Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novinky z knihovny Gender Studies

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Novinky z knihovny Gender Studies

0 comments

Knihovna Gender Studies, o.p.s., je určena pro laickou i odbornou veřejnost a pokrývá následující tematické oblasti: feministické teorie, historie ženského hnutí, ženská studia, mužská studia, násilí na ženách, beletrie, genderové aspekty sociologie, filozofie, náboženství, psychologie, rodiny, politického života a práva, resp. legislativy. V roce 2005 se její fond začal úžeji specializovat na téma rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu v České republice a Evropě. Katalog knihovny je dostupný on-line na adresách http://www.feminismus.cz/ a http://www.genderstudies.cz/.

Čtenáři a čtenářky mohou využít více než 8 000 knih převážně v anglickém, českém a německém jazyce. Unikátní součástí knihovny je sbírka cenných literárních materiálů a dokumentů z počátků ženského hnutí v Čechách (Archiv Elišky Krásnohorské).

Knihovna též spravuje tematickou databázi studentských bakalářských a diplomových prací z univerzit v ČR, lze v ní zjistit, jaké studentské práce v oboru již byly napsány, popřípadě vyhledat jejich umístění a dále z nich čerpat.

Knihovna nově spustila také internetové knihkupectví. Pořádá řadu akcí, v listopadu 2007 se například na počest 160. výročí narození Elišky Krásnohorské uskutečnil „Čaj o čtvrté s Eliškou“.

Spuštění internetového knihkupectví knihovny Gender Studies, o.p.s.

Knihovna Gender Studies, o.p.s., nedávno rozšířila své služby o internetové knihkupectví, které nabízí širokou škálu informačních materiálů. Vedle odborných publikací, beletrie a poezie ženských autorek nabízí také produkty vlastní tvorby, mezi které se řadí výzkumy, studie a publikace k jednotlivých projektům. Největším přínosem knihkupectví jsou tzv. publikace zdarma (letáky, brožury, statistické ročenky, výroční zprávy, publikace z konferencí, informační materiály jednotlivých ministerstev, univerzit a organizací), které jsou rozesílány pouze za poštovné. Feministické riot grrrl ziny, anarchistické časopisy a periodika s tématikou porodu a rodičovství a alternativních životních stylů si také v nabídce knihkupectví našly své místo.

Smyslem knihkupectví Gender Studies je především distribuce a diseminace informací o dané problematice široké veřejnosti. Knihkupectví dává prostor a možnost k šíření informačních materiálů pro organizace neziskového sektoru i jiným veřejným institucím.

Internetové knihkupectví je přístupné na adrese http://knihkupectvi.feminismus.cz/index.php; najdete jej také pod odkazem Knihkupectví na adrese http://www.feminismus.cz/. Knihkupectví Gender Studies má i svou kamennou podobu přímo v knihovně Gender Studies, o.p.s., tedy na adrese Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 .

„Čaj o čtvrté s Eliškou“ na počest 160. výročí narození Elišky Krásnohorské

V pondělí 19. listopadu 2007 jsme si připomněli 160. výročí narození Elišky Krásnohorské (18. 11. 1847 – 26. 11. 1926), kterou všichni dobře známe jako libretistku, překladatelku světové poezie, zastánkyni ženského hnutí, redaktorku Ženských listů a zakladatelku prvního dívčího gymnázia Minerva. Smyslem tohoto setkání bylo vzpomenout na významnou propagátorku ženské otázky a při této příležitosti otevřít archiv knihovny Gender Studies odborné veřejnosti.

Pozvánku na toto setkání přijaly nejen knihovnice a archivářky, ale i historičky. Speciální hostkou byla paní Helena Směřičková, absolventka gymnázia Minerva.

Ve své úvodní přednášce představila historička Libuše Heczková E. Krásnohorskou v ne zcela tradičním světle. Ve své práci se zabývá autorčinou literárně a hudebně kritickou činností a jejím postavením ženy-kritičky ve společnosti.

Speciální hostkou tohoto večera byla již zmíněná paní Směřičková, absolventka gymnázia Minerva a později redaktorka Časopisu prvního českého dívčího gymnázia. Paní Směřičková absolvovala gymnázium v roce 1945 a podělila se s námi o své osobní zkušenosti z dob svého studia.

Na závěr setkání otevřela Anna Nedvědová, knihovnice a opatrovnice archivu knihovny Gender Studies archivní sbírku. Knihovna Gender Studies, o.p.s., dostala v roce 1997 od profesora Jiřího Bouzka sbírku vzácných dokumentů. Jedná se o část pozůstalosti Elišky Krásnohorské, kterou až do své smrti opatrovala paní profesorka Vlasta Rostočilová, blízká příbuzná prof. Bouzka. Profesorka Vlasta Rostočilová vyučovala matematiku na dívčím gymnáziu Minerva a byla tajemnicí spolku Krásnohorská. Kromě toho byla poslední výkonnou předsedkyní Ženského výrobního spolku českého. Sbírala a opatrovala památky na tyto dva významné spolky a na spisovatelku Elišku Krásnohorskou, jejich obětavou spolupracovnici a zakladatelku. Sbírka obsahuje cca 130 knih, více než 100 dopisů, řadu fotografií a především téměř kompletní svázané ročníky Ženských listů (chybí ročníky 1881, 1906, 1910, 1912, 1913, 1915), které Eliška Krásnohorská redigovala. V současné době jsou tyto listy digitalizovány. Velmi vzácným studijním materiálem jsou také výroční zprávy Ženského výrobního spolku a gymnázia Minerva.

Sbírka je přístupná k prezenčnímu studiu v knihovně Gender Studies, o.p.s. (nejlépe po předchozí telefonické domluvě).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVATOŠOVÁ, Michaela. Novinky z knihovny Gender Studies. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-12672. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12672

automaticky generované reklamy
registration login password