Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mezinárodní agentura ISBN hostila 32. zasedání svého poradního orgánu

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Mezinárodní agentura ISBN hostila 32. zasedání svého poradního orgánu

0 comments

V budově Státní knihovny v Berlíně (Staatsbibliothek zu Berlin) se konalo ve dnech 4.-5. 11. 2004 32. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISBN. Hostitelem byla Mezinárodní agentura ISBN, která v budově Státní knihovny sídlí. Zasedání se pro jeho mimořádnou důležitost účastnil nebývale vysoký počet delegátů - téměř 80 odborníků ze 60 zemí. S výjimkou výroční zprávy dosavadního ředitele Mezinárodní agentury ISBN (MA ISBN) dr. Hartmuta Walravense bylo zasedání plně věnováno přechodu na 13místné ISBN a nové organizaci MA ISBN. Zasedání předsedal pan Michael Cairns z národní agentury ISBN Spojených států amerických.

Hlavními okruhy jednání byla revize normy ISO 2108, nová mezinárodní příručka uživatele systému ISBN, memorandum o provozu nové MA ISBN, financování systému ISBN, smlouva o vstupu do systému ISBN a zásady realizace 13místného ISBN.

Revize ISO 2108

Proces revize normy ISO 2108, která zavádí 13místné ISBN, byl ukončen. Revidovaná norma by měla vyjít nejpozději do konce ledna 2005 (platnost však bude mít již od 1. 1. 2005). Norma bude mnohem podrobnější oproti dosavadní platné. 10místné číslo ISBN bude rozšířeno na 13místné přidáním třímístného prefixu 978, kterého se dosud používalo pouze pro převod ISBN do čárového kódu. Po vyčerpání prefixu 978 začne být používán prefix 979. Ten byl dosud vyhrazen převodu ISMN (mezinárodního standardního čísla hudebnin) do čárového kódu - tak tomu bude i v budoucnu, ale hudebninám bude vyhrazena pouze desetina tohoto jednomiliardového bloku.

Vedle struktury ISBN bude norma uvádět i obecné zásady přidělování ISBN (např. to, že jednou přidělené ISBN již nesmí být použito), místo uvádění ISBN v publikaci nebo produktu, základní povinnosti MA ISBN a národních agentur a řadu příloh podrobněji uvádějících zásady přidělování ISBN, mj. i elektronickým publikacím a publikacím vydávaným na zakázku, výpočet kontrolní číslice (její výpočet pro 13místné ISBN i pro uvádění ISBN v čárovém kódu je stejný, takže na převodu ISBN do čárového kódu se nic nemění), metadata (tj. základní údaje nutné pro přidělení ISBN a umožňující jednoznačné rozlišení titulů, jimž bylo ISBN přiděleno), metodu přidělování bloků čísel ISBN v bloku 978 i 979, aplikaci ISBN v čárovém kódu a kompatibilitu "nového" a "starého" ISBN.

Mezinárodní příručka uživatele systému ISBN

Jde o 5. vydání příručky, poprvé vydané v roce 1972. Text je téměř dopracován (zbývá doplnit předmluvu a několik příkladů) a bude k dispozici na webových stránkách MA ISBN do konce ledna 2005. S tištěnou verzí se nepočítá pro její nákladnost. Příručka je nezbytná pro každodenní provoz systému ISBN v jednotlivých agenturách. Musí být v souladu s normou ISO 2108, zvláště z toho důvodu, že oba materiály se v řadě případů zabývají totožnými tématy (strukturou ISBN, přidělováním ISBN tištěným i elektronickým publikacím a publikacím na zakázku, umístěním ISBN v publikaci, převodem ISBN do čárového kódu, správou systému, funkcemi MA ISBN a národních agentur ISBN). Příručka však navíc uvádí řadu příkladů z praxe a podrobnější komentář k přidělování ISBN. Navíc ještě uvádí přidělování ISBN neúčastníkům systému ISBN, vztah ISBN k dalším identifikačním číslům a jejich charakteristiku a sídlo příslušné mezinárodní agentury a informace o mezinárodní normě ONIX pro uvádění metadat. Připojeny jsou též nejčastěji kladené otázky týkající se celého systému ISBN.
(Pozn.: Příručka bude v roce 2005 přeložena do češtiny a její česká verze bude publikována v první polovině roku 2006.)

Memorandum o provozu nové MA ISBN

Provoz MA ISBN byl od jejího založení v roce 1972 financován Pruskou kulturní nadací (Preussischer Kulturbesitz), která též spravuje Státní knihovnu v Berlíně (Staatsbibliothek zu Berlin). Finanční podpora závisela na prodeji mezinárodního adresáře vydavatelů (PIID - Publishers` International ISBN Directory), který ale v posledních dvou až třech letech výrazně poklesl. Proto již nebude Nadace schopná od 1. dubna 2006 financovat MA ISBN. Vznikne tedy nová společnost "International ISBN Agency", do níž se smluvně znovu přihlásí dosavadní členové (skupinové či národní agentury ISBN). V Memorandu je popsáno složení řídících orgánů nové MA ISBN (v jejím čele bude osmičlenný Sbor ředitelů, který si zvolí svého předsedu, místopředsedu a pokladníka). Memorandum podrobně popisuje fungování nové MA ISBN (svolávání řádných i mimořádných zasedání, nazývaných nikoliv již poradní orgány, ale všeobecné plenární zasedání, přijímání nových členů i případné vylučování stávajících členů, např. za neplacení ročních příspěvků, a stručně též uvádí základní funkce MA ISBN).

Financování systému ISBN

Nová MA ISBN a tím i celý systém ISBN bude financován z příspěvků svých členů. Mechanismus stanovení příspěvků byl velmi pečlivě připravován a nakonec byla zvolena dvě kritéria: hrubý národní produkt (podle statistik Světové banky) a výše vydavatelské produkce (podle statistik International Publishers` Association). Původně byla výše poplatků spojena s počtem hlasů: čím vyšší příspěvek, tím více hlasů. Ale po diskusi, která vyzněla jednoznačně záporně, byl tento návrh zamítnut a byl stanoven princip "jedna země - jeden hlas". Nejnižší příspěvek činí 250 €, nejvyšší 18 000 €.

Smlouva o vstupu do systému ISBN

Každý zájemce o vstup do systému ISBN (včetně dosavadních 171 účastníků) bude muset nově podepsat smlouvu s Mezinárodní agenturou ISBN. Smlouvou se zaváže nejen k plnění základních povinností, které jsou stejné jako dosud, ale i k placení ročních příspěvků ve stanovené výši.

Zásady realizace 13místného ISBN

Přechod na novou strukturu čísla ISBN se dotkne nejen vydavatelů, ale i distributorů, knihkupců a knihoven. 13místná ISBN jako jediná platná se začnou používat od 1. 1. 2007 a do té doby je třeba se na tuto změnu připravit. Změny se budou týkat evidence ISBN v řízení skladů, v bibliografických databázích, v prezentaci čárových kódů atd., což může být spojeno se změnou používaného softwaru. 13místná ISBN se nebudou přidělovat zpětně a ani dosud přidělená 10místná ISBN se nebudou v databázích konvertovat na 13místná. Změna zasáhne i na první pohled tak odtažité oblasti jako jsou meziknihovní výpůjčky, akvizice i vedení rozpočtu na akvizici knihoven, placení autorských honorářů apod.

Závěrem

Jak ve své zprávě sdělil dr. Walravens, vstoupila v uplynulém období do systému ISBN pouze Etiopie (zájem o vstup projevil Tádžikistán a severní Kypr), takže počet jeho členů dosáhl 171. Ti všichni se budou muset s chystanou změnou vypořádat a znovu do systému ISBN vstoupit.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEŘÁBEK, Antonín. Mezinárodní agentura ISBN hostila 32. zasedání svého poradního orgánu. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11770. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11770

automaticky generované reklamy
registration login password