Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny (Ilona Trtíková)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny (Ilona Trtíková)

0 comments
Autoři: 

Ilona Trtíková

Ilona Trtíková a Věra Pilecká, obě zástupkyně Ústřední knihovny Českého vysokého učení technického, představily svůj názor na synergický přístup k práci akademické kníhovny. Ilona Trtíková zdůraznila, že celá knihovna usiluje o synergii, kde působí nejen poslání knihovny, ale také uživatelé, činnosti knihovny, předpoklady její práce a rámec celé instituce. Knihovna chce svým přístupem podpořit klima celé univerzity, nejlépe i se zapojením odborné veřejnosti.

V rámci prezentace byly stanoveny tři teze, jaký přínos má knihovna pro univerzitu:

  • 1.Univerzitní knihovna je zárukou zpřístupňování kvalitních odborných informací pro rozvoj vysoké školy v oblasti vzdělávání i výzkumu a vývoje. V tomto smyslu lze poukázat např. na synergii, díky které byly získány finance pro zpřístupnění IEEE (došlo k vytvoření konsorcia).
  • 2.Univerzitní knihovna poskytuje prostor a nástroje pro další práci s odbornými informacemi (komunikace, sdílení poznatků, práce s výsledky). Knihovna nejen zprostředkovává kontakt, ale usiluje i o vzdělávání uživatelů. S tím souvisí různé služby pro přístup k informacím, kdy knihovna slouží jako vstupní bod ke službám, umožňuje přístup k odborným informacím, ale nabízí i jiné možnosti (např. mobilní aplikace). Knihovna samozřejmě může mít vliv i při sdílení informací a klíčová je zde komunikace s uživateli.
  • 3.Univerzitní knihovna v akademickém prostředí se dostává do situace, kdy se stěžejním prvkem stává problematika zpřístupnění a sdílení vědeckých výsledků autorů univerzity. Knihovna nepochybně hraje roli v procesu Open Access, neboť propaguje tento způsob publikování, zabývá se tvorbou institucionálních repozitářů a zasazuje se o formování politiky otevřených zdrojů v rámci univerzity - ta může být dobrovolná (kdy se ale do repozitáře dostane cca 30% prací), či povinná (kdy repozitáře zahrnou přibližně 60% publikační činnosti). Tento bod byl dále rozvinut poukázáním na českou legislativu, která publikační činnost upravuje z hlediska zaměstnaneckých děl.

Na závěr přednášející položila publiku otázku, zda ostatní souhlasí s tím, že vysokoškolská knihovna je prostorem synergie, tj. společného působení akademické obce a pracovníků knihovny.

(pk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vysokoškolská knihovna jako prostor synergie akademické obce a pracovníků knihovny (Ilona Trtíková). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-13661. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13661

automaticky generované reklamy
registration login password