Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Učené hádání a Infokon 2009

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Učené hádání a Infokon 2009

0 comments

V týdnu vědy proběhlo na FF MU inspirativní setkání studentů a pedagogů oboru Informačních studií a knihovnictví v rámci Učeného hádání a konference Infokon. Ve dnech 20. a 21. 11. 2009 se tedy spojily dvě události s dobrou tradicí, na kterou úspěšně navázaly. V obou dnech bylo umožněno těm, kteří nemohli být fyzicky přítomni, aby se informovali o aktuálním dění a zapojili se pomocí live bloggingu.

Učené hádání

Učené hádání se konalo v pátek 20. 11. 2009 od 15.00 v místnosti D22 FF MU. V letošním roce byla projevena snaha co nejvíce tuto událost otevřít, a to jak veřejnosti, tak i v rámci debaty. Šest zástupců vysokých a vyšších odborných škol z České a Slovenské republiky - PhDr. Richard Papík, Ph.D., z ÚISK FF UK, PhDr. Petr Škyřík z KISK FF MU, PhDr. Jindra Planková, Ph.D., z ÚI FPF SU, Doc. PhDr. Marta Germušková, CSc., z KKSŠ FHPV PU, Mgr. Jan Matula z ÚBK FPF SU, PhDr. Jan Machytka z VOŠIS - a moderátor PhDr. Michal Lorenz z KISK FF MU se sešli u kulatého stolu, aby diskutovali na téma virtuální spolupráce. Učené hádání probíhalo asi dvě hodiny, kulatý stůl z obou stran obklopovalo množství studentů i zástupců odborné veřejnosti, ale bohužel kvůli nefunkčnosti mikrofonů se část publika potýkala s horší slyšitelností.

Učené hádání bylo zahájeno vzpomínkovým projevem PhDr. Petra Škyříka, který se snažil poukázat na tradici této události včetně různých přístupů a účastníků v minulých ročnících. Padla také zmínka o tom, že zájemci mohou zprávy z minulých Učených hádání najít v časopise Ikaros.

Následně moderátor vyzval jednotlivé účastníky k představení jejich pracoviští. Již zde bylo patrné, že rozdílné názory se budou projevovat zejména mezi zástupci Brna a Prahy, protože ti se snažili vyprovokovat reakci již v úvodní fázi. Následně moderátor kladl otázky o kurikulu na jednotlivých pracovištích, které ale vyvolávaly spíše odpovědi než diskuze, jež přesto byly mnohem častější než v minulých ročnících. Během projevů si každý trval na tom, že jeho pojetí kurikula i výuky je správné, a ukazuje se tak, jak jeden mladý obor může být pojímán na každém pracovišti různě.

Přesto se účastníci shodli na tom, že by uvítali určitou míru spolupráce. Dokonce i z auditoria se ozývaly nápady, s čím by bylo možné začít, ale bohužel všechny návrhy byly zamítnuty jako nereálné. Současně se ukázalo, že jednotlivá pracoviště již se spoluprací zkušenosti mají, ale obvykle s velmi specifickou podobou a se zapojením pouze dvou stran. Za zmínku stojí např. spolupráce ÚISK FF UK a VOŠIS v podobě společné akreditace na bakalářském stupni, která ale podle samotných účastníků je tak zvláštní, že téměř není opakovatelná.

Po odstranění kulatého stolu prezentovali Mgr. Ladislava Suchá a Bc. Jan Zikuška coby manažeři své dva brněnské projekty PARTSIP a NAKLIV, jejichž hlavním tématem je spolupráce v oboru, čímž zapadají jak do tematiky setkání, tak i současného trendu v celém oboru informačních studií a knihovnictví.

Celkově setkání bylo velmi přínosné, ale během dvou hodin bylo možné vyjádřit se pouze k několika otázkám a diskuze se rozvíjela jen skromně. I během následujícího neformálního setkání se nepodařilo dojít ke konkrétnímu činu, který by mohl být vykonán ve směru virtuální spolupráce pracovišť, pouze byly nastíněny možnosti, které by mohly být realizovatelné.

Infokon

Následující den, v sobotu 21. 11. 2009, proběhla celodenní konference Infokon v místnosti D22 a kvůli technickým problémům odpoledne v aule FF MU. Letos byl pořádán již třetí ročník této studentské konference, jejímž hlavním cílem je seznámit odbornou veřejnost s projekty, které vznikají v České a Slovenské republice na akademických pracovištích jako výstupy činnosti studentů. V letošním roce nebyla zastoupena Slovenská republika, představily se pouze projekty z Prahy, Opavy a Brna.

Konference byla zahájena krátkým úvodním slovem P. Škyříka, který se ujal představení konference, učebny, přednášejících i publikací. Již tento úvod byl pojatý vtipně a uvolněně, protože celá konference by neměla být formální záležitostí. Projev měl uvolnit atmosféru i mezi přednášejícími, z nichž většina vystoupila před odborným publikem poprvé. Součástí úvodní sekce bylo také vyhlášení Infokon Awards, tedy ocenění nových oborových projektů. Návrhy i hlasování o vítězi ceny byly spojeny s online registrací na konferenci. Nejvíce hlasů obdržel projekt Guerrilla Readers, na dvou dalších příčkách se umístily projekty ČteSyRád a BiblioHelp. Úvodní blok byl ukončen představením erotického kalendáře, který vznikl právě pod vedením Guerrilla Readers a který nekonvenční metodou ukazuje atraktivnost knihoven. Následně se již objevili moderátoři konference Dáša Chytková a Lukáš Plch, kteří krátce, ale vtipně provázeli celou konferencí.

Petr Škyřík

Petr Škyřík

Lukáš Plch a Dáša Chytková

Lukáš Plch a Dáša Chytková

Antypa – hnutí za typografickou osvětu
Zdeněk Zeman a Renata Valentová (KISK FF MU)

Tvůrci projektu Antypa si položili za cíl výuku a propagaci české typografie, která již dlouho dobu upadá v osobním i veřejném prostředí. Antypa se pokusí přesvědčovat lidi, aby psali správně. Při prezentaci bylo poukázáno na množství veřejných míst, kde se chyby často objevují, a byly představeny metody, kterými by na typografické chyby chtěli autoři projektu upozorňovat. Kromě propagace typografie by měl být na webových stránkách projektu nabídnut i e-learningový kurz, který bude vzdělávat v oblasti práce s textem i s textovými editory. V současnosti si lze prohlédnout beta stránku projektu.

Zdeněk Zeman a Renata Valentová

Zdeněk Zeman a Renata Valentová

eLKA
Renáta Domoráková (KISK FF MU)

Druhým představeným projektem byl e-learningový kurz knihovnické angličtiny. Prezentující nejdříve poukázala na výhody a nevýhody e-learningu i na to, že pro účely tohoto projektu se jedná o vhodnou metodou. Projekt eLKA totiž usiluje o vytvoření kurzu angličtiny pro knihovníky v praxi, konkrétně by mělo jít o referenční pracovníky v městských knihovnách v obcích do 10 000 obyvatel. Autoři projektu reagovali na to, že v České republice neexistuje oborový kurz angličtiny - podle jejich pilotního výzkumu by byl potřebný i žádaný ze strany cílové skupiny. V současnosti probíhají úvodní aktivity, předpokládané spuštění první verze je plánováno na březen 2010, po odstranění chyb by druhá verze měla být funkční v dubnu až květnu 2010.

Renáta Domoráková

Renáta Domoráková

Portál podpůrných služeb
Lenka Šatavová, Mirek Blažek (KISK FF MU)

Systém podpůrných služeb by měl představovat neakademickou podporu studentů, která se již objevuje na některých zahraničních a soukromých vysokých školách. Pro spuštění podobného portálu je nutné zajistit tři základní podmínky pro funkčnost: personál, prostor a zázemí. Protože studentů je mnoho a není možné zajistit v dostatečné míře tyto podmínky, aby byl možný přímý kontakt se studenty, lze pro podpůrné služby využít výhod online prostředí. Zkušenost ukazuje, že studenti podporu potřebují často v jednoduchých a opakujících se otázkách, na které je odpověď vyhledatelná, ale často ne snadno a na jednom místě. Právě to by měl řešit představený projekt Portál podpůrných služeb, který může využít zkušeností již fungujících portálů stejného zaměření, které byly také v rámci prezentace představeny.

Mirek Blažek

Mirek Blažek

Časopis pro informační vědy
Tibor Uhrín, Simona Stolařová (KISK FF MU)

Nový časopis ProInflow si klade za cíl vytvořit recenzovaný časopis z oboru informačních věd, který bude transdisciplinárně zaměřený a současně bude mít mezinárodní přesah s počáteční oblastí zájmu v českém a slovenském prostředí. Prvotní podmínkou existence takového časopisu je splnění vnějších požadavků a zaujetí dostatečného množství kvalitních autorů. Celá snaha by měla být založena na otevřeném přístupu. Časopis by měl zahájit svou činnost již letošního roku a měl by vycházet s čtvrtletní periodicitou.

Simona Stolařová

Simona Stolařová

Využití knihovního softwaru Evergreen ve výuce na ÚISK
Linda Jansová (ÚISK FF UK)

Po dvacetiminutové přestávce zahájila druhý dopolední blok Linda Jansová, která představila knihovní software Evergreen i jeho využití na ÚISK FF UK. Velkou výhodou Evergreenu je, že se jedná o open source, což umožňuje zapojení do výuky na ÚISK v představené podobě. V současnosti je tento software využíván již v rámci třetího výběrového semináře, který probíhá formou blokové výuky. Při semináři je kladen důraz na samostatnost, práci v týmu a plnění dílčích úkolů. Mezi výsledky, kterých bylo dosaženo, lze zařadit např. překlad softwaru do češtiny.

Výuka uživatelského výzkumu na ÚISK
Lenka Němečková, Andrea Fojtů (ÚISK FF UK)

Druhý pražský projekt, který byl na letošním Infokonu prezentován, představil úspěšnou spolupráci ÚISK, jeho studentů a doktorandů, s FEL ČVUT. V rámci akreditovaného předmětu a grantového projektu studenti ÚISK provedli v týmech uživatelský výzkum a vytvořili závěrečnou zprávu, jejímž cílem bylo shromáždit informace v oblasti HCI, konkrétně navigačního systému v interiérech pro slabé a slabozraké, který byl vyvíjen na FEL ČVUT. Tato spolupráce byla velmi úspěšná, proto na ni zřejmě budou navazovat podobné výzkumy. Současně začal být vyučován na ÚISK blokový seminář Úvod do uživatelského výzkumu, který má studentům poskytnou teoretickou průpravu při následné realizaci uživatelského výzkumu.

TTT IVIG
Jan Matula, Eva Trochtová, Anna Janíková (ÚBK FPF SU)

První představený opavský projekt se snažil ukázat přístup k implementaci kurzů informačního vzdělávání a informační gramotnosti, které jsou založeny na metodě „student učí studenta“. Lektoři kurzu jsou studenti vyšších ročníků, kteří prošli pěti blokovými semináři, aby byli schopni vzdělávat studenty 1. ročníků různých oborů FPF SU v Opavě v oblasti informační gramotnosti. Cílem projektu je rozšířit pojetí kurzů IVIG nad rámec výuky v ústřední knihovně. Byly ukázány i výsledky zpětné vazby, které jsou pozitivní, proto lze tento projekt označit za úspěšný.

Anna Janíková

Anna Janíková

Guerrilla Readers
Eva Güntherová, Eliška Sovová (KISK FF MU)

Poslední dopolední příspěvek proběhl bez funkčních projektorů, což ale umožnilo prezentujícím představit guerillové metody. Jejich vstup byl netradiční a uvolněný, zábavným způsobem představily nejen to pozitivní, s čím se lidé zapojení do projektu Guerrilla Readers (GR) setkávají. Po prvních rozpacích se do prezentace zapojil i Mgr. J. Schwarz a Mgr. L. Jansová, kteří reagovali lehkým svlékáním na erotický kalendář, který Guerrilla Readers představili na začátku konference. Následně prezentující poukázaly na svou roční úspěšnou činnost, při které ale tým GR dospěl k rozčarování. Na jednu stranu je k němu vede přístup knihoven, které nemají zájem pokračovat v započaté guerillové akci, přestože jsou pro to dobrým prostředím, na druhou stranu se objevily i vnitřní rozpory, zda přejít i do prostředí komerčního. V současnosti tyto problémy tým řeší, ale také pokračuje ve své započaté činnosti.

Eva Güntherová a Eliška Sovová

Eva Güntherová a Eliška Sovová

Studentský Portál beta
Marcela Trýsková, Pavel Neorál (FPF SU)

Po obědové přestávce došlo z technických důvodů k přesunu konference a také ke změně programu oproti původně plánovanému. Jako první v tomto bloku vystoupili zástupci opavského projektu „Studentský portál beta“. Tento projekt má podobné zaměření jako jeden z prezentovaných brněnských, protože si za cíl klade vytvoření studentského portálu podpůrných služeb, ale pro vlastní studenty a v omezeném rozsahu. Mezi prvky, které by měly být v portálu obsaženy, patří např. studentské fórum o předmětech nebo wikipedie. Portál již vznikl, a to v dubnu loňského roku. V rámci diskuze se objevuje návaznost na další téma konference, Hot Spot, který by měl zajistit udržitelnost projektu.

Marcela Trýsková

Marcela Trýsková

Realizace a aplikace služby HOT SPOT
Ondřej Vlček, Ivana Přibylová (FPF SLU)

Služba Hot Spot již funguje v rámci spuštěného portálu pro obory Informační studia se zaměřením na knihovnictví. Jeho cílem je zjednodušení studia novým studentům oboru v Opavě formou FAQ z oblasti studijních povinností.

Benchmarking programu Knihovnictví a informační věda
Lucie Koníčková (FPF SLU)

Následující příspěvek se pokusil představit metodu benchmarkingu obecně a její využití při hodnocení oboru Informačních studií a knihovnictví. Cílem projektu je zjistit, jaká akademická pracoviště mají nejlepší postupy a praxi v určitých oblastech, přičemž zkoumaná skupina zahrnuje školy v ČR, SR, Polsku, Rakousku a Německu. V rámci této aktivity již proběhl sběr dat z internetu a učené hádání, navázat by měl dotazník, workshop a analýza. Pokračování projektu je v současnosti ovlivněno výsledkem žádosti o grant.

Kremace nebo recyklace aneb Co s přebytkem informace?
Marek Timko (KISK FF MU)

Odlehčující, ale velmi inspirativní téma přednesl Marek Timko, který nevyužil možnosti prezentace, ale pouze ilustračního obrázku. Přednášející se zamyslel nad sociokulturními informacemi a jejich kremací, přičemž vše kladl do spojitosti s evoluční ontologií. Kremací bylo míněno např. vyhoření Alexandrijské knihovny či rozsáhlé pálení knih během celé historie od starověku až po „kremaci“ knih nacisty ve 20. století. V současnosti je již tato „kremace“ na ústupu a není podmíněna nadbytkem informací, naopak lze říct, že diverzita sociokulturních informací pozitivně ovlivňuje stabilitu systému.

Marek Timko

Marek Timko

Aplikace vzdělávacích a kolaborativních nástrojů ve virtuálním světě Second Life - projekt VIAKISK
Libor Juhaňák a Veronika Ogleby (KISK FF MU)

Závěrečný blok byl opět zahájen netradičně, i když ne tolik, jak přednášející doufali, opět z technických důvodů. Libor Juhaňák představoval projekt s pomocí kolegyně Veroniky Ogleby, která měla zasahovat do prezentace prostřednictvím platformy Second Life, ale nakonec její vstupy musely být pouštěny ze záznamu. Projekt si klade za cíl vytvořit virtuální kampus ISK v prostředí Second Life, umožnit s jeho pomocí studentům formální i neformální zapojení, výuku, spolupráci atd. Projekt by měl být otevřen nejen studentům a akademickým pracovníkům, ale také knihovnám a dalším partnerům projektu.

SAR System CZ
Jiří Zeman, Martina Huječková (KISK FF MU)

„Search and Rescue“ systém usiluje o vytvoření informačního portálu, který by mohli využívat všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS) při pátracích a záchranných akcích, na rozdíl od stávajícího IZS, který je určen pouze pro tři základní složky. Tento systém zkrátí čas nutný pro přípravu týmů před zásahem, což může rozhodnout o přežití či nepřežití postiženého. Portál byl měl být nejen místem pro předávání informací k jednotlivým případům, ale také prostorem pro odborné články z této oblasti. Mezi partnery projektu patří mj. USAR team CZ, Ministerstvo vnitra, Krajské ředitelství Policie Východočeského kraje.

Jiří Zeman

Jiří Zeman

Inovace e-learningového Kurzu práce s informacemi
Monika Malečková (KISK FF MU)

Tento příspěvek byl na rozdíl od většiny ostatních prezentovaných na konference věnován přiblížení již existujícího e-learningového kurzu. Projekt staví na zkušenostech, které byly v kurzu získány, a snaží se jej posouvat k lepšímu využití a praktickému přínosu. Kurz je určen pro všechny studenty Masarykovy univerzity a jeho cílem je naučit studenty základům všech činností souvisejících s prací s informacemi, tzn. od výběru tématu po prezentování hotových textů. Kurz by měl mít oproti předchozímu pojetí rozsah dvou semestrů, aby studenti měli dostatek času zvládnout všechna obsažená témata. Účinkujícím na konferenci i ostatním zájemcům byla nabídnuta možnost spolupráce na tvorbě tohoto kurzu prostřednictvím wiki na stránkách KISK.

Monika Malečková

Monika Malečková

Audioknihy
Lukáš Plch (KISK FF MU)

Závěrečný příspěvek přednesl moderátor konference Lukáš Plch. Cílem projektu, který představil, je popularizace audioknih jako alternativy ke knihám v klasické podobě. Aby se toho dosáhlo, bude vytvořen webový portál informující o audioknihách z různých pohledů, od obecného popisu po sdílení názorů. Tímto způsobem by mělo být vytvořena komunita lidí, kteří se o problematiku audioknih zajímají, ať už jako jejich tvůrci, poskytovatelé nebo příjemci.

Konference byla ukončena shrnutím projektů PhDr. Petrem Škyříkem, který neopomněl zmínit průběh akce v číslech: během dvou dnů se zúčastnilo 270 lidí, proběhlo 14 přednášek, prodalo se 90 motivačních kalendářů a rozbily se dva projektory. Doufejme, že konference bude i v následujících letech tak úspěšná jako v minulých ročnících.

Účastníci konference

Účastníci konference

Autorkou fotografií je Linda Jansová.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KOVÁŘOVÁ, Pavla. Učené hádání a Infokon 2009. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 12 [cit. 2023-09-21]. urn:nbn:cz:ik-13302. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13302

automaticky generované reklamy
registration login password