Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

13místné ISBN v České republice

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

13místné ISBN v České republice

0 comments

Od 1.1.2007 se začne na celém světě používat 13místné ISBN. Stane se tak v souladu se 4. revizí normy ISO 2108 a hlavním důvodem k této změně je potřeba rozšířit kapacitu systému ISBN o další miliardu čísel.

Nový formát

Nový 13místný formát ISBN vypadá takto:

ISBN 978-80-251-0376-0

Za písmeny „ISBN“ následuje 13 číslic, stejných jako číslice uváděné ve spodní části čárového kódu.

Dosud přidělená ISBN

Všechna dosud přidělená 10místná ISBN zůstávají v platnosti. V platnosti zůstávají i identifikátory, přidělené jednotlivým vydavatelům, a v jejich rámci přidělené bloky ISBN. Vydavatelé budou pokračovat v přidělování ISBN ze svého bloku.

Výměna bloků ISBN

Národní agentura ISBN v ČR rozešle všem vydavatelům – účastníkům systému ISBN nové bloky čísel – tentokráte pouze jednosloupcové: dosud byl uváděn sloupec 10místného ISBN okem čitelného a jeho převod do 13místného čárového kódu EAN. Nyní má 13místné okem čitelné ISBN i jeho číselný převod do čárového kódu EAN stejnou podobu. Vydavatelé si mohou v „novém“ bloku vyznačit již použitá ISBN, která si označili ve „starém“ bloku. V „novém“ bloku pak budou dále pokračovat v evidenci přidělených ISBN. Vydavatelům, kteří vstoupí do systému ISBN po 1.1.2007, již budou přidělovány pouze nové bloky s 13místnými ISBN.

Nová Příručka

Současně s novým blokem ISBN bude rozeslána nová Příručka uživatele systému ISBN (5. vyd.). Tato Příručka není pouhým mechanickým překladem mezinárodní příručky uživatele (ISBN user´s manual). Zachovává hlavní strukturu „staré“ příručky, na jakou byli čeští vydavatelé zvyklí a která se v průběhu 16 let provozu systému ISBN v České republice osvědčila. V příslušných pasážích je tato příručka metodickým výkladem poměrně strohé příručky mezinárodní. V úvodu je podán výčet hlavních změn, k němuž dochází v provozu systému ISBN v České republice od 1. 1. 2007. Kromě aktualizace textu a jeho rozšíření o nové pasáže (týká se to hlavně druhů dokumentů, kterým se přiděluje či nepřiděluje ISBN), uvádí i nové kapitoly, které v předchozí příručce nebyly: přidělování ISBN publikacím tištěným na zakázku, praktické použití ISBN, další mezinárodní standardní identifikátory a norma ONIX. Nová příručka plně nahrazuje starou a je závazná pro všechny účastníky systému ISBN v České republice.

Změny

K hlavní změně patří přidělování ISBN knihám na CD-ROM a dalších offline nosičích, zákaz přidělování ISBN listovým aktualizacím doplňovaným do kroužkových bloků (ty přecházejí do periodik a mohou dostávat ISSN), volnější posuzování povinného místa uvádění ISBN v publikaci (vedle rubu titulního listu budou jemu naroveň postavena i jiná místa, např. titulní list, zadní strana obálky nebo tiráž), volnější posuzování uvádění ISBN v koedicích (již nebude třeba, aby ISBN uváděli povinně všichni koeditoři – bude stačit číslo ISBN jednoho z nich). U koedic přitom zůstává v platnosti pravidlo jediného čárového kódu na zadní straně obálky nebo desky. ISBN také nebudou přidělována aukčním katalogům.

ISBN v knihách

V přechodném období na rozhraní roku 2006 a 2007 mohou knihy vycházet jak s vročením 2006, tak 2007. Platit bude následující pravidlo: u knih s vročením 2006 bude za správné považováno pouze 10místné ISBN, u knih s vročením 2007 a dalším bude správné pouze 13místné ISBN.

Semináře

S největšími vydavateli budou v září uspořádány dva semináře, na nichž budou řešeny aktuální problémy. K těmto vydavatelům budou náležet ti, kteří mají k dispozici blok tisíce ISBN a mají vysokou roční produkci, a všichni vydavatelé, kteří disponují desetitisícovým a stotisícovým blokem ISBN. Hlavními problémy by mohl být přechod na nový automatizovaný systém, zajištění správného formátu čárového kódu apod.

Další informace a pomůcky

Mezinárodní agentura ISBN zpracovala konverzní program pro převod 10místného na 13místné ISBN. Převodník pracuje v Excelu a tímto způsobem si lze vytisknout nebo vytvořit celý blok čísel, který má vydavatel k dispozici, a vést si v něm evidenci přidělených ISBN. Převodník je k dispozici na adrese: http://www.isbn-international.org/.

Další informace a nová verze Příručky uživatele jsou na webových stránkách Národní knihovny ČR v kapitole "ISBN-13".

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
JEŘÁBEK, Antonín. 13místné ISBN v České republice. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 6 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-12110. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12110

automaticky generované reklamy
registration login password