Evropská unie

Financování projektů e-kultury v Evropě

18. 6. 2007 se v Evropském domě, tedy v sídle Zastoupení Evropské komise v ČR (Jungmannova 24, Praha 1), uskutečnila již čtvrtá Evropská snídaně, jejímiž organizátory se staly Devoteam, s.r.o., a Zastoupení Evropské komise v ČR. Červnové setkání bylo zaměřeno na téma e-kultura, konkrétně bylo nazváno Financování projektů e-kultury v Evropě: Evropské programy a zkušenosti z Dánska a České republiky.

Skolková, Linda. Financování projektů e-kultury v Evropě. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4251>. urn:nbn:cz:ik‐004251. ISSN 1212-5075.

Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS)

English title: 
European Innovation Scoreboard, EIS
Abstract: 

The article introduces an important statistical benchmarking tool of European Union innovation performance – the European Innovation Scoreboard (EIS). An introduction of the article informs about economic and political reasons of establishing EIS and about an influence of chosen factors on development of its content. The main part of the article characterizes a general concept of the European Innovation Scoreboard from two points of view:
1) Innovation performance indicators and their structure
2) Basic presentation forms of results of innovation performance measurement
The conclusion presents a development of the European Innovation Scoreboard. Special attention is devoted to newly analysed areas that influence the performance of the national innovation systems.
Článek představuje významný statistický nástroj benchmarkingu inovační výkonnosti Evropské unie – Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS). V úvodu seznamuje s hospodářskými a politickými důvody jeho vytvoření a s vlivem uvedených faktorů na vývoj jeho obsahu. Hlavní část textu charakterizuje obecnou koncepci Evropského inovačního zpravodaje:
1) z hlediska zahrnutých indikátorů inovační výkonnosti a jejich strukturace;
2) z hlediska základních forem prezentace výsledků měření inovační výkonnosti.
Závěr je věnován vývoji Evropského inovačního zpravodaje, především nově analyzovaným oblastem, ovlivňujícím výkonnost národních inovačních systémů.

Úvodem

Vzhledem ke značnému množství dat (různého stupně kvality) vznikajících jako výsledky statistických zjišťování upozorňuje článek věnovaný Evropskému inovačnímu zpravodaji informační pracovníky a tedy i jejich koncové uživatele na všeobecně a bezplatně přístupný zdroj kvalitních (tj. platných) statistických dat.

Exelová, Brigita. Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3918>. urn:nbn:cz:ik‐003918. ISSN 1212-5075.

Doporučení Evropské komise o digitalizaci, online zpřístupnění a digitální ochraně kulturního dědictví

24. srpna 2006 vydala Evropská komise doporučení týkající se digitalizace, online zpřístupnění evropského kulturního a vědeckého dědictví a jeho ochrany pomocí digitalizace.

Vorlíčková, Blanka. Doporučení Evropské komise o digitalizaci, online zpřístupnění a digitální ochraně kulturního dědictví. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3629>. urn:nbn:cz:ik‐003629. ISSN 1212-5075.

Eurocentrum Karlovy Vary – vše o Evropské unii v Karlovarském kraji

Občané Karlovarského kraje se mohou se svými dotazy týkajícími se Evropské unie obracet na Eurocentrum Karlovy Vary – krajské informační středisko o Evropské unii.

Popová, Kateřina. Eurocentrum Karlovy Vary – vše o Evropské unii v Karlovarském kraji. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3556>. urn:nbn:cz:ik‐003556. ISSN 1212-5075.

Komunikace s občany – strategická priorita informační politiky Evropské unie

English title: 
Communication with citizens - strategic priority of the European Union information policy
Abstract: 

The European Commission has made communication with citizens one of its strategic objectives. Against this background it has proceeded in two phases: adoption of an Action plan with concrete measures to be taken within the Commission and drawing up a White Paper launching a reflection on how to work in partnership with Member States, the European Parliament and other institutions and bodies including civil society. The consultation period on the White Paper will run for six months and after this period the Commission will summarise the replies and draw conclusions with a view to proposing plans for future actions.
 
Klíčová slova:
European Union, European Commission, information policy, communication with citizens, Action Plan, White Paper
Evropská unie, Evropská komise, informační politika, komunikace s občany, Akční plán, Bílá kniha

Odmítnutí Ústavy Evropské unie ve Francii a Nizozemsku opět otevřelo otázku, proč někteří občané Evropské unie projevují nedůvěru v další vývoj procesu evropské integrace a z čeho tato nedůvěra pramení.

Hradilová, Jitka. Komunikace s občany – strategická priorita informační politiky Evropské unie. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3522>. urn:nbn:cz:ik‐003522. ISSN 1212-5075.

Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku


English version


Pozn. redakce: článek byl původně zveřejněn v ročence Yearbook of Polish European Studies, 2003, roč. 7. Některé údaje uvedené v článku už tedy nemusí odpovídat současnému stavu.


Grabowska, Marta. Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3493>. urn:nbn:cz:ik‐003493. ISSN 1212-5075.

Seminář v Krajské knihovně Karlovy Vary

Ve dnech 15.–16.3.2006 se v Krajské knihovně Karlovy Vary uskutečnil seminář Knihovny a strukturální fondy EU věnovaný využití prostředků Evropské unie na podporu rozvoje knihoven. Pořadatelem byla Národní knihovna ČR za spolupráce Krajské knihovny Karlovy Vary.

Svobodová, Jitka. Seminář v Krajské knihovně Karlovy Vary. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3284>. urn:nbn:cz:ik‐003284. ISSN 1212-5075.

Projekt Evropská knihovna - modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů

Projekt Evropská knihovna: modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů (The European Library - Modular Extensions For Mediating Online Resources, neboli TEL-ME-MOR) byl zahájen 1. února 2005. Projekt je podporován Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu (FP6) technologie informační společnosti (IST), Activity 2.3.6.1, která je zaměřena na stimulaci a podporu účasti institucí nových členských států a přidružených kandidátských zemí v aktivitách IST.

Marvanová, Eva. Projekt Evropská knihovna - modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1870>. urn:nbn:cz:ik‐001870. ISSN 1212-5075.

Seminář Knihovny a muzea a jejich možnosti při využívání strukturálních fondů

Knihovny a muzea a jejich možnosti při využívání strukturálních fondů - tak zněl název semináře pořádaného občanským sdružením ZAHRADA ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha dne 17. června 2004 v prostorách Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Dle organizátorů se jednalo o první seminář na toto téma pro pracovníky knihoven a muzeí na celorepublikové úrovni, další semináře by měly následovat.

Celbová, Iva. Seminář Knihovny a muzea a jejich možnosti při využívání strukturálních fondů. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1724>. urn:nbn:cz:ik‐001724. ISSN 1212-5075.

Vybrané výsledky projektu Statistical Indicators Benchmarking the Information Society

Dne 22. ledna 2004 uspořádala výzkumná a konzultační společnost SC&C spol. s r.o. prezentaci mezinárodního projektu SIBIS – Statistical Indicators Benchmarking the Information Society. Prezentaci, jejíhož moderování se ujala Mgr. Jana Hamanová (vedoucí výzkumného oddělení SC&C), zahájil jednatel společnosti doc. RNDr. Jan Řehák. J. Hamanová pak krátce představila činnost společnosti SC&C. Vedoucí projektu SIBIS Mgr.

Skolková, Linda. Vybrané výsledky projektu Statistical Indicators Benchmarking the Information Society. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1585>. urn:nbn:cz:ik‐001585. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah