Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva

0 comments
Anglicky
English title: 
Memory of Slovakia – The national center of excellence in research, protection and accessibility of cultural and scientific heritage
English abstract: 
The drafting phase of the center of excellency started by two Slovak universities begun in September 2010 and will run for another four months. Three strategic aims were defined as the possible developments beyond the initial phase: establishing the functional center, furnishing it with equipment and attracting work power with specific skills, and reaching significant results on the field of cultural and scientific heritage. This article names specific activities of interest presented within the project.

Ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva patria dnes medzi prioritné úlohy odborníkov a vedeckých pracovníkov Slovenska. Dlhodobo sa tejto problematike venujú aj pracovníci Slovenskej národnej knižnice v Martine a Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Vzájomná spolupráca týchto dvoch subjektov vyústila aj do spoločného projektu podporovaného Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja a Agentúrou školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Projekt odštartoval v septembri 2010 a jeho hlavným strategickým cieľom je etablovať Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva s medzinárodne uznávaným základným výskumom, ktorý zvýši integráciu a kvalitu výskumného potenciálu v tejto oblasti v obidvoch partnerských organizáciách, čím sa dosiahne vysoká efektívnosť a skvalitnenie výskumu a vývoja a podporí sa koncentrácia najlepších výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore.

Webové stránky pamatslovenska.mediamatika.sk
Webové stránky pamatslovenska.mediamatika.sk

V dňoch 3.-5. decembra 2012 sa v Belej pri Žiline konal odborný informačný seminár k projektu Pamäť Slovenska. Organizátorom tohto podujatia bola Slovenská národná knižnica v spolupráci s Katedrou mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity. Na podujatí garanti, odborní a výskumní pracovníci projektu okrem rekapitulácie dosiahnutých výsledkov predstavili kľúčové aktivity a výskumné úlohy projektu, poukázali na stav ich rozpracovanosti a taktiež definovali ďalšie úlohy, ktoré je nutné zvládnuť do doby ukončenia projektu – augusta 2013. Jednou z hlavných úloh seminára bolo taktiež načrtnúť možné profily ďalšieho výskumu, a to nie len v dobe udržateľnosti projektu.

Vo väzbe na strategický cieľ projektu boli v projekte definované tri špecifické ciele:

  1. Založenie centra, vybudovanie štruktúry a definovanie princípov fungovania.
  2. Dobudovanie IKT infraštruktúru centra a doplnenie prístrojového vybavenia centra.
  3. Dosiahnutie významných výsledkov v oblasti výskumu, ochrany a prezentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva.

1 Založenie centra, vybudovanie štruktúry a definovanie princípov fungovania

Cieľom aktivít tohto špecifického cieľa je zriadenie Národného centra excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva a vytvorenie funkčných väzieb medzi jednotlivými pracoviskami tak, aby centrum fungovalo ako jeden celok podľa vzoru najlepších zahraničných a medzinárodných centier excelentnosti. Táto aktivita je dôležitá najmä pre zvýšenie kvality výskumu, efektívnejší prenos výsledkov výskumu do praxe a uľahčenie začleňovania a etablovania sa centra do medzinárodných sietí a projektov. Pracovníci zodpovední za túto aktivitu definovali pravidlá spolupráce so spolupracujúcimi inštitúciami, vypracovali štatút centra a jeho organizačnú štruktúru, kreovali riadiace orgány centra a určili postavenie zamestnancov v centre vo vzťahu k svojim materským inštitúciám. Ďalšou dôležitou úlohou v rámci aktivity bolo definovať dlhodobý strategický výskumný plán centra a vytvoriť model dlhodobej udržateľnosti centra. Základnou otázkou bolo určiť svoju profiláciu a prioritné vedecké témy, ktoré sa budú skúmať a ktoré budú umožňovať efektívnu participáciu na medzinárodných výskumných aktivitách a projektoch.

2 Dobudovanie IKT infraštruktúru centra a doplnenie prístrojového vybavenia centra

Kľúčovou činnosťou aktivít na dosiahnutie tohto špecifického cieľa je obstaranie, inštalovanie a uvedenie do prevádzky prístrojového vybavenia v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu výskumných aktivít projektu. Vybavenie centra unikátnym prístrojovým vybavením umožní zlepšiť vedomostný potenciál žiadateľa a partnera projektu, mobilitu študentov a vedeckých pracovníkov, prípravu domácej odbornej literatúry a i. Realizácia tejto aktivity prispela k eliminácii zaostávania v prístrojovom vybavení žiadateľa a partnera za ostatnými krajinami EÚ a zvýšila ich konkurencieschopnosť v získavaní zahraničných grantov a rozšírenie medzinárodnej spolupráce.

3 Dosiahnutie významných výsledkov v oblasti výskumu, ochrany a prezentácie kultúrneho a vedeckého dedičstva

Na dosiahnutie významných výsledkov bolo vo výskumných plánoch načrtnutých niekoľko aktivít, ktoré na pôde centra budú pilotnými programami a budú demonštrovať jeho potenciál. Medzi základné výskumné aktivity v projekte patria:

  1. Výskum a vývoj techník sprístupnenia digitálneho obsahu a techník vedeckej komunikácie.

Cieľom tejto aktivity je demonštrovať potenciál novovybudovaného centra, produkovať kvalitné vedecké výstupy pomocou novej a kvalitnej infraštruktúry vybudovanej v rámci projektu na základe výskumu súčasného stavu problematiky doma i v zahraničí, analýzy potrieb, vývoja a overenia funkčnosti modelu využívania kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva na účely vzdelávania.

  1. Výskum v oblasti reštaurovania, konzervovania a ochrany predmetov kultúrneho dedičstva.

Kľúčovou činnosťou je výskum techník reštaurovania, konzervovania a ochrany vybraných typov predmetov kultúrneho dedičstva. Aktivita začala návrhom kritérií a parametrov popisu stavu predmetov kultúrneho dedičstva a bude pokračovať zadefinovaním jednotlivých tried a parametrov triedenia a výskumom techník prognózovania a udržania životnosti. Ďalším cieľom je vytvorenie vzdelávacieho programu pre praktickú identifikáciu, archívne spracovanie, konzervovanie a reštaurovanie fotografií na území Slovenskej republiky.

Konkrétnymi výstupmi aktivity v súčasnosti je vytvorenie modelovej knižnice 20. storočia po skríningovom hodnotení knižných dokumentov, na základe ktorej sa vytvorila metodika nedeštruktívneho hodnotenia v systéme SurveNIR. 
V rámci výskumnej úlohy Ochrana farebnej fotografie sa pozornosť sústredila na zhodnotenie svetelných pomerov v hlavnom depozite Slovenskej národnej knižnice, vykonal sa prieskum výskytu farebnej fotografie v depozite Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice a pripravil sa model hodnotenia starnutia farebnej fotografie po dlhodobom uložení v depozite bez prítomnosti svetla a v podmienkach, keď je farebná fotografia vystavená svetlu (expozícia a pod.).

Výsledky výskumov budú zapracované do aktualizovanej a rozšírenej učebnice Ochrana dokumentov I.

  1. Základný výskum historických knižničných dokumentov a fondov.

Základnými cieľmi aktivity sú:

  • vedecký skríning historických knižničných dokumentov a fondov riešiaci otázky ich pôvodného a súčasného výskytu, foriem a spôsobov uloženia, historického vývoja, typológie, výzdoby a fyzického stavu (v rámci tejto aktivity sú rozpracované výskumné úlohy Modelové spracovanie historickej knižnice – za vzor sme si zobrali historickú Tranovského knižnicu, ktorá obsahuje asi 2 500 historických knižničných dokumentov a pripravujeme jej komplexné spracovanie – od jej očisty, elektronického spracovania v systéme VIRTUA až po digitalizáciu dokumentov a vedeckú štúdiu, ktorá zachytí jej vznik, vývoj i súčasnú situáciu, a na základe získaných skúseností z komplexného spracovania vytvoríme metodiku, ako postupovať pri spracovaní historických knižníc a ako prezentovať knižnicu v internetovom prostredí; pripravujeme katalóg tlačí 16. storočia františkánskych knižníc, ktoré zmapujú výskyt historických knižničných dokumentov 16. storočia na Slovensku, pripravili sme vedeckú konferenciu Európske cesty románskej knihy, ktorá dala odpoveď na recepciu románskej literatúry na území Slovenska. Špeciálnou témou je výskum iluminovanej a kreslenej výzdoby v zbierke inkunábul SNK a výskum historických máp vo fondoch SNK, z ktorých budú pripravené databázy a monografické reprezentatívne diela);
  • biografický a genealogický výskum osobností Slovenska a jeho prezentácia (v rámci tejto aktivity sa pripravuje a je rozpracovaná piata časť Biografického lexikónu Slovenska a vedeckovýskumní pracovníci prezentujú osobnosti Slovenska formou prednáškovej činnosti a štúdií na domácich a zahraničných odborných a vedeckých konferenciách a seminároch; pripravili sme vedeckú konferenciu Ján Jessenius – Slováci na panovníckych dvoroch, ktorá predstavila popredné osobnosti pochádzajúce zo Slovenska a ich schopnosti a intelekt);
  • výskum dejín kníhtlačiarskej, vydavateľsko-nakladateľskej a kníhkupeckej činnosti (patrí k najširšie koncipovaným aktivitám, vykonávame základný výskum k dodnes málo preskúmanej téme kníhkupeckej činnosti na Slovensku – pripravujeme databázu slovenských kníhkupcov od najstarších čias do roku 1945; pripravujeme niekoľko monografických prác Dejiny tlačiarne Jána Pavla Royera, Dejiny vydávania najvydávanejšej slovenskej knihy Cithary sanctorum, vedeckovýskumní pracovníci projektu sa venujú spracovaniu štúdií, ktorými prezentujú vzácne knižné kultúrne dedičstvo na odborných a vedeckých fórach doma i v zahraničí); 
  • výskum patriotík – patrí medzi najnovšie témy výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku (v rámci výskumnej úlohy pripravujeme databázu slovacikálnych autorov vydávajúcich svoje diela mimo územia Slovenska, databázu mimoúzemných slovacík, ale aj modelovú personálnu bibliografiu významných osobností so slovenskými koreňmi, Samuela Tešedíka ml. a st., ktorí pôsobili na Slovákmi obývanom území na Dolnej zemi a mali veľký vplyv na národný, cirkevný a hospodársky život i na Slovensku).

Výsledky výskumov aktivít projektu budú prezentované na internetovom portáli Národný informačný a bibliografický portál k dejinám knižnej kultúry a internetovej stránke Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva, ktoré sú pripravované v rámci projektu.

4 Záver

Realizáciou projektu sa zvýši kvalita a efektívnosť výskumu a vývoja v oblasti kultúrneho a vedeckého dedičstva, zvýši sa povedomie o kultúrnom dedičstve SR, vyplnia sa biele miesta v relevantnom výskume a získané výsledky budú sprístupnené širokej odbornej i laickej verejnosti.

Tento článok vznikol s podporou projektu „Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva“ (ITMS:26220120061) v rámci OP Výskum a vývoj, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Loga partnerů projektu
Loga partnerů projektu

Poznámka: Článek byl v upraveném znění publikován v časopise ITlib. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2012, č. 02 [cit. 2012-07-12].  Dostupné na internete <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/augustinova_kudelova.htm>. ISSN 1336-0779, ISSN-L 1335-793X..
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
AUGUSTÍNOVÁ, Eva a KUDELOVÁ, Tatiana. Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 4 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-14063. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14063

automaticky generované reklamy
registration login password