Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Portál Forced Migration Online zpřístupněn

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Portál Forced Migration Online zpřístupněn

0 comments

V době konání pražského summitu NATO - dne 21. listopadu 2002 - se odehrála jiná událost, která ve světě informací stojí za povšimnutí. Na společné schůzce zástupců všech partnerů mezinárodního projektu v Oxfordu byl pro veřejnost zpřístupněn portál Forced Migration Online (FMO), tj. brána do světa informací s tematikou nucená migrace.

Co rozumíme pod pojmem nucená migrace? FMO přijal za vlastní definici International Association for the Study of Forced Migration (IASFM), která definuje nucenou migraci jako obecný pojem spojovaný s pohybem uprchlíků a "vnitřních uprchlíků" (internally displaced persons - IDP), tj. lidí přesídlených v důsledku konfliktů, stejně jako lidí přesídlených v důsledcích přírodních katastrof, chemických nebo nukleárních neštěstí, hladomoru nebo rozvojových projektů (myšleny rozsáhlé projekty na výstavbu infrastruktur, projekty na ochranu přírodních oblastí apod.). FMO se snaží nahlížet na problém nucené migrace komplexně, v celé jeho šíři a neopomíjet ani další prostupující a navazující jevy a témata.

Portál FMO představuje:

  • vstup do světa informací z oblasti nuceného přesídlování a pohybu lidí
  • souhrn relevantních informačních zdrojů pro studium problematiky, zároveň však také pro řešení praktických otázek samotných migrantů

Vývoj celého systému, jeho organizační a technické zabezpečení, výběr a zpracování dokumentů má na starost tým odborníků z řad technických pracovníků na straně jedné a knihovníků, informačních a oborových specialistů na straně druhé. Je tak garantována vysoká úroveň a odbornost. Koordinátorem projektu je Refugee Studies Centre při University of Oxford. Další účastníci zastupují různé regiony, plní úlohu poradního sboru, zároveň také jejich odborníci pracují v distribuované síti katalogizátorů a editorů, autorů specializovaných dokumentů a konzultantů. Partnery projektu jsou tyto další instituce:
American University in Cairo, Forced Migration and Refugee Studies
Columbia University, Center for Population and Family Health, Program on Forced Migration
Český helsinský výbor
Information Centre about Asylum and Refugees in the UK (ICAR),
Tufts University, Fletcher School of Law and Diplomacy, Edwin Ginn Library
Tufts Computing and Communications Services;
Technické zázemí tvoří odborníci ze Centre for Computing in the Humanities, King´s College London
Higher Education Digitisation Service (HEDS), University of Hertfordshire.

FMO zahrnuje různé typy zdrojů po celém světě týkající se problematiky nucené migrace a souvisejících témat, odkazy na zdroje a další speciálně vytvořené dokumenty, které jsou díky celému systému soustředěny na jednom místě. Záměr vytvoření tohoto specializovaného systému byl orientován nejen jako podpora pro zvyšující se zájem o studium a výzkumné projekty v tomto oboru, ale rovněž jako informační systém umožňující snadné a rychlé vyhledávání nejrůznějších informací spadajících do oblasti nucené migrace. Předpokládáme, že uživateli FMO se stanou nejen studenti a pracovníci z akademické sféry (vědečtí pracovníci, učitelé, knihovníci atd.), další odborníci z praxe, kteří řeší otázky uprchlíků (např. politici, pracovníci uprchlických zařízení, neziskové organizace a dobrovolníci), ale také média a jiní poskytovatelé informací a v neposlední řadě i veřejnost a samotní uprchlíci, kteří hledají radu a pomoc.

Komunikačním jazykem portálu je z důvodů co nejširší dostupnosti, rozšíření v síti Internet i mezinárodní spolupráci angličtina. Základní informace o portálu, FAQs, menu i popis dokumentů je zatím pouze v angličtině. Jelikož však systém obsahuje elektronické dokumenty nebo záznamy o dokumentech v různých jazycích, názvy dokumentů, autoři, vydavatelé, jména organizací apod. jsou uváděni v originálním tvaru. Hledáte-li tedy konkrétní dokument, práce určitého autora nebo organizace, můžete při vyhledávání zadat kupř. i český výraz nebo jméno.

FMO se skládá z několika hlavních součástí:

  • research guides - průvodce zemí a témat
  • digitální knihovna
  • archiv časopisů
  • webový katalog
  • adresář organizací
  • zpravodajství

Research guides vás uvedou do situace v konkrétní zemi nebo do specifického jevu, tématu v oblasti nucené migrace. Jednotlivé profily byly napsány specialisty v dané zemi nebo na dané téma, upraveny a konzultovány s akademickým poradním sborem FMO a dalšími odborníky z praxe. Splňují tak vysoké nároky na kvalitu, přesnost, věcnost a srozumitelnost. Průvodci obsahují přehledný úvod k danému tématu nebo dané zemi, obecné základní statistiky, stručnou historii, mapy, fotografie a dále odkazy na další zdroje na Internetu, v elektronické knihovně nebo prostřednictvím bibliografických citací na tištěné zdroje.

Digitální knihovna představuje specializovanou sbírku textových dokumentů (z velké části zatím naskenovaných, v podobě obrázků) běžně nedostupných širokému spektru uživatelů - šedá literatura, výzkumné materiály apod. Díky speciální technologii lze jednotlivé dokumenty full-textově prohledávat, hledaný výraz je v dokumentu (obrázku) zvýrazněn. Vybrané dokumenty je možné prostudovat nebo vytisknout pro následné studijní potřeby. Kromě textových dokumentů budou v digitální knihovně k dispozici i fotografie, případně jiné materiály. V současné době je zpřístupněno více než 3000 dokumentů.

Sekce časopisů nabízí archiv starších ročníků klíčových oborových časopisů jinde online nedostupných. V době spuštění portálu jsou k dispozici časopisy International Migration Review a Disasters (začíná se zpracovávat), připravují se další periodika.

Webový katalog se podobá tradičnímu knihovnímu katalogu, obsahuje bibliografické záznamy, nikoli plnotextové dokumenty. Rozdíl oproti běžným knihovním katalogům je v tom, že webový katalog popisuje zdroje dostupné na Internetu s přímým odkazem na konkrétní URL. Spíše než jednotlivé dokumenty jsou popisovány širší zdroje informací (např. časopisy, bibliografie, databáze, sborníky referátů, konferenčních příspěvků a jiné publikace, zpravodajské služby, statistické informace, soubory obrazových dokumentů, adresáře, výukové programy, učební a tréninkové materiály, vládní materiály, právní dokumenty, elektronické konference, soubory map, důležité referenční materiály, výzkumné projekty atd). Zásadní a rozsáhlé dokumenty (např. monografie, výzkumné práce) jsou katalogizovány obvykle samostatně. Každý záznam obsahuje jmenný i věcný popis (deskriptory z tezauru UNHCR, popř. volně tvořené deskriptory, anotaci), struktura záznamu odpovídá Dublin Core. Katalog prozatím čítá zhruba 800 záznamů, prakticky denně však přibývají nové.

Adresář organizací je databáze kontaktů na relevantní organizace působící v oblasti nucené migrace. Obsahuje jméno organizace, její adresu, telefon, fax, e-mail, URL a typ organizace.

Zpravodajství na hlavní straně je poskytováno společností Moreover Technologies. Bezplatná servisní služba přináší denně čerstvé novinky a zprávy z webu, které souvisí s portálovým zaměřením.

Tým FMO vítá reakce uživatelů, jejich připomínky, nápady a podněty. Online formuláře umožňují uživatelům předložit své vlastní práce, popř. tipy na další dokumenty, které mohou být po odborném posouzení zařazeny do digitální knihovny. Vzájemnou spoluprací se tak snažíme vytvářet systém uživatelsky příjemný a kvalitní co do výběru a zpracování všech materiálů, přístupný bez omezení.

FMO je specializovaný portál, jeho záběr je však poměrně široký. Ukazuje se, že k dosud zpracovávaným tématům bude užitečné přiřadit i další, především problematiku menšin - nejen z pohledu nucené migrace, ale obecně. Nové podněty zcela jistě přinesou i první zkušenosti uživatelů a jejich požadavky. Jsme si vědomi skutečnosti, že systém není dokonalý a stále je co zlepšovat, ale právě to nás motivuje k další neúnavné práci. Když se totiž ohlédneme zpět, zjistíme s potěšením, že těch několik let příprav, řešení nejrůznějších problémů a vymýšlení nových nápadů se vyplatilo.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BAJEROVÁ, Helena. Portál Forced Migration Online zpřístupněn. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-11178. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11178

automaticky generované reklamy