Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v říjnu 1999

Čas nutný k přečtení
10 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v říjnu 1999

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A B C D E G H I J K L M O P S T U

Američtí prezidenti : 41 portrétů od George Washingtona po Billa Clintona / edit. Jürgen Heideking ; z německého originálu přeložil Martin Pokorný. - Praha : Prostor, 1999. - 558 s. ; 24 cm. - (Obzor ; sv. 23). - Bibliografie - Rejstřík
ISBN 80-7260-012-5 (váz.) : 599 Kč

Encyklopedie zachycuje často pohnuté osudy jednotlivých amerických prezidentů, ale též nejdůležitější události a meziníky politického, sociálního a morálně-duchovního vývoje USA.


Bezpečná síť : jak zajistíte bezpečnost vaší sítě / Miloš Kuchař ; ilustroval Milan Lesniak. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 91 s. ; 21 cm
ISBN 80-7169-886-5 (brož.)

Publikace se zabývá bezopečností informací uložených v informačních systémech.


Česká architektura = Czech Architecture 1989 - 1999 / Petr Kratochvíl, Pavel Halík ; fotogr. Pavel Štecha … [et al.] - Praha : Prostor-architektura, interiér, design, 1999. - 159 s., il. ; 31 cm
ISBN 80-902736-0-2 (váz.) : 590 Kč

Rozbor 34 vybraných realizací v ČR ukazuje proměny české architektury po roce 1989 v kontextu světové architektury.


Česko-arabská a arabsko-česká konverzace / Charif Bahbouh, Jiří Fleissig. - Praha : Dar Ibn Rushd, 1999. - 349 s., 66 s. ; 16 cm
ISBN 80-86149-08-0 (váz.) : 416 Kč

V úvodu česko-arabské části kniha přináší přehled arabské gramatiky s arabskou gramatikou. Následuje arabský text, který je transkribován do latinky, proto se v něm lze orientovat i bez znalosti arabského písma. Část arabsko-česká obsahuje stručný přehled české gramatiky a přepis českých výrazů a frází do arabského písma.


Česko-ruský slovník nové a problémové ruštiny / Petr Dvořáček. - Praha : Linde Praha, 1999. - 253 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-182-0 (brož.) : 230 Kč

Slovník obsahující zhruba 15 000 hesel je určen pro osoby znalé ruštiny. Čerpá z cca 1200 výtisků ruských novin Rossijskaja gazeta z posledních let.


Čeština a romština v českých zemích : překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti / Karel Kamiš. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1999. - 137 s. ; 21 cm. (Acta Universitatis Purkynianae ; sv. 41)
ISBN 80-7044-251-4 (brož.) : 145 Kč

Monografie vychází z typologie češtiny a romštiny, a to od indoevropského stavu obou jazyků po dnešek. Podává popis českého a romského jazyka, dále popis komunikativních funkcí češtiny a romštiny s jejich nářeční klasifikací (na území Čech, Moravy a Slezska i v porovnání s nářečním stavem na Slovensku). Využívá odbornou literaturu obecně lingvistickou, bohemistickou, slovakistickou a romistickou. Opírá se i o projekty řešené autorem s problematikou národnostních menšin v ČR.


Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile / Jiří Chalupa. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 575 s., fotogr. ; 22 cm. - (Dějiny států). - Slovníček. - Chronologické tabulky. - Bibliografie. - Rejstříky
ISBN 80-7106-323-1 (váz.) : 365 Kč

Další svazek z oblíbené edice přináší dějiny států Argentina, Uruguay a Chile.


Evropské politické myšlení. Sv. 3 / Miloš Vítek. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 186 s. ; 21 cm
ISBN 80-7041-351-4 : 45 Kč

Svazek přibližuje problematiku vstupu ČR do Evropské unie na pozadí procesů globalizace na přelomu tisíciletí. Vychází z poznatků teoretické sociologie, ekonomie a systémové teorie (zejména v pojetí Římského klubu). Shrnuje poznatky o stavu připravenosti naší republiky do EU podle přijatých kritérií.


Evropské politické myšlení. Sv. 4 / Miloš Vítek. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 170 s. ; 21 cm
ISBN 80-7041-363-8

Svazek se věnuje východiskům vědní politiky, systémovosti jako atributu politického myšlení a etice v politice.


Globalizace / Zygmunt Bauman ; přeložila Jana Ogrocká. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 160 s. ; 20 cm
ISBN 80-204-0817-7 (brož.) : 158 Kč

Autor chápe globalizaci jako vysoce riskantní politický proces, v jehož průběhu dosud suverénní státy odevzdávají klíčové strategické pravomoci nadnárodním institucím, a upozorňuje na nebezpečí, jež z tohoto posunu plynou pro demokracii.


Holocaust českých Romů / Ctibor Nečas. - Praha : Prostor, 1999. - 173 s., 32 s. příl. ; 21 cm
ISBN 80-7260-022-2 (váz.) : 199 Kč

Publikace zobrazuje na základě literatury, archiválií a memoárů všechna martyria, jimž byli vystaveni muži, ženy a děti z řad českých Romů internovaných v Letech, v Hodoníně a v Auschwitz-Birkenau.


Homosexualita jako duchovní pevnost / Bos Pieter, Helene Bos ; z anglického originálu přeložila Dana Hamplová. - Praha : KMS, 1999. - 48 s.
ISBN 80-902663-3-9 (brož.) : 14 Kč

Pohled církve na téma homosexualita.


Ilustrovaná encyklopedie českých zámků / Pavel Vlček. - Praha : Libri, 1999. - 624 s., il., fotogr. ; 27 cm. - Bibliografie. - Slovníček
ISBN 80-85983-61-3 (váz.) : 590 Kč

Přední znalec barokní architektury podstatně rozšířil svoji Encyklopedii českých zámků - zejména zařadil dvojnásobný počet lokalit zřícenin a hradů a ztrojnásobil ilustrační doprovod. Nově koncipovaná kniha uvádí 550 vlastních zámeckých staveb, slovník architektonického tvarosloví a pojmů souvisejících se zámky a zámeckými stavbami, včetně zahrad a parků a biografický slovníček architektů, stavitelů, štukatérů.


Jedeme na veletrh! : 100 tipů, jak efektivně využít účasti na výstavách a veletrzích / Ivan Bureš ; ilustroval Antonín Hrubý, Roman Hrubý. - Praha : Management Press, 1999. - 149 s. ; 21 cm
ISBN 80-85943-95-6 (brož.) : 149 Kč

Kniha nabízí ucelený přehled stovky účinných "triků" efektivní účasti na výstavách a veletrzích, které jsou sice obecně známé, ale často se na ně při rozhodování o účasti na veletrhu, pod časovým tlakem při přípravě vlastní účasti na veletrhu a při vlastním průběhu veletrhu zapomíná.


Jiří Trnka : 1912-1969 / Vlastimil Tetiva, Edgar Dutka ; ilustroval Jiří Trnka ; fotogr. Miroslav Joudal, J. Šplíchal. - Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie : Praha : Tok, 1999. - 208 s., il. ; 30 cm
ISBN 80-85867-29-4 (Alšova jihočeská galerie). - ISBN 80-86177-06-8 (Tok)

Dosud největší monografie významného českého umělce 2. poloviny 20. století sleduje podrobně jednotlivé výtvarné okruhy Trnkovy tvorby (ilustrace, malba, sochařství, animovaný film, scénografie, kostýmní návrhy).


Knihovny pro příští tisíciletí : sborník příspěvků ze semináře 18. - 19. 11. 1997 v Praze / sestavila Zlata Houšková. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. - 59 s. ; 21 cm. - (Aktuality SKIP ; sv. 16)
ISBN 80-85851-09-1 (brož.)

Sborník se zabývá problematikou přestavby a výstvavby budov knihoven, shrnuje poznatky ze sedmi českých knihovnických stavenišť.


Knihovny současnosti `99 : sborník příspěvků ze 7. konference, konané ve dnech 14. - 16. září 1999 v Seči u Chrudimi / sestavil Jaroslav Kubíček. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1999. - 219 s. ; 21 cm
ISBN 80-86249-04-2 (brož.)

Sborník příspěvků z konference.


Křesťanství a náboženství Číny : na cestě k dialogu / Hans Küng, Julia Ching ; z německého originálu přeložili Jiří Hoblík, Vladimír Liščák. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 285 s. ; 21 cm. - (Světová náboženství ; sv. 4)
ISBN 80-7021-294-2 (váz.) : 248 Kč

Čínská náboženství jsou představena v jejich celkovém historickém, filosofickém a teologickém významu. Autor blíže osvětluje čtyři velké čínské náboženské tradice: konfucionismus, taoismus, buddhismus a lidová náboženství Číny.


Libraries of the Czech Republic = Die Bibliotheken der Tschechischen Republik / zpracovaly Jarmila Burgetová, Blanka Koubová. - 2. dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 1999.
ISBN 80-86310-07-8 (brož.) : neprodejné

Základní fakta o knihovnictví v České republice.


Logika pro studenty humanitních oborů / Prokop Sousedík. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 175 s. ; 20 cm. - (Moderní myšlení)
ISBN 80-7021-306-X (brož.) : 138 Kč

Přehled vývoje logiky od Aristotela do současnosti.


Lucemburská Morava : 1310 - 1423 / Jaroslav Mezník. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 562 s. ; 21 cm. - (Česká historie ; sv. 6). - Rejstříky
ISBN 80-7106-363-0 (váz.) : 285 Kč

Zásadní práce o moravských dějinách od nástupu Jana Lucemburského na český trůn až do doby, kdy král Zikmund odevzdal vládu na Moravě Albrechtu Habsburskému.


Mýtus, sen a rituál / Erich Fromm ; z anglického originálu přeložil Jan Lusk. - Praha : Aurora, 1999. - 223 s. ; 21 cm
ISBN 80-85974-70-3 (váz.) : 195 Kč

Dílo z roku 1951 na konkrétních příkladech rozebírá symbolický jazyk mýtů, snů, rituálů, pohádek a literárních děl a snaží se tak přiblížit a oživit jejich zapomenutou řeč.


Mýtus a psychologie : mýty o stvoření z pohledu hlubinné psychologie / Marie-Luise von Franz ; z německého originálu přeložil Pavel Patočka. - Praha : Portál, 1999. - 205 s. ; 21 cm. - (Spektrum)
ISBN 80-7178-343-9 (brož.) : 259 Kč

Autorka vykládá mytologická témata nejrůznějších kultur z psychologického pohledu a na řadě příkladu a analytické praxe ukazuje, jak je možné pomocí mýtů o stvoření rozpoznat a podpořit tvořivé procesy v lidské duši.


Ochrana autorských práv v informační společnosti / Jan Kříž. - Praha : Linde Praha, 1999. - 252 s. ; 21 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7201-190-1 (brož.)

Pohled na stav a možnosti autorského práva za současných podmínek vývoje technických prostředků a společnosti nejen v ČR.


Počátky filosofické antropologie / Břetislav Horyna. - Brno : Vydavatesltví Masarykovy univerzity, 1999. - 48 s. ; 17 cm. - (Torzo). - Bibliografie
ISBN 80-210-2105-5 (brož.) : 32 Kč

Nárys základních motivů, prvků a tendencí, které doprovázely vznik oboru filosofické antropologie. Publikace seznamuje s jejími hlavními představiteli. Určeno pro posluchače filosofických oborů.


Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb. Eurosměrnice KIS : podporováno Evropské komisí jako součást programu Leonardo Da Vinci / z anglického originálu přeložil Ondřej Rolán. - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. - 51 s. ; 21 cm. - (Aktuality SKIP ; sv. 17)
ISBN 80-85851-10-5 (brož.)

Návrh budoucí evropské směrnice z evroského projektu DECIDoc.


Příběhy z talmudu : legendy a ponaučení ze staré židovské literární tradice / Bradley R. Bleefeld, Robert L. Shook ; z anglického originálu přeložila Hana Kašparovská. - Praha : Portál, 1999. - 191 s. ; 21 cm
ISBN 80-7178-340-4 (brož.) : 197 Kč

Autoři vybrali z hagadické části talmudu (legendy, životopisy a naučné příběhy) sto a jedno vyprávění, která čtenářům zpřístupňují tuto jinak málo známou literární tradici. Rabi Bleefeld připojil ke každému vyprávění krátký komentář.


Sdružení knihoven České republiky = The Czech Republik Library Association = Bibliotheksverband der Tschechischen republik : rok 1999. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 1999. - 74 s. ; 21 cm
ISBN 80-7051-119-2 (brož.)

Ročenka se věnuje souhrnným i dílčím zprávám činnosti SDRUK, je doplněna přehledem publikační činnosti a kontaktními adresami členské základny.


Slovník filosofických pojmů současnosti / Jiří Olšovský. - Praha : Erika, 1999. - 188 s. ; 16 cm
ISBN 80-7190-804-5 (brož.)

Slovník základních okruhů současného filozofického myšlení, s odkazem k historické tradici, má sloužit všem, kteří touží po hlubším pohledu na skutečnost.


Tvrze a pevnosti / Martin Brice ; přeložila Johana Muchková-Gallupová. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 192 s., il. ; 30 cm
ISBN 80-204-0724-3 (váz.) : 473 Kč

Kniha se zabývá dějinami pevnostního stavitelství od starověkých cihlových hradeb Babylonu z doby 3500 př. Kr. po masivní Atlantický val vybudovaný Němci za 2. světové války včetně příběhů obléhání a dobývání.


Ubavit se k smrti / Neil Postman. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 208 s. ; 20 cm
ISBN 80-204-0747-2 (brož.) : 147 Kč

Výmluvná a varovná analýza televize jako média, které, aniž si to uvědomujeme, do značné míry formuje způsoby společenské komunikace i struktury našeho myšlení.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E F H I J K L M N P R S T U V


Amerika
Američtí prezidenti
Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile

arabština
Česko-arabská a arabsko-česká konverzace

architektura
Česká architektura = Czech Architecture 1989 - 1999
Ilustrovaná encyklopedie českých zámků
Knihovny pro příští tisíciletí
Tvrze a pevnosti

buddhismus
Křesťanství a náboženství Číny

Česká republika
Česká architektura = Czech Architecture 1989 - 1999
Evropské politické myšlení. Sv. 3

Československo
Holocaust českých Romů

český jazyk
Čeština a romština v českých zemích

Čína
Křesťanství a náboženství Číny

dějiny umění
Česká architektura = Czech Architecture 1989 - 1999
Ilustrovaná encyklopedie českých zámků
Tvrze a pevnosti

ekonomie/ekonomika
Evropské politické myšlení. Sv. 3
Globalizace

encyklopedie
Ilustrovaná encyklopedie českých zámků

etnografie
Čeština a romština v českých zemích

Evropská unie
Evropské politické myšlení. Sv. 3

filozofie
Logika pro studenty humanitních oborů
Počátky filosofické antropologie
Slovník filosofických pojmů současnosti

historie
Američtí prezidenti
Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile
Holocaust českých Romů
Lucemburská Morava
Tvrze a pevnosti

hromadné sdělovací prostředky
Ubavit se k smrti

informační systémy
Bezpečná síť
Ochrana autorských práv v informační společnosti

Internet
Bezpečná síť

jazykové slovníky
Česko-ruský slovník nové a problémové ruštiny

jazykové příručky
Česko-arabská a arabsko-česká konverzace

judaismus
Příběhy z talmudu

knihovnictví
Knihovny pro příští tisíciletí
Knihovny současnosti `99
Libraries of the Czech Republic = Die Bibliotheken der Tschechischen Republik
Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb. Eurosměrnice KIS
Sdružení knihoven České republiky = The Czech Republik Library Association = Bibliotheksverband der Tschechischen republik

komunikace
Ubavit se k smrti

konfucionismus
Křesťanství a náboženství Číny

křesťanství
Homosexualita jako duchovní pevnost
Křesťanství a náboženství Číny

lékařství
Homosexualita jako duchovní pevnost

Latinská Amerika
Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile

lingvistika
Čeština a romština v českých zemích
Mýtus, sen a rituál

literární vědy
Mýtus, sen a rituál

logika
Logika pro studenty humanitních oborů

malířství
Jiří Trnka

marketing
Jedeme na veletrh!

masová média
Ubavit se k smrti

mytologie
Mýtus, sen a rituál
Mýtus a psychologie

náboženství
Homosexualita jako duchovní pevnost
Křesťanství a náboženství Číny
Příběhy z talmudu

politologie/politika
Američtí prezidenti
Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile
Evropské politické myšlení. Sv. 3
Evropské politické myšlení. Sv. 4
Globalizace

právo
Ochrana autorských práv v informační společnosti

psychologie
Mýtus, sen a rituál
Mýtus a psychologie
Ubavit se k smrti

Romové
Čeština a romština v českých zemích
Holocaust českých Romů

ruština
Česko-ruský slovník nové a problémové ruštiny

sborníky
Knihovny současnosti `99

slovníky
Česko-ruský slovník nové a problémové ruštiny
Slovník filosofických pojmů současnosti

sociologie
Čeština a romština v českých zemích
Globalizace
Homosexualita jako duchovní pevnost
Ubavit se k smrti

taoismus
Křesťanství a náboženství Číny

televize
Ubavit se k smrti

Trnka, Jiří
Jiří Trnka

USA
Američtí prezidenti

vojenství
Tvrze a pevnosti

výpočetní technika
Bezpečná síť
Ochrana autorských práv v informační společnosti

výtvarné umění
Česká architektura = Czech Architecture 1989 - 1999
Ilustrovaná encyklopedie českých zámků
Jiří Trnka
Tvrze a pevnostiPoznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 39, č. 38-41 (1999).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v říjnu 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2024-05-19]. urn:nbn:cz:ik-12408. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12408

automaticky generované reklamy
registration login password