Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

18. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

18. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC

0 comments
Anglicky
English title: 
18th international conference of library consortia ICOLC

Mezinárodní konference evropských knihovnických konsorcií ICOLC se konala 16. – 19. října 2016 v Amsterdamu a jejím pořadatelem byly holandské konsorcium UKB & SURFmarket  a University of Amsterdam.  Jednání se zúčastnilo na 122 zástupců z evropských i mimoevropských konsorcií. Na konferenci bylo předneseno 26 příspěvků. V tradičním grilování firem proběhla diskuse se zástupcem firmy Thomson Reuters (Web of Science), kde došlo ke změně vlastníka - prodej firmě Onex and Barring Asia. Nová společnost má název Clarivate Analytics.

Amsterdamská konference ICOLC byla hojně navštívena
Amsterdamská konference ICOLC byla hojně navštívena

Úvodní blok přednášek byl věnován problematice Open Access (OA), významu mezinárodní spolupráce v této oblasti, trendům vývoje OA, projektům na podporu této iniciativy v evropských zemích a změnám v cenové politice vydavatelů v souvislosti s OA. Stěžejním bylo vystoupení J. Wintera, který zastupoval 14 holandských univerzit. Problematiku OA vnímají jako nejen akademický, ale také politický a ekonomický problém, který je třeba řešit komplexně a který chtějí prezentovat také v rámci předsednictví Nizozemska v Evropské unii. Základní myšlenkou je umožnění veřejného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu, který je financován z veřejných prostředků. Holandské konsorcium UKB & SURFmarket se již od roku 2014 velmi intenzivně zaměřuje na vyjednání OA s jednotlivými vydavateli. Cílově chtějí do roku 2024 dosáhnout 100% OA vědeckých publikací

Transparentní správa poplatků

Německá nadace pro výzkum (DFG) podporuje projekt INTACT, jehož cílem je nastavit transparentní a efektivní postupy pro správu poplatků APC za OA publikace, připravit vhodný a udržitelný OA obchodní model. Nastavení vhodného finančního modelu, i v souvislosti s kvalitou časopisu, se věnují velmi intenzivně také v Severní Americe, kde převládá zelená cesta otevřeného přístupu (NIH Open Access Policy, Tri-Agency Open Access Policy, apod.). Zaznělo také několik příspěvků týkajících se dostupnosti e-knih v režimu OA. Anglický JISC zkoumá různé obchodní modely pro publikování recenzovaných monografií zelenou cestou OA, do studie zapojují univerzitní vydavatelství. V příspěvku zástupce francouzského konsorcia zazněly informace o nové webové platformě pro e-knihy pro humanitní a společenskovědní obory OpenEdition Books, kde více než polovina publikací je dostupná open access. HTML verze e-knih je OA, přístup k PDF nebo ePub formátu je nabízen prostřednictvím předplatného. V současné době zahrnuje platforma 2700 e-knih, do roku 2020 se plánuje rozšířit počet titulů e-knih na 15000.

O cenách přístupů

S cenovými modely a zkušenostmi z vyjednávání licencí se podělili zástupci z evropských i amerických konsorcií.  Jako každý rok byla zpracována zpráva „Battlefield Survey“. Jejím cílem je sledování vývoje cen přístupu do databází v celosvětovém měřítku, obsah je však závislý na zapojení jednotlivých konsorcií, v r. 2015 se jich na zprávě podílelo 45.  Zpráva není veřejně přístupná, je ale důležitou pomůckou při sjednávání licencí. Se zkušenostmi při vyjednávání licencí vystoupil na konferenci poprvé zástupce Katarské národní knihovny, jejich konsorcium je nové, sdružuje vědecké a akademické knihovny a slouží zatím nevelké vědecké komunitě. Zajímavá byla také prezentace izraelského konsorcia MALMAD, které bylo založeno v roce 1998 a členové (65 institucí) si hradí přístup do databází ze svých finančních prostředků, ročně se jedná o cca 30 milionů USD.

Dále byly představeny projekty k zajištění trvalého přístupu k datům a informacím po ukončení licencí. Konsorcium JISC ve Velké Británii pracuje na projektu národního digitálního archivu, smlouvu zatím uzavřeli se 152 vydavateli na 19 410 plnotextových časopisů z různých vědních oborů. Probíhají další jednání o spolupráci i s ostatními evropskými zeměmi. Ve Švýcarsku, Německu a Dánsku řeší trvalý přístup zejména univerzity. 

V roce 2015 byla v rámci sdružení ICOLC ustavena pracovní skupina „Foreign Currency“, která se zabývá hlavně otázkami měn a vztahu k platbě za přístup k databázím. Důvodem nestability měn jsou politická situace, ekonomické problémy a růst inflace. Jako negativní příklad byla uvedena Jihoafrická republika, kde velká inflace ohrozila vzdělávání na vysokých školách a byla důvodem k protestu studentů. Pracovní skupina formulovala různá doporučení, např. kdy je možné při platbě za přístup k databázím vyčkávat až na konec období předplatného apod.

Doktorandi mají dveře otevřené

Stále častěji na konferenci zaznívají příspěvky na podporu vědecké práce doktorandů. Americká organizace Kudos byla založena před 3 lety a pomáhá sdílet vědecké poznatky a zveřejňovat je v rámci vědecké komunity. Pro výzkumné pracovníky sleduje různé statistiky, citovanost apod. Diskusi a sdílení komentářů k přečteným dokumentům a tím sdílení poznatků umožňuje velmi zajímavý projekt Paper hive

Na závěr konference, po zhodnocení jejího průběhu, jsou představena místa, kde se konference bude konat v dalším roce. V roce 2017 to bude pro americký ICOLC v termínu 23. - 26. 4. 2017 Jacksonville ve státě Florida a pro evropský ICOLC ve dnech 15. - 18. 10. 2017 v Praze. Spolupořadateli konference v Praze budou Národní technická knihovna-CzechELib, Asociace knihoven vysokých škol a Národní knihovna ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KATOLICKÁ, Barbora a NOVÁ, Hana. 18. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 2 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-17970. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17970

automaticky generované reklamy
registration login password