Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Realizáciou európskeho projektu akademickej knižnice k podpore vedecko-výskumných aktivít na fakulte

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Realizáciou európskeho projektu akademickej knižnice k podpore vedecko-výskumných aktivít na fakulte

0 comments
Anglicky
English title: 
Implementation of the European project of academic library and its support of research activities at a faculty
English abstract: 
This article introduces the project implementation of the Centre of knowledge organization of intellectual property rights, the initial situation for support of Eurofonds, and the phases of database and archive security at the faculty.

Cieľom štrukturálnej a regionálnej politiky Európskeho spoločenstva je vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi v členských krajinách Európskej únie. Táto politika je založená na finančnej solidarite a vyznačuje sa poskytovaním finančnej pomoci do regiónov, ktoré nedosahujú primeranú úroveň ekonomického a sociálneho rozvoja. Pomoc sa realizuje pomocou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky. Jedným z fondov, ktorým je realizovaná regionálna politika pre obdobie rokov 2007-2013, je Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR/ERDF), ktorý sa zameriava hlavne na podporu trvalo udržateľného integrovaného regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti, zlepšenie konkurencieschopnosti a územnej spolupráce. Priority financovania zahŕňajú výskum a inovácie, ochranu životného prostredia a prevenciu rizík (Asfeu, 2010).

Úspešnosť projektov, z hľadiska dosiahnutia prínosov, spočíva v správnom zadefinovaní cieľov. Prostredníctvom mechanizmov na ich špecifikáciu, kvantifikáciu a definovanie hodnoty prínosov možno správne určiť zmysel projektu. Nie sú to len merateľné ukazovatele (rozpočtové položky, čas, výstupy ai.), ale najmä dopady, ktoré budú mať vplyv na cieľovú skupinu projektu.

Po reštrukturalizácii organizačných zložiek na Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave sa akademická knižnica stala súčasťou Odboru poznatkového manažmentu ako technicko-administratívneho a servisného útvaru fakulty, ktorý zabezpečuje činnosti a funkcionality akademickej knižnice, vydavateľstva a vzťahov s verejnosťou. Schválenie projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva (ktorého nositeľom a realizátorom je akademická knižnica) je jasným dôkazom toho, že o výzvy pre štrukturálne fondy EÚ sa môže uchádzať aj neučiteľské pracovisko, ba dokonca byť i úspešným.

Tento projekt bol schválený v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj - 2008/2.2/01-SORO v prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja/ 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. Väzba na príslušný cieľ opatrenia „Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska“ bola deklarovaná hlavným cieľom projektu: vytvorenie centra poznatkovej organizácie a riadenia práv duševného vlastníctva pre podporu intelektuálneho kapitálu vedeckého potenciálu fakulty.

Projekt je rozdelený do troch špecifických cieľov, ktoré sú realizované konkrétnymi aktivitami:

 • 1. špecifický cieľ: Vznik útvaru s funkcionalitou virtuálnej knižnice a digitálneho archívu duševného vlastníctva – realizovaný aktivitami: a) zabezpečenie informačných zdrojov, b) zabezpečenie archívneho vybavenia a úložiska zdrojových dokumentov.
 • 2. špecifický cieľ: Vznik útvaru s funkcionalitou komplexnej starostlivosti práv duševného vlastníctva inštitúcie – realizovaný aktivitami: a) tvorba znalostnej databázy a informačných produktov, b) komplexné riadenie práv duševného vlastníctva.
 • 3. špecifický cieľ: Vznik útvaru s funkcionalitou expertného vedeckého a výučbového pracoviska duševného a priemyselného vlastníctva pre vedecko-výskumnú základňu organizácie – realizovaný aktivitami: a) zabezpečenie multimediálneho prostredia, b) verifikácia výstupov informačných zdrojov a znalostnej databázy.

Základná charakteristika vhodnosti predkladaného projektu súvisela s revíziou postavenia znalostí duševného vlastníctva v hodnotovej hierarchii doterajších poznatkov, kde sa poznatky chápu ako univerzálna výhoda, ktoré uľahčujú organizovanie podporných systémov vedy a výskumu. Riadenie poznatkov duševného vlastníctva možno charakterizovať ako proces podporujúci a umožňujúci integrovaný prístup a využitie všetkých informačných aktivít a zdrojov vo fázach vedeckého výskumu.

Obsah projektu generuje základné myšlienky, ktoré sa dajú definične ohraničiť základnými pojmami, resp. tézami:

 • transfer poznatkov a budovanie poznatkovej (znalostnej) spoločnosti (organizácie),
 • vybudovanie virtuálnej sféry informácií podporujúcich priamo výsledky vedy a výskumu,
 • komplexná starostlivosť o riadenie práv duševného vlastníctva ako nástroj informačného a znalostného manažmentu,
 • spĺňa predpoklady pre vytvorenie priestoru na verifikáciu poznatkov vo vedeckom výskume.

Najpodstatnejším atribútom predloženého projektu je hodnota projektu, ktorá pretrvá dobu riešenia projektu. Vybudovanie centra ako súčasti už existujúceho odboru poznatkového manažmentu na fakulte nesie v sebe víziu a kvalifikovaný odhad (východisko) pre reštrukturalizáciu súčasnej akademickej knižnice na Centrum komplexných informačných služieb s tým, že akademická knižnica môže byť vyprofilovaná na vedecké pracovisko pre duševné vlastníctvo.

Projekt predstavuje vysoký stupeň štrukturácie, interpretácie a prezentácie práv duševného vlastníctva. K očakávaným úžitkom projektu patria aktivity súvisiace s dobudovaním komplexného knižnično-informačného fondu, inovačnými knižnično-informačnými službami akademickej knižnice a vyplnenie chýbajúcej funkcionality aktivít akademickej knižnice v oblasti riadenia práv duševného vlastníctva. Inštitucionálne predpoklady pre výkon aktivít, ktoré generujú úžitky aj po skončení projektu, súvisia s napĺňaním dlhodobého zámeru a vízie fakulty vybudovať znalostnú inštitúciu prostredníctvom funkcionalít a aktivít odboru poznatkového manažmentu.

V prvom roku riešenia (2010) sa realizáciou tohto projektu dosiahlo:

1.1 Zabezpečenie informačných zdrojov - cieľom tejto aktivity bolo získanie jedinečných informačných zdrojov pre podporu vedy a výskumu na fakulte, poskytnutie mimoriadnych možnosti prístupu k informáciám, ktoré sú východiskom pre vedeckú komunitu a výskum v organizácii.

Predmetom verejného obstarávania sa stali licencie k databázam orientované na duševné vlastníctvo, patentové informácie a informačné zdroje orientované na profil fakulty. Zdroje patentových informácií a zdroje informácií o ochranných známkach patria k najdôležitejším zdrojom, ktoré predstavujú podporu vedeckej klientele. Veľká väčšina patentových úradov sprístupňuje dnes svoje zdroje voľne prostredníctvom internetu. Preto v rámci projektu boli vytypované tie databázy, ktoré poskytujú buď pridanú hodnotu, alebo poskytujú široký záber k ťažko dostupným materiálov pre profil vedecko-výskumnej činnosti fakulty. Pred výberom databáz sa uskutočnil prieskum trhu, kde východiskovú situáciu mapovala štúdia Lindy Lopezovej a Richarda Papíka z roku 2003 (Lopezová-Papík, 2003), a overenie najnovších podmienok pre licenčné práva k predmetným databázam, štruktúra databáz, spôsoby vyhľadávania, technické a obchodné podmienky a relevancia výstupov z rešeršných požiadaviek.

V rámci prieskumu trhu boli posudzované databázy: Ei Patents, Chemical Business NewsBase (CBNB) , Taylor&Francis eBooks vydavateľstva Taylor&Francis Group; IET Digital Library; CRCnetBASE; RSC eBook Collection; RSC Journals vydavateľa Royal Society of Chemistry; Springer eBook Collections; Wiley-Blackwell InterScience eBooks a Wiley-Blackwell InterScience Reference Works; Source OECD; Elsevier Engineering Village; Elsevier REFEREX - Materials & Mechanical Engineering, Elsevier EI BACKFILES; kolekcie SAGE Premier; Emerald Insight Journals; IET Digital Library; Derwent World Patents Index; PatentWeb; Trademarkscan; Applied Science and Technology Full-text; Business and Company Resource Centre;Chimica; EnCompassLIT/PAT; National Technical Information Service (NTIS); Encyclopedia of Polymer Science and Technology; a podobne.

Počas tohto prieskumu boli vylúčené voľne prístupné databázy, resp. tie, ktoré už obstarávateľ (Slovenská technická univerzita Bratislava) vlastní:

 • Scopus, Web of Science, ACN Digital Library, APS Journals, COS Research Support Suite, CRCnetBASE, Ebsco, Engineering Village, Gale Cengage Learning, IEEE Xplore, Knovel, ProQuest, Reaxys, Science Direct, SpringerLink, ISI Web of Knowledge, InterScience
 • a dostupné databázy iných informačných inštitúcií SR a zahraničia, napr. databázy projektu NISPEZ, voľne prístupné databázy patentových informácií USA esp@cenet, systém patentového úradu Nemecka DEPATISnet a podobne.

Realizáciou tejto časti projektu sa podarilo zabezpečiť prístup k mimoriadne veľkému počtu patentových informácií, časopisov, vedeckých štúdií, nepublikovaných materiálov, ku ktorým nie je možný prístup cez iné projekty realizované v SR.

Pre riešenie projektu a zabezpečenie aktivity s cieľom vytvorenia virtuálnej knižnice s jedinečným informačným fondom databáz pre podporu vedy a výskumu boli predmetom verejného obstarávania elektronické informačné zdroje – databázy/licencie s obsahovou náplňou:

 • elektronické informačné zdroje pre technické odbory so špecifikáciou patentových informácií a patentovej dokumentácie z USA a EÚ, kde súčasťou databázy je riadený odborný slovník, alerting služby, klasifikačný kód patentov - s cieľom získať efektívne nástroje krížového spôsobu vyhľadávania pre kombinované rešeršovanie v document a relevantné a presné výstupy; poskytovať ľahko ovládateľnú funkcionalitu, triedené výsledky a rýchle adresné vyhľadávanie z danej oblasti v súlade s profilom výskumu fakulty, kedy vytvorí platformu pre podporu vedy a výskumu, poskytne mimoriadne možnosti prístupu k informáciám, ktoré budú východiskom pre vedeckú komunitu a výskum v organizácii; poskytovať možnosti personalizácie, ktoré umožňujú spoluprácu a manažment výsledkov;
 • prístup k databázam elektronických informačných zdrojov z trhu svetových obchodných informácií, poskytujúcich vysoký rozsah hodnotných informácií sledujúci vývojové trendy v chemickom a chemicky spracovateľskom priemysle pre aplikačnú rovinu kovových a nekovových materiálov, pokrývajúce najnovší vývoj v predikovanej oblasti a k nemu blízkemu odvetvovému priemyslu o novinkách z oblasti výskumu a vývoja, aktuálne zmeny v oblasti vládnej legislatívy a analýzy ekonomických trendov, viac ako tristo najdôležitejších časopisov, dokumentácie, knihy, správy z výskumu o trhoch v predmetnej oblasti, ročné a priebežné správy, zdroje šedej literatúry;
 • elektronické informačné zdroje pre podporu vedy a výskumu v oblasti materiálového inžinierstva v organizácii, predstavujúce renomovaný indexovaný zdroj informácií s pokrytím aplikovanej chémie s prierezom na environmentálne vedy, umožňujúce poskytovať týždenný updates pre prístup k najmenej 500 profilovým časopisom s rozsahom pokrytia od roku 1970;
 • databáza, ktorá abstrahuje technickú literatúru zameriavajúcu sa na odpady a odpadové hospodárstvo, spracovateľské odvetvia ako podporné informačné zdroje pre vedu a výskum organizácie, vybavená riadeným slovníkom s indexovaným obsahom, výsledkom ktorého je rýchle rešeršovanie výskumníkov s cieľom zabezpečiť kvalitnú identifikáciu ich informačných potrieb. Databáza predstavujúca celosvetovo globálne pokrytie hodnotnými informáciami ťažko dostupných zdrojov z konferencií, technických správ a vedeckých časopisov najmä z Číny, Japonska, Ruska a pod.;
 • licenčný prístup k databázam časopisov s jedinečným informačným fondom pre podporu vedy a výskumu, poskytujúcu mimoriadne možnosti prístupu k informáciám ako východisko pre vedeckú komunitu a výskum v organizácii pre oblasť duševného vlastníctva materiálových vied (materiálového inžinierstva) a strojárskych technológií, pre oblasť duševného vlastníctva a interdisciplinárnych odborov inžinierskej pedagogiky z pohľadu sociológie a psychológie pokrývajúca intelektuálne poznatky, pre oblasť mamanžmentu a riadenia, priemyselného manažmentu a vlastníctva, informačného manažmentu, pre oblasť duševného vlastníctva z pohľadu inžinierskych informačných počítačových vied, informatiky a automatizácie vo forme fulltextov z periodických recenzovaných publikácií s originálnou grafikou a komplexnou bibliografickou identifikáciou, s možnosťou vyhľadávania citácií, ich manažovania a možnosti preberania týchto údajov pre citačný index fakultného knižnično- informačného systému pomocou riadiaceho programu správy a administrácie citácií. Minimálna retrospektíva zdrojov založená na online dodávateľskej platforme minimálne 5 rokov. Databázy umožňujú alertovacie služby, ukladanie citácií, ukladanie rešerší, nastavovanie najobľúbenejších položiek, nastavenia vlastného účtu respondenta na referenčné služby, prelinkovanie na webovské stránky spoločností vydávajúcich časopisov, prelinkovanie do archívov konferencií kurzov a audiovizuálnych pomôcok, ktoré nie sú dostupné v printovej verzii časopisov; poskytujú odkazy na podobné články aj do iných renomovaných databáz.

Technické požiadavky na elektronické informačné zdroje, ktoré sú hlavnými prvkami virtuálnej knižnice projektu, boli definované:

 • schopnosťou dodávateľa zabezpečiť prístup k databázam na základe rozsahu IP adries MTF STU,
 • zabezpečenie prepojenia všetkých IP adries MTF STU k uvedeným informačným zdrojom v súlade s platnými prístupovými právami a licenčnými podmienkami,
 • možnosťou využívania archívu databáz / licencií po dobu piatich rokov.

1.2 Zabezpečenie archívneho vybavenia a úložiska zdrojových dokumentov - cieľom tejto aktivity bolo zabezpečenie optimálneho a efektívneho archívneho vybavenia a úložiska zdrojových dokumentov a interiérového vybavenia Centra poznatkovej organizácie duševného vlastníctva v najmodernejšom dostupnom prevedení. Akademická knižnica mala doteraz uložený knižničný fond na klasických kovových regáloch zo šeťdesiatych rokov minulého storočia. V súčasnosti získala kapacitne dvojnásobné možnosti pre uchovávanie knižničného fondu a organizáciu týchto fondov pomocou automaticky riadených posuvných regálov. Nové úložisko spĺňa predpoklady bezpečnosti, bezprašnosti, zvyšuje úložnú kapacitu o polovicu s predchádzajúcim stavom.

V roku 2011 bude projekt pokračovať riešenímn ďalších aktivít zameraných napr. na prácu v oblasti tvorby informačných produktov a mapovania informačného správania používateľov akademickej knižnice, tvorby znalostnej databázy na fakulte, príprave a vybudovaní verifikačného miesta pre transfer poznatkov zo získaných informačných zdrojov.

Loga ESF, Evropské unie, MŠMT a OP vzdělání pro konkurenceschopnost Loga ESF, Evropské unie, MŠMT a OP vzdělání pro konkurenceschopnost

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ITMS 26220220054, realizovaný na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zoznam bibliografických odkazov:
 • LOPEZOVÁ, Linda – PAPÍK, Richard. Vyhledávaní informací IV. Vyhledávání speciálních druhu dokumentu – patentových informací a ochranných známek. In Národní knihovna, 14, 2003, č. 2, s. 106–113.
 • Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ [online]. c2007-2008 [cit. 2010-08-02]. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ - Štrukturálne fondy. Dostupné z WWW: <http://www.asfeu.sk/agentura/strukturalne-fondy/strukturalne-fondy-2007-....
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
REŠETOVÁ, Kvetoslava. Realizáciou európskeho projektu akademickej knižnice k podpore vedecko-výskumných aktivít na fakulte. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 9 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-13528. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13528

automaticky generované reklamy