Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vše, co jste kdy potřebovali ke své lékařské praxi aneb Medicínské portály

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Vše, co jste kdy potřebovali ke své lékařské praxi aneb Medicínské portály

0 comments
Autoři: 

V tomto příspěvku bychom se měli zaměřit na komplexní služby poskytované specializovanými portály. Stejně jako speciálních vyhledávacích služeb je i portálů, které lékařům nabízejí vše, co kdy potřebovali pro svou praxi, mnoho, proto jsem z těch největších a nejnavštěvovanějších vybrala tři zástupce, z nichž každý je zaměřen na poněkud odlišnou kategorii uživatelů. Podrobněji se tedy podíváme na BioMedNet, za nímž stojí skupina Reed Elsevier, Medscape, dítko stejnojmenné firmy zaměřující se hlavně na medicínský software, a MDConsult, který začala budovat nakladatelství Mosby a W.B.Saunders a nyní společně s nimi patří nakladatelství Harcourt.

Anatomie med-portálů

Všechny tři výše zmíněné portály zpřístupňují svůj obsah a služby pouze registrovaným uživatelům, ale jejich platební politika je odlišná. BioMedNet a Medscape poskytují registraci zdarma a případné platby se týkají jednotlivých částí obsahu, např. plných textů, zatímco u MDConsult se platí formou ročního předplatného, čímž uživatel získá přístup ke všem službám.

A nyní k samotné anatomii typického med-portálu. Každá z těchto služeb si klade za cíl být pro své uživatele jediným a nejdůležitějším bodem v nepřehledné pavučině webovských stránek. Návštěvník by měl v jejím rámci nalézt vše, co potřebuje, aniž by daný "site" opustil. Editorské týmy proto pečlivě vybírají, integrují a propojují nejrelevantnější zdroje pro danou kategorii. Základními stavebními kameny přebíranými od jiným producentů/nakladatelů jsou bibliografické databáze, především Medline, dále pak plné texty článků, materiály odborných společností, zejména tzv. doporučené postupy (guidelines), agenturní zpravodajství zaměřené na zdraví, zdravotnictví a nejnovější objevy v medicíně a samozřejmě farmaceutické informace. Druhou část zpřístupňovaných zdrojů tvoří materiály z domácí dílny: komentáře, editorialy, katalogy webovských zdrojů s hodnocením, vlastní elektronické časopisy a jiné doplňky, které tvůrci považují za podstatné pro praktický život svých uživatelů.

Zpřístupňované zdroje jsou zpravidla rozděleny do skupin a podskupin, a to buď podle cílové kategorie uživatelů (např. studenti, kliničtí lékaři, farmaceuti atd.) nebo podle charakteru zdroje (databáze, novinky, časopisy, webovské zdroje), případně podle jednotlivých lékařských specializací. Jejich poměrně velké množství vyžaduje velice dobrý navigační systém a dokonalé propojení. Ke svému specifickému problému by uživatel měl získat maximální množství relevantních zdrojů různých kategorií. Navíc mu musí být zřejmé, kdy se ještě pohybuje v rámci daného sídla, kdy už jeho hranice opustil a jakým způsobem se může vrátit.

Medscape

Medscape je z vybraných portálů pravděpodobně nejpopulárnější, patrně proto, že má velmi široké zaměření, které pokrývá všechny profese působící na poli medicíny a také všechny základní lékařské specializace. Jako jediný z vybraných služeb umožňuje Medscape nastavit úvodní stránku právě podle specializace či profese uživatele. Po přihlášení pak uživatele doslova zaplaví informacemi. Nejdůležitější odkazy v jednotlivých oblastech (zprávy, nové články, zprávy z konferencí, CME atd.) jsou soustředěny právě na úvodní stránce, což působí poněkud nepřehledně.

O hodnocení vyhledávání v databázi Medline jsme hovořili v jednom z předchozích článků. Medscape Medline patří spíše k jednodušším a méně kvalitním rešeršním systémům. Uživateli je sice nabídnuta možnost zadat dotaz v přirozeném jazyce a systém předstírá, že provádí mapování, ale žádný převodní algoritmus mezi dotazem a hesly MeSH neexistuje. Skóre relevance se pak vypočítává na základě frekvence výskytu jednotlivých slov z dotazu v záznamech. MeSH lze prakticky použít pouze při znalosti hesel, protože není možno si heslář prohlížet, a i ostatní doplňkové funkce např. explode či focus zde chybí. Pokročilý uživatel může použít booleovské operátory. Jako pomůcka pro vyhledávání nejkvalitnějších článků by měl sloužit Medscape Select, omezení vyhledávání na soubor časopisů vybraných podle přísných kvalitativních kritérií. Se záznamy lze nakládat libovolně, jsou napojeny na plné texty, které jsou ovšem až na výjimky placené. Bohužel chybí možnost uložit si svůj dotaz jako profil SDI a sledovat při pravidelných návštěvách, které se předpokládají, nové přírůstky.

Svým uživatelům zpřístupňuje Medscape určitý okruh plných textů zdarma. Jedná se o časopisy spolupracujících nakladatelů, kteří z vybraných časopisů uvolní několik článků (3-4 z každého čísla) výměnou za podíl na zisku z prodeje reklamy. Kromě toho jsou součástí obsahu také vlastní "peer-reviewed" elektronické časopisy, např. Medscape General Medicine, Medscape Mental Health aj. U článků však chybí jakékoliv vzájemné propojení, např. prostřednictvím citací, i propojení na záznamy z Medline.
"Poměrně" rozsáhlou sekci tvoří "Knihovna", kde je uloženo přes deset kompletních učebnic - zástupců z jednotlivých oborů, dále abstrakty Cochrane Reviews a některé referenční nástroje, např. adresář lékařů.

Jak je to s vlastními materiály? Byla již zmíněna kolekce vlastních elektronických časopisů, nadstavbou nad zveřejňovanými články je tzv. Journal Scan, přehled a komentář nejzajímavějších článků z jednotlivých specializací. Pro ty, kteří necestují a neúčastní se konferencí, jsou zde stručné souhrny přednášek, nezapomnělo se ani na pacienty, kterým je věnována speciální služba CBSHealthWatch.
Medscape přináší řadu zajímavých a hodnotných materiálů zcela zdarma, což částečně vyvažuje některé nedostatky v navigaci a absenci propojení, ovšem jeho široké zaměření jde na úkor hloubky pokrytí jednotlivých specializací. I přes zmíněné vady však rozhodně stojí za návštěvu.

BioMedNet

Rovněž BioMedNet patří k hojně navštěvovaným, v současnosti má kolem 870 000 registrovaných uživatelů. Spíše než na lékaře-kliniky je zaměřen na lékaře-výzkumníky, především v oblastech mikrobiologie, imunologie, genetiky, molekulární biologie a příbuzných oborů. Přihlásivšího se uživatele uvítá střídmá, ale velmi přehledná úvodní stránka, která je rozcestníkem do jednotlivých částí, po celou dobu práce ho pak provází navigační lišta, takže se takřka nemůže ztratit.

Začněme jako obvykle s Medline. BioMedNet Evaluated Medline je o stupeň kvalitnější než Medscape Medline, umožňuje např. prohlížet strom MeSH (Medical Subject Headings) a používat podhesla (tím však práce s MeSH končí), velkou výhodou je bezesporu ukládání dotazů pro další použití. Lze si také prohlížet obsahy všech časopisů excerpovaných v Medline. Jednotlivé záznamy jsou vzájemně provázány hypertextovými odkazy, část obsahuje i odkaz na plný text. Jedná se o záznamy článků z časopisů, které jsou přístupné v rámci BioMedNetu, v rámci ScienceDirect, Ideallibrary, HighWire nebo jsou volně dostupné jako např. BMJ nebo JCI.

Plnotextová kolekce BioMedNetu zahrnuje kolem 150 titulů časopisů z výše zmíněných oborů, pokud však uživatel není předplatitelem tištěné verze časopisu nebo služby ScienceDirect, musí si vybraný článek zakoupit, či se spokojit s abstraktem. Zvláštní kategorii tvoří přehledové články (reviews), které jsou vyčleněny do samostatné sekce, v níž je možno vyhledávat, případně si uložením rešeršního dotazu vytvořit vlastní "virtuální časopis" a nechat se pravidelně informovat o nových přírůstcích.

Journal Scan najdeme i zde, samozřejmě spolu se zpravodajstvím z konferencí a vlastním časopisem HMS Beagle, který přináší recenze knih, zajímavých www stránek a softwaru, informace o novinkách v laboratorním vybavení a připravovaných článcích. Za zmínku stojí i katalog webovských zdrojů, který obsahuje stručnou anotaci každé stránky spolu s graficky vyjádřeným hodnocením (bohužel nikde nejsou zveřejněna kritéria tohoto hodnocení). Uživatelé mohou nejen navrhovat stránky k zařazení, ale i přidávat vlastní hodnocení ke stránkám již zařazeným.

MDConsult

Posledním z vybraných med-portálů je MDConsult. Jak již bylo řečeno, využívání této služby je podmíněno zaplacením předplatného. MDConsult se primárně orientuje na praktické lékaře a lékaře-kliniky, jeho bohatý obsah je přehledně rozdělen podle typu zdroje/dokumentu. Nutno říci, že také jeho tvůrci se řídili pravidlem, že méně je někdy více, a zvolili graficky jednoduché, ale funkční řešení.

Ani zde nechybí Medline, kombinovaná s dalšími databázemi (Aidsline, HealthStar a Cancerlit) a vyhledáváním v dostupných časopisech. Vyhledávat lze v podstatě pouze podle klíčových slov s tím, že systém s pomocí tezauru dodá další příbuzné termíny. Dotaz však můžeme omezit např. na diagnózu, léčbu, prevenci aj., což jsou omezení využívaná pro evidence based medicine. Vyhledané záznamy obsahují buď odkaz na plný text, pokud je zpřístupněn v rámci MDConsult, nebo na jeho objednání z externího zdroje.

Ze všech tří zmiňovaných služeb má MDConsult největší sbírku elektronických knih, jedná se o 35 základních pramenů pro nejrůznější lékařské obory. Naproti tomu kolekce časopisů není velká, zahrnuje zhruba třicet titulů časopisů převážně vydávaných odbornými společnostmi, dále sérii Clinics of North America a sérii Yearbooks of…, což jsou ročenky obsahující abstrakty a komentáře vybraných článků daného oboru. Vadou na kráse této kolekce je především to, že uživatel nemůže prohlížet obsahy jednotlivých titulů, nýbrž pouze vyhledávat v databázi, a také to, že reference v článcích obsahují odkazy pouze na Medline nebo interní plný text, nikoliv na externí zdroje.

Velmi objemné jsou sekce doporučených postupů, farmaceutických informací a především materiálů určených pro informování pacientů o nejrůznějších chorobách a potížích. Tyto letáky, které lékaři mohou doplnit svými vlastními instrukcemi a tisknout pro své pacienty, mají dokonce v řadě případů i španělskou verzi.

V druhé části zvané Updates najdeme novinky přebírané od Reuters Health a ze stejného zdroje i souhrny vybraných článků v odborných časopisech z daného týdne spolu s odkazy na související webovské stránky a další články dostupné na MDConsult. Zajímavý je oddíl "What your patients are reading", přinášející přehled článků z denního tisku a populárních časopisů týkajících se zdraví a medicíny. Nechybí ani odkazy na CME kurzy.

MDConsult nemá žádný rozsáhlý editorský tým, všechny zpřístupňované dokumenty jsou převzaté od spolupracujících nakladatelů a jiných institucí. Jeho předností je tedy především velké množství "studijního materiálu" a jeho přehledné a účelné uspořádání.


V oblasti medicínských portálů jsme se již dostali na území, kde není všechno zadarmo a uživatel musí čas od času sáhnout do peněženky. Uvedené příklady však ukazují, že i bez haléře v kapse můžeme získat cenné dokumenty. Pravděpodobně však budeme muset vždy navštívit více míst. A jak je to s medicínskými portály na českém webu, o tom v některém z příštích čísel Ikara.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BAKOVÁ, Adéla. Vše, co jste kdy potřebovali ke své lékařské praxi aneb Medicínské portály. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 6 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-10744. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10744

automaticky generované reklamy
registration login password