Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Databáze staveb a rekonstrukcí knihoven

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Databáze staveb a rekonstrukcí knihoven

0 comments
Autoři: 

V červnu 2003 byl ve spolupráci SKIP a Státní technické knihovny zahájen projekt databáze staveb a rekonstrukcí v ČR. Každý záznam na stavební akci obsahuje soubor standardních údajů (celek 56 položek), který svým obsahem a strukturou vychází z dotazníku, který používá komise pro výstavbu knihoven IFLA. Jedná se o tyto základní bloky údajů:

  • Základní identifikační údaje o knihovně,
  • Údaje o uživatelích a rozsahu knihovního fondu,
  • Charakteristika investiční akce se stručným popisem,
  • Údaje o rozsahu stavby, skladových kapacitách, prostorách pro uživatele a základním technickém vybavení,
  • Ekonomické údaje o stavbě včetně termínů výstavby,
  • Údaje o projektantech, dodavateli stavby, interiéru a skladových technologií.

Kromě údajů o vlastní stavbě přináší báze informace o cenách a dodavatelích včetně kontaktů na osoby a firmy spojené s realizací stavební akce. Knihovny byly vyzvány, aby do databáze vložily údaje o realizovaných stavbách. K 31. 8. 2003 obsahovala databáze celkem 91 záznamů o stavbách realizovaných v období od roku 1992 do současnosti, z nichž jeden je ze Slovenské republiky.

Záznamy v bázi je možno prohlížet v pořadí, jak byly do báze uloženy, nebo podle vyhledávacích kriterií.

Údaje do databáze je možno vyplňovat průběžně. Vyplnění dotazníku o stavbě na webové stránce http://www.stk.cz/~svoboda/Stavby/ vyžaduje vždy určitou přípravu, která souvisí se zjištěním všech základních údajů o stavební akci. Databáze neumožňuje ukládání textů většího rozsahu a ani obrázků. Proto se předpokládá, že v případě potřeby knihovna odkáže na vlastní stránky, kde jsou uvedeny podrobnější údaje a další dokumentace. Vkládání údajů je kontrolovány programem, který upozorní na základní formální chyby. Pokud není možné některé stanovené parametry vyplnit, je nutno uvést dvakrát znak nula: "00". Větší pozornost se také vyplatí věnovat uváděným cenám, které jsou uváděny v tisících Kč, což je častým zdrojem chyb. Při problémech s dotazníkem je možné kontaktovat dr. Ivo Hocha (e-mail: ivo.hoch@nkp.cz) a dohodnout se případně na korektuře uložených dat.

Pokud jde o budoucnost databáze bude největší pozornost věnována pravidelné aktualizaci a zpřesňování údajů. Výzva k doplnění údajů bude opakována vždy za každé pololetí. Po uzavření běžné roku bude provedena srovnávací analýza údajů a výsledky budou publikovány. Možnost registrace staveb a rekonstrukcí byla již nabídnuta knihovnám ve Slovenské republice. Informace o databázi staveb vyšla v již v č. 6-7 časopisu "Knižnica". Uvažujeme také o možnosti nabídnout registraci stavebních akcí archivům a případně i muzeím. Tato rozšíření záběru báze by ale také znamenalo i podstatné rozšíření rozsahu sledovaných údajů.

Dílčí výsledky analýzy dat o výstavbě a rekonstrukcích knihoven v letech 1992 až 2003

V období let 1992 do srpna 2003 bylo v ČR (podle údajů v databázi) realizováno 90 stavebních akcí s toho 17 byly nové budovy, 3 nové přístavby, dále 45 rekonstrukcí stávajících prostor a 25 adaptací a rozšíření stávajících prostor. Celkové investiční výdaje dosáhly částky 3,644 mld. Kč. Na základě analýzy databáze lze konstatovat, že báze obsahuje většinu velkých staveb a rekonstrukcí realizovaných v uvedeném období. Na druhé straně je zřejmé, že v bázi stálé chybí desítky menších akcí, které zatím knihovny do báze neuvedly. Lze tedy předpokládat, že se postupně podaří bází dále doplnit o další realizované akce. Uveďme nyní alespoň některá základní čísla získaná ze stávajícího objemu dat:


Kraj Počet akcí Kč v miliónech
Praha 28 928
Středočeský 5 49
Jihočeský 4 82
Plzeňský 5 134
Karlovarský 1 23
Ústecký 5 103
Liberecký 4 519
Královéhradecký 7 54
Pardubický 7 212
Vysočina 1 27
Jihomoravský 11 1041
Olomoucký 5 320
Moravskoslezský 4 68
Zlínský 3 83
CELKEM 90 3644

Rok Počet akcí Kč v miliónech
1992 2 1
1993 2 43
1994 6 80
1995 2 42
1996 4 352
1997 7 335
1998 6 514
1999 14 193
2000 6 121
2001 17 1361
2002 17 506
2003 7 95
CELKEM 90 3644

Typ knihovny Počet akcí Kč v miliónech
Městské knihovny 38 626
Krajské knihovny (vč. MKP a NK) 28 1913
Ústřední odborné knihovny 3 53
Vysokoškolské knihovny 11 1005
Knihovny AV ČR 0 0
Lékařské knihovny 0 0
Knihovny muzeí, galerií 2 26
Obecní knihovny 8 20
CELKEM 90 3644

vystavba_knihoven.gif
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Databáze staveb a rekonstrukcí knihoven. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 9 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11409. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11409

automaticky generované reklamy
registration login password