Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veřejná knihovna jako pomocník při celoživotním vzdělávání

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Veřejná knihovna jako pomocník při celoživotním vzdělávání

0 comments
Autoři: 
Jedním ze základních poslání veřejných knihoven je podílet se na průběžném vzdělávání dospělých uživatelů. Tento fakt si plně uvědomili ve vládních kruzích ve Velké Británii v souvislosti s tamními ekonomickými, politickými a společenskými změnami v 80. letech. Jako odezva na tyto změny vzniklo postupně několik projektů podporujících vzdělávání uživatelů veřejných knihoven. V roce 1992 byl zahájen konečný program s názvem Open Learning.

OPEN LEARNING

K uskutečnění programu Open Learning pro průběžné vzdělávání obyvatel bylo vybráno prostředí veřejných knihoven. Proč právě veřejné knihovny? Výběr podporovaly následující skutečnosti:
  • přístupnost veřejných knihoven místní komunitě
  • vysoká sledovanost služeb knihovny ze strany veřejnosti
  • vysoký stupeň využívání služeb knihovny ze strany veřejnosti
  • tradiční spojení knihovny s ostatními organizacemi působícími v oblasti vzdělávání, zábavy a informací
O zavádění projektu Open Learning do praxe se starají The British Association for Open Learning (BAOL), The Library Association (LA) a Training and Enterprise Councils (TEC’s), resp. Local Enterprise Companies (LEC’s) ve Skotsku.

Služby

Vybraným knihovnám byla poskytnuta částka 9 000 liber (téměř 450 000 Kč) jako příspěvek na zakoupení studijních materiálů a vybavení a na zaškolení pracovníků. Každá knihovna sama musela vynaložit částku alespoň 3 000 liber.
Knihovny zakoupily do svých fondů studijní materiály (v tištěné podobě, na kazetách, videokazetách, na CD-ROM a v podobě počítačových programů). Materiály jsou obvykle kombinací několika druhů dokumentů, jedná se tedy o jakési jednotlivé studijní bloky (balíky). Většina knihoven poskytuje svým uživatelům kolem 140 těchto studijních "balíků".
Studijní materiály jsou zaměřeny především na oblast podnikání, managementu a personalistiky, na výuku cizích jazyků a práce s počítačem. Menší část materiálů se týká dalších oborů, zejména společenskovědních (sociologie, psychologie a další).
Knihovna poskytuje uživatelům tyto materiály zdarma, resp. v rámci běžného čtenářského poplatku. Většinu dokumentů je možno si půjčit nejen prezenčně, ale také absenčně a věnovat se studiu v prostředí domova.

Komu je služba Open Learning určena

Uživatele služby Open Learning je možno rozdělit do několika skupin.

1. lidé bez zaměstnání, resp. hledající nové zaměstnání, kteří však nemají potřebné znalosti a dovednosti (rekvalifikace)
2. lidé, kteří se chystají na nějaký konkurs, interview apod.
3. lidé, kteří si potřebují doplnit své vzdělání o nejnovější poznatky, aby mohli dále kvalitně působit ve svém oboru
4. lidé, kteří studují nějakou školu (zejm. vysokou školu)

Jak knihovna pomáhá uživatelům při vzdělávání

Činnost veřejné knihovny praktikující Open Learning však nekončí zakoupením a půjčováním studijních materiálů. Vybraní pracovníci knihovny jsou vyškoleni k tomu, aby rozpoznali konkrétní potřeby svých uživatelů-studentů a dokázali jim doporučit konkrétní studijní blok. Dále uživatelům pomáhají správně materiály využívat a v neposlední řadě musí tito pracovníci dobře zvládat práci s počítačem. Knihovna také spolupracuje s místními institucemi, jako jsou vysoké školy, jazykové školy, agentury nabízející různé kurzy (práce s počítačem, účetnictví apod.). Zaměstnanci těchto institucí docházejí do knihovny, resp. přijímají ve svých prostorách uživatele-studenty, poskytují jim konzultace, prověřují jejich dosažené znalosti, udělují jim různé certifikáty či doklady o vykonané zkoušce z určitého oboru.

Dosavadní vývoj služby Open Learning v číslech

V roce 1992 (tj. v roce zavedení této služby) bylo do projektu zapojeno 30 knihoven, v nichž se uskutečnilo 21 000 výpůjček. V roce 1996 už byl program praktikován ve 200 knihovnách a počet výpůjček vzrostl na 100 000.

Budoucnost

V letošním roce vydala britská vláda zprávu s New Library: The People’s Network. Hlavním znakem této zprávy je podporovat celoživotní vzdělávání obyvatel, a to zejména distanční vzdělávání on-line.

LIBRARY INTEGRATED SYSTEM FOR TELEMATICS-BASED EDUCATION (LISTED)
(Knihovnický integrovaný systém vzdělávání založený na telematice)

V dubnu 1996 byla odstartována příprava projektu Evropské unie (koordinovaného Centrem pro knihovny, umění a vzdělání v Solihullu ve Velké Británii) s názvem LISTED. Na vývoj projektu, který trval 27 měsíců, byly vynaloženy finanční prostředky ve výši více než 1 milion ECU. Hlavním cílem tohoto programu je zlepšit přístup ke vzdělání s využitím nejnovější techniky (v čele s Internetem) a využít služeb veřejných knihoven pro distanční vzdělávání.

K dosažení tohoto cíle byla zřízena webovská prezentace na Internetu, jejíž hlavní část tvoří centrální katalog LISTED. Katalog obsahuje studijní materiály z různých oblastí a oborů.

Do projektu je v současnosti zapojeno 14 knihoven z 5 evropských států - Velká Británie, Irsko, Dánsko, Španělsko a Portugalsko. V šesti z těchto knihoven se nyní LISTED testuje, to znamená, že v každé knihovně jsou zřízeny speciální multimediální pracovní stanice s připojením na Internet, z nichž mohou uživatelé využívat materiály uložené v centrálním katalogu, a že zaměstnanci jsou speciálně vyškoleni pro práci s uživateli služeb LISTED.

Webovská stránka systému LISTED je prostřednictvím Internetu samozřejmě přístupná z kteréhokoliv místa na světě. Není ovšem možno přímo studovat příslušné materiály, ale pouze specifikovat své požadavky a informovat se o možných studijních dokumentech. Uživatel si zde může vybrat materiály z následujících oblastí: 1) management, 2) jazyky, 3) počítače, 4) akademické vzdělávání, 5) volný čas, 6) studijní schopnosti, 7) otázky spojené s prací a 8) schopnosti potřebné při hledání zaměstnání. Dále si uživatel vybírá, kde chce materiály studovat (doma, ve škole, v knihovně) a pomocí jakého média (video konference, TV, počítač, video, Internet, kazetový magnetofon). Když uživatel takto specifikuje své studijní požadavky, dostane přehled o relevantních materiálech, které jsou v katalogu uloženy. U každého materiálu je uvedena jeho charakteristika, cena, distributor a další údaje.

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá testování služby LISTED a do projektu je zapojen malý počet knihoven, katalog zatím obsahuje nevelké množství studijních materiálů (asi 200 titulů). Přesto je již nyní možno si představit, jaké studijní možnosti bude tato služba přinášet. Ambice jejích tvůrců jsou jistě vysoké a nám nezbývá než jim popřát, aby se jim je dařilo naplnit. A uživatelům našich veřejných knihoven zase přejeme, aby i oni měli co nejdříve možnost při svém vzdělávání využívat podobných služeb, jaké jsou představeny v tomto článku.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Veřejná knihovna jako pomocník při celoživotním vzdělávání. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 10 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-10478. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10478

automaticky generované reklamy
registration login password