Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna kardinála Berana

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Knihovna kardinála Berana

0 comments
Anglicky
English title: 
The Cardinal Beran Library
English abstract: 
A new library was established in Plzen in June 2012. It bears the name of Cardinal Beran and it was based on a private book collection and complemented with titles from theological, achive and museum libraries. It aims to fill the gap in the socio-political environment and offers anti-communism, Catholic and politically conservative book production. The library also sponsors social events as conferences.

V červnu 2012 zahájila činnost nová Knihovna kardinála Berana. Zakladatelé Miroslav Svoboda a Jarmila a Josef Štogrovi se při její koncepci tázali: Jak se můžeme vyhnout tomu, abychom neshromažďovali knihy kladoucí otázky, které už nikoho nezajímají? Jak se vyhnout tomu, abychom neshromažďovali knihy, které budou sloužit jen mrtvému provozu některých odborných a vzdělávacích institucí?

Knihovna Západočeského muzea – studovna pro čtenáře KKB

Knihovna Západočeského muzea – studovna pro čtenáře KKB (foto: ZČM)

Vzniká soukromá veřejná knihovna

Na počátku teologické, filosofické a společensko-politické knihovny byl osobní fond M. Svobody, teologa a sociální pracovníka z Plzně, postupně rozšiřovaný výběrovým nákupem nových knih a systematicky budovaný z duplikátů teologických, archivních a muzejních knihoven se zaměřením na období moderní historie cca posledních sta let. Fond pomáhali budovat odborná knihovnice Jarmila Štogrová a filosof a publicista Josef Štogr. K rozhodnutí zpřístupnit fond veřejnosti formou odborné knihovny vedl fakt, že speciálně budovaná sbírka dokumentů by měla sloužit více uživatelům než úzkému okruhu přátel Miroslava Svobody. Výsledkem teoretických úvah se stala Deklarace, z níž citujeme:

„Knihovní fond a programy jsou především zaměřené na témata, která jsou buď doposud aktuální, nebo která dosud nebyla zpracována s dostatečným odstupem, například II. vatikánský koncil. V tomto smyslu není knihovna ani předkoncilní, ani pokoncilní. Ve společensko-politickém smyslu je knihovna zaměřena především na období odporu proti komunismu, a to domácího i zahraničního, katolickou a politicky konzervativní knižní produkci s tím, že v jisté míře sleduje fond dostatečně širokou vydavatelskou škálu, aby byla v rámci odborného studia v místě umožněna komparace. Knihovna by měla být místem, které nabízí prostor pro odborné diskuse a pracovní setkávání. Knihovna by měla sloužit běžným čtenářům, ale jejím cílem není suplovat nebo konkurovat krajské vědecké či fakultním knihovnám, měla by také sloužit konkrétně zaměřenému studiu a vědecké práci. Knihovna spolupracuje s knihovnou Libri prohibiti (v oblasti samizdatu a literatury exilové, která jsou pro studium mimo Prahu prakticky nepřístupná), s knihovnou Západočeského muzea (v oblasti koncových služeb pro badatele a čtenáře), s fakultními teologickými knihovnami v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích, jakož i s dalšími subjekty. Knihovna je nezávislá na státu a jakékoli politické straně či jiné struktuře. Je provozována občanským sdružením, které pro její provoz využívá podněty a doporučení odborné rady.“

Dům Exodus, depozitář KKB, Třemošná u Plzně

Dům Exodus, depozitář KKB, Třemošná u Plzně

Každá doba něčím trpí

Posledně přidaným příspěvkem na webových stránkách KBB je článek „Každá doba něčím trpí“, který vystihuje východiska dalšího směřování knihovny. Odkazujeme na něj a doufáme ve zvědavost čtenářů Ikara i budoucích čtenářů Knihovny kardinála Berana:

Naše doba trpí tím, že mnohé myšlenky, které se zdály nosné a samozřejmé, se pomalu ale jistě vyčerpaly, a dnes můžeme probírat celé knihovny literárních a filosofických (i teologických) děl, na kterých se ty či ony naivní představy a očekávání podepsaly. Idea pokroku jako samozřejmého projevu vývoje, směřujícího od nižšího k vyššímu, od horšího k lepšímu, idea objektivity (a tedy přínosu) sociálních věd, které nás povedou k vytváření lepší sociální struktury, idea trhu, který je řízen principem jakési inteligibilní homeostáze, idea lidských práv, která umožní, aby si lidé lépe rozuměli a vycházeli vstříc, idea plovoucích struktur, které nahradí staré kostnaté instituce, idea sociálních sítí atd., a můžeme pokračovat a zpřesňovat, protože tenhle výčet iluzí se před námi (nebo spíše za námi) rozkládá do polohy celého oceánu myšlení. (…)

Chceme vytvořit knihovnu: jaká knihovna by to tedy měla být? Shodli jsme se na tom, že by měla obsahovat asi tak třetinu knih, které jsou „klasikou“, tedy vytvářejí pro čtenáře nutný základ, který umožňuje strukturovat evropskou tradici a zorientovat se v dědictví myšlení, se kterým můžeme pracovat. Druhou třetinu knihovny by měl tvořit fond, který otevírá otázky, třeba i provokativně, který se vyznačuje ne-idelogičností, otevřeností, radostí, pokorou, která se nedrží při zdi... atd. Tedy takovými knihami, které máme sami rádi a které se nám líbí. A protože nejde jen o to otevřít naše výběrové (ale stále soukromé) knihovny dalším čtenářům, měla by zde být třetina fondu, která bude sloužit jako podklad pro srovnání, tedy může být i časově podmíněná, ideologizující, společensky destrukční (protipřirozená). Není nad to, když si čtenář může udělat „dobře zle“, seznámit se s něčím, co již nikdy nebude chtít číst. Jak jinak poznat, čemu se má člověk vyhýbat, na co si má dávat pozor? (…)

Čteme, abychom se setkávali, a vytváříme knihovnu, aby se i jiní mohli setkávat. A není nám jedno, jaká jsou to setkání, jsme otevřeni pro reakce čtenářů, jsme otevřeni pro to, aby součástí knihovny a jejích interaktivních nástrojů byly i reakce čtenářů, těch, kdo nejsou pasivní, nechtějí se nechat manipulovat. Snažíme se být trpěliví, ale nikoli pasivní, a těšíme se na setkání s těmi, kdo ke světu (a ke knihám) přistupují podobně.

Něco více o KKB

Knihovnu kardinála Berana provozuje stejnojmenné občanské sdružení, založené v březnu 2012 v Plzni. Depozitář je v domě Exodus v Třemošné u Plzně. Jako studovnu a kontaktní místo pro výpůjčky bude využívat knihovnu v historické budově Západočeského muzea v Plzni na Kopeckého sadech. Po registraci na MK ČR bude poskytovat obvyklé knihovnické služby včetně MVS. Webové stránky jsou ve výstavbě, v definitivní podobě budou zprovozněny spolu s on-line katalogem. Dokumenty se zpracovávají v programu Evergreen za pomoci Václava a Lindy Jansových a Evy Cerniňákové.

Konference Prof. Josef Kalvoda

Konference „Prof. Josef Kalvoda“ konaná 18. června 2012 (zleva: Josef Kalvoda, Josef Štogr, Miroslav Svoboda)

Knihovna začala svou činnost v Třemošné konferencí „Prof. Josef Kalvoda (1923-1999) - historik, křesťanský politik a exulant“, která byla veřejnou součástí oborového setkání teologických knihovníků TEOS 2012 (sborník příspěvků vyjde letos na podzim). Pořadatelé chystají podobné konference otevřené veřejnosti i v příštích letech, v r. 2013 na téma „Rio Preisner“.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGR, Josef a ŠTOGROVÁ, Jarmila. Knihovna kardinála Berana. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 9 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-13970. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13970

automaticky generované reklamy