášejí informace právního charakteru, např. http://www.intellectualpropertylawfirms.com/, http://www.asil.org/resource/ip1.htm. Při hledání informací právního zaměření musíme brát zřetel na skutečnost, že tyto informace vycházejí z legislativy dané země. Posluchači přivítali informace i o méně známých webovských stránkách, např. http://www2.sims.berkeley.edu/resources/infoecon/Intellectual_Property.html. Jako příklad portálu pro vynálezce byl předveden tento web: http://inventors.about.com/). Lektorky upozornily účastníky školení i na stránky ,,1000inventions“, na kterých lze najít informace o patentech nabízených k prodeji nebo licencování. Pro zájemce o ochranné známky bylo jistě užitečné představení portálu ,,GGMARK“.

Přednášející v závěru školení upozornily posluchače na skutečnost, že se mnohé informační zdroje a databáze překrývají, mohou se ovšem lišit časovým vymezením a vyhledávacími možnostmi. Jako příklad si uveďme patenty USA, které lze najít i prostřednictvím vyhledávače Google (http://scholar.google.com/, http://www.google.com/patents), ale i na dalších webech, které už z časových důvodu nemohly být na školení předvedeny, např. http://www.freshpatents.com/, http://www.freepatentsonline.com/, http://www.patentstorm.us/, http://www.patentgenius.com/resources.html. Koncem r. 2006 oznámil Google zprovoznění služby Google Patent Search, která zajišťuje přístup k 7 milionům udělených patentů USA od 90. let 18. století do poloviny roku 2006. Zatím zde nejsou k dispozici patentové přihlášky, mezinárodní patenty a patenty z posledních měsíců. Systém umožňuje plnotextové vyhledávání a vyhledávání frází, hledané výrazy jsou v plných textech patentů barevně zvýrazněny. Mně se osvědčila tato nová služba např. při vyhledávání patentů USA z 19. a počátku 20. století podle slov z názvu či podle jména vynálezce, které nejsou podle těchto prvků vyhledatelné ani v systému esp@cenet®, ani v bázi udělených patentů na webu USPTO.

Samotný závěr školení patřil webovským stránkám, jež upozorňují na patenty humorného charakteru, např. http://totallyabsurd.com/, http://www.crazypatents.com/. Odkazy na tyto stránky najdete např. na webu Mayall´s IP Links nebo Britské knihovny.

Existuje ještě celá řada zajímavých webovských stránek z oblasti průmyslového vlastnictví, které mohly být pro přítomné přínosné, ale na jejich představení nezbyl již čas, např. http://www.surfip.com/, http://www.ipmenu.com/, http://www.ipmall.flpc.edu, http://www.ip-links.de/index.htm, http://www.patscan.ca/bizarre_patents.html, http://www.innovaccess.eu/index.jsp, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm. Z informačních zdrojů, které na školení už nemohly být prezentovány, považuji za vhodné upozornit na databázi ,,INNOVA - Bibliography of Intellectual Property Rights (IMB)“, která je volně přístupná v rámci systému LIBRIS na webu Národní knihovny Švédska. Báze obsahuje bibliografické záznamy publikací, příspěvků z konferencí a časopiseckých článků, k dispozici je vyhledávací rozhraní v angličtině. Časové možnosti byly omezené, takže účastníci školení kladně hodnotili skutečnost, že si mohli odnést okopírované seznamy užitečných webovských stránek.

Není třeba zdůrazňovat, že i ve sféře informačních zdrojů pro oblast průmyslového vlastnictví dochází k častým změnám. Já osobně navštěvuji při zodpovídání dotazů nejvíce webovské stránky Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, European Patent Office, World Intellectual Property Organization, Mayall´s IP Links a British Library. Za záporný rys mnohých portálů a stránek s odkazy považuji skutečnost, že zde chybějí informace o tom, zda je daný zdroj informací přístupný za úplatu nebo zdarma.

Obě školení našla u účastníků kladnou odezvu, o tom svědčila i řada dotazů na lektorky z Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, čímž se tyto akce protáhly asi o 45 minut, 7. března dokonce odjížděla Ing. Z. Čapková s ochraptělým hlasem. Přítomní zájemci přivítali, že si mohli z obou školení odnést brožury a letáky vydané Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. S ohledem na pozitivní ohlas na školení ze strany veřejnosti předpokládáme, že v pořádání těchto akcí bude naše knihovna i nadále pokračovat.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MACHÁTOVÁ, Martina. Školení z oblasti průmyslově právních informací v Moravské zemské knihovně. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-12478. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12478

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Dobrý den,

prosím pěkně , jak bych mohl ve světě publikovat můj patent o eliminaci geopqatogenních zon ??? Nejde o žádnou anténu či jiné placebo, ale o kostní klíh, který je přidáván v dostatečném množství do stavební hmoty (beton, sádrokarton)a ta pak převádí záření zon do vyšších, člověku již neškodících frekvencí.

www.rušení-geopatogennich-zon.websnadno.cz

Je vůbec takový web ???

registration login password