Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tezaurus Eurovoc (česká verze) - nabídka odborným knihovnám

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Tezaurus Eurovoc (česká verze) - nabídka odborným knihovnám

0 comments
Autoři: 
Parlamentní knihovna na konci minulého roku připravila jazykově revidovanou českou verzi tezauru Eurovoc, která je k dispozici všem zájemcům z oblasti odborných knihoven a informačních institucí zaměřených zejména na problematiku Evropské unie. Tezaurus je distribuován zdarma, na jeho využívání a šíření se plně vztahují příslušná ustanovení doposud platného (zák. č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, ve znění pozdějších předpisů) i nového autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) účinného od 1.12.2000. Parlamentní knihovna zaručuje aktuálnost a kompatibilitu tezauru Eurovoc s jeho mezinárodní verzí a je distributorem české verze tezauru Eurovoc. Bližší informace jsou dostupné na www stránkách. Zájemci o českou verzi tezauru Eurovoc se také mohou obracet přímo na kontaktní adresu: Parlamentní knihovna, Mgr. Josef Schwarz, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, tel. 02/57174511, e-mail: schwarz@psp.cz.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Tezaurus Eurovoc (česká verze) - nabídka odborným knihovnám. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10589. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10589

automaticky generované reklamy