Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Česká zpráva o maďarské konferenci Spolku maďarských knihovníků

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Česká zpráva o maďarské konferenci Spolku maďarských knihovníků

0 comments
Autoři: 
Ve dnech 10. až 12. srpna 2000 se v Ostřihomu (Esztergom) konala 32. výroční konference Spolku maďarských knihovníků (Magyar Könyvtárosok Egyesülete). Zúčastnil jsem se jí jako vyslaný zástupce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Spolek maďarských knihovníků má 2200 individuálních a 60 institucionálních členů, kteří jsou registrováni ve 20 regionálních pobočkách (jež odpovídají administrativnímu členění státu) a v 11 odborných sekcích (např. pro knihovny veřejné, dětské, hudební, technické, zemědělské, společenskovědní, pro bibliografii, pro elektronické knihovny). Jako své hlavní cíle uvádí: napomáhat vytváření a implementaci národní knihovnické a informační politiky, podporovat profesionální kompetence knihovníků, ochraňovat zájmy knihovníků, knihoven a informačních institucí, podporovat kooperaci a spolupráci knihoven a informačních institucí na národní i mezinárodní úrovni, včetně maďarských knihovníků v zahraničí. K aktivitám Spolku patří organizování a podpora přednášek, konferencí, kursů, studijních pobytů, účast v komisích zabývajících se problematikou knihoven a knihovníků, zřízených Ministerstvem národního kulturního dědictví, příprava profesionálních doporučení, vydávání odborných publikací.

Nejdůležitější a nejatraktivnější profesní akcí je každoroční konference; téma té letošní znělo Národní tradice a moderní knihovnické služby.

Program konference začal 10. srpna dopoledne otevřením doprovodné výstavy, podobné jako ji známe ze sečských konferencí Knihovny současnosti. 22 stánků bylo obsazeno jak velkými knihovnami a informačními institucemi, tak i dodavateli výrobků a služeb pro knihovny. Setkal jsem se zde se známými jmény (Aleph, Tinlib, 3M, Swets & Zeitlinger, Harrassowitz) i s maďarskými firmami nabízejícími software nebo pomůcky pro knihovny. Firma Prospero přišla se zajímavým nápadem, jak stimulovat delegáty konference k návštěvě svého stánku: na zadních deskách brožury s konferenčním programem měla svůj inzerát s kupónem, při jehož předložení každý obdržel podložku pro myš.

Dopoledne začaly též sportovní soutěže knihovníků - muži a ženy soutěžili ve stolním tenisu a kuželkách, pouze muži pak v kopané.

Odpoledne ve 14 hodin začalo v místní sportovní hale plenární zasedání konference s účastí cca 800 osob. Konferenci zahájil dr. Zoltán Ambrus, předseda Spolku maďarských knihovníků. V úvodu vystoupili hlavní patroni konference: Dr. János Latorcai, poslanec Parlamentu (bývalý ministr průmyslu) uvedl, že úkolem veřejných knihoven je poskytovat informace i malým soukromým podnikům, jichž je v Maďarsku 700 000 a které nemají vlastní knihovny; nestačí připojit se na web, ale je třeba se umět na Internetu orientovat, role knihovníků je vést uživatele. Dr. Miklós Beer, biskup - rektor arcibiskupského semináře citoval proroka Nehemjáše, že je třeba chránit odkaz minulosti pro budoucnost, pro mladé generace, a to je úkolem knihovníků. Zástupce Ministerstva národního kulturního dědictví paní Kocianné kladně hodnotila vysokou účast. Následovaly tři odborné přednášky zaměřené na vývoj duchovní kultury v Maďarsku, uchovávání národních tradic, roli Ostřihomu v maďarské historii. Zasloužilým knihovníkům byly předány pamětní medaile Spolku maďarských knihovníků a pěti nakladatelům ceny za významné publikace vydané v uplynulém roce.

Večer se konala (pro pozvané) recepce u starosty města v historickém sále radnice a (pro všechny) divadelní představení (původně se mělo konat v hradním divadle v přírodě a na programu měly být Taneční hodiny pro starší a pokročilé od Bohumila Hrabala; došlo však ke změně místa a Hrabal byl nahrazen veselohrou maďarského autora).

Dne 11. srpna dopoledne proběhla jednání v šesti sekcích:

Historická věda, archeologie Literární historie, jazykověda Umění Místní historie a místní informace Historie kultury, historie vzdělávání Věda (Soudě podle názvů převládaly příspěvky charakteru historického, kulturního, literárněvědného, i když v několika se vyskytly i databáze nebo web.) Odpoledne následoval volitelný program - předvádění knihovnických software, návštěva muzea spisovatele M. Babitse, finále sportovních soutěží. V podvečer se pak konalo závěrečné plenární zasedání, na němž referovali předsedové jednotlivých sekcí o jejich průběhu a konference byla zakončena poděkováním všem přednášejícím, organizátorům i účastníkům. V roce 2001 se konference bude konat v Nyiregyháze, kam byli přítomní pozváni budoucími organizátory. Na společenském večeru s hudbou a tancem v "Szalma Csárdě" byla mj. předávána putovní cena pro nejsympatičtějšího knihovníka. Závěrečný den konference byly pro zájemce organizovány exkurze do okolních měst a knihoven. O skupinku zahraničních hostů obětavě pečovala výkonná tajemnice Spolku maďarských knihovníků paní Éva Jáki (nemohla však zajistit, což je pochopitelné, simultánní tlumočení odborných přednášek, o nichž tudíž nemohu referovat). Měl jsem tak možnost vcítit se do pocitů zahraničního hosta neznalého češtiny, přítomného třeba na konferenci Knihovny současnosti. Po organizační stránce měla konference plynulý průběh, ubytování i stravování bylo na úrovni. Zajímavým nápadem bylo jednotné oblečení pořadatelek u prezence (bílá halenka, světle modrý hedvábný šátek kolem krku). Bylo zřejmé, že pro maďarské knihovníky je konference každoroční společenskou událostí. (V příštím roce se ukáže, zda se takovou událostí stane pro české knihovníky valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků.) Obrazová příloha Pohled na město Ostřihom. Socha pod ostřihomským hradem. Budova sportovní haly v Ostřihomu, kde se v jednacím sále konala konference. Jednací sál. Z doprovodné výstavy. Z doprovodné výstavy. Z doprovodné výstavy. Z doprovodné výstavy.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Česká zpráva o maďarské konferenci Spolku maďarských knihovníků. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 7 [cit. 2023-11-28]. urn:nbn:cz:ik-10606. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10606

automaticky generované reklamy